herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół Nr V/ 03 z V Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 17 lutego 2003r.

Protokół Nr V/ 03
Protokół Nr V/ 03 z V Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 17 lutego 2003r. godz. od 14.00 - 17.25

  V Sesję Rady Gminy Stare Czarnowo  o godzinie 14.00 otworzył Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, gości / w tym Wójta, Zastępcę Wójta  i Skarbnika Gminy/.

Stwierdził / na podstawie listy obecności /, że jest quorum – obecnych 15 radnych,można obradować i podejmować uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza Rady Gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie przedstawił porządek obrad  w/g następujących punktów:

 1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji tj. z dn.12 i 30 grudnia 02r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i wnioski radnych, zapytania sołtysów.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2003 r.
  a/ stanowiska komisji
  b/ dyskusja
  c/ podjęcie uchwały.  
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracyKomisji Rewizyjnej na 2003r.
  a/ przedstawienie planu,
  b/ dyskusja 
  c/ podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  na 2003r.
  a/ przedstawienie planu,
  b/ dyskusja 
  c/ podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2003r. .
  a/ przedstawienie planu,
  b/ dyskusja 
  c/ podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych  na 2003r.
  a/ przedstawienie planu,
  b/ dyskusja 
  c/ podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie utworzenia   Zespołu  Szkół w Kołbaczu.a /stanowiska komisji  
  b/ dyskusja  
  c/ podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo.
  a/ stanowiska komisji / w tym stanowisko Komisji Statutowej /.
  b/ dyskusja  
  c/ podjęcie uchwały.
 14. Informacja sołtysów z  działalności  w okresie minionej kadencji.
 15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy przedłożonej przez   Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.a /stanowiska komisji  
  b/ dyskusja  
  c/ podjęcie uchwały
 16. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i wnioski radnych, zapytania sołtysów.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad  V Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do w/w porządku nie wprowadzono żadnych zmian / bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy /.

Ad. 3  Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji tj. z dn.12 i 30 grudnia 20 02r.

Z uwagi na brak uwag do protokołów / były one  przesłane radny wcześniej do zapoznania się / Wiceprzewodniczący Rady Piechowski E.poddał je do przegłosowania  i tak:
- za przyjęciem protokołu Nr 3/02  z dnia 12.12.2002r. głosowało  15 radnych 
Został on przyjęty jednogłośnie.
- za przyjęciem protokołu Nr 4/02 z dnia 30.12.2002r. głosowało  15 radnych 
Został on przyjęty jednogłośnie.
W/w protokoły po przyjęcie przez Radę Gminy zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy i stanowią  załączniki nr 3 i 4 do protokołu z dnia 17.02.03r.

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Wójt P. Marek Woś poinformował, że w okresie między sesyjnym zajmował się m.in. następującymi sprawami: 
- wspólnie ze  swoim z-cą  odbył spotkanie z Powiatowym Urzędem Pracy w Starostwie  w Gryfinie w sprawie „ programu walki z bezrobociem”     Wystąpiono z wnioskiem w ramach tego programu o zatrudnienie 6 osób z terenu tutejszej gminy / 4 mężczyzn i 2 kobiety /. To zadanie będzie realizowane od m-ca kwietnia 2003r.
Natomiast od 1 marca 03r. zostaną zatrudnione 2 osoby w ramach informatorów europejskich / ze Starego Czarnowa i Kołbacza/. Proponuje się zlokalizować punkty w bibliotekach. Wpływu na to gmina nie miała, gdyż osoby te były skierowane przez  P.U.P. w Gryfinie / jako osoby bezrobotne / a zatrudnione będą przez Starostwo.
porządkowane były sprawy  związane z zatrudnieniem. Podpisywano umowy , które wcześniej nie funkcjonowały a dane osoby były zatrudnione.
-stworzono już regulamin organizacyjny tut. Urzędu przy dużym udziale Z-cy Wójta P.Piskorz. Jest on obecnie przepisywany. Poszczególnym pracownikom zostały przydzielone nowe zakresy pracy. Dużych zmian nie ma, lecz chodziło o to, żeby proporcjonalnie  pracownicy byli obciążeni pracą.
-podpisane zostało porozumienie z  Państwową Strażą w Gryfinie a Dyrektorem  ZZD Kołbacz  P.Malinowskim E. i Wójtem Gminy Stare Czarnowo  P.Woś M. w sprawie przekazania gminie nieodpłatnie sprzętu jednostki OSP w Kołbaczu, remizy na zasadach dzierżawy - za symboliczną złotówkę oraz samochodu pożarniczego wg ceny ewidencyjnej czyli 12.000zł.
Wójt stwierdził, że dzięki temu jednostka ta znajdzie się w krajowym systemie  ratownictwa drogowego  w zamian za jednostkę z Żelisławca, która miała trudniejszy dojazd i rzadziej uczestniczyła w wypadkach drogowych.
-zostały wystosowane pisma do Krajowego Zarządu Dróg i Autostrad oraz do Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowych w sprawach zgłaszanych  na sesjach m.in. remontu drogi St.Czarnowo – Glinna, Dobropole – St.Czarnowo, likwidacja zakrętów na odcinkach byłych przejazdach kolejowych, modernizacji skrzyżowania z uwzględnieniem tzw. trzeciego pasa na drodze E-3  przed wjazdem na drogę do Kołbacza.
- zostało spisane porozumienie z Firmą KB GAZ odnośnie wzajemnego rozliczenia podatku od nieruchomości, stacji pomiarowej z korzyścią dla gminy.
-było bardzo dużo korespondencji z P.Drejasem  w sprawie ujęcia wody.
Sytuacja w tej sprawie nie jest jeszcze rozwiązana. Ze strony gminy jest dobra wola, chcemy zapłacić realną kwotę , natomiast  a z drugiej strony są stawiane wygórowane, nie realne  żądania / ogółem 110.000zł za odszkodowanie i wykup /.
Wójt uważał, że jeśli nie znajdzie się innej metody, to być może dojdzie ta sprawa na drogę  postępowania sądowego.  
-odbył się program telewizyjny dot. mieszkańców Żelisławca, w którym uczestniczył nie z własnej woli. Ukazały się w tej sprawie dokumenty, które muszą być wykorzystane i  wzięte pod uwagę w Sądzie. Są  matryce map z 1965r. które są  „wydrapywane”. Dochodzi nawet do takich incydentów.
-podejmował działania w sprawie świetlicy w Żelisławcu, gdzie dotychczasowy  dzierżawca trzykrotnie zmieniał decyzję; rezygnował, później prowadził działalność itd. Nie płaci nic do gminy za tę dzierżawę, gdyż tak jest sporządzona umowa . Jak jest mu wiadomym obecnie nie prowadzi tej działalności.

