herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół z obrad

Protokół Nr XII/07
z XII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 29 października 2007 r. w godz. od 1200- 1600
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Obrady XII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak. Powitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu tj. Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz pozostałe osoby.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych ( w tym czasie nieobecna była na sesji radna Marczewska -spóźniła się ), co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał. Ogółem w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji ( porządek taki wraz z projektami uchwał i zawiadomieniem o terminie sesji otrzymali radni przed sesją), porządek przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie obrad XII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy tj. z dn. 10.09.2007 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. – druk nr 1/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. (dot. kwoty 5.000 zł) -druk nr 2/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu oraz upoważnienia Wójta Gminy Stare Czarnowo do zaciągnięcia zobowiązań związanych z jej realizacją – druk nr 3/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – druk nr 4/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 2008 r.- druk nr 5/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r. – druk nr 6/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2008 – druk nr 7/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 - druk nr 8/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 11/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie - druk nr 12/XII,
  1. opinia zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych,
  2. powołanie komisji skrutacyjnej,
  3. głosowanie,
  4. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa”- druk nr 13/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Opinia Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie przedłożonego projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego uznania za rezerwat przyrody „ Osetno” - druk nr 14/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. wypracowanie opinii.
 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – druk nr 15/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Glinna najemcy – druk nr 16/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 21. Projekt uchwały sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Stare Czarnowo – druk nr 17/XII,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 22. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego - druk nr 18/XII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 23. Informacje dot. analizy oświadczeń majątkowych za rok 2006.
 24. Zapytania sołtysów.
 25. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.
 26. Wolne wnioski.
 27. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do powyższego porządku Wójt Gminy M.Woś wnosił o wprowadzenie:

- projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
W uzasadnieniu podał, iż jako Wójt nie może sam wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie podatku rolnego od Instytutu Zootechnicznego w Kołbaczu. Musi być uchwała Rady Gminy, by mógł podejmować dalsze czynności w tej sprawie.
Druga sprawa jaką chce zasygnalizować, to sytuacja związana z dowozem dzieci do szkół z miejscowości Binowo, Kartno, Żelisławiec.
Jest pismo mieszkańców tych trzech miejscowości o zmianę obwodu szkolnego, gdzie musi być opinia Rady o ewentualnym podpisaniu porozumienia z Gminą Gryfino dot. zmiany obwodu szkolnego.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt uchwały dot. wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego znajduje się już w porządku obrad - jako pkt 22, gdyż na wspólnym posiedzeniu komisji było uzgodnione, że ta sprawa zostanie wprowadzona przez przewodniczącego Rady do porządku sesji.
Porządek j/w został przyjęty jednogłośnie przez 14 radnych i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy tj. z dn. 10.09.07 r.

Do protokołu z dnia 10.09.07 r. nie wniesiono żadnych uwag, zastrzeżeń ( protokół były doręczone radnym wcześniej do zapoznania );
- za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.
Protokoły zostały przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu tj. z dnia 29.10.2007 r.

Ad. 3 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak poinformował, że w okresie mędzysesyjnym odbyły się posiedzenia komisji Rady i tak;

 • w dniach 15 i 22.10.2007 r. - wspólne posiedzenia komisji Rady dot. spraw z zakresu XII sesji w tym; ustalenie stawek podatków na 2008 r.
 • w dniu 18.10.2007 r. – posiedzenie wyjazdowe komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska w zakresie kontroli realizacji wniosków zgłaszanych przez komisję w I i II kwartale 07 r.
 • w dniu 19.09.07 r. ( po ostatniej sesji ) wpłynęło do Przewodniczącego Rady od mieszkańców Binowa, Kartna, Żelisławca pismo w sprawie zmiany obwodu szkolnego. W uzasadnieniu informują, iż ich dzieci już od kilku lat uczęszczają do Szkoły w Gardnie, jest znacznie bliżej niż do Szkoły w Kołbaczu, znają nauczycieli i ich wymagania. Przeniesie ich do Kołbacza stworzy dzieciom nową sytuację, dodatkowy stres, co może wpłynąć negatywnie na wyniki w nauce. Dotychczas subwencja i środki finansowe na dowożenie ich dzieci były przekazywane Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. W roku bieżącym, szkolnym Wójt Gminy Stare Czarnowo odmawia im takiego prawa nakazując dowozić dzieci do Kołbacza. Uważają, że to rodzice mają prawo decydowania o tym, do której szkoły chcą posyłać swoje dzieci. Chcą , aby ich dzieci uczęszczały do Szkoły w Gardnie. W związku z tym wnoszą o zmianę obwodu szkolnego.
  W załączeniu podpisy rodziców.
  Pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
 • w dniu 22.10.1007 r. wpłynęło podziękowanie dla Rady Gminy od Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu P.St. Nowaka za wsparcie finansowe na konkurs wiedzy „ Czy znasz Szczeciński Park Krajobrazowy ”
  Podziękowanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności głos zabrała Dyrektor Binowo Park, która na wstępie podziękowała za umożliwienie jej wystąpienia na dzisiejszej sesji, pomimo obszernego porządku obrad sesji. Pogratulowała nowej siedziby Urzędu, sugerując jednocześnie o poprawę stanu drogi do siedziby Urzędu. Następnie wystąpiła z prośbą o obniżenia podatków lokalnych Spółce Binowo Park a szczególnie dotyczy to podatku od nieruchomości. M.in. w uzasadnieniu poinformowała, że jest duży niepokój w spółce, jeśli chodzi o jej przyszłość. Spółka w dotychczasowej działalności poniosła już straty w kwocie 4.300.000 zł i jeśli to się nie zmieni, wówczas grozi to nie istnieniu firmy. Jest trudna sytuacja finansowa, koszty utrzymania pola golfowego są bardzo wysokie, natomiast przychody nie są wystarczająco duże. Binowo Park prowadzi swoją działalność głównie w weekendy, dodatkowo dotyka nas bardzo wysoki kurs złotego. Odczuli to zwłaszcza goście z zagranicy, gdzie u nich opłaty za bilet wstępu na pole golfowe są dużo niższe niż w Polsce. Chodzi tutaj szczególnie o UKS Skandynawski, gdzie u nas płacą około 50 euro a u siebie w granicach 15 – 30 euro. Także znaczna ilość gości już od nas odeszło Porównując stawki od nieruchomości z innymi gminami w stosunku do podobnych spółek należy stwierdzić, że np. podatek od gruntów związany z działalnością gospodarczej w zakresie kultury fizycznej ( tak większość gmin pisze) wynosi w granicach 0,10 zł - 0,34 zł, lecz są także ustalane wyższe stawki. Tutaj nie możemy się porównywać z Miastem Warszawa czy Gdańsk, gdyż nie mamy takich szans. Chce powiedzieć, że pole golfowe w Binowie jest niedoinwestowanie. Wykorzystywany jest w większości używany sprzęt, zakup nowej kosiarki, to koszt w granicach 600.000 zł. Budżet wynagrodzeń na 2007 r. to kwota w granicach 850.000 zł, stawki na godzinę wynoszą od 5 – 8,50 zł dla pracowników wykwalifikowanych zatrudnionych na polu. Z uwagi na trudną sytuację finansowa nie ma możliwości podwyższyć im stawek. Dlatego boimy się, że możemy znów stracić tych pracowników. Spośród całego personelu spółki i osób współpracujących z terenu tutejszej gminy jest zatrudnionych ponad 12 osób. Chcielibyśmy ich wyposażać lepiej finansowo, zatrudniać nowych, prowadzić inwestycje ( o których informujemy w piśmie z dnia 23.10.07 r. skierowanym do Rady Gminy. Dlatego też prosimy Radę Gminy, by wzięła powyższe pod uwagę podczas uchwalania stawek podatków na 2008 r.

Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorowi Spółki Binowo Park stwierdzając jednocześnie, że Rada zapewne weźmie to wszystko pod uwagę.
Pismo Binowo Park Spółka z o.o. z dnia 23.10.07 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójta Gminy M. Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym i tak:

 • udzielał wywiadu Kurierowi Szczecińskiemu a następnie ukazał się on pn. ”Cystersów zobowiązuje”. Był w tej sprawie pozytywny oddźwięk wśród mieszkańców. Również ukazało się w tej samej gazecie zdjęcie nowej siedziby Urzędu wraz z komentarzem na tema tej drogi oraz zdjęcie budynku byłej stacji kolejowej PKP w St.Czarnowie również z komentarzem , że Wójt przy realizacji ścieżki rowerowej zajmie się tym obiektem. Chce powiedzieć, że ten obiekt jest prywatną własnością. Mimo naszych starań PKP tego obiektu zamieszkałego przez mieszkańców gminie nie przekazało. Wykupili tam mieszkania Ci lokatorzy od PKP. Zostało wysłane do Kuriera Szczecińskiego sprostowanie w tej sprawie.
 • zrobiła się głośna sprawa odnośnie granic gminy. Chodzi tutaj o mieszkańców ul. Topolowej, Pyrzyckiej, obiekty Sosnówka. Tutaj nic nowego nie zostało odkryte, lecz jeśli takie granice naszej gminy istnieją od czasu uchwalenia przez Radę Ministrów, to musi egzekwować w stosunku do wszystkich jednakowe prawa. Jeżeli znajdują się te obiekty w granicach administracyjnych Gminy Stare Czarnowo, to ludzie tam zamieszkujący nie mogą być zameldowani w Szczecinie. Jest inicjatywa ze strony Prezydenta Miasta Szczecina o uregulowanie przebiegu granic między gminami. Ci ludzie są bliżej Szczecina i chcą nadal być tam zameldowani. W sprawie zmiany granic muszą być podjęte uchwały przez obie Rady i zgoda Rady Ministrów oraz musi być przeprowadzona odpowiednia procedura. Musiałoby być wypracowane stanowisko na temat przekazania Miastu Szczecin tych obiektów w zamian za przekazanie nam innych terenów. Podobnie jest z Gminą Bielic, gdzie granice na południu gminy przebiegają inaczej, niż zwyczajowo to wygląda. Część ośrodków wypoczynkowych, gdzie podatki są płacone do Gminy Bielic znajdują się na terenie Gminy Stare Czarnowo. Należałoby to również uregulować. Jest w tej sprawie umówiony na rozmowę z Wójtem Gminy Bielic.
 • rozpoczął starania, by część J.Miedwie należała do Gminy Stare Czarnowo. W obecnej sytuacji ktokolwiek chciałby inwestować przy brzegach jeziora na terenie naszej gminy musiałby strać się o uzyskanie zezwolenia na warunki lokalizacji w Gminie Stargard Szczeciński.
 • przejęliśmy oficjalne działkę w Binowie - teren, gdzie znajduje się rów odprowadzający wodę z jeziora. Jest to związane z inwestycją „ budowa kanalizacji sanitarnej”. Również przejęta została działka od Starostwa w Gryfinie - teren, na którym składowane były odpady podczas budowy obwodnicy w Starym Czarnowie. Obecnie przystąpiliśmy do projektu rekultywacji tego obiektu - jest to północna strona działki, gdzie kiedyś było zmagazynowane hasłowo „wysypisko śmieci” – oficjalnie wysypiska nie było i nie będzie.
 • brałem udział w Walnym Zgromadzeniu Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej w Szczecinie, którego jestem członkiem.
 • były prowadzone w naszej gminie rozmowy z przedstawicielami spółki naftowo – gazowej w sprawie sprzedaży sieci gazowej. Uchwała jest podjęta w tej sprawie jeszcze w 2003 r. Zapewniłoby to dalszy rozwój sieci gazowej na terenie gminy.
 • została zakupiona przez spółkę ferma trzody w Kołbaczu ( jest pismo o wydanie warunków zabudowy). Będzie tam prowadzona hodowla brojlerów. Rocznie będzie ich tam hodowanych, produkowanych około 4 milionów.
 • gościliśmy u nas przedstawicieli gmin z naszego powiatu oraz przedstawicieli naszych sąsiadów zachodnich na spotkaniu roboczym na temat rolnictwa i gospodarki przestrzennej. Został złożony wniosek na projekty idące w kierunku szkolenia zainteresowanych osób.
 • odbyło się spotkanie Zarządu OSP w Starym Czarnowie w sprawie budżetu na 2008 r.
 • uczestniczyłem w spotkaniu dot. likwidacji azbestu.
 • została podpisana umowa na wykonanie map dot. opracowania miejscowego planu miejscowości Stare Czarnowo i wykonania map dot. projektu budowy sieci sanitarnej. Są to różne mapy, które mają być wykonane w terminie; jedna do 15.12.07 r. a druga do 15.01.2008 r.
 • uczestniczyłem w konferencji w Szczecinie organizowanej przez ZWiK Szczecin pod hasłem „ czysta woda lepsza woda”.
 • w ciągu tego miesiąca staraliśmy się załatwić wniosek dot. zlokalizowania żwirowni obok miejscowości Glinna. Po wszelkich staraniach trwających ok. roku sprawa ta jest w opiniowaniu w Starostwie w Gryfinie. Mam nadzieję, że zostanie pozytywnie zaopiniowana.
 • ogłoszono aukcję na sprzedaż samochodu OSP w Starym Czarnowie. Zgłosiła się jedna gmina z woj. mazowieckiego i chcemy ten samochód Jelcz odsprzedać, by uzyskać pieniądze na karasację innego Jelcza, który został załatwiony przez Komendanta OSP.
 • prowadziłem rozmowy na temat oświetlenia stadionu w Kołbaczu.
 • podpisałem umowę wstępną z P. Iwaszko dot. działki w Kołowie z przeznaczeniem jej na budowę kanalizacji sanitarnej.
 • brałem udział wspólne ze Skarbnikiem Gminy w rozmowach z przedstawicielami Banku Ochrony Środowiska, który proponuje korzystne projekty na udzielanie kredytów dot. budowy dróg, kanalizacji sanitarnych itp. na przyszły rok. Na razie są to sondaże, natomiast za dwa tygodnie odbędą się spotkania na konkretne tematy.
 • chce zasygnalizować na temat dowozu uczniów do szkół. Pismo, które wpłynęło do Rady Gminy z Binowa również wpłynęło do mnie. Nie znajduje to zrozumienia ani argumentów z mojej strony. Po prostu Gmina Stare Czarnowo nie może finansować dojazdów uczniów do jakiejkolwiek szkoły na zewnątrz, tylko do naszej Szkoły w Kołbaczu. W tym piśmie jest napisana nieprawda, bo ja żadnej subwencji Gminie Gryfino nie mogłem przekazywać, nie ma takiej możliwości. Celowo się tutaj wprowadza w błąd mieszkańców, że kiedyś mogłem przekazywać, przekazywałem subwencję a teraz nie mogę. Jako Wójt jestem odpowiedzialny za zorganizowanie dowozu dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Kołbaczu i to robię. Jeśli rodzice chcą wysyłać swoje dzieci do innych szkół poza teren gminy muszą sami finansować ich dowóz. My chętnie przyjmujemy wszystkie dzieci do naszej szkoły ( także spoza terenu gminy), która jest dość mocno doinwestowana przez gminę, dofinansowywana, gdzie przekraczana jest subwencja, która otrzymujemy z rządu. Szkoła jest w perspektywie rozwoju, budowana jest nowa sala gimnastyczna, są klasy 18 – 21 osobowe, nie ma przerostu ilościowego możemy przyjąć wszystkie dzieci z terenu gminy. Można by było dyskutować na temat wyposażenia, które jest podobne do innych szkół. Dowozimy także dzieci z Binowa i Żelisława, czyli są tam tacy rodzice, co chcą, by ich dzieci uczęszczały do Szkoły w Kołbaczu. Uczęszczają do nas również dzieci z Gminy Kobylanka (rodzice sami ich dowożą). Do Szkoły w Gardnie z naszego terenu jest dowożonych obecnie przez Gminę Gryfino 46 dzieci. Gmina Gryfino ma także związane ręce i zdają sobie sprawę, że nie mogą finansować tego dowozu. Gdyby nasza gmina otrzymywałaby subwencje na te dzieci, to myślę, że jakoś ten problem byśmy wspólnie rozwiązali. Natomiast dość, że tracimy tę subwencję, która wynosi na jednego ucznia 5.000 zł, to jeszcze mamy finansować dowóz?. Byłoby to nieprzestrzeganie prawa i każdy mieszkaniec miałby pretensje, dlaczego do jego dziecka gmina nie dopłaca. Chce powiedzieć, że do wnioskowanego pisma jest dołączony wykaz 47 osób, wśród których są osoby , które nie mają dzieci do szkoły. Dlatego proszę Radę, by ta sprawa została przedyskutowana , by na następnej sesji wypracować odpowiednie stanowisko w tej sprawie.

