herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół Nr XIX/04 z XIX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 13 września 2004r. w sali Urzędu Gminy

Protokół Nr XIX / 04 z XIX Sesji

Protokół Nr XIX / 04
z XIX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 13 września 2004 r. w sali Urzędu Gminy
w godz. od 1000 – 1530

Obrady XIX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1000 Przewodniczący Rady Gminy P.Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy - Wójta, jego Z-cę, Skarbnika Gminy - oraz pozostałe osoby.
Stwierdził / na podstawie listy obecności/, że jest quorum – obecnych było w tym czasie 14 radnych /spóźnił się radny Gorczyca/. Ogółem w sesji brało udział 15 radnych.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie przedstawił porządek obrad sesji/ w/g następujących punktów:

 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 28.06.2004 r.
 4. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady.
  1. sprawozdania z działalności stałych komisji Rady za I półrocze 2004 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.
 7. Informacja o stanie finansowym gminy.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Czarnowie i nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Czarnowie.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2004 – 2013.
  1. stanowiska komisji ,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji ,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu /dot. zwiększenia dochodów budżetu gminy w dz. 758 i wydatków w dz. 801 o kwotę 17.500 zł /.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia roku szkolnego 2004 / 2005 / w tym wykonanie budżetu szkoły na dzień 31.07. 2004 r./.
 14. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego FAGUS i rekreacji na terenie gminy w I półroczu 2004 r. / w tym wykonanie budżetu na dzień 31.07.2004 r./.
 15. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie St. Czarnowo w I półroczu 2004 r. / w tym wykonanie budżetu na dzień 31.07.2004 r./.
 16. Zapytania sołtysów.
 17. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

O wprowadzenie zmian w porządku obrad wnioskował Wójt Gminy P.Marek Woś.
dotyczyły one wprowadzenia dwóch projektów uchwał, które w ostatnim czasie wynikły / już po posiedzeniach komisji / tj.

 • projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy. Podjęcie takiej uchwały umożliwi przyznanie świadczenia osobom, które przekraczają kwotę kryterium dochodowego ustalonego w art..8 ustawy o pomocy społecznej. Chodzi tutaj m.in. o szczególny przypadek P.Marka Ruć z Glinnej / osoba niepełnosprawna/, który w porozumieniu z Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie podjął działania w zakresie zainstalowania windy do swojego mieszkania.
 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie W uzasadnieniu Wójt wyjaśnił, że wystąpił do niego z prośbą zarząd związku o przyjęcie zmian w ich statucie, z uwagi na zwiększoną ilość członków / przybyły trzy gminy tj. Przelewice, Pyrzyce, Barlinek/.

Przewodniczący Rady proponował wprowadzenie tych dwóch projektów uchwał w punktach: 13 i 14 porządku / dotychczasowe punkty 13 i 14 otrzymały kolejne numery/ i poddał to do przegłosowania ;

 • za wprowadzeniem takiej zmiany w porządku głosowało 14 radnych / 1 radny nieobecny w tym czasie/. Wniosek Wójta został przyjęty.

W związku z powyższym porządek obrad XIX sesji będzie się przedstawiał następująco:

 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 28.06.2004 r.
 4. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady.
  1. sprawozdania z działalności stałych komisji Rady za I półrocze 2004 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.
 7. Informacja o stanie finansowym gminy.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Czarnowie i nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Czarnowie.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2004 – 2013.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu /dot. zwiększenia dochodów budżetu gminy w dz. 758 i wydatków w dz. 801 o kwotę 17.500 zł /.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 15. Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia roku szkolnego 2004 / 2005 / w tym wykonanie budżetu szkoły na dzień 31.07. 2004 r./.
 16. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego FAGUS i rekreacji na terenie gminy w I półroczu 2004 r. / w tym wykonanie budżetu na dzień 31.07.2004 r./.
 17. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie St. Czarnowo w I półroczu 2004 r. / w tym wykonanie budżetu na dzień 31.07.2004 r./.
 18. Zapytania sołtysów.
 19. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

W dalszej kolejności kontynuowano obrady zgodnie z ustalonym porządkiem.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 28.06.2004 r.

Do protokołu Nr XVIII / 04 z dnia 28.06.2004 r. nie wniesiono żadnych uwag;

 • za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych / 1 radny nieobecny w czasie glosowania /.

Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu z dnia 13.09.2004 r.

Ad. 4 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady.

Informację z pracy Rady przedstawił Przewodniczący Rady P.K.Mendak, który stwierdził, że w okresie między sesyjnym m.in. odbyły się posiedzenia stałych komisji tj.

 • 12.07 i 27.08.04 r. oraz 9.09.04 r. posiedzenia komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych,
 • 9 i 16.07.04 r. 16.08.04 r. oraz 10.09.04 r. posiedzenia komisji budżetu i rozwoju gospodarczego,
 • 14 - 15.07.04 r. oraz 9.09.04 r. posiedzenia komisji rewizyjnej.
 • 9.09.04 r. posiedzenie komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska.

Były to posiedzenia zwołane zgodnie z planem pracy poszczególnych komisji oraz odnośnie opracowania sprawozdań z działalności komisji za I półrocze 2004 r.

 • 6.06.04 r. wspólne posiedzenie wszystkich stałych komisji dot. spraw z zakresu XIX sesji.

W dalszej części przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili swoje sprawozdania z działalności za okres I półrocza 04 r. i tak:

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego P.Bogumiła Cioch stwierdziła m.in. że w tym okresie komisja odbyła ogółem 9 posiedzeń w tym:

 • 1 posiedzenie w ramach swojej komisji, gdzie tematem było omówienie sprawozdania z pracy komisji za okres II półrocza 2003 r. wykonanie budżetu za 2003r. oraz opracowanie planu pracy komisji na 2004 r.
 • 3 posiedzenia z komisją rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska,
 • 5 posiedzeń ze wszystkimi komisjami.

Zgodnie z planem pracy na I i II kwartał 04 r. komisja miała za zadanie dokonać analizy wykonania budżetu za 2003 r. analizy projektu budżetu na 2004 r., wykonania budżetu i realizacji podjętych uchwał za I i II kwartał br. przestrzeganie dyscypliny finansowej przez Skarbnika Gminy oraz analizowanie i opiniowanie podejmowanych uchwał. Zaplanowany plan pracy komisji uległ w ciągu I półrocza częściowej modyfikacji i część zadań zrealizowano w III kwartale 04 r. Komisja w dniach 16 i 26.01.04 r. / po wcześniejszym przeanalizowaniu planu budżetu na 2004r. zatwierdziła pozytywnie budżet /jednogłośnie/.

Pozytywnie zaopiniowano 33 projekty uchwał, które dotyczyły m.in. zmian w budżecie, wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy nieruchomości w Kołbaczu, Dębinie, Glinnej i Nieznaniu, nawiązania współpracy i podpisania umowy z gminą niemiecką, uchwalenia wieloletnich planów inwestycyjnych, oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 / pozytywnie oceniono budżet i udzielono Wójtowi absolutorium /.

Przewodnicząca komisji / podsumowując pracę komisji w I półroczu br. stwierdziła, że praca była w tym okresie o wiele łatwiejsza niż w roku ubiegłym . Oprócz zdobytego doświadczenia bardzo pomocne były dostarczane materiały od Skarbnika Gminy.

W imieniu komisji podziękowała za współpracę Wójtowi, Skarbnikowi Gminy, Przewodniczącemu Rady, pozostałym komisjom i inspektorowi ds. obsługi Rady Gminy.

