herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół Nr XVII/04 z XVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 26 kwietnia 2004r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr XVII / 04

Protokół Nr XVII/04
z XVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 26 kwietnia 2004 r. w sali Urzędu Gminy
w godz. od 1200 - 1600


Obrady XVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 12oo Przewodniczący Rady P.Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy - Wójta, Skarbnika Gminy - przedstawicieli prasy itp. 
Stwierdził na podstawie listy obecności, że jest quorum - obecnych było w tym czasie 13 radnych / 2 - ch radnych się spóźniło/. Ogółem w sesji brało udział 15 radnych. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie przedstawił porządek obrad w/g następujących punktów.

 1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. twierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 22.03.2004r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady.
 6. Informacja o stanie finansowym gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r. oraz udzielenia absolutorium. 
  1. przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej,
  2. stanowiska komisji, 
  3. opinie RIO w Szczecinie dot. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r. oraz dot. wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały. 
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /dot. dz. nr 16 położonej w Kołowie/. 
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu / dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.300 zł w dziale 750/.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/33/99 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 19 lutego 1999r.
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie likwidacji związku gmin pod nazwą " Związek Gmin Zachodnich "
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy i podpisania umowy z gminą niemiecką / dot. Gminy Löcknitz /.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15.09.03r./ dot. uchwał od Nr XI / 73 / 03 - do Nr XI / 75/ 03 podjętych na XI sesji/.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy nieruchomości zabudowanych lokalami mieszkalnymi w miejscowości Glinna.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy nieruchomości w Kołbaczu / dot. dz.nr 43/129 - zabudowanej boiskiem sportowym, trybunami/.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Nieznaniu, Dębinie, Kołbaczu, Glinnej / dot. dz. nr 42/4, 11/3, 82/ 22, 28/5, 289/9, 289/10 /.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja, 
  3. podjęcie uchwały.
 19. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za 2003r. / w tym : wykonanie budżetu/.
 20. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2003r.
 21. Informacja z działalności bibliotek: w Kołbaczu i Starym Czarnowie za 2003r./ w tym: wykonanie budżetu /.
 22. Zapytania sołtysów.
 23. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. 
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo. 

Do przedstawionego porządku nie wniesiono żadnych zmian.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 22.03.2004r.

Do protokołu Nr XVI/04 z dnia 22 marca 2004r. / był on dostarczony radnym do zapoznania się jeszcze przed dniem sesji/ nie wniesiono żadnych uwag. 
- za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych / 2 radnych było nieobecnych na sesji w czasie głosowania/. 
Protokół został przyjęty i stanowi załączniki nr 3 do protokołu z dnia 26.04.2004r. 

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym,

Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym tj. od dnia 23.03.04r. do dnia dzisiejszej sesji tj. 26.04.04r. przedstawił Wójt Gminy P.Marek Woś
stwierdził, że w tym czasie zajmował się m.in. 
- przyjął rezygnację P.Piskorz Genowefy z funkcji z-cy Wójta / na jej własną prośbę / i od dnia 1.04.04r. już nie pracuje. Wójt stwierdzi, że ogółem P.Piskorz przepracowało w Urzędzie Gminy 32 lata i z żalem ją pożegnał, gdyż jest to dobry pracownik. W związku z tym przybyło mu więcej obowiązków " lecz nie narzeka ..." i ma zamiar zatrudnić w najbliższym czasie nowego z-cę. 
- odbył 2 spotkania w Dębinie odnośnie opłat za korzystanie z kanalizacji. Wcześniej tam mieszkańcy /gdy byli administrowani przez Kołbacz / płacili 0,85 zł za m3 ścieków. Jest to w obecnej chwili nie realne. Wynegocjował z PUWIS kwotę w wys. 3,84 zł / choć początkowo przez pomyłkę była to kwota 5,34 zł/. Wójt uważał, że przy obecnym stanie instalacji tej kanalizacji musi być tam przyjęta wynegocjowana kwota 3,84 zł za m3 ścieków. 
- odbył również spotkanie w Binowie - z udziałem przewodniczącego rady oraz radnych: Małecka, Łoś, Zacharski, Smyka . Dotyczyło ono świetlicy niedawno przejętej przez gminę. 
Z uwagi na zły stan techniczny budynku świetlicy nie można z niej korzystać, nikogo wpuszczać ani organizować imprez. 
- dwukrotnie odbył spotkanie z zarządem dróg powiatowych odnośnie remontu dróg na terenie gminy. Obiecano, że do końca maja br. będą załatane dziury na drogach powiatowych; w tym fragment drogi w Finowie z udziałem prywatnych inwestorów, użytkowników. 
Zostały zamówione 2 projekty dot. remontu dróg rolniczych tj. w Starym Czarnowie - droga Słoneczna, na którą podpisano już umowę z Urzędem Marszałkowskim. Ma być dofinansowana przez nich kwota ok. 52.000 zł. Wójt chce wyremontować drogę w Binowie - od P.Sałygi do P.Piaskowskich również w ramach częściowego dofinansowania. Jeszcze dokładnie nie wiadomo skąd będzie to dofinansowanie, gdyż w pierwszej kolejności musi być złożony projekt. Koszt wykonania projektu wyniesie w granicach 2.500zł. Jest natomiast już zrobiony projekt na wykonanie ul. Gryfińskiej w Starym Czarnowie. Przewidywany termin wykonania tej drogi /przy okazji wykonania kanalizacji/ planowany jest na przyszły rok. 
- uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez leśników / na koszt lasów państwowych / dla samorządowców, w którym był liczny udział parlamentarzystów. Temat spotkania to "charakter ustroju leśnego w Polsce". 
- podpisał umowę na dzierżawę świetlicy w Żelisławcu. Prace remontowe są już tam rozpoczęte zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz. Ma być zrobione ogrodzenie. Wójt myśli , że ta świetlica może być wizytówką tej miejscowości.
- została podpisana ugoda z EKO-WARK z uwagi na nie podpisanie umowy na budowę kanalizacji. 
- odbyło się zgromadzenie Związku Gmin Jeziora Miedwie i jest duża szansa , że jeszcze w tym roku zostaną rozpisane przetargi na wykonanie robót. Nasza gmina jest jedyną gminą, gdzie we wszystkich odpowiednich granicach się mieści. Ta korzystna sytuacja jest dzięki miejscowości Kołbacz, która posiada potrzebne wszystkie wskaźniki jak: ilość km kanalizacji na 1 mieszkańca, koszt itp. W Kołbaczu będzie się modernizować oczyszczalnię ścieków.
Wójt ma nadzieję, że konkretna praca rozpocznie się w przyszłym roku. U nas sama modernizacja będzie kosztowała ok.12.000.000zł, natomiast koszt całego przedsięwzięcia 120.000.000 zł i dot. to 9 gmin zrzeszonych w tym związku. Związek jest obecnie na liście docelowej na wykonanie tego typu urządzeń.
- była również wizyta Prezesa Oświetlenia Ulic w sprawie podpisania ewentualnej umowy na wykonanie tego oświetlenia na terenie całej gminy. Wystąpił do Prezesa Zamówień Publicznych celem zwolnienia gminy z przetargu. Wójt myśli, że jeśli dojdzie do sfinalizowania tej sprawy to na pewno będzie musiał zwrócić się do Rady z projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
-wspólnie ze Skarbnikiem Gminy uczestniczył w rozmowach w Departamencie Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego na temat różnego rodzaju wniosków. Wójt stwierdzil, że jest wiele programów, lecz nie ma do nich szczegółów. Termin złożenia wniosków jest do końca maja br. lecz nadal nie wiadomo jak to zrobić. Brakuje do tego następnego elementu jakim jest plan rozwoju lokalnego, pomimo tego, ze posiadamy już profil i strategię gminy, wieloletni program inwestycyjny itp. Sprawa ta jest w trakcie negocjacji. Jest umówiony w tej sprawie z przedstawicielem tego departamentu.
- zatrudnił operatora do samochodu Jelcz OSP w Starym Czarnowie i wszystko już jest naprawione. Odbyło się zebranie Zarządu Gminnego OS P . Wcześniej był wspólnie z radnym Mielnickim, P.Ślązakiem i P.Jakubowskim w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Tam ustalono, że w dniu 15 maja 2004r. odbędą się zawody międzygminne OSP w Kołbaczu. Będą brały tam udział 4 gminy. Ustalono równocześnie na zarządzie gminnym OSP. że dzień 15.05.04r. będzie " Dniem Strażaka "
-był również w Gminie Bieżnik - w obiektach pocysterskich, gdzie podpisał porozumienie 
/ deklarację / na temat ochrony, zadbania obiektów pocysterskich pomiędzy Burmistrzem Recza - Sekretarzem Pełczyc - Wójtem Bieżnika - Wójtem Starego Czarnowa. 
Nie ma tutaj żadnych finansowych konsekwencji / bardziej ideowe sprawy/. 
- uczestniczył w spotkaniu w zarządzie okręgowym na temat Straży Łowieckiej. Istniała taka straż od 1992 r. jednak nie była ona powołana przez Wojewodę. Obecnie została powołana na uroczystym spotkaniu w Kliniskach, natomiast szczegółowe spotkanie odbyło się w siedzibie w Szczecinie. 
- Wójt zasygnalizował sprawę apelu o datki i dożywiania w Szkole w Kołbaczu, o której informował na posiedzeniach komisji.
- był dwa razy w Sądzie, gdzie w jednej sprawie był świadkiem dot. sprawy Dyrektora Domu Dziecka P.B.Małeckiej, natomiast druga sprawa dot. sprawy chemicznej. 
- przywiózł sporą ilość sadzonek / za darmo/ z Nadleśnictwa Bieżnik, Klinisk, Gryfina, Myśliborza. Zostały te sadzonki wszystkie wysadzone, ostatnie z okazji " sprzątania świata".
Znajdują się jeszcze do sprzątnięcia worki przy drodze z tej akcji. 
Wójt przypomniał, ze w poprzednią sobotę miała być akcja " sprzątania świata " w Binowie, na którą zamówił kontener, lecz akcja została odwołana. Dlatego jest trochę z tego powodu zawiedziony, gdyż wszystko zostało załatwione na prośbę sołtysa na tę akcję / sam kontener kosztuje ok.300 zł /. Jednak Ci co chcieli to sprzątali. 
- był też na spotkaniu z okazji inauguracji koncertowania orkiestry dętej w Plotach.
Tam bardzo dziękowano mu / gminie/ za przekazany sprzęt muzyczny OSP, który leżał w remizie u nas przez kilkanaście lat. Był on w złym stanie, więc został odrestaurowany przez nich i przekazany do użytku. Część tych instrumentów z remizy zostało przekazanych do Szkoły w Kołbaczu.
- był na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na temat współpracy z Parkami Krajobrazowymi. Szczególnie chodziło o przekonanie organizacji niemieckich, by nie blokowali projektu otwarcia przejścia dla samochodów osobowych pomiędzy Gryfinem a Mescherin. Okazuje się, że przez działanie oficjalne drugiej strony niemieckiej Gmina Gryfino straciła 2 mil. EURO na konserwację mostu / powodem były orły bieliki/. 
- odbyła się w Urzędzie uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie w związku małżeńskim dla Państwa Janiny i Tomasza Szczepańskich z Kołbacza oraz dla P. Romana Szkrzypy z Binowa, który przybył sam, gdyż jego żona Aniela już zmarła po przyznaniu medali. 
W tej uroczystości wziął udział Poseł W.Długoborski, Starosta P.E. Dolatore, jej z-ca P.Nycz oraz było wielu gości . Uroczystość była bardzo miła i sympatyczna. 
- w dniu 1.05.2004r. odbędzie się w Kołbaczu turniej piłkarski o Puchar Wójta. 
- w tym samym dniu odbędzie się święcenie sztandaru dla powiatowej straży pożarnej. 
- w dniu 30.04.04 r. zostanie podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej z Gminą Löcknitz / Niemcy/. Wezmą udział w tym spotkaniu; Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady, Wójt i Skarbnik Gminy oraz P.M.Grzywińska.
/ w czasie przedstawiania sprawozdania przez Wójta przybyli na sesję spóźnieni radni : Grzywiński i Róg/.

