herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIV/104/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2008 r.

UCHWAŁA NR XIV/104/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 8 lutego 2008 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2008 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007 r. Nr 61, Nr 973)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2008 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do uchwały nr XIV/104/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 8 lutego 2008 r.

 

 

Plan pracy
Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych
na rok 2008.

I. kwartał 2008 r.

 1. Opracowanie planu pracy na 2008 r. i sprawozdania z pracy komisji za II półrocze 2007 r.
 2. Analiza potrzeb placówek oświaty, bibliotek, świetlic, ich pracy wychowawczej, opiekuńczej i kształcącej.
  • włączanie w/w placówek do pracy ukierunkowanej na rozwój aktywności i integrację w środowiskach lokalnych.
 3. Ocena sytuacji bieżącej dotyczą problemów alkoholizmu i narkomanii, stopień zagrożenia w/w uzależnieniami ( w oparciu o informację Dyrektora Zespołu Szkół lub pedagoga szkolnego).
 4. Działalność klubu sportowego „ FAGUS ” pod kątem objęcia aktywnością sportową młodzieży z terenu Gminy Stare Czarnowo.
 5. Analiza działalności Ośrodka Pomocy Społecznej:
  • wspierania rodzin niewydolnych wychowawczo,
  • oraz nieporadnych życiowo.
 6. Przegląd świetlic pod kątem potrzeb i wykorzystania funduszy w poszczególnych świetlicach.
 7. Opracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.

II. kwartał 2008 r.

 1. Sprawozdanie z działalności bibliotek ; w Starym Czarnowie i Kołbaczu;
  • wykorzystanie przez szkołę i biblioteki faktu usytuowania obiektów zabytkowych w Kołbaczu i okolicy,
  • organizowanie i uczestnictwo w konkursach lub innej działalności poznawczej mającej na celi upowszechnienie wiedzy historycznej o posiadanych zabytkach,
  • organizowanie pracy wychowawczej pod kątem ochrony środowiska.
 2. Działalność świetlic i klubów sportowych w kierunku aktywizacji sportowej młodzieży w gminie.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.
 4. Podsumowanie pracy komisji za I półrocze 2008 r. ( opracowanie sprawozdania).

III. kwartał 2008 r.

 1. Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego;
  • wykorzystanie budżetu gminy przez szkołę.
 2. Działalność klubu sportowego „FAGUS” ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania młodzieży z terenu gminy.
 3. Ocena realizacji zadań z zakresu kultury i rekreacji (P.M.Grzywińska).
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.

IV. kwartał 2008 r.

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w jednostkach kulturalnych, oświatowych i świetlicach wiejskich.
 2. Poznanie warunków i możliwości pozyskania dodatkowych pomieszczeń potrzebnych do realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009;
  • przeanalizowanie priorytetów i etapy ich realizacji.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy .
 4. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za II półrocze 2008 r.

 

Komisji w składzie:

 1. Cymerman Danuta - przewodnicząca komisji
 2. Marczewska Renata - członek komisji
 3. Róg Zenon - członek komisji
 4. Pączka Wiesław - członek komisji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 26-02-2008 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 19-03-2008 14:52