/Sołtys P.Błaszczak stwierdziła ,że jest tam otwarta świetlica w piątki i soboty. Jest budynek opalany /.

Wójt uważał, że do tej umowy należy wrócić, która jest sporządzona jeszcze w 1999r. i negocjować ją.
-w czasie ferii zorganizowano wyjazdy dzieci  na basen do Gryfina, gdzie  1 godzinę za sponsorowała Gmina Gryfino, natomiast drugą godzinę tut. gmina.. Uczestniczyło około 400 dzieci. Ponadto były zajęcia w bibliotece , świetlicy.
-prowadzony jest proces oddłużania przedsiębiorstw poza tą restrukturyzacja , która była uchwalona w poprzedniej kadencji. Niektórzy nie złożyli ani wniosku o restrukturyzację i mają duże długi z tytułu podatku. Dlatego też stwierdzono, że lepiej coś mieć od nich niż nic i jeszcze po komornikach chodzić W związku z tym zostały zatrudnione  obecnie dwie firmy na zasadzie złożonych ofert /musi być oferta niższa niż obowiązuje na rynkach/. Wykonują oni usługi i po wystawieniu faktury  Skarbnik wypłaca za materiały i część robocizny, natomiast pozostałą część księguje na poczet jego zadłużenia wobec gminy. Także częściowo będą te zadłużenia odzyskiwane.
Wójt poinformował, że na takiej zasadzie już zakupiono krzesła do jego gabinetu / były tam krzesła połamane / za kwotę 140 zł. Został wyremontowany pokój ds. podatków – panele na podłodze, wymalowane ściany, nowe meble / stare się już rozsypywały / i zakupiono 1 biurko do pokoju ds. ewidencji ludności – dla P.Kamrowskiego, który tam będzie pracował.
na tej samej zasadzie w Szkole Podstawowej w Kołbaczu wykonano wyposażenie do pokoju nauczycielskiego – stoły, krzesła odnowiono oraz wyremontowano  1 sale lekcyjną –  nowa wykładzina trwała, wymalowana sala.
sposobem zadłużenia zeszły z tych osób w stosunku do gminy  a  jest to na pewno  z korzyścią dla szkoły i tut. Urzędu.
Podobnie będą remontowane drogi na terenie gminy, lecz dopiero po uchwaleniu budżetu gminy na 2003r.
-międzyczasie został stworzony klub sportowy, który będzie działał przy gminie .
Będzie on obejmował wszystkie dyscypliny sportu. Na razie jest to piłka nożna i wkrótce będzie to wszystko uporządkowane.
- odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy zajmującej się procedurą przetargową na komputeryzacje 5 powiatów. Tut. gmina jest jedną z 3 powiatów           
które będą wyposażone w sprzęt komputerowy z funduszy banku światowego.
Z czego gmina będzie ponosiła koszty w wys. 25 %  wartości  / sieć, sprzęt i oprogramowanie /. Ma to nastąpić w m-cu wrześniu 2003r. W ramach tego został już zakupiony komputer – laptop, który jest wykorzystywany na zmianę w pokojach na parterze.
-w sprawie zabytków w Żelewie i Kołbaczu / poruszanych na sesji / jest już umówiony  w najbliższy  czwartek z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie. W wcześniejszej rozmowie okazało się, że Pani Konserwator z zabytków oczekuje już od trzech lat na  wniosek  na  remont dachu kościoła w Żelewie, Kołbaczu i Binowie. Sprawa ta nie została zrobiona , a od tego należało sprawę rozpocząć. Wójt obiecał, że tę sprawę będzie załatwiał.
-odnośnie wycięcia lip w Kartnie otrzymał odpowiedź negatywną od Dyrekcji Parków Krajobrazowych. Jest to duża wartość przyrodnicza i nie można tego wyciąć. Wspólnie z Konserwatorem Zabytków również pojedzie do Kartna , by zdecydowano co jest ważniejsze ; czy lipa czy mur.
-stworzony został harmonogram zebrań wyboru sołtysów. Będzie to szczegółowo omówione w dalszych punktach porządku sesji.     
Wójt poinformował, że zgodnie z art.26  Karty Nauczyciela dotychczasowy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołbaczu nie mógł być dalej dyrektorem.
Nie jest to jego decyzja, lecz decyzja wynikająca z Karty Nauczyciela.
Wyjaśnił, że jeżeli ktoś został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne, to nie może być dyrektorem szkoły. Stwierdził jedynie fakt, gdyż  wyrok był z września br. i stosunek pracy wygasł z mocy prawa.
/ Z-ca  Wójta  stwierdziła że nie może być nauczycielem i dyrektorem również/.

Ad 5  Informacja o stanie finansowym gminy.

Skarbnik Gminy G.Aksamitowska poinformowała o stanie finansowym gminy na dzień 17 lutego 2003r./ wszyscy radni otrzymali na piśmie taką  informację w materiałach sesyjnych i stanowi ona zał. nr 5 do protokołu/.

Saldo na rachunku bankowym  na ten dzień wynosi  –    minus 296.623 zł.

Zaległości za 2002r. z tytułu:
-różnicy  przyznanej Gminie  Gryfino subwencji a kosztem utrzymania  jednego  ucznia  za 2000 i 2002r. na kwotę 108.338,50 zł.
Burmistrz Gryfina wyraził zgodę na rozłożenie tego zobowiązania  na 9 rat płatnych od m-ca marca do listopada 03r.Odsetki zostały całkowicie umorzone. 
-za wykonanie  robót budowlanych  sieci gazowej i rozdzielczej  Gminy Stare Czarnowo na kwotę 52.818,02  zł.
-studium uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego Gminy Stare Czarnowo na kwotę 20.000 zł.
Ogółem zobowiązania  wynoszą  181.156,52 zł.

Należności z tytułu : bieżącego funkcjonowania  Urzędu Gminy  i podległych jednostek za m-c styczeń br. są  regulowane na bieżąco.

Następnie radna Cioch stwierdziła, że zobowiązania na koniec grudnia 02r. wynosiły ok.500.000zł  a obecnie zobowiązania  wynoszą na kwotę 181.000zł. 
Dlatego też zapytała Skarbnika Gminy;
- jakie były wpływy i z jakiego tytułu w tak krótkim okresie czasu te zobowiązania zmalały / zostały spłacone / ?
Wg informacji na dzień IV sesji  sam  ZUS  wynosił 199.000zł.
W tym sprawozdaniu nie ma nic na ten temat, wiec rozumie , że jest on spłacony. To samo dot. remontu drogi, Paan-Bus, dodatków mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowej, Zakładu Energetycznego, funduszu świadczeń socjalnych.
Dot. to również subwencji, gazu.
Także wynika z tego, że spłacona została kwota w wysokości 460.000zł.
- jakie są należności do spłaty na dzień dzisiejszej sesji?