Ad. 5 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady,

Przewodniczący Rady P. Kazimierz Mendak m.in. stwierdził, że w okresie między sesyjnym odbyły się następujące posiedzenia komisji:
- w dniach 25 - 26. 03 i 7.04.2004r. posiedzenia komisji rewizyjnej na temat wykonania budżetu za 2003r. Opracowywano wniosek nad udzieleniem absolutorium.
- w dniu 14.04.04 r. pracowały wspólnie dwie komisje tj. komisji budżetu i rozwoju gospodarczego oraz komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska, 
- w dniu 16.04.04r. pracowała komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych.
- w dniu 19,04.04r. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich stały komisji dot. dzisiejszej sesji.
- w dniu 23.04.04r. komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska miała posiedzenie wyjazdowe min. rozpoznawała sprawę sprzedaży działek, w których będą podejmowane decyzje na dzisiejszej sesji. 
W tym samym dniu uczestniczył w uroczystości wręczania medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Ad 6. Informacja o stanie finansowym gminy.

Skarbnik Gminy P.Agata Baran przedstawiła informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 31.03.2004 r. Stwierdziła m.in. że zgodnie z uchwałą Nr XV/102/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30.01.2004 r. budżet gminy na 2004 r. przedstawia się następująco:
- po stronie dochodów - 5.965.730,-zł
- po stronie wydatków - 5.725.730,-zł
Po wprowadzonych zmianach przez Radę Gminy Stare Czarnowo jedną uchwałą - zwiększającą dochody i wydatki gminy o kwotę 40.725 zł oraz zmianach wprowadzonych przez Wójta Gminy zarządzeniem - zwiększającym dochody i wydatki o kwotę 28.200zł na dzież 31.03.04r. plan budżetu gminy kształtuje się następująco:

- po stronie dochodów - 6.034.655,-zł
- po stronie wydatków - 5.794.655,-zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 31.03.2004 r. przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2 informacji , którą otrzymali wszyscy radni.
Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 240.000zł. i jest ona przeznaczona na spłatę pożyczki z Woj.Fun.Och.Środ. i G.W. w Szczecinie. 
Dochody budżetowe w okresie od m-ca stycznia do marca br. zostały zrealizowane w 28,29 %. Oznacza to, że do kasy gminy wpłynęła kwota 1.707.023 zł.
Najwięcej, bo aż 42,45% otrzymanych dochodów gmina uzyskała z subwencji, 31,39% są to wpływy z podatków i opłat lokalnych, 8,20% są to udziały w podatkach stanowiących dochód państwa. Istotną pozycję w całości dochodów gminy stanowią wpływy z realizacji zadań własnych tj. 11,59%.
Wydatki zamknęły się w tych trzech miesiącach w kwocie 1.463.687 zł. - co stanowi 25,26% planu ogółem. Z tego najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną i sport 674.579 zł - co stanowi 46,09% ogółu wydatków, na administrację publiczną przeznaczono 390.094 zł -co stanowi 26,65%, i na opiekę społeczną ponad 147.000 zł - co stanowi 10,04% ogółu wydatków. 
Różnica między otrzymanymi do końca marca 2004 r. dochodami , a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 243.336 zł i stanowi ona nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłatę zobowiązań pożyczkowych.
Zobowiązania kredytowe wynoszą na dzień 1.01.04r. kwotę 960.000zł.:
- 940.000zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - zgodnie z umową 15/00,
- 40.000zł to druga pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - zgodnie z umową 28/02.
Wskaźnik zadłużenia ogółem do planowanych rocznych dochodów ogółem wyniósł na koniec marca br. 15,90% i nie przekroczyło to 60% dochodów - co stanowi dobry wynik.

Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 31.03.2004 r. stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie zgłaszano następujące sprawy:

Radny Gorczyca zapytał, czy w rozmowach z przedstawicielami zarządu dróg powiatowych była zasygnalizowana sprawa remontu drogi powiatowej w Żelewie. Radny stwierdził, iż nie usłyszał na ten temat w informacji z działalności Wójta.

Radna Cioch stwierdziła, że wykonany zajazd dla autobusów szkolnych w Kołbaczu nie posiada żadnego pobocza, chodnika i dzieci wysiadają bezpośrednio na trawnik bądź teren nie utwardzony. Znajduje się tam odcinek pasa, z którego można zrobić chodnik z pozostałych płyt i wówczas dzieci mogłyby wysiadać z autobusów bezpośrednio na ten chodnik nie brudząc sobie obuwia. Obecnie zostały tam posadzone drzewka i ten teren ładnie wygląda.
- wnosiła o informację odnośnie oczyszczenia rzeki w Kołbaczu. Była o tym mowa na ostatniej sesji.

Radny Chudak zgłosił, że na odcinku drogi Kołbacz - Nieznań są powyrywane wszystkie pachołki. Należałoby to zgłosić do drogowców. 

Radny Mielnicki zapytał, czy w ramach prowadzonych remontów dróg będzie robiona droga z Dobropola do Kołbacza. Jest ona w bardzo złym stanie. Ponadto wnosił o:
- zgłoszenie u drogowców sprawy drogowskazów znajdujących się w Dobropolu w kierunku: Kolowa, Szczecina, Kołbacza, Glinnej i Starego Czarnowa. 
Są one w złym stanie, nieczytelne. Można było to zauważyć podczas ostatniego rajdu kolarskiego. - podjęcie działań w zakresie remontu hydroforni / odpadł tam tynk itp./. Wnioskowało o wejście w kontakt w tej sprawie z PUWIS Nowogard.
- podziękował GKRPA za dofinansowanie imprezy dla dzieci, która odbyła się w dniu 25.04.04r. w Dobropolu. Prowadził tę imprezę Ks.St. Suzynowicz przy ich pomocy. 
- zgłosił, że na wysokości posesji P.Osócha w St. Czarnowie jest zerwana jezdnia. 
- na wjeździe do m. Dobropola / skrzyżowanie dróg w kierunku Glinnej i Dobropola - na wysokości posesji P.Gozdzików / jest odcinek drogi bardzo niebezpieczny, gdyż jest wąska droga i podczas wymijania się dwóch pojazdów może dojść do wypadku / przewrócenia pojazdu/. Jest ten zakręt bardzo niebezpieczny na tym odcinku drogi. Należałoby tam coś zrobić w tym zakresie. 

Radny Grzywiński poruszył sprawę chodników w Starym Czarnowie, które są w bardzo złym stanie i niejednokrotnie dochodzi do skręcenia nóg . Uważał, że należy ten problem rozwiązać jeszcze przed kanalizacją w jakiś sposób, gdyż może dojść do sytuacji, że gmina będzie podawana do Sądu przez poszkodowanych / był już przypadek P.Małeckiej z Glinnej /. 

Radny Ruszczycki ponowił swój wniosek odnośnie podciągnięcia dalej wody na cmentarzu w Żelisławcu. 

Radny Zacharski zapytał, czy jest możliwość zakupienia kilku małych koszy i ustawienie ich wzdłuż chodnika w Glinnej tym bardziej, że proponuje się przejęcie przez gminę mieszkań. .Niejednokrotnie musi zbierać porozrzucane tam śmieci / posiada tam obok swoją działkę/. 

Radny Kałucki poruszył sprawę placu targowego w Kołbaczu. Uważał, że taki plac w centrum miejscowości jest potrzebny. A obecnie jest ten teren zaniedbany, został bardzo zniszczony podczas wykonywania zajazdu dla autobusów szkolnych. Również pomniejszył się jego teren w związku z ustawieniem dodatkowego kontenera handlowego. 
Radny uważał, ze należałoby zadbać o ten teren. 
- przypomniał sprawę usytuowania drogowskazu na drodze nr 3 wskazującego miejscowość Kołbacz.

Radny Kotylak zapytał, w jaki sposób jest uregulowana sprawa nożyc, które przejęła OSP w Kołbaczu od OSP w Starym Czarnowie. Czy te nożyce pozostaną w Kołbaczu na stałe. 
- przypomniał sprawę wykonania chodnika w Kołbaczu - przy przystanku PKS i Domu Konwersów.

Radny Smykla poruszył sprawy bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy. 
Stwierdził, że młodzież bardzo zdemolowała świetlicę w Dębinie i zgłosił ten fakt na Policję w Starym Czarnowie, by przeprowadziła dochodzenie w tej sprawie. Wg niego szkody wynosiły w granicach 1.000zł. W odpowiedzi na swoje doniesienie otrzymał pismo - postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia na temat demolowania świetlicy w Dębinie, gdzie oszacowano wyrządzone szkody na kwotę 15 zł. Radny nie zgadza się z tą sprawą i dlatego informuje o tym, Radę. 
Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski zapoznał szczegółowo z treścią pisma w części dot. tej sprawy, gdzie m.in. poinformowano radnego, ze w wyniku przeprowadzonego dochodzenia i relacji w dniu 28.02.04r. wskazane w zawiadomieniu P.Smykli uszkodzenia mienia powstały w wyniku nieumyślnego działania jak: zerwanie oprawki na żarówkę, rozbicie szyb w umywalce składowanych tam bez żadnego zabezpieczenia, wyrwanie drzwiczek skrzynki bezpieczników do czego doszło w wyniku braku innych możliwości otwarcia, a zaistniała konieczność wymiany bezpieczników. Wskazane działania nie spowodowały strat podanych w zawiadomieniu. Jedynym świadomym działaniem było spowodowanie wybicia szyby w drzwiach korytarza świetlicy, do którego przyznały się dwie osoby na szkodę w wysokości 
15 zł. To działanie podlega rozpatrzeniu w trybie karno -administracyjnym jako wykroczenie w przypadku złożenia zawiadomienia przez uprawnionego pokrzywdzonego tj. Urząd Gminy Stare Czarnowo. Powyższe uzasadnia wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia. 

W dyskusji nad tą sprawą radny Smykla przedstawił kserokopie rachunku od Skarbnika Gminy, gdzie za same oszklenie drzwi korytarza Urząd Gminy zapłacił kwotę 71,40zł / bez robocizny/, on natomiast za wywóz śmieci / po tym zdemolowaniu/ zapłacił dla Retmana 18 zł. 
Dochodzi do tego ośmieszenie mieszkańców i radnego. Młodzież tam bardzo arogancko odnosi się do mieszkańców, którzy idą do kościoła, czy do sklepu.
Uważał, że należałoby coś z tym zrobić. Taka też jest opinia mieszkańców Dębiny. 