Szczegółowe sprawozdanie komisji wraz z załącznikiem / zawierającym wykaz akceptowanych uchwał Rady/ stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej P.Grażyna Małecka stwierdziła m.in. że w okresie sprawozdawczym komisja odbyła 11 posiedzeń; w tym:
 • 5 posiedzeń wspólnych z innymi stałymi komisjami tzw. przed sesyjnych, podczas których wypracowywano stanowiska na sesje Rady Gminy.
 • 2 posiedzenie wspólnie z komisją zdrowia, oświaty i spraw społecznych tj:
  - w dniu 14.01.04 r. posiedzenie przed sesyjne dot. zaopiniowania spraw XV sesji Rady.
  - w dniu 10.03.04 r. posiedzenie przed sesyjne dot. zaopiniowania spraw XVI sesji Rady.
 • 4 posiedzenia samej komisji, gdzie m.in.
  - w dniu 19.01.04 r. komisja analizowała koszty za IV kwartał 2003 r. dot. w szczególności koszty telefoniczne, delegacji, utrzymania budynków gminnych, koszty ogrzewania. Również analizowano koszty związane z obsługą prawną Urzędu Gminy i koszty związane z klubem sportowym Fagus.
  - w dniu 25 – 26.03.04 r. komisja przeanalizowała zarządzenia Wójta Gminy dot. zmian w budżecie, dokonano przeglądu wniosków składanych przez osoby fizyczne i prawne odnośnie umorzeń podatku. Również zapoznano się z dokumentacją dot. zamówień publicznych. Przeanalizowano przetarg na projekt sali gimnastycznej w Kołbaczu oraz przebudowę GOK w St.Czarnowie.
 • Przewodnicząca komisji brała udział w szkoleniu z zakresu działania komisji rewizyjnej / wszelkie informacje ze szkolenia przekazała komisji / oraz uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami gminy niemieckie Löctnitz.
  - w dniu 7.04.04 r. przeanalizowano sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 r., gdzie wypracowano opinie w sprawie udzielenia absolutorium / komisja pozytywnie ustosunkowała się do sprawozdania oraz udzielenia absolutorium Wójtowi/.

Wszelkie uwagi i wnioski są zawarte w protokołach z poszczególnych posiedzeń komisji.

Szczegółowe sprawozdanie komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych P.Bartosz Kotylak stwierdził m.in. że w tym okresie komisja odbyła 10 posiedzeń w tym :

 • 5 posiedzeń wspólnych z pozostałymi stałych komisjami tzw. przed sesyjne, na których wypracowywano stanowiska w sprawie projektów uchwał Rady,
 • 2 posiedzenia wspólne z komisją rewizyjną,
 • 3 posiedzenia samej komisji

Komisja na swoich posiedzeniach dokonała przeglądu świetlic na terenie gminy, przeglądu Zespołu Szkół w Kołbaczu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w St.Czarnowie i Filii w Kołbaczu. Dokonano analizy budżetu w oświacie i kulturze. Również zapoznano się ze stanem bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy.

Wraz z innymi komisjami wypracowywano stanowiska na sesje odnośnie przedstawianych projektów uchwał Rady Gminy.

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia komisja zawarła w swoich protokołach.

Szczegółowe sprawozdanie komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska P.Jan Zacharski stwierdził m.in. że komisja ogółem odbyła 12 posiedzeń w tym:

 • 8 posiedzeń wspólnych ze stałymi komisjami tj.
  - 5 posiedzeń wspólnych wszystkich stałych komisji ,
  - 3 posiedzenia wspólnie z komisja budżetu i rozwoju gospodarczego.
 • 4 posiedzenia samej komisji w tym:
  - 3 posiedzenia wyjazdowe.

Na posiedzenia wspólnych komisja wypracowywała opinie odnośnie przedstawianych projektów uchwał Rady, analizowała wykonywanie zadań w uchwalonym budżecie.

Komisja wykonywała swoje zadania zgodnie z uchwalonym planem pracy na 2004 r.

m.in. dokonano przeglądu dróg gminnych, powiatowych wojewódzkich na terenie gminy, kontroli stanu dróg i chodników remontowanych w 2003 r.

Dokonano przeglądów oczyszczalni ścieków w Kartnie i w Żelewie. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Wójta dot. sprzedaży w drodze przetargu dwóch działek w Kołowie. Komisja stwierdziła, że na jej wniosek został udrożniony rów melioracyjny w miejscowości Dębina oraz znajduje się w trakcie remontu droga w Dobropolu / w kierunku P.Burakowskich/.

Wszelkie uwagi, wnioski zawarto w protokołach z w/w posiedzeń komisji.

Szczegółowe sprawozdanie komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 5 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym tj. od dnia 28.06.2004 r. do dnia dzisiejszego sesji tj. 13.09.2004r. przedstawił Wójt Gminy P.Marek Woś informując, że:

 • w najbliższą środę tj.15.09.04 r. o godz. 900 zostanie podpisany w Stargardzie akt notarialny z przedstawiciele Instytutu Zootechniki w Krakowie, który dot. boiska w Kołbaczu, oczyszczalni, magazynu z kotłownią i trzema budynkami mieszkalnymi w Glinnej. Wójt uważał, że do nowego roku zostanie zakończona transakcja z mieszkaniami w Glinnej, choć jak słyszy są tam osoby, które nie chcą płacić czynszu i na pewno gmina nie będzie utrzymywać takich lokatorów. W Kołbaczu takie osoby zostaną skierowane do komornika.
 • odbył spotkanie z szefostwem Zakładu Gazowniczego w Szczecinie odnośnie ewentualnego zakupu naszego uzbrojenia gazowego / czy są tym zainteresowani/. Jeśli tak to dla gminy byłyby konkretne pieniądze jak również rozbudowa tej sieci. W pierwszej kolejności do Glinnej i wówczas możliwe byłoby rozwiązanie problemu ogrzewania. Na dzień dzisiejszy w blokach nie ma ciepłej wody a wkrótce i ogrzewania. Zakład Gazowniczy jest zainteresowany tym gazociągiem, lecz jest kwestia ceny.
 • w dniu 3.07.04r.drużyna Fagus reprezentowała naszą gminę w rozgrywkach piłki nożnej w Gminie Löctnitz, gdzie wygrała 5:0.
 • podpisał akty notarialne tj. z Państwem Bryła na fragment działkę znajdującej się przy budynku weterynarii / chodzi tutaj o wyrównanie granic/, natomiast drugi akt notarialny podpisał z Państwem Krawczyk / co użytkowała Firma Madyz/.
  Wójt poinformował, ze w tym budynku zamieszkuje 5 rodzin, które nie potrafią się w jakiś sposób dogadać, mają wzajemne pretensje, przychodzą na skargę itp.
 • jest realizowane porozumienie zawarte pomiędzy Pęłczycami – Reczem - Bierzwnikiem – St.Czarnowem / wcześniej mówił już o tym Wójt / dot. szlaku cysterskiego. W przyszłości możliwe jest zagospodarowanie tych obiektów pocysterskich.
 • w dalszym ciągu są czynione działania odnośnie przejęcia byłych szlaków kolejowych.
  Wg otrzymanych informacji możemy być pierwszą gminą, która pozytywnie zostanie załatwiona.
 • zostało wysłane pismo do Ministra Kultury w sprawie dofinansowania remontu kościoła zabytkowego w Żelewie. W odpowiedzi poinformowano, iż może takie dofinansowanie nastąpić w przyszłym roku. Wójt będzie czynił starania, żeby te pieniądze otrzymać na ten kościół.
 • jeśli chodzi o place zabaw, które są już prawie we wszystkich miejscowościach / za wyjątkiem Komorówki, Kartna – tutaj od 27.09.04r. rozpoczną się prace na drodze – m.in. będzie likwidowana kałuża w Kartnie /.
  Wójt zapoznał z pismem mieszkańców Glinnej / podpisane przez kilkanaście osób/ w sprawie naprawy niektórych urządzeń na placu zabaw m.in. naprawić piaskownicę, nawieźć piachu itp. Stwierdził, że osobiście był tam i okazało się, że po ostatniej naprawie niektórych urządzeń: jak równoważnie i ustawieniu z naszej inicjatywy zestawu „domek ze zjeżdżalnią i huśtawką „ od m-września br. nikt nie raczył nawet przybić jednej deski na betonowej ławce. Zauważył brak jakiejkolwiek inicjatywy ze strony mieszkańców, rodziców tych dzieci. Przykładem tak dobrej współpracy jest miejscowość Nieznań, gdzie wszystko jest tam wykoszone, obsadzone drzewkami, jest piaskownica zrobiona, płotki, ładnie udekorowany krzyż itp.
  Jak widać można coś samemu zrobić, mieć swoją inicjatywę a nie tylko ma to naprawiać gmina. Wójt uważał, że z tego co powiedział Panie z Glinnej zrozumiały o co tutaj chodzi.
 • dużo dróg zostało w ostatnim okresie wyremontowanych na terenie gminy m.in. droga w kierunku Państwa Burakowskich, P.Cybulskiego itp. Jest zrobiona droga z Dobropola do Kołowa, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie tej drogi. W części z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej sfinansowano naprawę dróg - ulic w Kołbaczu. Wszystko jest wykonywane niedużym wysiłkiem finansowych, choć minimalnie te wydatki są przekroczone. Wójt wystąpi wkrótce do Rady o zmianę tych wydatków.
 • jest już zrobione studium wykonalności na salę gimnastyczną w Kołbaczu. Dokumenty są już złożone w starostwie i wkrótce będą wysłane wnioski o dofinansowanie. Koszt jest zbliżony do kwoty 5.000.000 zł.
 • zrealizował wiele postulatów dot. wody - od 1.08.04 r. w Kołbaczu płynie już miedwianka. Sieć została przekazana ze Spółdzielni Płonia na rzecz gminy. Teraz czeka nas przejęcie tego przez ZWiK.
 • zostały wyremontowane bardzo małym kosztem trybuny na stadionie w Kołbaczu.
  Koszt materiału – 570 zł, natomiast sami mieszkańcy / kibice, sportowcy / montowali to.
 • poinformował Wójt, że są na stażu w Urzędzie Gminy stażyści tj.12 stażystek i 1 stażysta. Wszystko opłaca Powiatowy Urząd Pracy. Każda osoba, która tutaj przyszła posiada uprawnienia do odbycia stażu. Są te osoby bardzo pomocne, niektóre chwalone i nie ma z nimi żadnego kłopotu: m.in. w okresie wakacji część z nich pracowała w bibliotekach, gdy Panie bibliotekarki były na urlopach.
  Jeśli chodzi o biblioteką w Starym Czarnowie, to zostało już wysłane pismo do Proboszcza / a proboszcz wystąpił z tym do Kurii Biskupiej/ odnośnie udostępnienia salki socjoterapełtycznej na bibliotekę. Zostanie ta biblioteka tam przeniesiona, jeśli będzie zgoda.
 • odbył kilka spotkań w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jak również w Barlinku w ramach Związki Gmin J.Miedwie. Wkrótce zostanie tam zakończone opracowanie studium wykonalności.
 • odnośnie wody, to Urząd Wojewódzki finansuje monitoring studni na terenie całego województwa / w St.Czarnowie jest wytypowana studnia głębinowa pod względem jakości i poziomu wody/.
 • Wójt był w Domu Dziecka w Binowie, gdzie odbywał się mecz pomiędzy OSP Stare Czarnowo a wychowankami tego domu. Inicjatorami byli strażacy i policjanci.
 • -gościliśmy w naszym Urzędzie m.in. Sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa /w randze Ministra/ P.A.Przewoźnika. Odwiedził cmentarz żołnierzy niemieckich w Glinnej a następnie pod wiatą odbyło się krótkie spotkanie.
  W ślad za tym spotkaniem Wojewoda przesłał podziękowanie za aktywny nasz udział podczas wizyty Sekretarza.
 • - uczestniczył wspólnie z Przewodniczącym Rady w spotkaniu z biznesmenami z Chicago, którzy przyjechali pograć w golfa. Międzyczasie podpisywali umowę z Prezydentem Miasta Szczecina P.Jurczykiem. Z inicjatywy przewodniczącego uczestniczyła również Starosta P. De la tore.
 • - w miniony piątek Wójt podpisał akt inicjujący współpracę z Gminą Miasta Szczecin i wszystkimi gminami wokół Szczecina. Jak już wszystkie formalności z tym związane zostaną przygotowane, wówczas zwróci się do Rady odnośnie statutu i podpisania takiego porozumienia.
 • -Wójt podziękował za pomoc w zorganizowaniu gminnych dożynek. Szczególnie za ładne wystawy, stoiska – Żelewo, Stare Czarnowo, Dobropole, Binowo Glinna, Kartno, Kołbacz, natomiast nie brały udziału miejscowości takie jak: Żelisławiec, Kołowo. W zabezpieczeniu tych dożynek brały udział tylko firmy z terenu gminy / namioty, wyżywienie itp./. Podziękował starostom dożynek tj. P.Małgorzacie Baryła i Panu Dziurzyńskiemu/, proboszczom i innym.
  Poinformował, że m.in. w dożynkach uczestniczył przedstawiciel Wojewody, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Wójt z Nowogródka Pomorskiego, Wójt z Bielic, Burmistrz Pyrzyc, Burmistrza i jego z-ca oraz Przewodniczący Rady z Gryfina, przedstawiciele Niemiec itp. Uważał, że ocena tych dożynek będzie należała do społeczeństwa. Proponował, żeby gminne dożynki tradycyjnie odbywały się w drugą sobotę września danego roku./ może to być organizowane pod inną nazwą /.
  Wszelkie informacje dot. dożynek zostały przekazane do BIP, w tym: zdjęcia „Młodej Pary”.
 • Wójt uczestniczył również w dożynkach diecezjalnych w Pyrzycach i nie zauważył tam z Gminy Stare Czarnowo żadnego wieńca / sołtys Żelisławca poinformowała, że oni uczestniczyli w tych dożynkach /.
 • jest podziękowanie Marszałka P.Z.Mejera za zaproszenie na dożynki gminne. Nie mógł uczestniczyć w dożynkach, lecz przesłał życzenia z tej okazji / Wójt odczytał treść życzeń/ .
 • Wójt zapoznał z pismem Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie o zaprzestaniu tam przyjmowania nietrzeźwych osób dowożonych z tereniu Gminy Stare Czarnowo.

Ad. 6 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.

Skarbnik Gminy P.A.Baran / w imieniu Wójta / omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.

Stwierdziła m.in. że zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy do 31.08.04 r. miał obowiązek przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu gminy zawierające zestawienie dochodów i wydatków, które wynikają z zamknięć rachunków budżetów jednostki samorządu terytorialnego. Takie sprawozdanie zostało przedłożone radnym oraz w RIO w określonym terminie/ . Skarbnik zapoznała z treścią Uchwały Składu Orzekającego RIO z dnia 6.09.04 r. odnośnie przedłożonego sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r. Opinia jest pozytywna.