W odpowiedzi Skarbnik Gminy poinformowała, że  w ostatniej informacji o stanie finansowym gminy na dzień 30.12.02r. ogółem zobowiązania wynosiły na kwotę 647.000zł / łącznie z ZUS/.  Na dzień dzisiejszy te zobowiązania wynoszą 477.000zł.  Kwota  minus 296.623 zł. są to zobowiązania, które zostały zapłacone  z kredytu z rachunku bieżącego. I ten debet polepszył nam sytuację, gdyż nie są płacone odsetki i pozwoliło to na uregulowanie tych zobowiązań /w tym  zaległości dot. ZUS, dodatki mieszkaniowe  i inne /. Także pozostały do uregulowania za 2002r. te 3 główne zaległości wymienione w informacji  o stanie finansowym na dzień 17.02.03r.  
Jeśli chodzi o wpływy : to można wziąć kredyt na rachunku bieżącym w kwoce 300.000zł. jest subwencja i podatki dochodowe od osób fizycznych, które na bieżąco co miesiąc wpływają. Są także duże udziały za styczeń i luty br. z Ministerstwa  z Warszawy, bo nie ma jeszcze tych odpisów co rozliczają się osoby w Urzędzie Skarbowym. Zmieni się sytuacja, gdy  zaczną się zwroty i wówczas ta subwencja jest pomniejszona o to rozliczenie / zwrot/., które  gmina składa do Urzędu Skarbowego. To też miało wpływ, że te pieniądze były. 

Z uwagi na brak innych pytań przystąpiono do następnego punku.

Ad. 6  Interpelacje i wnioski radnych, zapytania sołtysów.

Radna Cioch zgłosiła następujące zapytania
- jaka jest ta „symboliczna złotówka” za dzierżawę  remizy strażackiej w Kołbaczu,
- jaki był koszt wyposażenia pokoju nauczycielskiego ,
- jaki jest koszt  25 % udziału komputeryzacji gminy.     

Radny Kotylak zgłosił, że nadal na wysokości przystanków PKS nie świeci oświetlenie uliczne w Kołbaczu. Czy było już tam coś robione?.
- zapytał czy  istnieje plan rozwoju turystyki i promocji gminy i kraju.  Jeśli nie ma takiego planu, to czy można go stworzyć.

Sołtys Sołectwa Stare Czarnowo Baryła M. poruszyła sprawy:
- dofinansowania gminy do remontu okien na Plebani w St.Czarnowie.
Proboszcz zaciągnął prywatne kredyt i zostały już wymienione 2 okna.
- jest nagminnie uszkadzane ogrodzenie na cmentarzu podczas wywożenia śmieci.
Zgłosiła, że jest tam druga brama, przy której można by było wywozić te śmieci   nie wjeżdżając na teren cmentarza.
- wnioskowała o dodatkowe oświetlenie  na ulicy Słonecznej.
Jest w tej sprawie złożone pismo  Policji w St.Czarnowie jak również jej.
Niejednokrotnie  są tam interwencje policji, przyjeżdżają tam Rosjanie swoimi samochodami i trudno jest tam czasami przejść wieczorami.

Radny Mielnicki  zapytał:
- na jakim etapie znajduje się gazyfikacja gminy.
Czy te miejscowości co mają  doprowadzony gaz korzystają  już z niego.   
Kiedy będą mieli gaz mieszkańcy, którzy mają zamontowane skrzynki przy swoich budynkach.
- zgłosił o porozrzucanych śmieciach w rowach, lasach itp.
Stwierdził ze te śmieci są wysypywane nie tylko przez tut. mieszkańców, lecz przez osoby  przyjezdne z całej Polski / widać to po numerach rejestracyjnych/. Nie ma tutaj nikogo, by w jakiś sposób wyciągnąć konsekwencje w stosunku do tych osób. Radny przypomniał, że wcześniej była firma, która miała zlikwidować tzw. dzikie wysypiska śmieci na terenie gminy poprzez wywiezienie ich.Jednak śmieci zostały dowiezione, zasypane cienką warstwą i obecnie są one wygrzebywane przez różne zwierzęta. Ponadto podczas „sprzątania świata” gdzie był przede wszystkim udział dzieci i  młodzieży szkolnej zapełnione worki śmieciami są pozostawiane i nie ma kto ich uprzątnąć.Dlatego też wnioskował, by podczas takich akcji na bieżąco te worki z tymi śmieciami wywozić.
- zapytał, czy prawdą jest oddanie w wieczyste użytkowanie naszych działek wodociągowych /ujęcie wody/ dla ZWiK Szczecin, czy gmina  będzie miała z tego tytułu jakieś korzyści, rekompensatę. 
- zgłosił, że gminne drogi są nagminnie niszczone przez  prywatne firmy, które wywożą drzewo z lasu ciężkim sprzętem.
W związku z tym wnioskował, by podjęto działania w kierunku partycypowania tych firm w remonty tych dróg. By gmina sama nie finansowała tych remontów.
- zgłosił, że  świetlicą w Dobropolu nikt się nie opiekuje / miały to robić osoby, które  prowadzą tam sklep, lecz nie zwracają na to uwagi /. Była ona remontowana  i obecnie jest niszczona ponownie. Jest tam bardzo dużo młodzieży i jest potrzeba zakupienia nowego stołu do tenisa stołowego / stary stół nie nadaje się już do użytku /.

Sołtys Sołectwa Nieznań Stramski J. zapytał, jak wygląda sprawa pobrania opłaty za psa / posiadają 2 psy/ od emeryta, gdzie jego żona pracuje. Czy ma płacić za 2 psy czy 1 psa.

Sołtys Sołectwa Glinna Bogucka D.wnioskowała o podjęcie działań dot.
- zmiany lokalizacji lampy oświetleniowej na wysokość byłych  torów kolejowych / obok P.Kalecińskich /. Obecnie ta lampa oświetla pola.
- remont drogi  /  przebiegającej obok jej posesji i innych/.
Jest ona bardzo zniszczone i podczas deszczów  rodziny zamieszkałe przy tej drodze nie mogą nią przejść.

Radny Ruszczycki zgłosił :
- wycięcia gałęzi oraz załatanie dziur przy drodze do pól rolników oraz w miejscowości  Zelisławiec. 

Radny Róg zapytał, jak daleko są posunięte sprawy techniczne z oświetleniem stadionu w Kołbaczu.