Radny Grzywiński uważał, że tutaj został popełniony błąd, gdyż takie zawiadomienie łącznie z wyceną powinna złożyć gmina a nie radny Smyka. Wówczas nie byłoby tutaj żadnych kombinacji, gdyż wycena dokładnie o tym mówi. 
Dlatego tez wnioskował, by Wójt wystąpił do miejscowej policji o skierowanie wniosku w tej sprawie do Sądu Grockiego w Gryfinie. Uważał, że nie można tej sprawy tak pozostawić. 
Jeśli nie poniosą żadnych konsekwencji, to będą nadal demolować, niszczyć itp./ poparto wniosek radnego Grzywińskiego/.
Wójt P.Woś poinformował, że otrzymał podobnej treści pismo jeszcze przed pismem P.Smykli. 
Wcześniej podobne uszkodzenie zgłosiła gmina. Tam stwierdzono, że stół do tenisa / nowy stół/ jest nadpęknięty i szkoda nie wynosi 650 zł. Także złożył równolegle takie zawiadomienie w tej samej sprawie co radny Smyka i jest to rozpatrywane. Jest umówiony w Gryfinie w tej sprawie i przedstawi później jak ta sprawa wygląda. 
Radny Róg stwierdził, ze widział tę świetlicę po tym zdemolowaniu przez młodzież. To co tam zobaczył to tragedia, nie można było tego nawet odpowiednio kreślić. Same sprzątanie to 200zł, on natomiast nie sprzątałby tego za 300 zł.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r. oraz udzielenia absolutorium.

Przewodniczący Rady Gminy P.K.Mendak poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o zapoznanie z wnioskiem komisji, który został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej P.Grażyna Małecka zapoznała z opinią komisji odnośnie wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2003 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.
m.in. komisja rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2003 
i stwierdziła / w oparciu o bieżącą kontrolę realizacji budżetu pogłębioną o realizację rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r. oraz dodatkowe materiały i wyjaśnienia przez Skarbnika Gminy / , że budżet Gminy Stare Czarnowo na rok 2003 uchwalony uchwałą 
Nr VI/41/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17.03.2003r. ustalał :
- dochody w wysokości 5.394.401zł, 
- wydatki w wysokości 5.274.401 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego - które były wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i kompetencjami poszczególnych organów gminy - plan dochodów i wydatków Gminy Stare Czarnowo na rok 2003 wg stanu na dzień 31.12.03r. kształtował się następująco:
- dochody w wysokości 7.050.177 zł
- wydatki w wysokości 6.342.287 zł
- nadwyżka budżetowa w wysokości 707.890 zł / przeznaczona na spłatę rat pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie oraz całkowitą spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odz.St.Czarnowo /. 
Wg stanu na dzień 31.12.03r. wykonano :
- dochody w wysokości 6.718.461 zł co stanowi 95,29% ,
- wydatki w wysokości 6.053.663 zł co stanowi 95,45%

Komisja Rewizyjna uznała, że budżet Gminy Stare Czarnowo za rok 2003 we wszystkich aspektach został wykonany prawidłowo /wcześniejsze kontrole komisji dot. realizacji budżetu również nie wykazały nieprawidłowości /.
Wobec powyższego pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2003 i wnosi o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo z tytułu wykonania budżetu za 2003r.
Wniosek komisji rewizyjnej z dnia 7.04.04r. stanowi zał. nr 5 do protokołu z dnia 26.04.04r. 

Następnie swoje opinie przedstawiły pozostałe stałe komisje Rady tj. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska. 
Wszystkie komisje na swoich dwóch posiedzeniach pozytywnie przyjęły sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 r. 
Opinie komisji stanowią załączniki nr 6,7,8 do protokołu.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zapoznał z uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie tj: 
- UCHWAŁĄ NR LXXXVI/179/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Stare Czarnowo z wykonania budżetu za 2003 r.
Opinia jest pozytywna.
- UCHWAŁĄ NR CV/263/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo z tytułu wykonania budżetu za 2003r.
Opinia jest pozytywna.
Powyższe opinie Składu Orzekającego RIO stanowią załączniki nr 9 i 10 do protokołu. 

Dyskusja - brak.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady P. Edward Piechowski stwierdził, że na temat wykonania budżetu za 2003 r. dyskutowano na posiedzeniach komisji, gdzie wszelkie wątpliwości i zagadnienia zostały wyjaśnione przez Skarbnika Gminy  i Wójta Gminy. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r. oraz udzielenia absolutorium / projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak:
- za przyjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie / Rada oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 r. pozytywnie i udzieliła absolutorium za 2003 r. Wójtowi Gminy Stare Czarnowo/.
Jest to uchwała nr XVII / 120 / 04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Wójt P.M.Woś podziękował Radzie Gminy za udzielenie absolutorium za 2003 r. oraz podziękował Skarbnikowi Gminy P.Agacie Baran za dużą pomoc w wykonywaniu budżetu gminy.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  / dot. dz. nr 16 położonej w Kołowie/. 

Stanowiska komisji.
Wszystkie 4 komisje wyraziły zgodę na zbycie nieruchomości - dz.nr 16 o pow.33100 m2 położonej w Kołowie. 

Dyskusja .
Radny Zacharski poinformował, że z uwagi na to, że nie którzy radni mieli na posiedzeniach przed sesyjnych uwagi co do działki nr 16 - w dniu 23.04.04r. komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska odbyła posiedzenie wyjazdowe, gdzie m.in. dokonała przeglądu tej działki 
/ osobiście znał tę działkę wcześniej, gdyż zajmował się jej komunalizacją /. 
W wyniku przeglądu tej działki, jak też przeprowadzonej rozmowie z sołtysem Kołowa / nie wniósł żadnych sprzeciwów co do jej sprzedaży / - komisja pozytywnie zaopiniowała zbycie tej działki. 

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wraz z uzasadnieniem / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 13 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych/ 1 radny nieobecny w czasie glosowania/.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XVII / 121 / 04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie j/ i wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Stanowiska komisji.
Wszystkie 4 komisje pozytywnie zaopiniowały proponowany program współpracy na 2004r. 

Dyskusja - brak.
Z uwagi na brak dyskusji Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały 
w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego / projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XVII / 122 / 04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie j/ i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu./ dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.300 zł w dziale 750/.

Skarbnik Gminy P.A.Baran omówiła projekt tej uchwały; m.in. stwierdziła, ze ta zmiana dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.300zł , którą gmina otrzymała ze starostwa powiatowego na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie realizacji zadań zgodnie z umowami z 91 i 92 r. Są to porozumienia do prowadzenia spraw i wydawania decyzji administracyjnych. W szczególności chodzi o to, ze Urząd Gminy w imieniu starostwa wydaje decyzje administracyjne i na to otrzymuje od nich dotacje. 
Stanowiska komisji.
Wszystkie 4 komisje pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany w budżecie 
na kwotę 2.300 zł. 

Dyskusja - brak.
Z uwagi na brak dyskusji Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały 
w sprawie zmiany budżetu / projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XVII / 123 / 04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie j/ i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V / 33 / 99 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 19 lutego 1999r. 

Wójt P.Woś wyjaśnił, że w 1999r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum w Kołbaczu z pominięciem w obwodzie m. Żelisławiec . Należy w dzisiejszej uchwale dodać tę miejscowość. Jest to uchwała porządkowa.
Przewodniczący Rady P.Mendak / uzupełniając wypowiedź Wójta / stwierdził, ze dodatkowo dodano w tej uchwale wyraz "Gryfińskie" do miejscowości Dobropole/ tak nazywa się ta miejscowość prawidłowo/. Te dwie sprawy zostały w tamtej uchwale pominięte i obecnie należy dokonać zmiany brzmienia § 2 uchwały.

Stanowiska komisji.
Wszystkie 4 komisje pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany w uchwale nr V/33/99 z dnia 19.02.1999r./ dot. założenia Gimnazjum w Kołbaczu./ tj, zmiana brzmienia § 2 w/w uchwały. 

