herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół z obrad

Protokół Nr XIV / 08
z XIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 8 lutego 2008 r. w godz. od 1200 - 1630
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Obrady XIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200  Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak. Powitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu tj. Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, sołtysów, przedstawicieli prasy oraz pozostałe osoby.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych (nie brał udziału w sesji radny Żerebecki A.), co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji ( porządek taki radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o terminie sesji i projektami uchwał- stanowi to załącznik nr 3 ) ; porządek przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad XIV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy tj. z dn. 14.12.2007 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym; -sprawozdania z działalności stałych komisji Rady za II półrocze 2007 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2008 r. - druk nr 1/XIV;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r. - druk nr 2/XIV;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2008 r. - druk nr 3/XIV;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2008 r. - druk 4/XIV;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2008 r. - druk nr 5/XIV;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 – druk nr 6/XIV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2008 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – druk nr 7/XIV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007 – druk nr 13/XIV;
  • dyskusja.
 15. 15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 – druk nr 8/XIV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie – druk nr 9/XIV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo- druk nr 10/XIV,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kołbaczu i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki – druk nr 11/XIV,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy St.Czarnowo – druk nr 12/XIV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 20. Zapytania sołtysów.
 21. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Następnie Przewodniczący Rady K. Mendak prosił o wyrażenie zgody na wprowadzenie do odczytanego porządku obrad:

 • projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stare Czarnowo konsultacji dotyczących połączenia Gminy Stare Czarnowo z Gminą Miasto Szczecin (zapoznał z treścią projektu uchwały - druk nr 14/XIV.

Wójt Gminy M. Woś wnosił o wprowadzenie do porządku:

 • projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami osad Sosnówko ,Mazurkowo i Leśniczówka Klęskowo konsultacji dotyczących połączenia z Gminą Miasto Szczecin – druk nr 13/XIV.

W uzasadnieniu Wójt m.in. wyjaśnił, że treść proponowanej uchwały jest prawie identyczna do odczytanej wcześniej przez Przewodniczącego Rady z tym , że chodzi tutaj o konsultacje z mieszkańcami osad Sosnówko, Mazurkowo i Leśniczówki Klęskowo dotyczące przyłączenia ich do Gminy Miasta Szczecin. Jest to wynik podjętego przez Radę Gminy Stare Czarnowo stanowiska z dnia 14.12.2007 r. dot. regulacji granic między Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin. Dotyczy to 108 mieszkańców (ta ilość osób na dzisiaj może się zmienić) zamieszkałych w osadzie Sosnówko i Mazurkowo oraz w Leśniczówce Klęskowo. Chce poinformować, że wystosował pismo ponaglające z uwagi na brak jakiegokolwiek odzewu ze strony Prezydenta Szczecina odnośnie odbytych dwóch naszych spotkań w miesiącu listopadzie 2007 r. z udziałem radnych i Prezydenta Szczecina na temat regulacji granic. Są to propozycje zmian, rekompensat terytorialnych z terytorium Szczecina na korzyść Gminy Stare Czarnowo. Dlatego prosi Radę o wprowadzenie do porządku obrad tego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania sprawę wprowadzenia zgłoszonych projektów uchwał do porządku obrad sesji;

- za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stare Czarnowo konsultacji dotyczących połączenia Gminy Stare Czarnowo z Gminą Miasto Szczecin - głosowało 14 radnych (jednogłośnie).
Wprowadzono projekt tej uchwały jako pkt 3 porządku.

- za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami osad Sosnówko ,Mazurkowo i Leśniczówka Klęskowo konsultacji dotyczących połączenia z Gminą Miasto Szczecin – głosowało 14 radnych ( jednogłośnie).
Wprowadzono projekt tej uchwały jako pkt 4 porządku.
Dotychczasowe punkty po wprowadzeniu zmian w porządku zmieniły swoją dalszą numerację.

Za takim porządkiem ( po zweryfikowaniu) - głosowało 14 radnych ( przyjęty jednogłośnie).