Radny Chudak zapytał / w imieniu mieszkańców/, czy byłaby możliwość  zorganizowania parkingu strzeżonego w Kołbaczu.
Samochody są  stawiane na trawnikach przy blokach . A są takie tereny, gdzie można by było taki parking zrobić. Zatrudnić osobę- emeryta, który by to pilnował.
- ponowił wnioski dot.dodatkowego oświetlenia ulicznego od m. Kołbacz /rzeki/ w kierunku działek, usunięcia betonowy słupów.
- zorganizowania wspólnych dowozów darmowych  dla osób – bezrobotnych do  Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie , którzy są bez prawa do zasiłków,  celem odhaczenia się tam. Z tego co wie osoby te muszą tam jechać 1 raz na  2 miesiące.
- zapytał, czy byłaby możliwość stworzenia prac dla osób bezrobotnych na terenie  tut. gminy, by w jakiś sposób pomóc im finansowo.

Radny Gorczyca poruszył sprawę przejazdu / dołek /  na drodze do Komorówki.
Był tam i widział  jak to jest wykonane. Dlatego też chciałby wiedzieć, czy ta praca tam już jest zakończona.

Radna Małecka  zapytała, czyją  własnością jest plac, pozostałe budynki, biurowiec po Spółce Wodnej Miedwie w  Starym Czarnowie.

 

Ad. 7  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  planu  pracy  Rady  Gminy na  2003 r.

Przewodniczący Rady P.Mendak K. poinformował, że zarówno komisje jak i  Rada Gminy powinny pracować w oparciu o swój  plan pracy zatwierdzony przez Radę Gminy.
Następnie przedstawił proponowany plan pracy Rady Gminy na 2003r. m.in. planowanych jest  tam  8 sesji , na których analizowane będą sprawy dot.statutu gminy, budżetu, GPRPA, utworzenia zespołu szkół, planu inwestycyjnego, podatków i opłat lokalnych, planów pracy Rady i komisji. Będą przedstawiane informacje Wójta, Przewodniczącego Rady, Komendanta Policji, Straży Pożarnej, Prezesa LZS, Dyrektora Szkoły, sprawy związane  z gospodarką nieruchomościami, zagospodarowaniem przestrzennym gminy, o stanie finansowym gminy  itp.
Po zapoznaniu z w/w planem pracy  Przewodniczący prosił o podanie innych propozycji  do planu bądź uwag.

Dyskusja.

Radny Kałucki odniósł się do proponowane sesji w m-cu marcu  w temacie zatwierdzenia „wieloletniego planu inwestycyjnego gminy”.  
Zapytał się, czy taki plan istnieje . Jeśli nie, to kto go będzie opracowywał.

W odpowiedzi Przewodniczący Rady poinformował, że taki plan będzie opracowywany praktycznie przez wszystkich. Będą konsultacje poprzez zebrania  wiejskie, zbierane opinie na komisjach Rady i wtedy taki plan będzie zatwierdzany. Uważał, że na pewno nie nastąpi to na sesji marcowej, z uwagi na krótki termin.

Wójt P.M.Woś poinformował, że taki plan winien być opracowany do 2015 r.
Brał udział w procedurze tworzenia takiego planu  w Gryfinie .
Tam już jest on opracowany i uchwalony Radę we wrześniu 2002r.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski E.
odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2003r. i uchwała została przegłosowana i tak:
za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych
/ 1 radny nieobecny w czasie głosowania /
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr V/33/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie j/w  i stanowi wraz ze szczegółowym planem pracy Rady Gminy zał. nr 6 do protokołu.

Ad. 8  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003r.

Proponowany plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2003r. przedstawiła Przewodnicząca komisji  G.Małecka.
m.in. komisja uwzględniła w planie sprawy  dot. oceny gospodarki gmina za 2002.
wykonanie budżetu gminy za 2002r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi, kontrolę realizacji zadań inwestycyjnych, w zakresie utrzymania poprawnego stanu dróg, porządku i bezpieczeństwa, ocena  funkcjonowania jednostek gminy w zakresie oświaty, zdrowia, kultury, opieki społecznej i sportu, ocena projektu budżetu gminy na 2004r. analiza wykonania budżetu za I kwartał i
I półrocze 2003r. przygotowanie planu pracy na 2004r. wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy itp.

Plan pracy został opracowany kwartalnie.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji i uwag do planu  Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski E. odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2003r. i uchwała została przegłosowana i tak:
za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych / 1 radny nieobecny w czasie głosowania /
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr V /34 /03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie j/w  i stanowi wraz ze szczegółowym planem pracy komisji zał. nr 7 do protokołu.

Ad. 9  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  na 2003r.

Proponowany plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  na 2003r.

przedstawiła Przewodnicząca komisji P.Cioch B.  m.in. komisja uwzględniła w planie sprawy dot. oceny wykonania budżetu za rok 2002 i opracowania wniosków do  wykorzystania w przyszłej pracy komisji, w zakresie analizy planu budżetu na rok 2003 oraz opiniowanie tego budżetu pod względem merytorycznym i finansowym ,opiniowania projektu uchwał wynikających z posiedzeń Rady Gminy i sesji Rady Gminy, współpraca z pozostałymi komisjami Rady Gminy, oceny wykonania budżetu za I kwartał, 
I półrocze i III kwartał 2003 roku  pod względem:  prawidłowości kwalifikowania poszczególnych rodzajów kosztów, ściągalności wszelkiego rodzaju podatków, prawidłowości ewidencjonowania wszelkiego rodzaju opłat administracyjnych, przestrzegania dyscypliny budżetowej i innych analiz finansowych zleconych przez Wójta lub Przewodniczącego Rady Gminy, analiza wykonania zadań własnych i zleconych w okresie roku 2003, opracowywanie wszelkich wniosków dotyczących wykonania zadań ujętych w budżecie gminy, opiniowanie projektu uchwał Gminy dotyczących zmiany budżetu oraz  rozdysponowanie rezerwy budżetowej, opracowanie wstępnego planu pracy komisji na rok 2004.

Plan opracowano kwartalne.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji i uwag do planu  Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski E. odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2003r. i uchwała została przegłosowana i tak:
za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych / 1 radny nieobecny w czasie głosowania /
uchwała została podjęta jednogłośnie.
to uchwała nr V /35 /03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie j/w  i stanowi wraz ze szczegółowym planem pracy komisji zał. nr 8 do protokołu.

Ad.10  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2003r. 

Proponowany plan pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska   na 2003r przedstawił Przewodniczący komisji P. Zacharski J.
m.in. komisja uwzględniła w planie sprawy dot. analizy projektu budżetu gminy na 2003r.projektu statutu gminy, wykonania budżetu gminy za 2002r,dokonanie przeglądów dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, kontrole w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska; cmentarze, dzikie wysypiska na terenie gminy, analiza wydatków budżetu gminy w zakresie  remontów dróg, melioracji i ochrony środowiska, realizacja wniosków komisji  z przeprowadzonych kontroli na terenie gminy w  II kwartale br. opracowanie sprawozdania z działalności komisji za I półrocze 2003r.opracowanie planu pracy komisji na 2004r.analiza projektu budżetu gminy na 2004r.stanowiska komisji do projektów uchwał Rady Gminy.
Plan opracowano kwartalnie.