Ad. 5. Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 września 2007 r. przedstawiła Skarbnik Gminy A. Baran; m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą Nr III/12/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2006 r. budżet gminy na rok 2007 przedstawiał się następująco:

Po stronie dochodów - 8.826.208 zł
w tym; dotacje celowe 1.201.600 zł
Po stronie wydatków - 10.426.208 zł
w tym; zadania zlecone 1.201.600 zł

Po wprowadzonych zmianach ośmioma uchwałami Rady Gminy oraz dziewiętnastoma zarządzeniami Wójta na dzień 30.09.2007 r. plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów - 9.623.936,40 zł
Po stronie wydatków - 11.223.936,40 zł

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia się w załącznikach do sprawozdania nr 1 i 2.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przelewów z rachunków lokat w kwocie 1.500.000 zł , z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu; w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 100.000 zł.
Dochody budżetowe w okresie od stycznia do 30 września 2007 r. zostały zrealizowane w 72,89 % tj. do kasy wpłynęło 7.014.419,44 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała poprzez wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. 30,05 %. z subwencji z budżetu państwa 27,95 %,
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - to 14,78 % dochodów ogółem.
Wydatki w tym okresie zamknęły się w kwocie 6.821.143,69 zł co stanowi 60,77 % planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną i sport – 29,26 % ogółu wydatków, na administrację publiczną 20,47 %, na opiekę społeczną 15,40 % ogółu wydatków.
Spory udział w wydatkach gminy ma również kultura fizyczna i sport tj. 17,32 % ogółu wydatków.

Różnica między otrzymanymi do końca września 2007 r. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 193.275,75 zł. Jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Na dzień 30.09.2007 r. gmina nie posiada żadnych zobowiązań  kredytowych - wskaźnik zadłużenia ogółem do planowanych rocznych  dochodów wyniósł 0,00 %.
Na rachunku bankowym na dzień 30.09.2007 r. widnieje kwota w wysokości 110.519,06 zł.
Są założone lokaty terminowe w B S Chojna O / Stare Czarnowo na łączną kwotę 1.300.000 zł.

Dyskusja - brak

Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 30.09.2007 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania zgłaszali n/w radni;

Radny Róg;

 • zgłosił uwagę do prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady. Miał ważne pytania do Pani Dyrektor Binowo Park, lecz Przewodniczący nie udzielił mu głosu, pomimo, że podnosił rękę jeszcze przed jej wyjście. Szczególnie chodziło o wyjaśnienie strat finansowych przez spółkę.

Przewodniczący Rady – Mendak wyjaśnił jest szczegółowo wszystko jest wyjaśnione w piśmie od Spółki Binowo Park. Dzisiaj mamy napięty porządek obrad sesji i gdyby radni zaczęli w tym temacie dyskutować, to przedłużyłoby się wszystko.

Radny Żerebecki;

 • założenie dodatkowych dwóch lamp oświetleniowych w Kołbaczu; w tym jedna w kierunku kościoła a druga w kierunku przystanku PKS,
 • załatanie dziur na drodze przy stadionie, na której również zbiera się kałuża wody podczas opadów deszczu na wysokości parkingu.

Radny Dobrzański;

 • chodzi o przejazd mieszkańców z Dębiny do pracy do Szczecina i z powrotem. Miejscowość ta nie ma dobrego połączenia i mieszkańcy chcą , by obsługiwał ich autobus Paan – Bus, gdyż ostatnio przez okres dwóch tygodni nie było żadnego połączenia do Szczecina z PKS. Jest po wstępnej rozmowie z Panią Prezes Paan Bus i gdyby wpłynął wniosek do Marszałka Sejmiku , wówczas uruchomiliby nową linię autobusową do Dębiny.
 • druga sprawa to łatanie dziur w Dębinie. Są nie załatanie dziury na drodze w kierunku jeziora – jest to również w pasie drogowym ( informował o tym drogowców).

Radna Cioch;

 • chce odnieść się do wystąpienia Wójta w sprawie opłaty biletów za przejazd dzieci z Żelisławca, Binowa do innych szkół. Uważa , że ten temat nie powinien wrócić, gdyż na posiedzeniu komisji rewizyjnej analizowano szczegółowo tę sprawę, wykazując jakie to duże koszty dla gminy. Podjęliśmy decyzję , że nie będziemy realizować dopłat do przejazdów dla dzieci dowożonych do innych szkół.
 •  jaki jest wynik rozmowy z Prezesem Malinowskim odnośnie przejęcia przez gminę tzw. placu targowego w Kołbaczu. Była ta sprawa wnioskowana na poprzednich sesjach i miała być taka rozmowa przeprowadzona.

Radny Dudziński:

 • chce nawiązać do sprawy wody, która została zrobiona na drodze w Kartnie. Jest tam wykopany rów i trzeba go zabezpieczyć.
 • chciałby uzyskać więcej informacji na temat azbestu ( Wójt wspominał o odbytej konferencji w tej sprawie),

Radny Róg;

 • uważa, że bilety za przejazd uczniów powinny być dawno zlikwidowane i tutaj popiera radną Cioch. Natomiast nie wie jaka była myśl Wójt, czy chodziło o likwidację obwodu szkolnego czy dopłat do biletów za przejazd?

Wójt Gminy M.Woś wyjaśnił, że jest za pozostawieniem obwodów takich jakie są dotychczas i za niepłaceniem za przejazd uczniów do innych szkół. Jeżeli rodzice chcą wysyłać swoje dzieci do innych szkół, to niech to robią na swój koszt ( radny Róg poparł propozycję Wójta).

Radna Marczewska;

 • podziękowała za udrożnienie studzienki kanalizacyjnej w Dobropolu i wycięcie krzaków. Trzeba je jeszcze posprzątać, gdyż leżą na drodze.
 • jest problem z ogrzewaniem świetlicy, dzieci musiały siedzieć w kurtkach (Wójt wyjaśnił, że musi wyciągnąć w stosunku do osoby tam zatrudnionej konsekwencje. Ma telefon i powinna takie sprawy zgłaszać do gminy na bieżąco i nie powinno się o tym mówić na sesji Rady. Sprawa byłaby już dawno załatwiona, gdyby widział o tym w danym momencie).
 • przy były torowisku przy drodze St.Czarnowo – Dobropole znajduje się wykopany dół, który zagraża bezpieczeństwu wymijanych tam pojazdów.
 • przypomina o drodze do Sosnówka ( jest nieprzejezdna droga na odcinku, gdzie znajduje się piasek),
 • pojawiają się na cmentarzu kradzieże zniczy, nie tylko u mnie ale i na innych grobach,
 • ponawia wniosek o zamontowanie jednej lampy oświetleniowej przy posesji P.Burakowskich ( była już ta sprawa wcześniej zgłaszana).

