herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/81/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

UCHWAŁA NR XII/81/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.


w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 72 ust. 1 i art. 91 d pkt l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr176, poz.1238) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania środków finansowych z  przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XII /81/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.

Na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600), która m. in. zmienia niektóre dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674) nastąpiła nowelizacja przepisu art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.– Karta Nauczyciela. Do obowiązku organów prowadzących szkoły należy nie tylko przeznaczenie coroczne w budżecie odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, lecz również określenie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak

Załącznik
do Uchwały Nr XII/81/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 października 2007 r.

 
Regulamin przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Postanowienia wstępne

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. szkołach bez bliższego określenia - rozumie się przez to publiczne przedszkole, szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo,
 2. nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli i wychowawców zatrudnionych lub emerytowanych (lub przebywających na rencie) w szkołach określonych w pkt l,
 3. dyrektorze szkoły bez bliższego określenia - rozumie się przez to dyrektorów szkół określonych w pkt l,
 4. regulaminie - rozumie się przez to Regulamin przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

ROZDZIAŁ I

Tryb przyznawania pomocy zdrowotnej

§ 2.

 1. Fundusz Zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione corocznie w budżecie Gminy Stare Czarnowo, przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynosi 0,3 % rocznego limitu wynagrodzeń osobowych nauczycieli czynnych.
 3. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określane są na każdy rok w planach finansowych szkół i stanowią szkolny fundusz zdrowotny dla nauczycieli.
 4. Środkami, o których mowa w ust. 3 dysponuje dyrektor szkoły.

§ 3. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

§ 4

 1. Dyrektor szkoły powołuje komisję ds. Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli.
 2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą:
  1. dwóch przedstawicieli pracodawcy w tym jeden jako przewodniczący
  2. po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w szkole. W przypadku braku związków zawodowych w skład komisji wchodzi dwóch wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli.
 3. W przypadku, gdy w szkole działa jeden związek zawodowy, w skład komisji wchodzi dwóch przedstawicieli związku zawodowego.
 4. Komisja liczy co najmniej 4 osoby.
 5. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej zgodnie z wnioskiem Komisji podejmuje Dyrektor jednostki, w której działa Komisja rozpatrująca ten wniosek.

§ 5.

 1. Do zadań Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli należy przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu.
 2. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na kwartał, w uzasadnionych przypadkach posiedzenia Komisji mogą odbywać się częściej.
 3. Opinie Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
 4. Wnioski i decyzje Komisji są ewidencjonowane w rejestrze wg załącznika nr 2 do regulaminu.
 5. Członkowie Komisji składają oświadczenia o tajemnicy danych osób ubiegających się o przyznanie pomocy zdrowotnej, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 6. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej, zgodnie z wnioskiem Komisji, podejmuje dyrektor szkoły, a w przypadku przyznania pomocy finansowej dyrektorowi szkoły decyzję podejmuje Wójt Gminy Stare Czarnowo.

ROZDZIAŁ II

Warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej

§ 6. Ze świadczeń Funduszu Zdrowotnego mogą korzystać:

 1. nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo w wymiarze co najmniej 1/2 i obowiązkowego wymiaru zajęć
 2. nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę, bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę, korzystający z funduszu świadczeń socjalnych w szkole.

§ 7.

 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:
  1. chorobą stanowiącą zagrożenie dla życia,
  2. przewlekłą chorobą,
  3. dofinansowaniem poniesionych kosztów protetyki dentystycznej,
  4. dofinansowaniem poniesionych kosztów zakupu szkieł korekcyjnych,
  5. dofinansowaniem kosztów rehabilitacji,
  6. dofinansowaniem kosztów zabiegów leczniczych organów mowy oraz dofinansowanie kosztów poniesionych na leki, które korygują i usuwają schorzenia organów mowy, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez lekarza laryngologa lub foniatrę.
 2. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:
  1. okoliczności związanych z chorobą wpływających na sytuację materialną nauczyciela (konieczność stosowania specjalnej diety, zapewnienia dodatkowej opieki choremu itp.)
  2. wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,
  3. sytuacji materialnej rodziny nauczyciela.
 3. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela wniosku na druku, stanowiącym załącznik nr 1 do mniejszego regulaminu.
 4. Do wniosku należy dołączyć:
  1. aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela,
  2. dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,
  3. zaświadczenie o dochodach członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz oświadczenie o dochodzie przypadającym na jedną osobę w rodzinie.
 5. Wniosek o przyznanie nauczycielowi pomocy zdrowotnej może złożyć również przełożony nauczyciela, przedstawiciel związków zawodowych, rada pedagogiczna, członek rodziny lub opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie. W takim przypadku nie są wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 4.
 6. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku budżetowym. W uzasadnionych, szczególnie ciężkich przypadkach pomoc może być przyznana powtórnie w danym roku.
 7. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb pomoc zdrowotna będzie przyznawana częściowo lub nie będzie przyznana.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-11-2007 13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2007 13:04