herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/73/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XII/73/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1. Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 831) ustala się cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008r. na obszarze Gminy Stare Czarnowo w kwocie 35,00 zł za 1 dt.

§ 2. Zarządza się pobór podatku rolnego w drodze inkasa. Inkasentami  podatku rolnego od osób fizycznych są sołtysi poszczególnych wsi. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 5% pobranych wpłat.

§ 3. Wpłaty z tytułu podatku rolnego mogą być dokonywane przez  zobowiązanego bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/287/06 z dnia 26 października  2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2007 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-11-2007 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2007 12:55