Radny Piątkowski;

 • chce uzyskać od Wójta zapewnienie, że będą się bawić na sylwestra w świetlicy w Żelewie (tak Wójt powiedział na ostatniej sesji).Zostało tylko dwa miesiące a pracy do wykonania jest jeszcze bardzo dużo.
 • czy już coś wiadomo na temat przywrócenia funkcji cmentarza w Żelewie ( wcześniej zgłaszał tę sprawę ). Jeśli byłaby taka możliwość , to chciałby o tym poinformować swoich mieszkańców, wywiesić ogłoszenie, że można dokonywać tam pochówku.
 • czy są już czynione przygotowania odnośnie planu czy projektu budowy drogi w Żelewie. Chodzi o drogę przebiegającą przez miejscowość łącznie z chodnikami. Tutaj droga musi być budowana, natomiast droga powiatowa do Żelewa winna być naprawiona. Słyszeliśmy na wspólnym posiedzeniu komisji na temat zbliżającej się nowej transzy na dofinansowanie środków z unii europejskiej. Będzie można składać wnioski i należałoby poczynić już pewne przygotowania w tym zakresie.

Radna Cymerman;

 • rozwiązać problem estetyki Kołbacza. Chodzi tutaj o uporządkowanie m.in. przejętej przez gminę drogi przy stadionie, która jest bardzo brudna, zasypana liśćmi, również drogi głównej 9przy leszczynie ) itp. Należałoby się zastanowić w jaki sposób tę estetykę poprawić. Może poprawić tę estetykę poprzez osoby z Urzędu Pracy, bądź w inny sposób.
 • nadal nic nie zrobiono w zakresie naprawy brakującego fragmentu asfaltu na drodze wojewódzkiej ( na wysokości posesji P. Nowaków za rzeką ), jest to niebezpieczne.
 • ograniczenie szybkości pojazdów na drodze wojewódzkiej. Kierowcy jeżdżą bardzo szybko a szczególnie chodzi o duże pojazdy, gdzie w momencie wymijania się zagraża to bezpieczeństwu jadącym w tym momencie np.rowerzystom itp.( były już takie wypadki).

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.  – druk nr 1/XII.

Przewodniczący Rady K.Mendak zapoznał z projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.

Następnie Skarbnik Gminy A.Baran omówiła proponowane zmiany, które dot. m.in. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 48.240 zł i zwiększenia wydatków o 144.740 zł w proponowanych działach oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 32.500 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 129.000 zł w proponowanych działach. Również wyjaśniła, że dodatkowo do przedkładanego wcześniej na posiedzeniu wspólnym komisji Rady projektu została wprowadzona kwota 740 zł zarówno do dochodów jak i do wydatków budżetu, którą uzyska szkoła od PZU na dofinansowanie do monitoringu oraz zakup dwóch kamer ( gmina złożyła wniosek do Wojewody na dofinansowanie monitoringu , natomiast PZU dodatkowo zobowiązało się sfinansować kamery).

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady tj. komisja rewizyjna, komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych pozytywne zaopiniowały proponowane zmiany budżetu na 2007 r.
Opinie komisji stanowią zał. nr 8, 9, 10, 11 do niniejszego protokołu.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.( projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu /;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XII /70 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.
(dot. kwoty 5.000 zł) -druk nr 2/XII,

Przewodniczący Rady K.Mendak zapoznał z projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy n 2007 r.
Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady ( po złożeniu dodatkowych wyjaśnień) pozytywne zaopiniowały proponowane zmiany budżetu na 2007 r.

Dyskusja;

Radny Grzywiński (przewodniczący komisji rewizyjnej) dodatkowo wyjaśnił, iż wcześniej była już analizowana sprawa działalności kluby Fagus; w szczególności chodziło o prawidłowość i celowość wydatkowania środków finansowych. Było dużo zastrzeżeń, uwag odnośnie nieprawidłowego wydatkowania środków. Zostały przeprowadzone rozmowy na komisji, gdzie zobowiązano zarząd do przestrzegania dyscypliny budżetowej. Obecnie zmienił się Prezes klubu, który zobowiązał się prowadzić działalność finansową zgodnie z zaleceniami. Biorąc pod uwagę powyższe wniosek Fagusa dot. zwiększenia wydatków o kwotę 5.000 zł został obecnie przez komisję rewizyjną pozytywnie zaopiniowany, by klub mógł funkcjonować w roku bieżącym. Jednak chce powiedzieć, że Komisja Rewizyjna co kwartał będzie kontrolowała wydatki Fagusa.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.( projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu /;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XII /71 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu oraz upoważnienia Wójta Gminy Stare Czarnowo do zaciągnięcia zobowiązań związanych z jej realizacją – druk nr 3/XII,

Przewodniczący Rady K.Mendak zapoznał z projektem uchwały w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu oraz upoważnienia Wójta Gminy Stare Czarnowo do zaciągnięcia zobowiązań związanych z jej realizacją.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowany projekt uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja;

Radny Grzywiński dodatkowo wyjaśnił, że na ostatniej sesji był przeciwny w tej sprawie, więc wstrzymuje się od głosowania nad tym projektem uchwały. To nie znaczy , że jest przeciwny budowie sali gimnastycznej w Kołbaczu. Chodzi tutaj o sam sposób finansowania tej inwestycji. Bo w przypadku nie dofinansowania ze środków zewnętrznych możemy mieć problemy z budżetem. W większości komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały , wiec opinia komisji jest pozytywna.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu oraz upoważnienia Wójta Gminy Stare Czarnowo do zaciągnięcia zobowiązań związanych z jej realizacją ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu /;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 13 radnych.
- wstrzymało się 2 radnych
Uchwała została podjęta..
Jest to uchwała nr XII /72 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – druk nr 4/XII,

Przewodniczący Rady K.Mendak zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały cenę skupu żyta wypracowaną na wspólnym posiedzeniu komisji Rady tj. 35 zł za 1 dt.

Dyskusja;

Radna Froncala dodatkowo wyjaśniła, że komisja rolnictwa bardzo szczegółowo analizowała tę sprawę i przychyliła się do kwoty 35 zł za 1 dt. Natomiast górna cena skupu żyta wg komunikatu Prezesa GUS wynosi 58 zł za 1 dt.

Radna Cioch m.in. wyjaśniła, że komisja budżetu przychyliła się do ceny 35 zł. Chce jednak powiedzieć, że na wspólnym posiedzeniu komisji nie dopuszczono Wójta do przedstawienia kolejnej propozycji ceny i na pewno będą teraz problemy przy ustalaniu budżetu na 2008 r. (Wójt wyjaśnił, że miał propozycję ceny dużo wyższą niż 35 zł. Cena maksymalna, ustalona przez Prezesa GUS została bardzo dużo obniżona przez komisje. Będzie walczył o wyższą cenę , gdy już wszystkie podmioty będą miały obowiązek płacenia podatku rolnego).

Radny Grzywiński m.in. dodatkowo poinformował, że komisja rewizyjna przychyliła się do ceny 35 zł i chce przypomnieć, że Wójt w pierwotnej wersji zaproponował cenę 30 zł za 1 dt. a komisje przychyliły się do ceny 35 zł po informacji Skarbnika Gminy. Także tutaj budżet się nawet zwiększy a nie zmniejszy. Ta cena w tym roku jest wyjątkowa i myśli, że w przyszłym roku przy normalnych zbiorach wszystko wróci do normy i ta cena górna na pewno będzie niższa ( Wójt w uzupełnieniu swojej wcześniejszej wypowiedzi wyjaśnił, że jego propozycja byłaby większa, lecz szanuje decyzję Rady).

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu /;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XII /73 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 2008 r.- druk nr 5/XII,

Przewodniczący Rady K.Mendak zapoznał z projektem uchwały w sprawie opłaty targowej na 2008 r.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowane stawki opłaty targowej tj. 10 zł i 5 zł.