Dyskusja.

Radny Grzywiński proponował przenieść planowane  w II kwartale przeglądy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na I kwartał tego roku.
W uzasadnieniu podał, że budżet gminy będzie już w II kwartale uchwalony i nie będzie zagwarantowanych środków na to zadanie.

W odpowiedzi Wójt poinformował, że wcześniejsza kontrola  NIK zobowiązywała Urząd  Gminy do zaprowadzenia ewidencji dróg. Na dzień dzisiejszy takiej ewidencji nie ma. Dlatego też należy jak najszybciej to zrobić. Jest tam ok.80 poz. i musi być książka dla każdej drogi / mówi tutaj o drogach gminnych/.
Wójt uważał, że do II kwartału br. jest możliwość wykonania takiej ewidencji, natomiast w I kwartale nie ma na to żadnych szans.
Również myśli, że i tak dużych pieniędzy nie będzie na to, gdyż  budżety w większości są już pouchwalane.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i uwag do planu  Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski E. odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska  na 2003r./ proponowany przez komisję /  i uchwała została przegłosowana i tak:
za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych / 1 radny nieobecny w czasie głosowania /
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr V /36 /03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie j/w  i stanowi wraz ze szczegółowym planem pracy komisji zał. nr 9 do protokołu.

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych  na 2003r.

Proponowany plan pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska   na 2003r przedstawił Przewodniczący komisji P.Kotylak B.
m.in. komisja uwzględniła w planie sprawy dot. analizy działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, sytuacji szkolnictwa, oceny działalności klubów i stowarzyszeń sportowych, stanu przygotowania przeciwpożarowego na terenie gminy, opiniowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2003, uchwalenie planu pracy komisji,  wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy, problem narkomani i alkoholizmu w szkole, analizy stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy za I półrocze 2003 r. oceny działalności gminnych bibliotek, Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych za I półrocze 2003 r. oceny realizacji zadań z zakresu kultury za I półrocze 2003 r., przygotowania szkół do roku szkolnego 2003/2004. Analiza staniu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy za II półrocze 03r. przygotowanie planu pracy komisji na 04r.

Plan opracowano kwartalnie.

Dyskusja.

Przewodniczący Rady  proponował zmianę zapisu  pkt 3 w II kwartale planu na zapis „opiniowanie programu walki z narkomanią i alkoholizmem na terenie gminy” / Przychylono się do tej propozycji /. Dalej stwierdził , że pkt 4 w tym samym kwartale jest identyczny co w planie pracy Rady Gminy. W tej części radni uważali, że ten pkt może pozostać w planie komisji. Proponowano tutaj zmienić zapis tego pkt na  „ analiza informacji o stanie bezpieczeństwa , ładu i porządku publicznego na terenie gminy za I półrocze 2003r.”, natomiast w pkt 5 w I kwartale zmienić zapis na „opiniowanie  GPRPAiN na rok 2003.” Dokonano  również drobnych korekt poprzez wpisanie wyrazów „analiza”  
Z uwagi na brak dalszych dyskusji i uwag do planu  Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski E. odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych/ po wniesieniu drobnych poprawek w zapisach i korekt  /  i uchwała została przegłosowana i tak:
za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych / 1 radny nieobecny w czasie głosowania /
została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr V /37 /03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie j/w  i stanowi wraz ze szczegółowym planem pracy komisji zał. nr10 do protokołu.

Ad.12  Projekt uchwały w sprawie utworzenia   Zespołu  Szkół w Kołbaczu.

Stanowiska komisji.

Wszystkie cztery komisje  Rady pozytywnie zaopiniowały utworzenie Zespołu Szkół w Kołbaczu z dniem 1 września 2003r.

Dyskusja – brak.  

Z uwagi na brak dyskusji Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski E. odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kołbaczu / w skład którego wchodzić będą :Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kołbaczu/ i uchwała została przegłosowana i tak:
za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych  / 1 radny nieobecny w czasie głosowania /
została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr V /38 /03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie j/w  i stanowi  zał. nr11 do protokołu.
Ad.13 Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo .

Stanowisko Komisji Statutowej.

Przewodniczący komisji  P.Piechowski E. poinformował, że opracowany projekt statutu przez Komisje Statutową by zaopiniowany przez radcę i przedstawiany na posiedzeniu wspólnym stałych komisji - został pozytywnie przyjęty przez komisje. Projekt ten / jeszcze przed dzisiejsza sesją / został przesłany do Wydziału Prawnego przy Wojewodzie celem przeanalizowania go i zostały wprowadzone drobne poprawki m.in.

 • § 12   należy wykreślić pkt 1.-  komisja rewizyjna, 
 • V rozdział „Tryb Pracy Rady Gminy” - wykreślić wszystkie podrozdziały/1-8/.
 • § 14   wykreślić ust.2 ,
 • § 16   w ust.4 wykreślić wyrazy „ i proponowanym”,
 • § 44   wykreślić ust 2,
 • § 45   w ust.1 wykreślić wyrazy „ a także deklaracje, oświadczenia, apele i   opinie, o jakich mowa w § 14 ust.2 „
 • § 56 i 57 wykreślić całkowicie /regulują to przepisy/
 • W związku z powyższym zmieni się numeracja dalszych paragrafów, lecz będzie   informował o zmianach wg starej numeracji,
 • § 65 wykreślić pkt.3
 • VI  rozdział „ Zasady I Tryb Działania Komisji Rewizyjnej” wykreślić wszystkie   podrozdziały / 1-6 /,
 • § 81  wykreślić ust. 3,
 • § 82  wykreślić ust. 6,
 • § 92  wykreślić ust. 5  / posiedzenia są jawne i nie można ograniczać komuś   przybycie na  komisję /,
 • § 102  dopisać na końcu  pkt 2 wyrazy „wynikające z ustaw i statutu”    i wykreślić pkt 4 ,
 • § 106  w ust.1  wykreślić  wyraz „tajnym” a wpisać wyraz „ jawnym”
 • §  122 wykreślić uchwały zmieniające  statut gminy , natomiast pozostawić    publikacje tj. Nr Dzienników .Urzędowych Województwa  Szczecińskiego i    Zachodniopomorskiego. Dopisać na końcu zdania przy załączniku „ nr 2”    Dot. on herbu gminy.

Następnie Przewodniczący komisji poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu  komisji proponowano dodatkowy zapis w § 13 ust.3 w brzmieniu „ Wniosek o odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego zostanie rozpatrzony na następnej sesji”
Został ten zapis wprowadzony do projektu statutu w § 13 ust.3.

Stanowiska komisji.

