herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XI/64/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

UCHWAŁA NR XI/64/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2007 r.


w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje;

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu,  Rada Gminy Stare Czarnowo wyraża zgodę na rozwiązanie przez Zespół Szkół w Kołbaczu stosunku pracy z Panem Zenonem Róg – radnym Gminy Stare Czarnowo.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo do przekazania niniejszej uchwały pracodawcy radnego tj. Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kołbaczu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stare Czarnowo

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr XI /64/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2007 r.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga zgody Rady Gminy, której jest członkiem.
W dniu 10.07.2007 r. do Rady Gminy wpłynęło pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu Pani Grażyny Łogin, w którym informuje o zawartym porozumieniu w dniu 29 maja 2007 r. dotyczącym przekazania autobusu szkolnego z dniem 03.07.2007 właścicielowi tj. Gminie Stare Czarnowo. W tym samym dniu tj. 03.07.2007 r. został zatwierdzony i podpisany projekt organizacyjny Zespołu Szkół w Kołbaczu na rok szkolny 2007/2008 bez etatu kierowcy (zostało zlikwidowane stanowisko pracy a od dnia 01.09.07 r. etat kierowcy autobusu szkolnego). Nadmienia również, że zatrudniony obecnie na czas nieokreślony kierowca autobusu szkolnego Pan Zenon Róg jest radnym Gminy Stare Czarnowo, dlatego prosi o wyrażenie opinii w powyższej sprawie.
W nawiązaniu do w/w pisma, Dyrektor Zespołu Szkół Pani Grażyna Łogin w kolejnym piśmie z dnia 25.07.2007 r. informuje Radę o zamiarze rozwiązania stosunku pracy z obecnie zatrudnionym kierowcą Panem Zenonem Róg , w związku z czym prosi Radę Gminy Stare Czarnowo o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Zenonem Róg.
Biorąc pod uwagę powyższe a w szczególności prośbę radnego Pana Zenona Róg o wyrażenie zgody przez Radę Gminy na rozwiązanie stosunku pracy; Rada Gminy Stare Czarnowo postanowiła jak w sentencji uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-09-2007 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 24-09-2007 10:36