Dyskusja.
Radna Łoś zapytała / w imieniu swoich mieszkańców /, czy podejmując taką uchwałę zmieni się dojazd dzieci do szkół / dzieci z Żelisławca uczęszczają do Szkoły w Gardnie/. Chciałaby się upewnić, że te dzieci nadal będą uczęszczać do tej samej szkoły.
W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że ta uchwała nie ma żadnego związku ze zmianą szkoły przez dzieci z Zelisławca. Będzie nadal funkcjonował ten sam system co jest.

Z uwagi na brak dyskusji Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/33/99 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 19 lutego 1999 r. / projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie / uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego/.
Jest to uchwała nr XVII / 124 / 04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie j/ i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie likwidacji związku gmin pod nazwą " Związek Gmin Zachodnich " 

Przewodniczący Rady P.Mendak zapoznał z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. / skierowanym do wszystkich członków zlikwidowanego Związku Gmin Zachodnich / dot. podjęcia uchwały w sprawie likwidacji tego związku i przesłanie do nich wraz z wyciągiem z protokołów sesji. Uchwały takie są niezbędne do uregulowania sprawy wyrejestrowania związku i stworzenia gminom możliwości przystąpienia do nowego związku międzygminnego.
Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Wójt Gminy P.M. Woś poinformował, że ten Związek Gmin Zachodnich ma swoją historię już od 1990r. Powstał m.in. w celu budowy autostrady, której do dnia dzisiejszego nie ma. 
Nasza gmina wpłaciła na ten cel 4.000zł / dawnych złotych/ i na pewno już ich się nie odzyska. Formalnie ten związek jeszcze istnieje i dlatego Wojewoda Lubuski zwrócił się do wszystkich gmin / członków tego związku/ o podjęcie uchwał w sprawie likwidacji związku.
Wójt wnosił o podjęcie takiej uchwały.

Stanowiska komisji. 
Wszystkie 4 stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały podjęcie uchwały w sprawie likwidacji " Związku Gmin Zachodnich "

Dyskusja - brak 

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady P. Edward Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie likwidacji związku gmin pod nazwą " Związek Gmin Zachodnich " / projekt stanowi załącznik nr 22 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XVII / 125 /04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad.14 Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy i podpisania umowy z gminą niemiecką / dot. Gminy Löcknitz /.

Wójt P.M.Woś stwierdził, że już w swoim sprawozdaniu sygnalizował o możliwości podpisania takiego porozumienia z Gminą Löcknitz . Jednak wcześniej musi być w tej sprawie podjęta uchwała. Wójt przypomniał, ze ta gmina liczy ok. 8.000 mieszkańców, struktura bezrobocia jest podobna do naszej gminy. Zaletą tej współpracy będzie na pewno bliska odległość pomiędzy gminami, gdyż ich teren rozpoczyna się już od granicy Lubieszyn. 
W dniu 3.12.03r. nasi przedstawiciele byli u nich, natomiast rewizyta ich była u nas w dniu 14.02.04r. Wspólnie zapoznano się z terenami poszczególnych gmin. Treść takiego porozumienia została przekazana nam osobiście przez Burmistrza Löcknitz w dniu 11.04.04r. 
Jest szansa podpisania tego porozumienia w dniu 30.04.04r. i będzie to symbol akcesji Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej. Wójt jest przekonany, że taka współpraca poza współpracą służbową, osobistą będzie dawała pewne możliwości współpracy gospodarczej. 
Na pewno wzajemnie będą się te dwie gminy wspierać przy składaniu wszelkich wniosków do Brukseli / jest m.in. wymagalne, by mieć partnera po stronie zachodniej/ i dobrze jest, że ta gmina jest położona blisko w przeciwieństwie do poprzedniej, z którą mieliśmy współpracować. 
Będzie trzeba jeszcze podpisać podobne porozumienie z gminą wschodnią.
Wójt prosił o zaakceptowanie proponowanej uchwały.

Stanowiska komisji. 
Wszystkie 4 stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały nawiązanie współpracy i podpisania umowy z Gminą Löcknitz .

Dyskusja - brak 
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady P. E. Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie nawiązanie współpracy i podpisania umowy z gminą niemiecką dot. Gminy Löcknitz wraz z treścią porozumienia // projekt wraz z porozumieniem stanowi załącznik nr 24 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XVII / 126 / 04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad.15 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo zdnia 15.09.2003r./ dot. uchwał od Nr XI / 73 / 03 - do Nr XI / 75/ 03 podjętych na XI sesji/.

Wójt P.M.Woś wyjaśnił, ze Rada Gminy podjęła w miesiącu wrześniu 2003r. trzy uchwały w sprawach: nabycia i przejęcia na mienie gminy boiska sportowego w Kołbaczu, studni w Nieznaniu i hydroforni w Kołbaczu. Z uwagi na zmianę formy przejęcia / gdyż początkowo za stadion gmina miała zapłacić 90.000zl w ratach przez 3 lata a obecnie stadion zostanie przekazany bezpłatnie, natomiast za hydrofornię musimy zapłacić ponad 80.000zł./ należy uchylić wcześniej podjęte uchwały. Także ogółem za wszystko co będziemy przejmować od Instytutu Zootechniki gmina ma zapłacić obecnie kwotę 130.000 zł / dot. to :28 mieszkań w Glinnej, kotłowni z częścią działki w Glinnej i oczyszczalni ścieków, niedokończonej budowy bloków w Dębinie - 36 mieszkań, studni wierconej w Nieznaniu, hydroforni w Kołbaczu, stadionu sportowego /. Dlatego też musimy uchylić wcześniej podjęte uchwały, by podjąć nowe zgodnie z obecną formą przejęcia. Wójt ma nadzieje, że obecnie podjęte uchwały będą dla notariusza podstawą do spisania umowy notarialnej, który to fakt ma mieć miejsce w najbliższą środę tj. 28.04. 04 r. o godz.1030 w Krakowie u rejenta.

Stanowiska komisji. 
Wszystkie 4 stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15.09.2003r./ dot. uchwał od Nr XI / 73 / 03 - do Nr XI / 75/ 03 

Dyskusja - brak 
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady P. E. Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15.09.2003r / projekt stanowi załącznik nr 26 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XVII / 127 / 04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Ad.16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy nieruchomości zabudowanych lokalami mieszkalnymi w miejscowości Glinna.

Przewodniczący Rady P.Mendak wyjaśnił, że tutaj w tym projekcie uchwały jest mowa tylko o lokalach mieszkalnych w Glinnej, natomiast o budynkach mieszkalnych w Dębinie jest mowa w pkt 18 porządku. Trzeba było zmienić wcześniej analizowany projekt na posiedzeniach komisji po opinii rejenta z Krakowa.

Stanowiska komisji. 
Wszystkie 4 stałe komisje Rady wyraziły zgodę na nieodpłatne przejęcie na mienie gminy nieruchomości zabudowanych lokalami mieszkalnymi w miejscowości Glinna.

Dyskusja 

Radna Cioch zapytała, czy nie powinno być w nagłówku uchwały wpisane o "bezpłatnym przejęciu" / w dyskusji stwierdzono, ze w § 1 projektu uchwały jest mowa o " nieodpłatnym przejęciu"/. 

Radny Zacharski poinformował, że rozmawiał z mieszkańcami w sprawie wykupu mieszkań w Glinnej. Okazuje się, że za wyjątkiem jednej osoby / rozważa jeszcze tę sprawę / wszyscy są chętni do wykupu swoich mieszkań. Jest jedynie kwestia ceny o której się dzisiaj jeszcze nie mówi. Radny uważał, ze nie będzie problemu po przejęciu tych mieszkań w blokach oraz budynków wolnostojących. Przekazał Wójtowi listę osób chętnych do wykupu swoich mieszkań. 