Dyskusja;

Radna Froncala dodatkowo poinformował, że w Starym Czarnowie nie są te opłaty zbierane.

Radny Róg uważał, że w Kołbaczu są zbierane te opłaty i wpływają pewne kwoty do budżetu. Dlatego uważa, że powinno się ten plac targowych trochę uporządkować, są dziury.

Wójt wyjaśnił, że ta opłata nie ma żadnego związku z miejscem , w którym dokonuje się te czynności. Natomiast na temat tego placu odpowie radnej Cioch „w odpowiedziach na zgłaszane interpelacje....”.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 2008 r. ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu /;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XII /74 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r. – druk nr 6/XII.

Przewodniczący Rady K.Mendak zapoznał z projektem uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowane opłaty od posiadania psów na 2008 r. tj. 20 zł od 1 psa oraz 10 zł od każdego następnego psa.

Dyskusja;

Radna Froncala wnioskowała (w imieniu komisji rolnictwa ), by dodatkowo wywiesić informacje na tablicach ogłoszeń odnośnie zwolnień ustawowych od opłat za posiadanie psów.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu /;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XII /75 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2008 – druk nr 7/XII,

Przewodniczący Rady K.Mendak zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowane stawki podatku od nieruchomości zaproponowane na wspólnym posiedzeniu komisji Rady.

Dyskusja - brak;

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2008 ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu /;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XII /76 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 - druk nr 8/XII,

Przewodniczący Rady K.Mendak zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały zaproponowane na wspólnym posiedzeniu komisji Rady stawki podatku od środków transportowych na rok 2008.

Dyskusja - brak;

Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok (projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu /;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XII /77 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 11/XII,

Przewodniczący Rady K.Mendak zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowane przez Wójta górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1,2,3 projektu uchwały.

Dyskusja;
Radny Grzywiński dodatkowo wyjaśnił, że zmieniły się przepisy odnośnie stawek opłat odprowadzanych z tytułu składowania odpadów komunalnych , dlatego należy podwyższyć górne stawki opłat za usługi wywozu odpadów komunalnych wykonywanych na terenie naszej gminy. Miasto Szczecin podwyższyło stawki o 30 %. Na pewno Firma Retman również opłaty podniesie. Tłumaczy się to tym, że wysypiska , gdzie przyjmowane są odpady podniosły swoje opłaty w tym zakresie. Dlatego musimy te górne stawki trochę podnieść.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu /;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XII /78 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie - druk nr 12/XII,

Przewodniczący Rady K.Mendak poinformował, że jest zgłoszona tylko jedna kandydatura na ławnika sądowego P.G.Piskorz ( powinniśmy wybrać dwóch ławników, zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie) a następnie zapoznał z opinią zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych kadencji 2008 - 2011 opinia z dnia 02.10.2007 r.). Zespół pozytywnie zaopiniował zgłoszenie kandydata na ławnika do spraw rodzinnych.
Opinia zespołu opiniującego stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Następnie powołano komisję skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania tajnego do wyboru ławnika sądowego w składzie:
1. Cioch Bogumiła,
2. Rusinek Joanna,
3. Żerebecki Andrzej.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na ławnika sądowego do orzekania w sprawach rodzinnych na kadencje 2008 – 2011 została wybrana P.Genowefa Piskorz uzyskując 15 głosów „ za” na 15 radnych uprawnionych i biorących udział w głosowaniu.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie
- za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XII /79 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi wraz z protokołem komisji skrutacyjnej załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad. 17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa”- druk nr 13/XII,

Przewodniczący Rady zaproponował, żeby w tej sprawie na początku zabrał głos w dyskusji Wójt.

Wójt uważał, że prawdopodobnie nasze głosy w tej sprawie są zbliżone „usłyszał to w rozmowie z przewodniczącą komisji rolnictwa…” dlatego proponuje, by podjęli na początek dyskusję radni.

Dyskusja:
W tym punkcie dyskusja odnosiła się zarówno do projektu uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu „Trawiasta Buczyna im. Prof. Stefana Kownasa” jak również utworzenia rezerwatu „Osetno” – pkt 18 porządku.

Radny Grzywiński stwierdził m.in. uważam, że ochrona środowiska i ochrona przyrody znajduje się na dobrym poziomie, nie ma drastycznych sytuacji ( np. kłusownictwa itp.). Natomiast ma złe doświadczenia odnośnie składanych propozycji przez Park Krajobrazowy. Zostaliśmy wpuszczeni w tzw. ”maliny”, jeśli chodzi o Naturę 2000. Ostrzegałem, że są pewne ograniczenia i tak się stało. Inne gminy korzystają z różnych dotacji finansowych, pomocowych, jeśli chodzi o rolnictwo ( np.za sianie poplonów mają dopłaty itp.). Natomiast nam powiedziano wprost , ponieważ macie Naturę 2000, przyjęliście projekty uchwały i musicie z budżetu chronić tę przyrodę. Teraz chce się nam podrzucić rezerwat przyrody i jeśli zostanie on utworzony, to z każdej strony będą ograniczenia a pomoc finansowa jest znikoma. Parki mogłyby nam pomóc występując do Ministra Rolnictwa czy Ochrony Środowiska z wnioskiem o pomoc, o środki finansowe uzasadniając tym, że Gmina Stare Czarnowo to szczególny teren, że chronimy tę przyrodę itp. My nie mamy żadnej władzy w tym zakresie, natomiast oni nic nie robią, by nam to w jakiś sposób zrekompensować. Ludzie, mieszkańcy gminy chcą by ich traktowano poważnie i zapomina się , że oprócz przyrody mieszkają tutaj ludzie. Dyskutowaliśmy przed sesją na ten temat i osobiście jestem przeciwny wyrażeniu pozytywnych opinii w stosunku do tych dwóch spraw ( w tym utworzeniu rezerwatu Osetno ). Podobnego zdania jest komisja rolnictwa.

Radna Cioch stwierdziła m.in. dlaczego radny Grzywiński łączy dwie sprawy ze sobą bo „nie dam Ci nic, jak ty mi czegoś nie dasz...” Zrozumiałabym uzasadnienie, co do wyznaczenia terenu pod rezerwat pod ochronę i dlaczego „nie”. Kto chodzi na grzyby , to za tym rezerwatem również one będą. Jestem za takimi rezerwatami przyrody , gdyż trzeba zobaczyć, co dzieje się koło Kołbacza – tu ferma powstanie, tam druga ferma, gospodarstwo, tej zieleni w samym Kołbaczu wcale niema. Ten las niedługo zginie, bo tyle przejeżdża obok samochodów, tyle dwutlenku węgla idzie do powietrza , zatruwane jest środowisko. Moim zdaniem ochrona przyrody powinna być. Natomiast pomoc Parków czy innych organizacji, to całkiem inny temat i nie powinno się tych dwóch spraw łączyć ( radny Grzywiński zwrócił radnej uwagę, że każdy radny wyraża swoją opinię we własnym imieniu a nie podsumowywać moją wypowiedź. Wysłuchał podobnie opinii radnej, przyjął ją do wiadomości choć nie musi się z nią zgadzać, ma inne zdanie. Natomiast wypowiadając się o finansowaniu mówił to w całkiem innym kontekście).

Radna Froncala m.in. zacytowała niektóre zapisy w proponowanym Rozporządzeniu Wojewody dot. ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Trawiasta Buczyna......” szczególnie w § 7pkt 4, 5, 6, gdzie mówi się „by utrzymać pastwiskowo – łąkowy charakter Doliny Krzekno pomiędzy miejscowościami Kartno – Glinna – Stare Czarnowo - Babinek z zakazem zmiany sposobu użytkowania w tym; uprawy ornej użytków zielonych , zalesienia i zabudowy, nie poszerzaniu drogi wojewódzkiej nr 120 ( drogi St.Czarnowo w kierunku Gryfina), dopuszcza się możliwość poprowadzenia trasy turystycznej i ścieżki edukacyjnej po linii kolejowej bez ingerowania w obszar samego rezerwatu…” itp. Jest to część takich graniczeń a jest ich więcej.