Również Skarbnik poinformowała , że wraz z informacją dot. wykonania budżetu za I półrocze radni otrzymali informację o skutkach obowiązywania ustawy jednostek z dnia 13.11.03 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dot. Gminy St,Czarnowo, która się zmieniła / m.in. w klasyfikacji dochodów i inaczej ten podział będzie wyglądał/.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r. wraz z uchwałą Składu Orzekającego RIO stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Informacja o skutkach obowiązywania ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dot. Gminy St,Czarnowo stanowi załącznik nr 9 do protokołu

Ad. 7 Informacja o stanie finansowym gminy.

Skarbnik Gminy P. Agata Baran przedstawiła informację z wykonania budżetu gminy na dzień 31.08.04 r. m.in. stwierdziła ,że zgodnie z uchwałą Nr XV/102/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30.01.2004r. budżet gminy przedstawia się następująco:

 • po stronie dochodów - 5.965.730 zł
 • po stronie wydatków - 5.725.730 zł

Po wprowadzeniu zmian do dnia 31.08.04 r. przez Radę Gminy St.Czarnowo trzema uchwałami oraz wprowadzonych zmian przez Wójta Gminy ośmioma zarządzeniami plan budżetu kształtuje się następująco:

 • po stronie dochodów - 6.560.292 zł
 • po stronie wydatków - 6.320.292 zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 31.08.2004 r. przedstawiono w załącznikach Nr 1 i 2

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 240.000 zł. Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dochody budżetowe w okresie styczeń – sierpień 2004 r. zostały zrealizowane w 46,95%. Oznacza to, że z kwoty 6.560.262 zł zaplanowanej na ten rok do kasy gminy wpłynęła kwota 4.261.175 zł. Najwięcej, bo aż 39,93% otrzymanych dochodów gmina uzyskała z subwencji i jest to kwota 1.701.456 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zasiliły budżet kwotą 1.406.411 zł co stanowi 33,01% dochodów, dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 417.056 zł co stanowi 9,79% dochodów. Z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę 324.117 zł. tj. 7,61%.

Istotną pozycję w całości dochodów gminy stanowią również wpływy z realizacji zadań własnych tj. 8,67%.

Wydatki w ciągu ośmiu miesięcy 2004 r. zamknęły się w kwocie 3.668.973 zł, co stanowi 58,05% planu ogółem. Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną i sport tj. 44,37% ogółu wydatków, na administrację publiczną przeznaczonych zostało 24,24% ogółu wydatków, na opiekę społeczną 16,26% ogółu wydatków.

Różnica między otrzymanymi do końca sierpnia 2004 r. dochodami zł a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 572.202 zł i jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na spłaty zobowiązań pożyczkowych.

Zobowiązania kredytowe wynoszą na 01.01.2004 r. kwotę 960.000 zł:

 • 940.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z umową 15/00,
 • 40.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z umową 28/02.

W dniu 27.04.04 r. gmina dokonała spłaty raty pożyczki w WFOŚ i GW w wys.140.000.

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec sierpnia br. do planowanych rocznych dochodów ogółem wyniósł 14,64%, natomiast wskaźnik zadłużenia do dochodów otrzymanych do końca sierpnia br. wynosi 22,53%.

Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 31.08.2004 r. stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Ad. 8 Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie zgłaszano następujące sprawy:

Radny Róg / w imieniu społeczeństwa / wnioskował o sprawdzenie nośności mostu na rzece Płonia w Kołbaczu. Są skargi mieszkańców na przejeżdżające tam tiry już od godzin rannych / często od godz.4.ş° rano/ i stojące obok bloki ulegają wstrząsom. Chodzi o sprawdzenie, czy tak ciężkie pojazdy mogą tam jeździć. Proponował ustawienie odpowiednich znaków ograniczających ciężar pojazdów /w uzupełnieniu tej wypowiedzi radny Kałucki dodał, iż na tym odcinku drogi są powybijane progi od wstrząsów tych pojazdów /.

Radny Mielnicki poruszył sprawy dot. Dobropola i St..Czarnowa / tj:

 • droga do P. Burakowskich
  Zapytał, czy remont tej drogi jest już zakończony. Nadal jest ona nie przejezdna / nawet rowerem/. Wysypany jest tam gruz z odzysku tzw. cegła z ostrymi zakończeniami. Powinien być ten gruz ubity wałem.
 • droga do Kołowa.
  Jest to droga nowo – wyremontowana, lecz brakuje na niej znaków ograniczających ciężar pojazdu. Wszystkie pojazdy jeżdżą tą nową drogą i szybko zostanie zniszczona. Droga tzw „piratówka „ jest już zniszczona i została przeznaczona tylko dla rowerów, są umieszczone znaki zakazujące wjazdu wszelkich innych pojazdów. Dlatego wszystkie pojazdy jeżdżą nową drogą.
 • droga do Osetnego Pola.
  Czy będzie ta droga remontowana / puszczony walec/. Część społeczeństwa korzysta z tej drogi .
 • zgłosił, ze na zakręcie drogi do Dobropola / w lesie pierwszy zakręt w prawo/ jest bardzo wąska droga, nie mogą się wyminąć samochody i często spada jeden z nich z pobocza tej drogi opierając się o drzewo / później ktoś musi ten pojazd wyciągać/.. Chodzi tutaj o nawiezienie w to miejsce ziemi czy gruzu., żeby to pobocze było bardziej stabilne.
 • świetlica
  Zgłosił, ze na tej świetlicy dzieci grają w piłkę i niszczą przez to ściany / są już ubytki w ścianach w niektórych miejscach/. Proponował, żeby zobowiązać Panie, które tam posiadają sklep / sprzedają/ pilnowały, by te dzieci tam nie grali.
 • boisko sportowe.
  Zapytał, czy może skorzystać 1 - 2 razy w roku z firmy, która ma zlecenie z Urzędu Gminy na wykoszenie danego boiska. Dotychczas sam kosił boisko w Dobropolu , lecz sprzętem P.Grzelaka.
 • zgłosił, że jest zepsuta brama wjazdowa na cmentarzu w Starym Czarnowie.
 • sprawa tablicy wskazującej miejscowość Kołbacz.
  Radny uważał, że są praktykowane w kraju takie tablice informujące o danej miejscowości/ poniżej tablicy – drogowskazu/. Należałoby ponownie zgłosić tę sprawę, gdyż niejednokrotnie są zapytania o położenie tej miejscowości osób przejezdnych.
 • zgłosił, że przy basenie p.poż. / nie był on nigdy wykorzystany / znajduje się duża brama / własność Urzędu Gminy/ , którą można wykorzystać przy remizie OSP / tam została brama skradziona przez pracowników, którzy tam pracowali przy doprowadzaniu wody i mieli w pobliżu remizy ustawione barakowozy /.

Radny Gorczyca zgłosił m.in.

 • sprawę naliczania opłat na rachunkach za wodę przez PUWIS Nowogard.
  Chodzi tutaj o wystawianie na oddzielnym rachunku odsetek za nieterminowe opłaty za wodę. Na ogół są to odsetki kilkunastu groszy, natomiast sama opłata pocztowa /bankowa/ wynosi 3,50 zł. Wszystkie inne firmy usługowe / jak telekomunikacja Polska itp./ odsetki za zwłokę naliczają na rachunku głównym a nie oddzielnych rachunkach. Radny wyjaśnił, ze płatność za wodę winna nastąpić do dnia 21 każdego miesiąca, natomiast większość społeczeństwa pobiera swoje renty, emerytury rolnicze po tym terminie i stąd te odsetki za zwłokę w płatności.
  W związku z powyższym prosił Wójta o interwencję w tej sprawie tj. naliczanie tych odsetek na rachunku głównym łącznie z należną opłatą.
 • druga sprawa, to skrzyżowanie Żelewo – Rekowo.
  Zgłosił, ze umieszczony niedawno tam znak wyznaczający drogę Gryfino – Kobylanka został już zniszczony i leży na poboczu w zaroślach.
 • świetlica
  Dach na tej świetlicy został w dwóch miejscach źle zrobiony/ niewłaściwie podklejona papa / i wkrótce będą zacieki. Należałoby dokonać przeglądu tego dachu.
 • radny zasygnalizował, że właściciele kilku działek sąpozbawieni dojazdu z gminnej, rolniczej drogi do swoich pól. W obecnej chwili sąsiednie działki nie są zagospodarowane i mogą tam przejeżdżać, lecz z chwilą ich zagospodarowania przez nowych właścicieli tego dojazdu nie będzie. Wcześniej z drogi gminnej / pod lasem/ była wybierana ziemia i teraz jest ona nie przejezdna.