Porządek po zmianach przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad XIV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy tj. z dn. 14.12.2007 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stare Czarnowo konsultacji dotyczących połączenia Gminy Stare Czarnowo z Gminą Miasto Szczecin – druk nr 14/XIV,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały
 4. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami osad Sosnówko, Mazurkowo i Leśniczówka Klęskowo konsultacji dotyczących połączenia z Gminą Miasto Szczecin –druk nr 13/XIV,
 5. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym; - sprawozdania z działalności stałych komisji Rady za II półrocze 2007 r.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o stanie finansowym gminy.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2008 r. - druk nr 1/XIV; a/ przedstawienie planu , b/ dyskusja, c/ podjęcie uchwały.
 10.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r. - druk nr 2/XIV;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2008 r. - druk nr 3/XIV;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2008 r. - druk 4/XIV;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2008 r.- druk nr 5/XIV;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 – druk nr 6/XIV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2008 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego– druk nr 7/XIV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007 – druk nr 13/XIV;
  • dyskusja.
 17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 – druk nr 8/XIV;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie – druk nr 9/XIV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo- druk nr 10/XIV,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kołbaczu i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki – druk nr 11/XIV,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy St.Czarnowo – druk nr 12/XIV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 22. Zapytania sołtysów.
 23. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

W dalszej kolejności przystąpiono do kontynuowania ustalonego porządku sesji.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy z dn. 14.12.2007 r.

Do protokołu z dnia 14.12.2007 r. nie wniesiono żadnych uwag, zastrzeżeń ( protokół były doręczone radnym wcześniej do zapoznania );
- za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu tj. z dnia 08.02.2008 r.

Ad. 3 Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stare Czarnowo konsultacji dotyczących połączenia Gminy Stare Czarnowo z Gminą Miasto Szczecin – druk nr 14/XIV,

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stare Czarnowo konsultacji dotyczących połączenia Gminy Stare Czarnowo z Gminą Miasto Szczecin ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu);
- za podjęcie uchwały głosowało – „0” radnych (nie głosował żaden radny)
- przeciw głosowało - 14 radnych.
- wstrzymało się - „ 0” radnych,
Uchwała nie została podjęta.

Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami osad Sosnówko, Mazurkowo i Leśniczówka Klęskowo konsultacji dotyczących połączenia z Gminą Miasto Szczecin –druk nr 13/XIV,

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami osad Sosnówko, Mazurkowo i Leśniczówka Klęskowo konsultacji dotyczących połączenia z Gminą Miasto Szczecin ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu);
- za podjęcie uchwały głosowało - 14 radnych.
- głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała Nr XIV/100/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lutego 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W tym momencie Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę informując, że pozostaje do dyspozycji Państwa z prasy.
Wójt natomiast poinformował, że obecny jest na sesji redaktor z naszej gazety. Jest to realizacja wniosków radnych o wydanie specjalnego egzemplarza „Wieści Gminy Stare Czarnowo”.

Ad. 5 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;

 • sprawozdania z działalności stałych komisji Rady za II półrocze 2007 r.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji Rady o przedstawienie sprawozdań z działalności za II półrocze 2007 r.

Kolejno przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili sprawozdania z działalności swoich komisji i tak;

Przewodnicząca komisji Bogumiła Cioch - przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - stanowi ono załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca komisji Bożena Froncala - przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska - stanowi ono załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący komisji Wiesław Grzywiński - przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej - stanowi ono załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca komisji Danuta Cymerman - przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych - stanowi ono załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 6 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójta Gminy M. Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym, m.in. stwierdził;