Radny Róg m.in. stwierdził; popieram przyrodę, lasy, tereny zieleni, lecz radna Cioch się nie budowała i nie wie jakie są z tego tytułu trudności związane z tymi ograniczeniami, zakazami i nakazami. Obwarowani jesteśmy już różnymi przepisami, w związku ze strefami ochronnymi – strefa A Żelewo, Szczeciński Park Krajobrazowy, Natura 2000, są też zabytki w Kołbaczu oraz rezerwaty. Ta puszcza służy przedewszystkim dla mieszkańców Szczecina itp. a nie dla nas.

Wójt wyjaśnia; w uzasadnieniach tych dwóch rezerwatów jest wszystko dokładnie opisane. Tylko chce powiedzieć, że jeśli powstanie rezerwat „Osetno” to po grzyby nikt tam nie wejdzie, takie są przepisy.

Radna Marczewska m.in. stwierdziła; bardzo lubię, jak jest ładna przyroda, lecz nie będzie głosowała za podjęciem tych uchwał. A dlatego, że ogranicza to szczególnie teren w Dobropolu. Mieszkańcy korzystają z tego lasu , zbierają drzewo, grzyby itp. Nie chcę, by mi ktoś później zarzucał, że nie może tam wejść do danej części lasu, czy to od strony Sosnówka, bo byłam za utworzeniem tam rezerwatu.

Wiceprzewodniczący Rady Kałucki zacytował kolejny zapis w § 2 pkt 11 z proponowanego Rozporządzenia Wojewody dot. rezerwatu „Trawiasta Buczyna...” , z którego wynikają kolejne obszary ochrony pn. ”Dolina Płoni i Jezioro Miedwie” oraz „Jezioro Miedwie i okolice”. Nikt nas o to nie pytał.

Przewodniczący Rady wyjaśnił; mieszkam 4 metry od rezerwatu i nie zdarzyło się, bym kogokolwiek i kiedykolwiek wyganiał z lasu za zbieranie tam grzybów ewentualnie zwraca się uwagę tym osobom, że nie wolno. Także legalnie nie można tego robić w rezerwatach ,są tam tablice informacyjne itp. Chcę zwrócić jednak uwagę, że jeśli te dwie sprawy zaopiniujemy negatywnie, to wypowiemy walkę z Parkami. Wówczas zablokujemy sobie drogę przy opracowywaniu planów przestrzennych, miejscowych, powiększeniu studium, ponieważ musi być tutaj ich akceptacja i wówczas może być problem. Chce powiedzieć, że te 7.000 ha jakie ma puszcza, mamy 100 ha rezerwatów. A w samej puszczy jest ponad 300 ha rezerwatów. Nie jest aż tak dużo. Proponuję , by złożyć protest na piśmie odnośnie tych kilku punktów, o który tutaj mówiliście. O tych 30 dniach do akceptacji przez Radę, co Wójt informował na wspólny posiedzeniu komisji powinno się również zaprotestować do Wojewody, gdyż zmusza to nas do zwołania sesji. Natomiast Rada ma swój plan działania na dany rok ( Radny Róg uważał, że dzisiaj już jest i tak po terminie i ta nasza uchwała będzie nie ważna.). Przewodniczący Rady proponuje, by jedną opinię dlatego pozytywną a drugą negatywną ( radny Grzywiński stwierdził, że ta opinia jest bezprzedmiotowa dzisiaj).

Wójt wyjaśnił; taki terminu nas obliguje ustawa ( 30 dni), natomiast te projekty Rozporządzeń wpłynęły po ostatniej sesji i z tego powodu nie będzie się zwoływać sesji i dlatego dzisiaj podejmiemy opinie w tych sprawach. Odnośnie rezerwatu Osetno nie mamy terminu. Rada Gminy powinna zwrócić uwagę Wojewodzie, że nie możemy dostawać 30 dniowego terminy do wydania opinii, gdyż reprezentujemy wszystkich mieszkańców i rozwój gminy.

Przewodniczący Rady wnosi, by komisja rolnictwa i komisja rewizyjna przedstawiła swoją propozycje odnośnie podejmowania dzisiaj uchwał, czy podejmujemy dzisiaj opinie czy nie?. Przy rezerwacie Osetno nie mamy tego 30 dniowego terminy, więc możemy tę opinię wydać później na następnej sesji. Za chwile będę poddawał pod głosowanie uchwałę dot. planu ochrony dla rezerwatu ”Trawiasta Buczyna” , czy są jeszcze dyskusje w tym temacie.

Radny Grzywiński poparł Wójta w kwestii zwrócenia uwagi Wojewody odnośnie 30 dniowego terminu stwierdzając jednocześnie, że ogranicza się nam kompetencje, kompetencje samorządu lokalnego. Wojewoda przesyłając nam pismo o wyrażenie opinii , zarazem informuje nas, że jeśli nie wyrazimy to w 30 dniowym terminie, to przyjmuje się rozstrzygnięcie w przedłożonym brzmieniu. Z drugiej strony , jeśli się natomiast nie zgodzimy na utworzenie rezerwatu , to nam mogą ograniczyć inne sprawy. To pytam „ po co my tutaj jesteśmy …”.Jeśli nic nie mamy do powiedzenia, to najlepiej podjąć uchwałę o samorozwiązaniu.

Wójt uważa, że nie ma co się emocjonować, gdyż dyskusja idzie w dobrym kierunku. Po prostu prawnik przygotuje stanowisko na ten temat, choć Wojewoda prawdopodobnie nam odpowie , że takie są przepisy ustawowe.

Radny Żerebecki stwierdził, że jest Szczeciński Park Krajobrazowy, Natura 2000 i są już utworzone rezerwaty przyrody , o które nikt się nas wcześniej nie pytał. Są określone krótkie terminy do wyrażenia opinii. Należy to oprotestować, gdyż pewne rzeczy chcą nam narzucić, kolejne ograniczenia. Nie jestem przeciwnikiem ochrony przyrody i niszczenia puszczy. Jak Wójt i Przewodniczący Rady powiedzie, jest dobrze prowadzona gospodarka leśna itp.

Radny Dobrzański poinformował, że w Dębinie został zarybiony staw wędkarki (amor) i Parki Krajobrazowe mieli protesty.

Wójt wyjaśnił, że o tym nie powinien radny informować, gdyż jest to niezgodne z przepisami. Są określone zasady, jakie gatunki mogą być wprowadzane.
Dalej Wójt informuje – myślę, że nasza dzisiejsza dyskusja daje drogę do tego , jakie stanowisko Rada podejmie. Przypuszczam, że bez szerszej dyskusji na temat ochrony przyrody i tworzenia nowych obiektów chronionych się nie obejdzie. Jesteśmy po to, aby prawo dostosować do tego, żeby społeczeństwo mogło normalnie funkcjonować. Chcę na zakończenie powiedzieć, że opinia Rady jest wiążąca.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa” (projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu a następnie poddał go do przegłosowania;
- za wyrażeniem pozytywnej opinii głosowało 3 radnych
- przeciw głosowało 9 radnych.
- wstrzymało się 3 radnych
W związku z powyższym Rada Gminy podjęła negatywną opinię w powyższej sprawie.
Jest to uchwała nr XII /80 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Ad. 18 Opinia Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie przedłożonego projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego uznania za rezerwat przyrody „ Osetno” - druk nr 14/XII,

Z uwagi na to, że dyskusja w tej sprawie odbyła się w punkcie 17 porządku Przewodniczący Rady odczytał projekt opinii w sprawie przedłożonego projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego uznania za rezerwat przyrody „ Osetno” ( projekt opinii stanowi załącznik nr 34 do protokołu / a następnie poddał to do przegłosowania;
- za wyrażeniem pozytywnej opinii głosowało 3 radnych
- przeciw głosowało 11 radnych
(1 radny nie głosował)
W związku z powyższym Rada Gminy podjęła negatywną opinię w powyższej sprawie.
Stanowisko Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Ad. 19 Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – druk nr 15/XII,

Przewodniczący Rady K.Mendak zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowany regulamin..