Radny Chudak zapytał :

 • czy byłaby możliwość zorganizowania ścieżek rowerowych na byłych szlakach kolejowych / Wójt poinformował, że już wcześniej informował, że po przejęciu tych terenów od PKP będą tam wykonane media a następnie szlaki /. Radny proponował, by przy tej okazji umieścić znak „uwaga rowerzyści” bądź inne oznaczenie. Dużo osób korzysta z drogi po PKP jadąc po renty, emerytury i przejeżdżają przez obwodnicę.
 • czy byłaby możliwość ustawienia znaku ograniczającego prędkość na drodze do Żelewa tj. od skrzyżowania Rekowo – Żelewo ,jest tam teren zabudowany, są tam działki i jeżdżą rowerzyści a kierowcy w ogóle tam nie uważają.

Radny Zacharski / w imieniu komisji inwentaryzacyjnej / wnioskował o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami nadleśnictwa odnośnie własności dróg od poszczególnych ,miejscowości w kierunku lasów i w lasach. Radny poinformował, że część takich dróg została już skomunalizowana , natomiast część nie. Dlatego tez należy to jak najszybciej zrobić, gdy jest określony termin tej komunalizacji do 2005 r.

Radny Grzywiński zapytał:

 • czy stać budżet gminy na dokończenie w tym roku remontu świetlicy w St.Czarnowie. Chodzi tutaj o gazowe ogrzewanie, przemalowanie sali w jednym kolorze. Proponował nawet przesunięcie w budżecie , by zakończyć już całkowicie sprawę tej sali.

Radna Małecka zapytała, jakie są plany odnośnie tej świetlicy, czy będzie ona gminna czy wydzierżawiona.

Radny Piechowski / zarazem Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Plonia / poinformował, że z dniem 31.08.04 r. została przekazana sieć wodociągowa na terenie Kołbacza pod zarząd gminy. Ma być ona przekazana później pod ZWiK Szczecin. W związku z powyższym zmienił się operator / dostawca wody/ / i należałoby w tej chwili przystąpić do przedstawienia taryfy na dostawę wody. Rozumie, ze ta cena jest w tej chwili uzgodniona, jest niższa niż w ZZD Kołbacz, lecz Rada musi ten problem formalnie uregulować, zdecydować o cenie wody. Radny prosił, by do takich działań przystąpić. Również odnośnie uregulowania sprawy dostawy wody w Żelewie, która jest obecnie dostarczana z wodociągu szczecińskiego a pośrednikiem jest PUWIS. Chodzi o to, żeby operatorem i dostawca wody był tam również ZWiK jak ma miejsce to w Kołbaczu.

Radny również wspomniał o prowadzonych pracach na terenie Kołbacza dot. remontu sieci oświetlenia ulicznego. Stwierdził, ze tutaj należą się Wójtowi podziękowania za duże zaangażowanie w tych pracach. Wnioskował, by lampy, które są własnością Spółdzielni Mieszkaniowej także gmina przejęła na swój majątek, gdyż za zużycie energii płaci gmina. Uważał, że te sprawy należałoby przemyśleć w najbliższym czasie.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Czarnowie i nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Czarnowie.

Stanowiska komisji.

Wszystkie cztery stałe komisje Rady tj. Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska oraz Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Czarnowie i nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Czarnowie po wprowadzeniu zmian proponowanych na wspólnym posiedzeniu stałych komisji .

Stanowiska poszczególnych komisji stanowią załącznik nr 11, 12, 13,14 do protokołu.

Dyskusja.

Radny Mielnicki zapytał, czy w związku z utworzeniem tej biblioteki i nadaniem statutu będzie powołany kierownik biblioteki, będzie nowe stanowisko pracy. Ta sprawa wynika z zapisu § 6 statutu.

Wójt P.M.Woś wyjaśnił, że ta biblioteka już dawno funkcjonuje, jest osoba odpowiedzialna. Nie było statutu i dlatego teraz trzeba było go nadać.

Z uwagi na brak dalszych dyskusjiWiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Czarnowie i nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Czarnowie / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 15 do protokołu / a następnie poddał to do przegłosowania:

- za taką uchwałą głosowało 15 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie/ podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego/.

Jest to uchwała nr XIX / 135/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dania 13 września 2004 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2004 – 2013.

Stanowiska komisji.

Wszystkie cztery stałe komisje Rady pozytywnie zaakceptowały proponowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2004 – 2013.

Dyskusja - brak

Z uwagi na brak dyskusjiWiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2004 – 2013 / projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu / a następnie poddał to do przegłosowania:

 • za taką uchwałą głosowało 15 radnych.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  Jest to uchwała nr XIX / 136/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dania 13 września 2004 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Stanowiska komisji.

Wszystkie cztery stałe komisje Rady pozytywnie zaakceptowały proponowane zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Dyskusja - brak

Z uwagi na brak dyskusjiWiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo./ projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu / a następnie poddał to do przegłosowania:

 • za taką uchwałą głosowało 15 radnych.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie / podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego/.
  Jest to uchwała nr XIX / 137/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dania 13 września 2004 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Przewodniczący Rady P.Mendak poinformował sołtysów, że w najbliższych numerach naszych wieściach o gminie na pewno będzie ta uchwała podana do wiadomości wszystkich mieszkańców gminy.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu / dot. zwiększenia dochodów budżetu gminy w dz. 758 i wydatków w dz. 801 o kwotę 17.500 zł /.

Stanowiska komisji.

Wszystkie cztery stałe komisje Rady pozytywnie zaakceptowały zmiany budżetu w proponowanych działach dot. kwoty 17.500 zł.

Dyskusja .

Skarbnik Gminy P.Baran wyjaśniła, ze na nasz wniosek dot. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu szkoły otrzymała z Ministerstwa Finansów kwotę 17.500 zł.

Z uwagi na brak dyskusji Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu dot. kwoty 17.500 zł../ projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu / a następnie poddał to do przegłosowania:

 • za taką uchwałą głosowało 15 radnych.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  Jest to uchwała nr XIX / 138/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dania 13 września 2004 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie P.E.Adrabińska omówiła proponowany projekt uchwały . M.in. stwierdziła, ż e zmieniła się ustawa o pomocy społecznej i uchwałę podjętą w 1997 r. już nie można stosować a jest konieczność obecnie udzielenia zasiłku celowego z zastosowaniem tych samych zasad jakie były określone w poprzedniej uchwale. W nowej ustawie jest klauzura o możliwości przyznania zasiłku celowego, specjalnego, jeżeli rodzina lub osoba przekracza kryteria dochodowe. Jest to jednak obwarowane przepisem, że może udzielić takiej pomocy do wysokości 461 zł, jeżeli jest to osoba samotna, a jeżeli jest to rodzina to do wysokości sumy liczby członków rodziny razy 316 zł. W przypadku Państwa Ruć jest to rodzina 4 – osobowa ten udział jest za mały i zastosowanie tego zapisu jest niemożliwe. Dlatego też proponuje się podjecie tej uchwały, na mocy której będzie można dla tej rodziny przyznać kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na planowaną inwestycję / podjazd dla osoby niepełnosprawnej/, która podlega zwrotowi w części lub całości. W uchwale proponuje się zapis, że Kierownik będzie mógł odstąpić od żądania zwrotu wydatku w przypadku nadmiernego obciążenia świadczeniobiorcy.