Wszystkie 4 stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Statutowej projekt uchwały / po wprowadzeniu powyższych poprawek /.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dyskusji Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski E. odczytał projekt uchwały w sprawie statutu gminy / po wprowadzeniu powyższych poprawek i wniosku / i uchwała została przegłosowana i tak:
za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr V /39 /03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie j/w  i stanowi  zał. nr12 do protokołu.

Po podjęciu uchwały Wiceprzewodniczący Rady poinformował że uchwalony statut po odpowiednim opracowaniu zgodnie z wymaganymi przepisami i wprowadzeniu przegłosowanych poprawek zostanie przesłany do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wejdzie w życie  

Po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady podziękował Komisji Statutowej a w szczególności jej przewodniczącemu za duży wkład pracy w sprawie opracowania statutu.
/ P.Piechowski podziękował swojej komisji za pracę w komisji statutowej/.

Ad. 14 Informacja sołtysów z  działalności  w okresie minionej kadencji.

Z-ca Wójta P.G.Piskorz poinformowała, że na mocy Zarządzenia Wójta został ustanowiony harmonogram  zebrań wiejskich w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2003 – 2007r.
W tym harmonogramie są wyszczególnione  miejscowości i terminy zebrań wiejskich.  W zebraniach będą uczestniczyć radni, Przewodniczący Rady. Wójt oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy.
, że takie wybory muszą odbyć się w ciągu pół roku od wyborów samorządowych / 27 kwietnia mija termin /. Prosiła o kontakt sołtysów  z tut. Urzędem w tej sprawie  oraz przekazana tej informacji społeczeństwu, by  była dobra frekwencja na tych zebraniach. Statuty sołectw określają tryb przeprowadzenia  wyborów sołtysa i rad sołeckich.
Wszyscy obecni na sesji sołtysi otrzymali takie harmonogramy zebrań wraz  ogłoszeniem o terminie zebrania w danej miejscowości.  
Ustalono miejsce odbycia zebrania w Nieznaniu.

Przewodniczący Rady prosił, by informować społeczeństwo, że te zebrania mają być głównie tematem wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
Następnie poprosił obecnych na  sesji sołtysów o przedstawienie swoich informacji z działalności w okresie kadencji 1999 – 2003r.

Kolejno sołtysi składali informacje tj.

 • Sołtys  St.Czarnowa  P.M.Baryła -  informacja stanowi zał. nr 13 do protokołu,
 • Sołtys Żelewa P.H.Hoduń    -  informacja stanowi zał. nr 14 do protokołu,
 • Sołtys Dobropola P.A.Myszkowska -  informacja stanowi zał. nr 15 do protokołu,
 • Sołtys Glinnej P.D.Bogucka -  informacja stanowi zał. nr 16 do protokołu,
 • Sołtys Żelisławca P.E.Błaszczak  -  informacja stanowi zał. nr 17 do protokołu
 • Sołtys Binowa P.Cz.Szczupak  -  informacja stanowi zał. nr 18 do protokołu
 • Sołtys Nieznania P.J. Stramski  złożył do protokołu krótką informację ustną  / brak na piśmie/ Poinformował, że w swojej krótkiej kadencji sołtysa wywalczył 10 metrów asfaltu na wjazd do Nieznania. Czeka  na nawiezienie szlaki na drogę oraz założenie 2-ch lamp oświetleniowych.  
 • Sołtys Dębiny P.T.Bas również złożył do protokołu krótką informację ustną  / brak na piśmie /. Poinformował, że  m.in. zajmował się zbieraniem podatków od mieszkańców Dębiny, współpracował ze Szkołą w Kołbaczu, organizował różne imprezy z okazji  Dnia dziecka, Mikołajek wspólnie z radnym, imprezy sportowe. 
 • Informacji nie złożył sołtys z Kartna, który w tym czasie był nie obecny w tej części sesji. W sesji w tym dniu nie uczestniczyli sołtysi : z Kołowa, Kołbacza i Komorówki.

Przewodniczący Rady P.K.Mendak stwierdził, że wielu sołtysów nie sprawdziło w swoich miejscowościach, czy są osoby potrzebujące pomocy. Prosił o przedstawienie tego na piśmie. Są na pewno tacy ludzie, co potrzebują pomocy a często  nic nie mówią. Chodzi o to, by takie sprawy wypłynęły od sołtysów,  Rady Gminy. / Wójt poparł Przewodniczącego Rady/.
Również nie wszyscy dali informację na temat ilości psów m.in.w Kołbaczu  ani informacji  działalności sołtysa.

Sołtys  P.Baryła stwierdziła, że są przypadki gdzie jej zdaniem ta osoba potrzebuje pomocy  a ona twierdzi że nie i unosi się honorem. Są też osoby, renciści . Czy  takie osoby mogą się starać o pomoc. Jest takich osób dużo. 

Radny Róg poinformował / w usprawiedliwieniu sołtysa z Kołbacza /, że  jest przygotowane sprawozdanie z działalności sołtysa w kadencji. Musiał wyjechać a jej nie przekazał / Przewodniczący Rady prosił o dostarczenie tej informacji w jak najkrótszym terminie /.

Wójt P.M.Woś odniósł się do informacji sołtysa z Binowa odnośnie działki nr 153.   
Został uchylony akt notarialny i nastąpiła ponowna jej sprzedaż. Nabywcą tej działki ponownie została osoba co poprzednio. Uczestnik drugi tego przetargu zaskarżył ten akt sprzedaży do Prokuratury  w Gryfinie i sprawa znów jest rozpatrywana.
Odnośnie świetlicy, to akt notarialny został uchylony. Była możliwość odwołania się do II instancji  i spraw jest jeszcze nie rozstrzygnięta.   

Ad. 15  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy przedłożonej przez  Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe   odprowadzanie ścieków.

Stanowiska komisji.

Wszystkie  4 komisje Rady pozytywnie zaopiniowały taryf tj.
- w zakresie dostarczania wody za 1m2 – 2.00 brutto i opłatę stałą 3.10 zł 
- w zakresie  wprowadzania ścieków do zbiorowych urządzeń  kanalizacyjnych za 1m2  – 3.83zł  brutto.

Dyskusja.

Radny Mielnicki zapytał, dlaczego są tak drogie ścieki?