Dyskusja;

Radna Cymerman dodatkowo wyjaśniła, że nauczyciele powinni być przygotowani na ewentualne choroby, mogą zachorować i wówczas musza gromadzić sobie wszelkie rachunki za wykup leków itp.. Jest taki zapis w proponowanym regulaminie. Więc, jeśli ktoś jest zdrowy a później zachoruje , to nie ma możliwości skąd wziąć tych dokumentów. Z tego nasuwa się wniosek, że nauczycieli powinni sobie planować choroby

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotne ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu /;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XII /81 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Ad. 20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Glinna najemcy – druk nr 16/XII,

Wójt omówił projekt uchwały w sprawie j/w.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowaną sprzedaż najemcy lokalu mieszkalnego w Glinnej.

Dyskusja- brak;

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Glinna najemcy ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu /a następnie poddał go do przegłosowania;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XII /82 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Ad. 21 Projekt uchwały sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Stare Czarnowo – druk nr 17/XII,

Przewodniczący Rady K.Mendak zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowany statut Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Dyskusja- brak;

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady poddał wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Stare Czarnowo do przegłosowania ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu /;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta.jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XII /83 / 07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Ad. 22 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego - druk nr 18/XII.

Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak zapoznał Radę z projektem uchwały wraz z uzasadnieniem do uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego. Następnie poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu w tej sprawie.

Wójt Gminy Marek Woś wyjaśnił, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na wspólnym posiedzeniu komisji Rady przedkłada projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Sprawa dot. wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego odnośnie niezgodności przepisów ustawy o jednostkach badawczo – rozwojowych, z przepisem Konstytucji RP w zakresie zwalniania ich z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. By mógł podejmować działania w tym zakresie musi być uchwała Rady Gminy, gdyż jako Wójt Gminy sam nie może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego. Chce wyjaśnić, że tutaj Gmina Stare Czarnowo nie wchodzi w konflikt z Instytutem Zootechniki , lecz mamy pretensję do stanu prawnego. W naszym przypadku dot. to Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Kołbaczu. Zakład ten na terenie gminy użytkuje grunty rolne o powierzchni 4.354 ha i nie płaci gminie podatku rolnego, gdyż jest zwolniony ustawą , więc niech Skarb Państwa wyrówna nam w innej formie straty z tytułu utraconej kwoty podatku. O należny podatek możemy się cofnąć wstecz 3 lata , także stracilibyśmy 1 rok. Na pewno jesteśmy upoważnieni, uprawnieni do tego, by te pieniądze odzyskać , gdyż jest to należny podatek dla gminy.
Jeśli Trybunał Konstytucyjny przychyli się do naszego działania , prawdopodobnie skutkowało by to tym, że w całej Polsce zostałyby te straty gminom wyrównane, na terenie których takie jednostki badawczo- rozwojowe działają. Takich jednostek w kraju nie jest dużo i nie byłby to większy uszczerbek dla Skarbu Państwa, żeby nam te pieniądze w innej formie np. w formie subwencji zrekompensować. Dlatego wnosi o podjęcie tej uchwały.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 42 do protokołu / i uchwała została przegłosowana:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XII /84/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Ad. 23 Informacje dot. analizy oświadczeń majątkowych za rok 2006.

Przewodniczący Rady zapoznał z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie z analizy oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Gminy Stare Czarnowo i pracowników samorządowych wyższego szczebla.
Wg tej informacji nie stwierdzono nieprawidłowości do składanych oświadczeń.
Następnie zapoznał ze swoją informacją z analizy 14 oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Gminy Stare Czarnowo wg stanu na dzień 31.12.2006 r. Nie stwierdził żadnych nieprawidłowości, oświadczenia złożono w określonym terminie

Następnie Z- ca Wójta Łysik A. zapoznał z informacją Wójta odnośnie analizowanych oświadczeń majątkowych złożonych do Wójta prze osoby zobowiązane. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości , wszystkie osoby zobowiązane złożyły takie oświadczenia w określonym terminie.

Powyższe informacje stanowią kolejno załączniki – nr 44, 45, 46.

Ad. 24 Zapytania sołtysów.

Zapytania zgłaszali n/w sołtysi;

Sołtys Sołectwa Glinna J.Łuczak;

 • ponowił wniosek w sprawie zaproszenia na sesję przedstawicieli Nadleśnictwa Gryfina odnośnie drogi z Glinnej do Parku Dendrologicznego. Nie wiadomo czyją własnością jest ta droga.

Sołtys Sołectwa Kartno P.Szymocha;

 • ograniczyć prędkość pojazdów ( zwalniacze),
 • przypomina o oświetleniu na ul. Polnej i Bocznej,
 • jaka jest podjęta decyzja w sprawie klubu ( działki obok są sprzedawane),
 • ogrodzenie boiska sportowego,
 • doposażyć plac zabaw dla dzieci ( jest 1 zjeżdżalnia).

Sołtys Sołectwa Dobropole Cz.Mielnicki;

 •  sprawa świetlicy.
  Jest brak ogrzewania na świetlicy i dzieci marzną. Często się dymi z kominka. Dzieci nie mogą korzystać z toalety w znajdującym się tam sklepie.
 • zamontować lampy oświetleniowe, gdyż jedna połowa miejscowości ma ciemno. Mieszkańcy nie mają oświetlenia.
 • wyremontować część drogi Dobropole – Sosnówko. Droga jest nieprzejezdna a niszczą ją ciężkie pojazdy leśne. Należałoby wejść w kontakt w tej sprawie z nadleśnictwem.
 • poparł radnych w sprawie opinii dot. rezerwatów.

Sołtys Sołectwa Żelewo H.Świętek;

 • zamontować oświetlenie przy drodze do nowego osiedla. Tymbardziej, że ta droga wymaga remontu , jest dziurawa i w dodatku jest tam ciemno.

Sołtys Sołectwa KołowaA. Kotuła

 • na jakim etapie jest sprawa kanalizacji w Kołowie,
 • na świetlicy planowany jest cykl zajęć, jest tam kominek, lecz nie mają czym ogrzewać.

Ad. 25 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów odpowiedzi udzielał Wójt Gminy Marek Woś i tak;