W dyskusji radna Cioch zapytała do jakiej wysokości może się zwrócić dana osoba o pomoc, czy jest jakaś określona granica, zasady, od czego jest uzależniona ta wysokość. Czy ta osoba występująca o środki w wysokości 3.000 zł posiada jakąś dokumentację, kosztorys itp. z którego wynika ta kwota. Chodzi o to, żeby później nie było skarg odnośnie wysokości przydzielanej pomocy..

W odpowiedzi P.Adrabińska poinformowała, ze nie ma określonych granic co do wysokości takiej pomocy, natomiast osoba występująca o taką pomoc uzasadnia to udziałem środków własnych /w uzupełnieniu Wójt dodał, iż taka kwota została z tą osoba wynegocjowana – wnioskowana była wyższa/.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy / projekt uchwały wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 23 do protokołu / i a następnie poddał to do przegłosowania:

 • za taką uchwałą głosowało 15 radnych.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  Jest to uchwała nr XIX / 139/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dania 13 września 2004 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.

Przewodniczący Rady P.Mendak wyjaśnił, że ta uchwała dotyczy przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, o czym informował wcześniej Wójt / zmiana dot. § 2 statutu – zmieniła się ilość członków związku. Zostały wprowadzone do statutu 3 dalsze gminy - Przelewice, Pyrzyce, Barlinek /. W tej sprawie wystąpił do nas Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie jako członka tego związku celem uaktualnienia rejestru związków międzygminnych w Ministerstwie Sprawa Wewnętrznych i Administracji.

Dyskusja - brak.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Wiceprzewodniczący Rady P. Edward. Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie / projekt stanowi załącznik nr 25 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak: - za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych / / 1 radny był nieobecny na sali w czasie głosowania/. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Jest to uchwała Nr XIX / 140 / 04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 września 2004 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Ad. 15. Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia roku szkolnego 2004/2005 /w tym wykonanie budżetu szkoły na dzień 31.07.04r.

Informację z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia roku szkolnego 2004/2005 przedstawiła Dyrektor Szkoły P.Grażyna Łogin. Dyrektor m.in. poinformowała o przeprowadzonym remoncie bazy szkoły w okres wakacji. Remont dot. budynku głównego szkoły, budynku przedszkola oraz sali gimnastycznej / remont podłóg w klasach, malowanie kaloryferów, ścian, drzwi, pomieszczeń sanitarnych, lakierowanie, cyklinowanie, wymiana poszycia dachowego itp./. Remont został zakończony w terminie, co umożliwiło dokonanie generalnych porządków przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Jeśli chodzi o kadrę nauczycielską - zatrudnionych jest 2 nowych nauczycieli /stażystów/, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje dot. wychowania fizycznego oraz fizyki. Ponadto w okresie wakacji 3 nauczycieli stażystów uzyskało status nauczyciela kontraktowego, 1 nauczyciel ukończył studia magisterskie. Nadal kadra nauczycielska kształci się i doskonali na studiach podyplomowych i uzupełniających. W szkole jest zapewniona opieka pielęgniarska dla wszystkich uczniów. Łącznie jest 438 dzieci / w tym Gimnazjum – 130, Sz.P. – 246, zerówka– 41, 3-5 latki -21 /. Natomiast 413 uczniów spełnia obowiązek szkolny w tutejszej szkole. Wszyscy uczniowie mają zapewniony dojazd do szkoły. Analizując wykonanie budżetu szkoły na dzień 31.07.04 r. przedstawia się on następująco: w dziale Oświata został zaplanowany budżet na 2004 r. w wysokości 2.626.500 zł, który został wykonany ogółem w 52,17%. W okresie sprawozdawczym środki były wydatkowane w miarę proporcjonalnie. Dyrektor zapoznała z wykonaniem planu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Szczegółowa informacja wraz z Informacja z wykonania budżetu na dzień 31.-7.04 r. stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Ad. 16. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego FAGUS i rekreacji na terenie gminy w I półroczu 2004 r. /w tym wykonanie budżetu na dzień 31.07.2004 r./.

Informację z działalności GKS FAGUS za w I półrocze 04 r. przedstawił Prezes klubu P.G.Pach ; m.in. poinformował, że klub przystąpił do rozgrywek o puchar kuriera i odpadł w ćwierćfinale. Rozgrywki w klasie okręgowej rozpoczęły się 15 marca 04 r. gdzie na rozegranych 15 meczy – 10 było wygranych, 2 porażki i 3 remisy i dało to drużynie 1 miejsce i awans do V ligi. Jest również szansa awansu do IV ligi i to na pewno wiązałoby się z większymi wydatkami. Jeśli chodzi o wydatki, to została wydatkowana do 31.07.04 r. kwota ogólna na klub w wysokości 28.683 zł / w tym: na wynagrodzenie osobowe – 1.487 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 18.618 zł, za energię – 923, zakup pozostałych usług – 18.215 zł, podróże służbowe – 88 zł, inne opłaty i składki 1.995 zł/. Prezes podziękował Radzie Gminy za środki finansowe w budżecie oraz wspieranie finansowe działalności klubu przez Firmę Baron – Drób i el Te oraz radnemu P.Smykli.
Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Następnie P.Grzywińska M. / odpowiedzialna w Urzędzie Gminy m.in. za sprawy rekreacji / przedstawiła informację w tym zakresie za okres I półrocza 2004 r. m.in. stwierdziła , że zorganizowano w tym okresie:

 • konkurs pn. „ najładniejsza, najwspanialsza palma wielkanocna w Gminie Stare Czarnowo” – wydatkowano kwotę 1.100 zł na nagrody, natomiast z budżetu wydatkowano 500 zł a pozostałą część kwoty ufundowali sponsorzy.
 • X turniej miast i gmin , gdzie z budżetu wydatkowano kwotę 342 zł.
 • puchar Wójta rozegrano w Kolbaczu, gdzie gmina ufundowała nagrody za kwotę 659 zł .oraz grochówkę za 930 zł.
 • I edycja gminnego konkursu pn. „Historia i walory przyrodnicze Gminy Stare Czarnowo” – na nagrody wydano kwotę 250 zł. – zorganizowano konkurs pn.” Gminna lista szans „ który wygrała P.Storczyk - rower za kwotę 300 zł, .- II edycja Maratonu Gryfa Pomorskiego , gdzie wójt ufundował nagrody / puchary/ za kwotę 172 zł. –ponadto odbywały się różne imprezy z okazji choinki, Dnia wiosny, Dnia matki, Dnia dziecka, rajdy rowerowe, itp. na które wydatkowano z budżetu kwotę 2.800 zł. – zostały wykonane place zabaw ; w Finowie, Kołowie, Żelewie, Nieznaniu, Żelisławcu, Dobropolu, na łączną kwotę 8.000 zł- zorganizowano turniej siatkowy w Binowie, gdzie zakupiono nagrody za kwotę 220 zł. Ogółem na kulturę fizyczną - rekreację za okres 7 m-cy wydatkowano z budżetu kwotę 14.281 zł co stanowi 51%. Szczegółowa informacja wraz z rozliczeniem finansowym stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Ad. 17 Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie St. Czarnowo w I półroczu 2004 r. / w tym wykonanie budżetu na dzień 31.07.2004 r./.

