herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/74/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty targowej na 2008 r.

UCHWAŁA NR XII/74/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.


w sprawie opłaty targowej na 2008 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

  1. Sprzedaż artykułów przemysłowych i spożywczych - 10 zł,
  2. Sprzedaż płodów rolnych - 5 zł.

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej pierwszą sprzedaż płodów rolnych wyprodukowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo.

§ 3.

  1. Wyznacza się na inkasentów opłaty targowej sołtysów sołectw oraz upoważnionego przez Wójta Gminy pracownika Urzędu Gminy.
  2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 30% zainkasowanej sumy.
  3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 nie dotyczy opłat pobranych przez pracownika Urzędu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/289/06 Rady Gminy Stare  Czarnowo z dnia 26 października 2006r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2007 r.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-11-2007 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2007 12:55