Wiceprzewodniczący Rady P.E.Piechowski wyjaśnił, że Przedsiębiorstwo z Nowogardu przedstawiło swoje taryfy do zatwierdzenia  w  w m-cu październiku  2002r. I powinna być ona zatwierdzona jeszcze przez Radę poprzedniej kadencji. 
nie zrobiono tego i zostało to w spadku do zatwierdzenia tut. Radzie.
Gdyby to przedsiębiorstwo poszło zgodnie z ustawa o zaopatrzeniu w wodę ,to ich proponowane  taryfy w projekcie weszłyby w ciągu 70 dni, gdyż poprzednia Rada nie dochowała określonych terminów.  Były to stawki w granicach 12 zł za 1m2 odprowadzania ścieków oraz za wodę w granicach 3.60 zł.
dokładnej analizie przez Wójta, wspomagając się jego osobą  sprawdzono wszystkie koszty – czy zostały one sporządzone zgodnie  z ustawą o taryfach.
czynnikiem powodującym wzrost tych kosztów były podatki od nieruchomości. Wynoszą one w granicach 86.000zł. Zarówno komisje jak i Rada stanęły przed dylematem jak ten problem rozwiązać. Wójt złożył na posiedzeniu wspólnym komisji propozycję, by podatek ten  został temu przedsiębiorstwu umorzony - co spowoduje obniżenie opłat  za wodę i ścieki. Przychylono się do wniosku i stworzyło to propozycję opłaty za ścieki 3,83żł za m2 a woda 2.00 zł plus opłata stała 3.10 zł. Dalej poinformował, że zgodnie z ustawą Rada Gminy zatwierdza  taryfy, bądź może je obniżyć. Jednak obniżenie taryfy powoduje to, że gmina musiałaby te obniżone pieniądze dopłacić  przedsiębiorstwu do każdego obywatela. Dlatego też komisje podjęły decyzję o umorzeniu podatku. Rada Gminy nie może odmówić zatwierdzenia taryfy, gdyż automatycznie wchodzą te wysokie ich stawki. Także gmina umarzając im podatek wychodzi naprzeciw  mieszkańcom gminy.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Wiceprzewodniczący Rady  odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryfy przedłożonej przez  

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o.  w Nowogardzie  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i uchwała została przegłosowana i tak:
za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnychUchwała została podjęta jednogłośnie.
to uchwała nr V /40 /03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie j/w  i stanowi  zał. nr19 do protokołu.

Ad.16  Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i wnioski radnych, zapytania sołtysów.

Na zgłaszane wnioski i zapytania radnych i  sołtysów odpowiedzi udzielał Wójt i tak:
koszt wyposażenia pokoju nauczycielskiego, dzierżawa remizy strażackiej, udział 25% gminy w komputeryzacji / pytała radma Cioch/

Wójt poinformował, że koszt wyposażenia pokoju nauczycielskiego w szkole wynosił 3.800zł  / 4 stoły, renowacja krzeseł /. Nauczyciele siedzieli tam przy malutkich stołach, bardzo nie wygodnych .
Koszt komputeryzacji całego Urzędu łącznie z sieciami, wyposażeniem – 30.000 
 / plus, minus 5.000 - w zależności od tego ile będzie kupione poza tym przetargiem /. Jest to te 25 % udziału gminy./ radna Cioch wyliczyła to na kwotę 120.000 uważając, że jest to bardzo duża kwota. U niej w zakładzie również zakupiono taki sprzęt i koszt był o wiele niższy/. 
Wójt wyjaśnił, że liczone jest tam wszystko w EURO, sprzęt jest  wysokiej klasy.
Odnośnie dzierżawy remizy strażackiej, to nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, ile będzie wynosiła ta „symboliczna złotówka”. Będzie popisana w ty zakresie umowa i na pewno nie podpisze jej za wygórowaną cenę. Myśli, że na pewno podatek z tego tytułu  będzie płaciła gmina.
Wójt również poinformował, że  nie jest prawdą / to co pisali w gazecie / odnośnie wywożenia gnojowicy do rowu przez pracowników Kołbacza. Był tam na drugi dzień z komisja i to było sprawdzane.   

Wiceprzewodniczący Rady  zaproponował, by  podczas omawiania sprawy związanej z gospodarką  wodno - ściekową poruszyć z Dyr.Malinowskim temat dzierżawy remizy.
- słupy betonowe, oświetlenie uliczne, parking strzeżony, wyjazdy darmowe dla bezrobotnych / zgłaszał radny Chudak/

Wójt stwierdził, że te słupy betonowe – to słupy po byłych złączach telefonii stacji uzdatniania wody . Jest to  na terenie władania „Wspólnoty” i Wójt nie może nic zrobić na nie swoim terenie.
Parking strzeżony – jest daleki od tego, żeby gmina  się w cos takiego mieszała.
Ewentualnie nich ktoś sobie założy w tym zakresie działalność.- zaproponowała radna Cioch i wejdzie  w kontakt z właścicielem terenu /Poparł radną Komendant Policji proponując, ze mogło by się tym zająć  np.2 emerytów/

Radny Chudak  zapytał, czy dałoby się takim parking zrobić na ugorze między stadionem a ul. Cystersów taki parking zrobić/ obok sklepu P.Antol /.

Wiceprzewodniczący Rady uważał, że opłaty za korzystanie z takiego parkingu są bardzo wysokie w granicach ok.100 zł. miesięcznie. Tak jest to w  miastach praktykowane. Muszą być wszystkie pojazdy parkujące ubezpieczone. Uważał, że  nikt nie podejmie się  organizacji parkingu z uwagi na wysokie koszty.

Wójt dalej poinformował że nie ma gmina możliwości zatrudnić bezrobotnych na parce interwencyjne. Jedynie przez tę umowę z Urzędem Pracy. Gmina nie może zebrać tych ludzi i dać im pracę. To są bardzo duże koszy i musiałby być zawarty stosunek pracy.
Jeśli chodzi o dowóz osób bezrobotnych – Wójt uważał, że każda osoba jeździ w innym terminie do PUP. Rozważy tę propozycję.
- oświetlenie uliczne i na stadionie/ zgłaszali radni:Chudak,Róg, Kotylak/
Jest Wójt  zdziwiony, że do tej pory sprawa oświetlenia ulicznego nie została załatwiona a miało to już być zrobione. Sprawdzi tę sprawę. 
Jeśli chodzi o światło na stadionie, to umowa była sporządzona nieprawidłowo, odleżała swój czas. Wróciła z powrotem do gminy , zapłacono określoną opłatę  i potrwa  to co najmniej teraz ok.1 m-ca. Taka procedura musi być zachowana.
okna na Plebani w Starym Czarnowie, sprawa śmieci i ogrodzenie na cmentarzu, oświetlenie ul Słonecznej  / zgłaszała sołtys.Baryła/.
Nie może być ta sprawa rozpatrywana tak, że gmina zapłaci za okna. Nie ma takiej możliwości. Nie ma środków w budżecie  na taki cel. Prawo na to nie pozwala.  

Z-ca Wójta poinformowała, że sprawę ogrodzenia na cmentarzu już wyjaśniła w przerwie z P.Baryła. Jest to sprawa do załatwienia pomiędzy eksploatatorem a gminą.