Radny Grzywiński stwierdził, że nie ma zastrzeżeń co do przejęcia mieszkań w Glinnej, natomiast ma wątpliwości co do przejęcia niedokończonych budynków mieszkalnych w Dębinie. Budynki te się już walą, młodzież miejscowa urządza sobie tam schadzki 
" prawdopodobnie z tego co wie, to ćpają....". Uważał, że przejmując tę działkę / wartą kilka tysięcy zł / nam to nie zrekompensuje ewentualnej rozbiórki tych budynków. Dlatego też jest przeciwny podjęciu uchwały dot. przejęcia niedokończonych budynków w Dębinie, o których będzie mowa w punkcie 18 porządku.

Wójt P.Woś przypomniał, że przedstawiał na posiedzeniu w miesiącu styczniu br. trzy warianty zagospodarowania tego obiektu w Dębinie, na którym znajdują się niedokończone budynki mieszkalne. Są różne możliwości zagospodarowania, jednak jest to transakcja wiązana i trudno byłoby znaleźć kogoś, który odda za darmo cenne obiekty i nic w zamian nie będzie miał. 
Wójt uważał, że gmina duży interes robi za niewielkie pieniądze. Za wszystkie obiekty ma gmina zapłacić 130.000zł. Taka kwota została z Instytutem Zootechniki wynegocjowana, gdzie stawką wyjściową była kwota ponad 200.000zł. W tym jest hydrofornia, która jest dla gminy niezbędna i będzie służyła wszystkim mieszkańcom gminy. Podobna sytuacja jest z boiskiem sportowym łącznie z dużą działką ponad 2,5 ha w Kołbaczu, gdzie powstanie sala gimnastyczna. np. oczyszczalnia ścieków w Glinnej jest gminie średnio potrzebna, lecz jest to zadanie gminy od którego się nie ucieknie. Jeśli chodzi o budynki w Glinnej, to Instytut mógł gminie już dawno je przekazać i gmina musiałaby je przejąć. Ustawa z 1994r. nakłada na gminę obowiązek
przejęcia mieszkań, jeśli zakład w tej sprawie się zwraca do gminy. Wójt przypomniał, że nie negocjował tej sprawy bez wiedzy Rady, wcześniej wspólnie to przedyskutowano.
Jest przekonany, że jest to duża sprawa dla gminy, takiego dobrego interesu dawno ta gmina nie zrobiła i wreszcie będzie miała pole do tego, by cokolwiek robić / radny Grzywiński stwierdził, że wszystko mu się podoba za wyjątkiem tej sprawy. Uważał, że należało to rozbić i negocjować/. 
Wójt stwierdził, ze nie zmusza radnego do zmiany stanowiska, lecz chce wyjaśnić, że jest to transakcja wiązana i dla gminy bardzo opłacalna w sumie. 
Należy również pamiętać sytuację w Glinnej, gdzie nie są remontowane mieszkania a mieszkańcy muszą płacić czynsz remontowy itp. należałoby to uporządkować. Gdy te mieszkania przejmie gmina i będą sprzedane na godziwych warunkach, wówczas mogą sobie założyć wspólnotę i niech sami się gospodarzą . Gmina ma zapewnić prąd, gaz, kanalizację, wodę / niezbędne do życia elementy/ a nie jest od administrowania blokami.

Radny Zacharski wyjaśnił, że część mieszkań w blokach w Glinnej jest wykupionych i pozostało do wykupienia 19 mieszkań. Ci ludzie chcieli swoje mieszkania wykupić, złożyli podania 2-3 lata temu w tej sprawie, lecz nie doszło to do skutku. Są obecnie zadowolenie z tego, że radny coś załatwia, że gmina to przejmie i im sprzeda. 

Radna Cioch uważała, że będzie to " oliwa do ognia " dla mieszkańców Kołbacza, którzy do dzisiaj nie mogą wykupić swoich mieszkań / radny Róg poparł radną stwierdzają, ze z Kołbacza jest 8 radnych i nie mogą tej sprawy załatwić pomimo, ze ciągle ten temat wraca, a tutaj 1 radni załatwił sprawę/. 
Wójt uważał, że nie należy żartować z tej sprawy, jest to poważny problem, wspólnie to wszyscy załatwiliśmy, dyskutowaliśmy. Jeśli zostaną już te mieszkania w Glinnej przejęte notarialnie i sprzedane, wówczas pomyślimy o sprawie wykupu mieszkań w Dębinie, Kołbaczu , Nieznaniu. 

Wice przewodniczący Rady P.Piechowski poinformował /jako Prezes Spółdzielni /, że z dniem 30.04.04r. została wypowiedziana umowa na administrowanie lokalami mieszkalnymi będącymi własnością ZZD w Kołbaczu. Także 50 mieszkań, które administrowała spółdzielnie oddaje dla Kołbacza. Został zrobiony pierwszy krok ku temu, by uporządkować tą sprawę. Jeśli odejdzie od nich Glinna, wówczas Kołbacz będzie mógł przekazać te pozostałe mieszkania zarówno dla gminy jak i dla spółdzielni. 

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady P. Edward. Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie gminy nieruchomości zabudowanych lokalami mieszkalnymi w miejscowości Glinna
/ projekt stanowi załącznik nr 28 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych /1 radny nieobecny dot. radnego Kotylaka, który nie brał już udział w sesji. Nieobecność usprawiedliwiona/.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XVII / 128 / 04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy nieruchomości w Kołbaczu / dot. dz.nr 43/129 - zabudowanej boiskiem sportowym, trybunami/.

Stanowiska komisji. 
Wszystkie 4 stałe komisje Rady wyraziły zgodę na nieodpłatne przejęcie na mienie gminy nieruchomości w Kołbaczu / dot. dz.nr 43/129 /.

Dyskusja - brak. 
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady P. E. Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy nieruchomości w Kołbaczu / projekt stanowi załącznik nr 30 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych/ 1 radny nieobecny/.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XVII / 129 / 04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Ad. 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Nieznaniu, Dębinie, Kołbaczu, Glinnej.  / dot. dz. nr 42/4, 11/3, 82/ 22, 28/5, 289/9, 289/10 /

Stanowiska komisji. 
Wszystkie 4 stałe komisje Rady wyraziły zgodę na nabycie w drodze bezprzetargowej  nieruchomości w Nieznaniu, Dębinie, Kołbaczu, Glinnej / w tym: Komisje Rewizyjna  3 glosami - za i 1 głosem - przeciw/. 

Dyskusja.
Radny Gorczyca uważał, że dobrze by było, gdyby w tej uchwale znalazła się działka / własność ZZD Kolbacz/, na której znajduje się oczyszczalnia w Żelewie. Kompleksowo, by gmina to przejęła. Stwierdził, ze powinien o tej sprawie powiedzieć już na posiedzeniach komisji.
W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że ta działka będzie przejęta, lecz na innej zasadzie. Proces komunalizacji się rozpoczął i wkrótce ta działka będzie przejęta.
Radny Kałucki uważał, ze po przejęciu nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową budynków mieszkalnych w Dębinie gmina będzie musiała zabezpieczyć te budynki przed dostępem osób niepożądanych. Wnioskował, by uwarunkować w negocjacjach przejęcie tych budynków tym, żeby dotychczasowy właściciel zabezpieczył na swój koszt ten teren. 
Wójt uważał, że obecnie już nawet nie wypada im o tym mówić " słowo się rzekło...". Jest to korzystna transakcja dająca możliwość rozwoju gminy. Gmina na pewno będzie musiała to sama zabezpieczyć; wejścia, okna, teren ogrodzić itp. Taka sytuacja będzie go mobilizowała do tego, by z tym jak najszybciej coś zrobić. Możliwe, że będą tam komfortowe mieszkania lub o niskim standardzie albo będzie trzeba to rozebrać. Wójt stwierdził, ze będziemy wspólnie dyskutować co z tymi budynkami zrobić już po ich przejęciu.
Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski stwierdził, ze osobiście na wcześniejszej sesji, na której była o tym mowa był za przejęciem wszystkiego za wyjątkiem tych budynków w Dębinie. Jednak rozumie, że ta sprzedaż jest wiązana i nabycie tych nieruchomości w drodze bezprzetargowej tzn. wg ceny ewentualnie ewidencyjnej. Zapytał Wójta, jaka jest określona wartość tej rozpoczętej budowy mieszkań w Dębinie / w odpowiedzi Wójt poinformował, ze przejmujemy te budynki za darmo od Instytutu/. 
Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości w Nieznaniu, Dębinie, Kołbaczu, Glinnej / projekt stanowi załącznik nr 32 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 13 radnych
- przeciw glosował 1 radny / 1 radny nieobecny/.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XVII / 130 / 04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Ad. 19. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za 2003r. / w tym : wykonanie budżetu/.

Informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za 2003r. przedstawiła P.Elżbieta Adrabińska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie 
m.in. stwierdziła, ze na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2003r. wydano ogółem kwotę 721.277 zł. z tego; na utrzymanie Ośrodka 102.931 zł.
Zostały w roku 2003. uregulowane wszystkie zaległości z roku 2002 dot. składek ZUS, dodatków mieszkaniowych itp. Z pomocy skorzystało 210 rodzin, natomiast liczba osób w tych rodzinach do których pomoc była skierowana wynosiła 782. 
OPS był realizatorami takich programów jak: wyprawka szkolna i program dożywiania. Wszystko było realizowane w terminie, prawidło, nie było żadnych skarg z tego tytułu zarówno do nich jak i do Wójta oraz jednostki nadrzędnej. Została oddana pewna kwota pieniędzy z uwagi na mylnie przekazaną dwukrotnie dotację na to samo zadanie / dot. to składki na ubezpieczenie zdrowotne /. Ośrodek świadczy usługi opiekuńcze u jednej osoby w Binowie. 
Na realizację wszystkich zadań OPS otrzymywał środki od Wojewody Zachodniopomorskie,
Rady Gminy - z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne i zasiłki, na dożywianie uczniów, na utrzymanie Ośrodka, dodatki mieszkaniowe i usługi specjalistyczne i Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na pomoc byłym pracownikom państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członkom ich rodzin. 

Dyskusja.

Radna Cioch zapytała, ile wynosiła dotacja z państwa a jaką kwotę dołożyła gmina w ogólnej kwocie 721.271zł wykorzystanych wydatków na działalność ośrodka w 2003r./ podać ogółem/.
Dalej radna stwierdziła, że wg informacji przekazanej na wspólnym posiedzeniu komisji zostało zniesione drugie śniadanie w zamian za obiad. Czy coś się w tej sprawie zmieniło od 1.01.04r. 

Radna Małecka zapytała, czy dożywianie jest prowadzone na wniosek rodziców, czy pedagodzy szkolni również zwracali się do Ośrodka w tej sprawie. Radny Róg zapytał, czy w związku z przejęciem przez OPS nowych obowiązków typu; zasiłki rodzinne, wychowawcze itp. są już druki wniosków do odbioru. Z tego co wie w Sczecinie już te wnioski są. 

W odpowiedzi P.Adrabińska wyjaśniła, ze na zadania zlecone otrzymała 377.962 zł, natomiast własnych środków było 343.000 zł. Od 1.01.04r. nie otrzymują dotacji na dożywianie, ale wszystkie potrzeby realizują. Otrzymała pismo o przekazaniu pieniądze w innej formie. Decyzję o zniesieniu drugich śniadań podjęła w połowie roku 2002 r. gdzie były tylko wyłącznie śniadania i wydawano wówczas 20 obiadów. Odeszli od tych śniadań, by te dzieci mogły spożywać gorące posiłki w formie obiadów. Jest wydawanych obecnie 00 obiadów / rady Kałucki zapytał, czy nie byłoby takiej potrzeby, by dla wybranych dzieci mających trudną sytuację zorganizować te śniadania - jest ok. 20 -30 takich dzieci / P.Adrabińska stwierdziła, że jeśli będzie potrzeba zorganizować te śniadania i będzie wykaz takich dzieci, to na pewno będzie można to zrobić. Poinformowała, że są sporadyczne przypadki zgłaszania sprawy dożywiania dzieci przez rodziców. Głównie jest to intencja pedagoga szkolnego i ich / OPS/. Jeśli chodzi o wnioski, to OPS posiada już takie wnioski i od tygodnia osoby zainteresowane już je pobierają. 
Szczegółowa informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za 2003r. stanowi załącznik nr 34

Ad. 20 Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2003r.

Informację z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2003r. przedstawiła P. Grażyna Łogin - Dyrektor szkoły, gdzie m.in. stwierdziła, że budżet planowano na kwotę - 2.326.980 zł w tym: subwencja oświatowa -1.701.559 zł, pozostała kwota 625.21 zł - to środki własne. 
W wyniku przeprowadzonych zmian plan budżetu wynosił 2.483.524 zł. Wykorzystano środki w kwocie 2.375.960 zł. i stanowi to 96% wykonania planu za 2003 r. i tak :
- w dziale Oświata i Wychowanie 
wykonano : szkoła podstawowa i gimnazjum po 95%, przedszkole/ zerówka/ i dowożenie po  99% oraz dokształcanie n-li w 86%. 
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza  wykonano: świetlice szkolne w 100%, przedszkole / w tym 3-5 lat i stołówka / w 97% oraz  pozostała działalność / odpisy emerytalne i remontowe na ZFŚS / w 100%.
Na cele remontowe i materiały wydatkowano kwotę 85.799 zł. w tym : na montaż drzwi drewnianych przesuwnych na holu szkoły / 11.449 zł/, materiały do remontu / 7.255zł/, drobne remonty i naprawy / 4.245 zł/, remont podłóg / 62.850 zł/.
P.Łogin stwierdziła, że dzięki przeprowadzonemu remontowi baza szkolna diametralnie się zmieniła a tym samym bezpieczeństwo dzieci. Wykonane przesuwne drzwi poprzez zamknięcie tworzą jakby dużą aulę, którą wykorzystują do różnych celów; m.in. gościli tam Dyrektorów Szkół Delegatury Chojna / szkolenie 40 osób /. Były z ich strony bardzo miłe opinie na temat szkoły. Na wyposażenie / stoły do pokoju nauczycielskiego / wydatkowano kwotę 3.953 zł, natomiast na usługi pozostałe kwotę 5.392 zł./ m.in. naprawa ksera, wyrobienie pieczęcie, usługi elektryczne, .transportowe itp./. Jeśli chodzi o pomoce dydaktyczne i książki / dot. szkoły i przedszkola, biblioteki /- ogółem wydano kwotę 24.776 zł./; m.in. na magnetofony, klocki dydaktyczne, płyty CD, zabawki, układanki plansze, kasety do różnych przedmiotów, pomoce do zajęć ruchowych, encyklopedie, rzutnik, mikroskopy, sprzęt sportowy i stroje sportowe, pozycje książkowe - lektury, słowniki, czasopisma dla dzieci i młodzieży, pomoce dydaktyczne dla logopedy, terapeuty, pedagoga itp./. Również były zakupione środki czystości i artykuły gospodarcze na ogólną kwotę 6.996 zł /dot. szkoły podstawowej i gimnazjum/, natomiast dla przedszkola zakupiono na kwotę 8.798 zł. 
Łącznie telefon i internet wyniósł kwotę 8.012 zł, natomiast artykuły biurowe 3.727 zł.
Dodatkowo udało się pozyskać środki pozabudżetowe na cele szkolne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 9.100 zł - organizując szkolenie dla mieszkańców gminy z zakresu obsługi komputera, zakładanie własnej działalności / ponad 40 osób w tym szkoleniu uczestniczyło/. Z tych środków zakupiono 3 zestawy komputerów, 3 drukarki, skaner. W ramach współpracy z Radą Rodziców szkoła pozyskała środki w kwocie 2.400 zł na zakup żaluzji do 2 izb lekcyjnych. Szczegółowa informacja z wykonania budżetu szkoły za 2003r. wraz z częścią opisową stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Dyskusja. Radna Cioch zapytała P.Łogin czy nie warto pójść w kierunku zorganizowania w szkole m.in. kursu języków obcych, podobnie jak zorganizowano szkolenie dla mieszkańców gminy w zakresie obsługi komputerów itp. W dalszej części stwierdziła, ze podczas analizy wydatków zauważyła zakup strojów sportowych -.czy dot. to dzieci, a co jest z pozostałą częścią pracowników jak: sprzątaczki , kierowca. Nie widzi podobnych wydatków w wykazanej informacji z przeznaczeniem dla pracowników obsługi. Jest zero wydatków na sprawach BHP. Jak te sprawy wyglądają. Radna poruszyła sprawę dożywiania, gdzie jak wiadomo wpłynęła kwota 4.000zł na konto Rady Rodziców i do dnia dzisiejszego nie zostało zorganizowane drugie śniadanie.
W odpowiedzi P.Łogin wyjaśniła, ze organizowane szkolenie było bezpłatne celem wyjścia na przeciw potrzebom mieszkańcom, którzy stracili prace, są w trakcie zmiany pracy itp. Również te osoby wyrazili chęć wzięcia udziału w szkoleniu językowym, lecz w Agencji nie przewidziano takiego szkolenia. Zaproponowano takie szkolenie odpłatne dla osób chętnych, dorosłych. Oferta jest i obecnie oczekuje na chętnych. Kurs taki ma trwać 72 godziny /opłata za godzinę 7 zł /. Jeśli dojdzie do skutku ten kurs, wówczas z uzyskanych środków będzie można kupić coś dla szkoły. Dalej P.Łogin wyjaśniła, że pracownicy zgodnie z tabelą otrzymują wszystkie środki związane z ochroną odzieży / jest wykaz i zapotrzebowanie, jest prowadzona odpowiednia dokumentacja /.Nie zostało to wykazane oddzielnie w informacji. Natomiast są wykazane / spośród bardzo wielu pozycji/ stroje sportowe dla nauczycieli i są tam także wydatki związane z zaległościami dot. również zakupu odzieży ochronnej dla obsługi za 2002r./ a zapłacone w 2003r./ oraz zakupione w 2003r. Stąd ta suma jest taka duża. Osobiście robiła te zakupy i zaopatrzono te osoby. Jeśli chodzi o sprawę dożywiania, to wpłynęła kwota 4.000zł w ubiegłym tygodniu na konto Rady Rodziców/ tak jak to zostało wcześniej ustalone/ i od dnia dzisiejszego dzieci mają śniadania. 
Z uwagi na brak dalszych dyskusji przystąpiono do kolejnego punktu obrad.