Informację z działalności przeciwpożarowej w gminie w I półroczu 04 r. przedstawił pracownik Urzędu gminy ds. p.poz P.Zbigniew Ślęzak, który m.in. stwierdził, że na terenie Gminy Stare Czarnowo działają cztery jednostki OSP w tym: dwie w systemie ratownictwa gaśniczego. Są to OSP : Stare Czarnowo, Kołbacz, Żelewo i Żelisławiec. Omówił szczegółowo wszelkie wydatki związane w danej jednostce OSP w I półroczu 04 r. Poinformował również o odbytych międzygminnych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w Kołbaczu. Brały w nich udział 4 gminy tj. Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa / zapoznał z wynikami /. Koszt zorganizowania tych zawodów wynosił 4.177 zł. Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

W dyskusji Wójt poinformował, ze samochód marki Żuk z Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie jest przeznaczony dla OSP w Kołbaczu , lecz obecnie znajduje się on w St.Czarnowie, natomiast Naczelnik OSP w St. Czarnowie załatwił dla swojej jednostki samochód m-ki Star . Wójt uważał, że we wszystkich naszych jednostkach jest dobra atmosfera do pracy szczególnie w St.Czarnowie. Jest nawet umowa pomiędzy jednostkami :St.Czarnowo a Kołbaczem, że pieniądze które otrzyma w tym roku Stare Czarnowo za udział w akcjach zostaną pożyczone Kołbaczowi na zakup nożyc, połowę finansuje Komenda Wojewódzka OSP/ P.Ślęzak dodał, że nożyce są już do odbioru , gmina ma zapłacić kwotę 13.610 zł /.Wójt dalej stwierdził, ze jeżeli chodzi o współzawodnictwo , to w tym roku mieliśmy orkiestrę dętą na zawodach. Po rozmowach z Prezesem P.Malinowskim OSP Kołbacz otrzymał dodatkowe pomieszczenie i już je remontują.

Radny Kotylak poruszył sprawę badań lekarskich w OSP. czy był przeprowadzone / w odpowiedzi P.Ślęzak poinformował, że takie badania zostały przeprowadzone, również szkolenie , które dotyczy już II półrocza br./

Radny Grzywiński poinformował, że Rada Banku Spółdzielczego przekazała kwotę 1.000 zł na zakup nożyc - na wniosek Naczelnika OSP P.Jakubowskiego.

Ad. 18 Zapytania sołtysów.

W tym punkcie zapytania i wnioski przedstawiali:

Sołtys Sołectwa Glinna P.Zaremba poruszyła sprawy dot:

 • przystanku PKS.- czy będzie on remontowany jeszcze przed zimą,
 • zapytała / w imieniu mieszkańców, czy Wójt poprze ich w „ walce” z P.Malinowskim. Jednak z tego co usłyszała dzisiaj Wójt będzie stroną przeciwną
 • co ze sprawą świetlicy.

Sołtys Sołectwa Binowo P. Szczupak poruszył sprawy dot:

 • boiska sportowego w Binowie, które miało być już zrobione/ tak obiecano/.
 • wnioskował o poprawę drogi Binowo – Podjuchy,
 • zapytał czy jest możliwość wyremontowania drogi od krzyżówki na Klęskowo,
 • wnioskował o ustawienie większego kosza na śmieci w okresie wiosennym, natomiast te dotychczasowy przenieść na plac zabaw,
 • poinformował, że ma możliwość załatwienia karuzeli na placu zabaw i czy gmina mogłaby zamontować tam pas nośny na betonie.

Sołtys Sołectwa Kartno P.Golec wnioskował o:

 • uporządkowanie boiska sportowego,
 • remont muru kościelnego/ są już tam wycięte krzaki, wykoszony teren/,
 • zgłosił o zagrodzonej drodze gminnej, brak przejazdu.

Sołtys Sołectwa Nieznań P.Jaskólska zapytała o następujące sprawy:

 • czy jest możliwość wywiezienia śmieci z znajdującego się tam składowiska,
 • podłączenia ich do sieci wodociągowej.
  Czy byłaby możliwość wykonania dwóch szamb celem podłączenia się legalnych do nich przez mieszkańców,
 • konieczność nawiezienia szlaki na drogę, - jest potrzebny duży kosz na śmieci, - zgłosiła, że zabrakło im piasku.

Ad. 19 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Na zgłaszane wnioski i zapytania radnych i sołtysów odpowiadał Wójt Gminy P.M.Woś i tak:

- sprawa ustalenia nośności mostu w Kołbaczu / zgłaszał radny Róg, Kałucki /. Wójt uważał, że jest to na pewno poważna sprawa i trzeba to ustalić. Ponadto należy ustawić tam tablice i odpowiednio egzekwować.

–sprawa dróg, znaki, wąska droga, świetlica, koszenie boiska, brama na cmentarzu i przy basenie OSP, tablica / zgłaszał radny Mielnicki/. Sprawa dróg – Wójt wyjaśnił, że droga do P.Burakowskich nie jest jeszcze zakończona, prawdopodobnie będzie trzeba tam puścić równiarkę, wał. W ogóle z wszystkimi drogami jest problem. Niemal na każdym spotkaniu jest poruszany ten temat. Sprawa znaków zostanie załatwiona /Przewodniczący Rady wnioskował o ustawienie znaku „stop" przy nowej drodze – od strony Burakowskich i bruku /. Wójt uważał, że sprawę piłki na świetlicy powinni mieszkańcy sami załatwić, nie będzie na dzieci nasyłał policji. Podobna sprawa jest z wykoszeniem boiska, gmina zrobiła tam ładną drogę obok P. Grzelaka i mógłby te dwa razy w roku wykosić boisko. Brama cmentarna prawdopodobnie została uszkodzona przy wywozie śmieci, nikt się teraz do tego nie przyzna. Brama ta zostanie naprawiona. Sprawa znaku do Kołbacza jest rozmowa na każdej sesji. Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że nie zmienią tego oznakowania, jest ono właściwe. Znajduje się tam znak informujący o zabytkach w Kołbaczu i każdy, kto tam jedzie powinien to zauważyć. Niezależnie od tego sprawa lewoskrętu jest do tego zarządu zasygnalizowana. Na temat bramy przy basenie nic nie wie i będzie musiał to rozpoznać.

- odsetki na rachunkach, znak drogowy, świetlica, dojazd do pól / zgłaszał radny Gorczyca/. Wójt uważał, że na pewno jest taka zasada naliczania odsetek, skoro PUWIS tak stosuje. Niezależnie od tego spróbuje z nimi rozmawiać , by te odsetki naliczali na jednym rachunku łącznie z określoną opłatą za wodę. Odnośnie znaku na skrzyżowaniu drogi Żelewo – Rekowo będzie interweniował u drogowców. Również przyjmuje do wykonania sprawę remontu dachu na świetlicy w Żelewie. Natomiast zjazd z drogi gminnej do pól musi rozpatrzyć w terenie.

– szlaki, ścieżki rowerowe, znak ograniczający prędkość do Żelewa / zgłaszał radny Chudak/. Na temat szlaków już odpowiedział Wójt wcześniej - muszą być te tereny od PKP przejęte, wykonane media i wówczas można pomyśleć o organizacji ścieżek rowerowych. Musi to trochę potrwać. Wójt poinformował, że jest już sieć ścieżek rowerowych tj. międzynarodowa i regionalna/ możne je obejrzeć na stronie internetowej regionalnego biura gospodarki przestrzennej /. Jeśli chodzi o znak ograniczający prędkość na drodze do Żelewa, to Wójt sprawę rozpozna z drogowcami, natomiast ustawienie znaku sygnalizującego jazdę rowerzystów przez obwodnice może być niemożliwe.