Wójt poinformował, że sprawę oświetlenia na ul.Słonecznej musi dokładnie sprawdzić w terenie. 
  -, śmieci,  gazyfikacja, działki wodociągowe, drogi gminne, świetlica  / zgłaszał radny Mielnicki
Wójt poinformował, że to sprzątanie, które było w 2000r objęte było przetargiem. Na to środki były ze Starostwa w Gryfinie w kwocie 80.000zł. Były zlokalizowane dzikie wysypiska śmieci począwszy od Żelewa a zakończone w Binowie.
Także prawie w każdej miejscowości to robiono.
Do tego tematu obecnie nie ma powrotu , to była jednorazowa czynność.
Gazyfikacja jest na etapie porządkowania spraw, które były  załatwiane  przez poprzednie półtora roku. Jak mówił w sprawozdaniu zostało podpisane porozumienie z KB GAZ, gdzie zarobiono na tej operacji ok..30.000zł.
Każdy, kto ma ochotę się przyłączyć do sieci gazowej załatwia to sobie indywidualnie. Opracowywana  jest instrukcja, ścieżka załatwiania spraw przez  P.Nowickiego  i najpóźniej  do zebrań sołecki zostanie to przedstawione.
Jest to procedura pomiędzy dystrybutorem / Zakładem Gazowniczym /a odbiorcą gazu. Również  tut. Urzędzie będzie system gazowy zmieniony i też taka samą ścieżką. Wójt poinformował Komendanta Policji, ze raczej ogrzewanie zostanie od nich odłączone / gaz będzie dla budynku Urzędu/. 
Sprawa  korzyści odnośnie działek wodociągowych – poinformował, że  zaproponował by sprawę załatwić. Jak ona  będzie załatwiona, to będzie się  nad tym dyskutować; czy to będzie sprzedaż czy dzierżawa, za jaki okres będzie płacone za bezumowne korzystanie z tych działek. Chodzi o to, żeby to było z korzyścią dla gminy i żeby to było jak najszybciej załatwione.
Wójt uważał, że drogi nie tylko niszczą lasy. Jak wszystkim wiadomo niszczyli i mieszkańcy gminy, rozbierali drogi. 
Świetlica – tam odpracowywała swoje godziny / zasądzone karą sądową ogółem 160 godzin./ osoba i  radny potwierdził mu 6 dni . On twierdzi, że dawał tam swój materiał  i należałoby to dokładnie przeanalizować. W przeciwnym razie będzie musiał odbyć karę za pozostałe godziny.  Także myśli, że ta świetlica została wyremontowana / Radny Mielnicki stwierdził, że podpisał tyle godzin tej sobie ile pracowała i świetlicę wyremontował, praca została odebrana /.

W sprawie tej świetlicy czeka  na inicjatywę mieszkańców. Nie może zastać osoby, która tam dzierżawi sklep.
- lampy w Glinnej, droga / zgłaszała sołtys Bogucka/
Wójt jest zaskoczony, ciągle są kłopoty z tą lampą. Jest tam elektryk, który powinien już zrobić.
Na tej drodze leżą hałdy odpadów, jest ona rzeczywiście trudna do przejechania..   
-drogi do pól  i wycinka  krzaków, droga do Komorówki  / zgłaszali; radny Ruszczycki i Gorczyca/

Wójt prosił o trochę cierpliwości do czasu zatrudnienia osób z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.

Natomiast jeśli chodzi o drogę / tzw. siodło/ do Komorówki , to ze względu na złą pogodę nie została jeszcze wykonana tam nawierzchnia. Chce wspólnie z SKR  wymienić na tej drodze płyty. SKR ma te płyty, lecz są one nie wycenione. Dlatego należy trochę poczekać.
- plac, budynki po Spółce Wodnej Miedwie / zgłosiła radna Małecka/
Plac i budynki są sprzedane na zasadzie przetargu, który się odbył 14.10.02r.
Z uwagi na nie uregulowany  stan prawny firmy, która wygrała przetarg nie może zawrzeć z nimi aktu notarialnego / na tamten czas miała / a pieniądze wpłynęły.

Skarbnik poinformowała , ze wyceny dokonywał biegły co wygrał na tym terenie przetarg na wycenę. 

Radny Róg dodał, iż 2 przetargi były ogłoszone i dopiero  w II przetargu to sprzedano.
opłaty za psy / zgł.sołtys z Nieznania/.
Tutaj już sprawę wcześniej wyjaśniono – tak uważał Wójt

Wójt po wyjaśnieniu powyższych spraw dodatkowo poinformował:
- zarządzeniem nr 1/02 powołał Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w składzie:
przewodniczący - Grzywiński W. członkowie ; Łoś M. Doburzyński , Łuszczewski M. Górska A. Bednarek G. Sowa D.. Pełnomocnikiem została Sowa D.
Ta komisja już działa    
-podziękował radnemu Zacharskiemu za czynny udział w sprawie wyjaśnienia sprawy związanej z sytuacją P.Poklepa a Kruk z Żelisławca. Radny  wspólnie z pracownicą Urzędu jeździł  do Gryfinia i do Szczecina, żeby to wyjaśnić. Znał tu wiele spraw, gdyż pracował i dużo pomógł przy tej sprawie. Odbędzie się ponowny proces sądowy.

Ad.17 Wolne wnioski.

Radna Cioch proponowała, żeby plany pracy poszczególnych komisji stałych i Rady Gminy wywiesić na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Zapytała, jak daleko jest przygotowany projekt budżetu gminy na 2003r. i za rok 2002r. do analizy przez komisje. Czy otrzymają materiały na dzień 21.02. jak obiecano.

Wójt poinformował, że wspólnie to uzgodnimy po sesji. Kontrola prowadzona przez RIO kończy się w dniu jutrzejszym. 

Radny Kotylak w imieniu Komisji Zdrowia , Oświaty i Spraw Społecznych wnioskował o  przekazaniu im informacji  z działalności OPS za  2002r.
By przed sesją absolutoryjną zapoznali się z tą informacją.
Zapytał, jak daleko są posunięte przygotowania dot. biuletynu gminnego.
Wnioskował o więcej zielenie  w Kołbaczu.

Wójt poinformował, że takie materiały dot. OPS na pewno komisja otrzyma.
Biuletyn informacyjny jest obecnie w trakcie przygotowania.
Proponuje się, żeby taki biuletyn każdemu  dostarczyć. Dlatego chciałby zasięgnąć opinii Rady, czy warto  dawać aż 1100  egzemplarzy.
wyniku dyskusji proponowano, żeby sprzedać to za symboliczna złotówkę, rozdać to przez listonoszy itp.
Ustalono, że zostanie wydrukowanych 700szt i nieodpłatnie rozmieszczone będą w niektórych punktach jak: sklepach, Spółdzielni Mieszkaniowej itp.

Ad. 18 Zakończenie obrad  V Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady GminyStare Czarnowo P.Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad V sesji. 

Sesja zakończyła się o godzinie 17.25.

Przewodniczący  Rady

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-03-2004 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2004 08:58