Ad. 21. Informacja z działalności bibliotek w Kołbaczu i Starym Czarnowie za 2003r./ w tym: wykonanie budżetu /.

Informację z działalności Biblioteki w Kołbaczu przedstawiła P.Danuta Smyka, gdzie m.in. stwierdziła, ze zarejestrowała 475 czytelników z tego największą grupę stanowią czytelnicy do lat 15 / załączona tabela określa dokładne dane/. Ogółem bibliotekę odwiedziło 2.257 czytelników, którzy wypożyczyli 7.626 książek i 326 czasopism nie oprawionych / załączona tabela określa dokładne dane/. Natomiast czytelnie odwiedziło 4.287 osób / są to turyści, wycieczki zagraniczne, dzieci szkolne/. Udzieliła 2.306 informacji w tym; 330 informacji bibliograficznych. W 2003 r. zakupiono 203 książki na kwotę 2.551,60 zł z tego; dla dorosłych 93, natomiast dla dzieci 90 a 20 z innych działów. Księgozbiór powiększył się o dary w ilości 63 książki , które wyceniła na kwotę 336 zł / zostały one oprawione w folie, opisane i udostępnione czytelnikom /. Prenumeruje gazetę wyborczą oraz inne gazety, które są wypożyczane. W okresie wakacji biblioteka została wyposażona w telewizor, komputer i ksero. Z usług ksera korzystają mieszkańcy Kołbacza oraz osoby przejezdne. Do kasy Urzędu Gminy wpłaciła z tego tytułu kwotę 194 zł. Z komputera korzystają dzieci i młodzież szkół ponadpodstawowych i średnich. Zgłosiła, ze jest niesprawna drukarka / można jedynie nagrać materiał na dyskietkę/ z uwagi na brak sterowników do drukarki / tutaj P.Smykla prosiła o zakup niezbędnej części do drukarki/. Wykonała trzy gazetki oraz dwie wystawy. Udziela pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji oraz stara się im pomóc w rozwiązywaniu ich problemów. W 2003 r. były poniesione wydatki z tytułu zakupu środków czystości, materiałów biurowych, naprawy okien, wykonanie szyldu itp. Jest to wyszczególnione w wydatkach budżetu bibliotek. 
Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
Informację z działalności biblioteki w Starym Czarnowie przedstawiła P.Bożena Sarna; gdzie, m.in. stwierdziła, że w 2003r. było zarejestrowanych 285 czytelników, gdzie największą grupę stanowili dzieci i młodzież - bo aż 225 osób. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2003r. wynosił 12.927 woluminów. Zostało zakupionych 154 woluminy na ogólną kwotę 2.399 zł. , natomiast z darów otrzymano 19. Prenumerowana jest gazeta " Głos Szczeciński ". / roczna kwota tej prenumeraty wynosi 189 zł/. Najwięcej zakupionych zostało lektur, książek dla dzieci i młodzieży oraz pozycji popularnonaukowych. Wypożyczonych zostało w 2003 r. 5.597 książek, gdzie największą grupą osób były dzieci i młodzież. 
Z czytelni skorzystało 997 osób. Organizowała różne formy pracy z czytelnikami m.in. konkursy, dyskusje, zajęcia plastyczne, wystawy, pomoc w lekcjach, tematyczne gazetki itp. Były zakupione gry planszowe i puzzle. Zaplanowany budżet bibliotek w Starym Czarnowie  i Kołbaczu został wykonany w 100% - zgodnie z załączoną tabelą dot. wydatków bibliotek. Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

Dyskusja - brak. 
Przed przystąpieniem do kolejnego punktu obrad Przewodniczący Rady poprosił P. Bożenę Froncala / pracownika Urzędu Gminy ds. rolnych/ o przedstawienie informacji dot. składania wniosków w sprawie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych. Wg informacji P.Froncali wnioski w powyższej sprawie należy składać do 15.06.2004r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Baniach. 
W pierwszej kolejności należy nadać numer gospodarstwa / termin już minął, lecz przesunięto go do 20 maja br./. Ok. 50% wniosków jest złożonych z terenu Gminy Stare Czarnowo. 
Nie są zainteresowani osoby mające grunty do około 1 ha, gdyż takiej dopłaty nie otrzymają. 
By otrzymać taką dopłatę należy przekroczyć 1 ha użytków rolnych, fizycznych uprawianych rolniczo. By ułatwić rolnikom te sprawy /w uzgodnieniu z Wójtem/ zostały przywiezione do tutejszego Urzędu z Bani wypisy z rejestru gruntów, co jest podstawą do wypisania wniosku. Znajdują się tam wszystkie potrzebne dane. P.Froncala stwierdziła, ze jest zbyt małe zainteresowanie tymi sprawami mieszkańców gminy a następnie rozdała informacje na ten t

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 21-09-2004 21:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2004 21:52