herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad XII Sesji
V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 29 października 2007 r. godz. 1200
- sala konferencyjna Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Świętego Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy tj. z dn. 10.09.2007 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. – druk nr 1/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. (dot. kwoty 5.000 zł) -druk nr 2/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu oraz upoważnienia Wójta Gminy Stare Czarnowo do zaciągnięcia zobowiązań związanych z jej realizacją – druk nr 3/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – druk nr 4/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 2008 r.- druk nr 5/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r. – druk nr 6/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2008 – druk nr 7/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 - druk nr 8/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 11/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie - druk nr 12/XII,
  1. opinia zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych,
  2. powołanie komisji skrutacyjnej,
  3. głosowanie,
  4. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa”- druk nr 13/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Opinia Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie przedłożonego projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego uznania za rezerwat przyrody „ Osetno” - druk nr 14/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. wypracowanie opinii.
 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – druk nr 15/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Glinna najemcy – druk nr 16/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 21. Projekt uchwały sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Stare Czarnowo – druk nr 17/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 22. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego - druk nr 18/XII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 23. Informacje dot. analizy oświadczeń majątkowych za rok 2006.
 24. Zapytania sołtysów.
 25. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.
 26. Wolne wnioski.
 27. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 26-10-2007 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 08-11-2007 14:44