 • sprawa przetargów na drogę do Komorówki ( o tej sprawie zapomniał poinformować przy swoim sprawozdaniu).
  Odbyły się trzy nieudane przetargi na remont drogi do Komorówki. Chce powiedzie, że oferty które spływały do gminy na remont drogi do Komorówki nie zostały przyjęte ( oferenci proponowali wyższe ceny). Dlatego staramy się o włączenie nas w tej sprawie do programu przyszłego roku. Natomiast teraz musimy utwardzić drogę, bo się wszystko rozjeżdża.
 • oświetlenie, dziury na drodze ( zgłaszał radny Żerebecki);
  Po terenie gminy jeździ specjalista z Zakładu Oświetlenia Ulic wraz z naszym pracownikiem odnośnie oświetlenia ulicznego. Ustalają największe potrzeby w tym zakresie. Są załatwiane awaryjnie niektóre lampy. Kilka lat temu gmina weszła w program oświetleniowy, gdzie zmodernizowano całe oświetlenie na terenie gminy. Na dzisiaj nie ma możliwości założenia lampy oświetleniowej przy posesji P.Burakowskich, za duże koszty dla gminy. Jeśli chodzi o drogi , to będą łatane dziury, również w Kołbaczu na ul. Jagiellonki.
 • autobusy, drogi ( zgłaszał radny Dobrzański);
  Chce powiedzieć, że na mój pisemny wniosek PKS przywrócił zawieszone wcześniej kursy na naszym terenie. Natomiast Paan Bus miał przedłożyć projekt kursowania autobusów i do dnia dzisiejszego nic nie zrobili w tym zakresie.
 • plac targowy ( zgłaszała radna Cioch );
  Od momentu rozwiązania się koalicji nie można z Instytutem Zootechniki załatwić jakiejkolwiek sprawy związanej z zamianą, wykupem, sprzedażą czy przekazaniem terenu. Trwa to już od 5 miesięcy. Rada naukowa, która miała się zebrać w wyznaczonym terminie do dnia dzisiejszego nie zebrała się. Są złożone u nich nasze wnioski, postulaty ( również odnośnie placu targowego) dot. Kołbacza, Dębiny, Żelewa. Musimy jeszcze cierpliwie poczekać
 • rów , azbest ( zgłaszał radny Dudziński );
  Rów zostanie zabezpieczony. Komisja rolnictwa tam jeździła i sprawdzała.
  Jeśli chodzi azbest będziemy robić inwentaryzację na terenie całej gminy w tym zakresie. Będzie opracowany specjalny program likwidacji tego azbest i możliwe, że później będziemy mogli skorzystać na to ze środków zewnętrznych.
 • świetlica , droga ,oświetlenie, kradzieże ( zgłaszała radna Marczewska, sołtys Mielnicki);
  Uważa, że świetlica w Dobropolu to tzw. węzeł nordycki. Część mieszkańców życzy sobie tam sklepu i tak ma być a druga część odwrotnie. Natomiast , by stwierdzić, że najemca sklepu w świetlicy nie wywiązuje się z ustalonych zobowiązań m.in. ogrzewania, udostępniania toalety itp. Trzeba takie sprawy zgłaszać na „gorąco” w odpowiednim momencie a nie dopiero na sesji. Na temat kradzieży zniczy nie potrafi się wypowiedzieć. Tutaj należałoby złapać kogoś na gorącym uczynku.
  Droga do Sosnówka została wyremontowana na tyle, na ile było to możliwe. Nie będziemy jej więcej remontować. Jest ładna droga asfaltowa do Kołowa i można z niej korzystać.
 • świetlica, cmentarz, droga, chodniki ( zgłaszał radny Piątkowski)
  Potwierdzam to, że jeśli macie ochotę i chęć się bawić w świetlicy na sylwestra, to się będziecie bawić. Ale chcę poinformować jak długo musiała trwać cała procedura dot. remontu tej świetlicy. Najpierw trzeba było mieć w perspektywie to, że są pieniądze , później projekt, uzyskać pozwolenie na budowę, oferty wybrać na instalacje CO ( są wybrane) , natomiast da remont dachu będą oferty spływać. Zmieniliśmy koncepcje i w tym roku nie będziemy robić elewacji budynku , lecz wewnątrz. Okna są wymienione a docieplenie będzie zrobione w przyszłym roku.
  W sprawie cmentarza posiada informacje, w jaki sposób to możemy załatwić. Okazuje się, że musimy uzyskać zgodę od Sanepidu i ekologa. Także trochę cierpliwości.
  Odnośnie drogi w Żelewie czekamy na umożliwienie nam składania wniosku.
 • estetyka, uzupełnienie drogi, ograniczenie prędkości ( zgłaszała radna Cymerman)
  Na pewno na korzyść dużo się zmienił wygląd estetyczny Kołbacza. Należy sobie przypomnieć, jak to było wcześniej – jakie były chodniki przy kościele, jak wyglądał stadion, droga, szkoła, biblioteka itp. Są oczywiście takie miejsca jak ten ryneczek , ale powoli zrobimy również i z tym porządek.
 • remont drogi ( zgłaszał sołtys Łuczak);
  Właścicielem drogi z Glinnej do końca cmentarza żołnierz niemieckich jest gmina. Także nie ma potrzeby zapraszania na sesje przedstawicieli nadleśnictwa.
 • prędkość, oświetlenie, klub, ogrodzenie , plac zabaw ( zgłaszał sołtys Szymocha)
  W Kartnie zauważyłem, że są spowalniacze na ul. Bocznej, jedynie trzeba złapać kogoś na gorącym uczynku. O oświetleniu już mówiłem. Działki przy klubie zostały sprzedane i na pewno zostaną zagospodarowane. Świetlica tam nie będzie remontowana. Nie będziemy również grodzic boiska sportowego jak na razie.
  Odnośnie placu zabaw przyszła jedna mieszkanka do gminy stwierdzając, że w Kartnie nic się nie robi. Wiec pytam, czy mieszkańcy coś zrobili w swojej miejscowości z własnej inicjatywy ? W Nieznaniu mieszkańcy mogli się zmobilizować i podjęli sami inicjatywy, nikt nie musiał ich o to prosić. Podobnie jest w Kołbaczu.
 • świetlica, lampy, drogi ( zgłaszał sołtys Mielnicki);
  Praktycznie na te zapytania już wcześniej odpowiedziałem i proszę o trochę cierpliwości.
 • oświetlenia, droga (zgłaszał sołtys Świętek);
  Chcę powiedzieć, że od 6 lat znajduje się tam osiedle i o drodze nikt nie pomyślał. Była robiona kanalizacja, gaz a tę sprawę przegapiono. Teraz trzeba poczekać, aż będą pieniądze.
 • kanalizacja, ogrzewanie ( zgłaszał sołtys Kotuła);
  Kanalizacja utkwiła w planie miejscowym Kołowa , bo Minister Rolnictwa nie zaopiniował odrolnienia. Inaczej nie otrzymamy pozwolenia na budowę. Monitujemy do nich, jednak nie odbierają telefonów.
  Także musimy trochę poczekać. Natomiast o sprawie ogrzewania pomyślimy.

Ad. 26 Wolne wnioski.

Sołtys Kartna Szymocha P.- Wójt mówi, że mieszkańcy nic nie robią , a kto kosi boisko i teren wokół niego?
Uważa, by kogoś złapać na gorącym uczynku, to należy zamontować radary przy drodze.

Sołtys Żelewa Świętek wyjaśnił, że chodziło mu o oświetlenia do nowego osiedla a nie o drogę. Droga jest bardzo dziurawa i to oświetlenie jest tam niezbędne.

Radny Dudziński uważał, że zostało boisko zrobione w Kartnie praktycznie bez wiedzy mieszkańców. Natomiast my mieszkańcy porządkujemy teren tego boiska, kosimy je wewnątrz jak i wokół, które wymaga uporządkowania. Osobiście dwa razy je kosił i wałował swoim sprzętem. Należy zrobić tam porządek, wówczas teren placu zabaw na pewno by się powiększył.
Zgłasza wniosek o wycięcie krzaków przy drogach, które są bardzo zarośnięte (wysłać tam pracowników bezrobotnych).

Wójt proponował, by wspólnie z sołtysem i radnym pojechać i sprawdzić to bosko w Kartnie. Boisko powstało w wyniku inicjatywy mieszkańców. W Żelisławcu nie było gdzie go zrobić, dlatego zlokalizowano je w Kartnie. Tam kiedyś był bałagan a gmina to uporządkowała. Nie widzi potrzeby grodzenia tego boiska, Młodzież w Starym Czarnowie ze swego boiska korzysta, grają w piłkę itp. natomiast w Kartnie nie zauważyłem, żeby młodzież tam coś robiła, korzystała.

Radny Żerebecki zgłosił potrzebę wymalowania przejścia dla pieszych w Kołbaczu. Przypomniał o uzupełnienie kawałka asfaltu, co zgłaszała radna Cymerman ( za mostem w Kołbaczu).

Ad. 27 Zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godzinie 1600.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 31-12-2007 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 31-01-2008 10:01