– sprawa dróg od lasów / zgłaszał radny Zacharski /. Są prowadzone na bieżąco rozmowy z nadleśnictwem na temat tych dróg.

– świetlica w St.Czarnowie / zgłaszali radni: Grzywiński, Małecka/.To co zaplanowano zostało prawie wykonane w tej świetlicy i gdyby nie to, że część pracowników tam pracujących nie chciała pracować dłużej / w zamian za wolny dzień/, to na pewno byłoby wszystko tam zakończone. Wójt uważał, że nie można w jednym roku wydać wszystkie pieniądze na całkowity remont tej świetlicy. Na razie nie trzeba malować tej sali, jest tam gruba warstwa farby olejnej i należałoby zbić tynk/ sołtys St. Czarnowa proponowała przemalowanie koloru niebieskiego, który bardzo szpeci, natomiast w przyszłym roku chcieliby tam wycyklinować podłogę /. Dalej Wójt poinformował, że ogrzewanie w niedługim czasie tam będzie, lecz w pierwszej kolejności należy zrobić projekt tego ogrzewania i przejść całą procedurę łącznie do pozwolenia na budowę. Są dwie oferty już na wykonanie tego. Będzie założony piec a zapłatę chce zaproponować Wójt za niego w przyszłym roku. Będzie również w późniejszym czasie zakupiony tam sprzęt jak :meble itp. by mogła ona stanowić także salę konferencyjną. Nie ma jeszcze koncepcji co do tej świetlicy. Należy zdecydować wspólnie ,wynegocjować najlepszą formę, metodę jej wykorzystania – czy ma być ona wydzierżawiona KGW czy gmina ma się nią zajmować bądź inne rozwiązanie /Przewodniczący Rady stwierdził, ze ta świetlica w St. Czarnowie ma być w zastępstwie poprzedniej, ma być porządną świetlicą wykorzystywaną na wszelkie spotkania – taka była podjęta decyzja jeszcze w poprzednim roku/ .

- sprawa wody w Żelewie, lampy oświetleniowe / zgłaszał radny Piechowski/. Wójt ma koncepcje co do wody w Żelewie i w tym zakresie rozmowy ze ZWIK- kiem prowadzi. Natomiast jeśli chodzie o oświetlenie uliczne, to prace są już wykonywane na terenie gminy co najmniej od pół roku. / Przewodniczący Rady przypomniał Wójtowi, by nie zapomniał o lampie do P.Stütza, w Binowie w kierunku Domu Dziecka, również wKołbaczu za mostem dodał radny Chudak/. W pierwszej kolejności są porządkowane dotychczasowe lampy a później wszelkie dostawki. – kotłownia w Glinnej, przystanek PKS, świetlica / zgłaszała sołtys Żaremba/. Wójt wyjaśnił, że gmina nie może wydawać pieniędzy na coś, co nie jest jej własnością. Samo przejęcie kotłowni nie znaczy ogrzewania osiedla przez gminę, skąd na to wziąć pieniądze. Notarialnie ta kotłownia będzie przejęta /Sołtys Zaremba stwierdziła, że osoby, które płacą są poszkodowani i w żaden sposób nie można dotrzeć z tym do P.Malinowskiego, dlatego proszą o pomoc Wójta. Zbliża się okres zimowy i nie będzie ogrzewania również /. Dalej Wójt poinformował, że nie ma żadnego wpływu na Prezesa tak dużego przedsiębiorstwa. Ludzie dzwonią z tą sprawą do niego, lecz nic nie może zrobić odnośnie braku ciepłej wody/ radny Piechowski uważał, że najlepszym rozwiązaniem tej sprawy , to doprowadzenie do Glinnej gazociągu i niech każdy tam sobie założy ogrzewanie indywidualne. Natomiast kotlownia w Glinnej nie nadaje się już praktycznie do użytku. Radny proponował wstrzymanie się z przejęciem tej kotłowni do nowego roku/. Wójt uważał, że nie może przejąć jej później, gdyż zależna jest od tego sala gimnastyczna w Kołbaczu, jest to transakcja wiązana. W dniu 15.09.04 r. ma być podpisany akt notarialny m.in. w tej sprawie i zobaczy co da się wynegocjować. Jeśli chodzi o przystanek PKS, to przed zimą będzie zrobiony. Odnośnie świetlicy nie ma nadal podpisanej umowy z P.Gizuniem i będzie chciał Wójt doprowadzić do funkcjonowania tej świetlicy. Związane są z tym bariery, które robimy tam/ Sołtys z Glinnej zgłosiła, że jest jedna działa z budynkiem i jeśli nie można dogadać się z Panem Gizuniem w sprawie świetlicy to można tę działkę przeznaczyć na to./. Wójt poinformował, że samo przekwalifikowanie tej działki to duży koszt dla gmina, a przykłady na to są zarówno w Kołowie jak i w Żelewie.

– boisko sportowe, drogi w Binowie, pojemnik na śmieci, karuzela / zgłaszał sołtys Binowa/. W sprawie boiska sportowego toczy się proces sądowy, kolejny z powództwa prokuratorskiego przeciwko Urzędowi Gminy/ dot. złego przeprowadzenia przetargu/ . Ponownie jest wzywany Wójt na sprawę w dniu 22.09.04 r. jako pozwany. Może dojść do tego, że ponownie będzie musiał być unieważniony akt notarialny/ radny Mielnicki wyjaśnił, że w tym przetargu uczestniczyło dwóch oferentów i przetarg wygrał Skrzypa. Ta druga osoba oświadczyła / na zadane pytanie Przewodniczącego przetargu P.Osócha /, że nie ma żadnych zastrzeżeń co do procedury odbytego przetargu i niebędzie się odwoływał. Ta jego wypowiedź nie została ujęta w protokole z przetargu przez pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami. Inaczej nie byłoby sprawy/. Co do dróg, to w sprawie drogi Żelisławiec-Binowo- Podjuchy są uzgodnienia ze Starostą, że zostanie złożony wspólny projektu o pieniądze Unijne. Ta droga ma szansę realizacji przy wspólnym wspieraniu się / Przewodniczący Rady dodał iż P.Dziok obiecał, ze wszystkie rowy wyryte przez wodę będą uzupełnione/. Większy pojemnik na śmieci zostanie załatwiony, natomiast odnośnie karuzeli nie będzie brał Wójt na siebie odpowiedzialności.

- boisko w Kartnie, mur kościelny, zagrodzona droga gminna / zgłaszał sołtys Golec/. Sprawę boiska Wójt postara się uporządkować, podobnie mur kościelny, jeśli już jest teren wykoszony. brakiem przejazdu na drodze gminnej również się zajmie.

- wywóz śmieci, sieć wodociągowa, droga, kosz / zgłaszała sołtys Jaskólska/. Wójt wyjaśnił, że zgłaszane niektóre sprawy przez sołtysa Nieznania – jak przywiezie piasku, kosz na śmieci są to sprawy do szybkiego załatwienia, natomiast z wywozem śmieci jest gorzej. Odnośnie wody są już uzgodnienia z ZWIK, że będzie doprowadzona podczas powstawania tam inwestycji. Inaczej gmina musiałaby to robić na własny koszt. Załatanie dziur na drodze również nie sprawi kłopotu, natomiast sprawa szamba zostanie rozwiązana podczas wykonywania kan

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 28-12-2004 17:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2004 17:48