 • w dniu 17 grudnia 2007 r. w Warszawie podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Kołbaczu na kwotę 1.500.000 zł w tym; w 2007 r. dostaliśmy już kwotę 50.000 zł, w roku 2008 otrzymamy kwotę 172.000 zł a w 2009 r. kwotę 1.250.000 zł. Będzie czynił dalsze starania.
 • podpisaliśmy umowę na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stare Czarnowo.
 • w 2007 r. zostały zainstalowane dodatkowe punkty świetlne, które prawie wszystkich zadawalają. W tych newralgicznych punktach te sprawy są załatwione.
 • otrzymaliśmy zgodę z WFOŚ i GW na przesunięcie funduszy, które zostały umorzone w ubiegłym roku na opracowanie dokumentacji technicznej dla systemu kanalizacji ściekowej dla miejscowości Stare Czarnowo.
 • prowadzimy intensywne rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa w sprawie pozytywnego załatwienia naszego wniosku dot. odrolnienia gruntów miejscowości Kołowo. Bez tego nie może przedstawić projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kołowo ( o tym już wcześniej informował). W dniu 30.01.08 r. została ta sprawa pozytywnie załatwiona.
 • uczestniczył w noworocznym spotkaniu w Gminie Löcknitz w Niemczech, spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze i ta współpraca będzie się nadal rozwijała,
 • uczestniczył w II KTG (komisji techniczno – gospodarczej) w Nadleśnictwie Gryfino. Są to komisje powoływane przez Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych. Mają na celu wspólne opracowanie wniosków do nowego urządzania lasów – jest to dokument, który pozwala na prowadzenie gospodarki leśnej.
 • w dniu 21.01.08 r. gościliśmy u nas przedstawicieli Gmin; Gryfino, Szczecin, Kobylanka na temat koncepcji wspólnego wodociągu na mocy porozumienia. Z naszej strony nie było żadnych uwag, Gryfino się zastanawia. Jednak ma nadzieję, że dojdzie do podpisania porozumienia,
 • również uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli Polsko - Niemiecki Mamy zaplanowany udział w trzech programach m.in. dot. degustacji potraw regionalnych, które u nas corocznie prowadzimy, budowa ścieżki rowerowej itp.
 • wpłynął wniosek do gminy w sprawie przejęcia a praktycznie odkupienia od mieszkańców Binowa, którzy wybudowali wodociąg do swoich działek i podłączyli się do naszego wodociągu. Teraz oczekują współfinansowania.
 • został złożony wniosek na prace społeczno - użyteczne do Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, tak jak co roku. Jest to zarówno dobra inicjatywa i dla mieszkańców, którzy mają problem z pracą jak i dla gminy.
 • w dniu 29.01.08 r. nasi przedstawiciele byli na spotkaniu założycielskim grupy Lider Dolnoodrzańskim Była podejmowana uchwała w tej sprawie. Zostały tam wybrane władze i z naszej Gminy jest P.Adrabiński B. wybrany do komisji rewizyjnej.
 • uczestniczył w konferencji prasowej na temat parku przemysłowego. Został zatwierdzony decyzją Premiera na terenie Gminy Miasta Gryfino. Dobrze, że graniczymy z tym parkiem, bo w przyszłości może być również rozwinięta nasza strona.
 • został złożony wniosek na budowę drogi Komorówko – Dębina. Ma nadzieję, że dostaniemy dofinansowanie i uda nam się w przyszłym roku to zrobić.
 • 01.02.08 r. odbyło się walne zgromadzenie GKS Fagus, gdzie wybrano nowe władze ( na stronie internetowej gminy można o tym przeczytać).
 • w siedzibie Urzędu odbyło się szkolenie dla rolników na temat środków ochrony roślin ( uczestniczyło wiele osób).
 • w dniu 04.02.08 r. przedstawiciele naszej gminy uczestniczyli w konferencji w Urzędzie Marszałkowskim na temat akcji „ boisko w każdej gminie”. Nasza gmina jako jedna z 80 możliwych wniosków złożyła taki wniosek dot. boiska w Starym Czarnowie, bo tylko tutaj widzimy. W kompleksie tego boiska proponuje się mniejsze boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki, koszykówki, sanitariaty, teren ma być oświetlony , cały obiekt będzie ogrodzony, będzie trzeba zatrudnić opiekuna. Ma być ten projekt zmodyfikowany dla wszystkich w całej Polsce. Przewiduje się tutaj kwotę ok. 1 mil. zł na jedno boisko w gminie. Koszty są podzielone na 3 tj. na Ministerstwo, Urząd Marszałkowski oraz gmina – wszyscy po 33%. W tym roku ma być 40 gmin wytypowanych na realizacje tego programu.
 • zorganizowały Panie z KGW w Glinnej wspólne kolędowanie z udziałem radnego, księdza z Bielic z zespołem, mieszkańcami (impreza była udana a stoły zastawione ciastem itp.).
 • zostało zlikwidowanych wiele dzikich wysypisk ze współpracą z ZZD Kołbacz i Nadleśnictwem Gryfino (do wiadomości radnych - zostały wyświetlone na ekranie dzikie wysypiska na terenie gminy ).
 • uczestniczył w dwóch kolejnych spotkaniach tj. w dniu 05.01.08 r. w spotkaniu stowarzyszenia gmin cysterskich oraz w dniu 07.02.08 r. w spotkaniu z Marszałkiem Jabłońskim na temat możliwości korzystania z dofinansowania na renowację obiektów cysterskich.
 • w dniu dzisiejszym odbędzie się konwent Wójtów, Burmistrzów , gdzie mają być poruszane bardzo ważne sprawy, m.in. te, które poruszała przewodnicząca komisji rolnictwa. Na moje pytanie, kiedy będziemy mogli korzystać z tych pieniędzy? - Marszałek odpowiedział całkiem optymistycznie. Brakuje rozporządzeń itp. i tutaj nie ma żadnej opieszałości z naszej strony czy moich pracowników. Prosi o trochę cierpliwości.

Ad. 7 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 08.02.2008 r. przedstawiła Skarbnik Gminy A. Baran; m.in. stwierdziła, że budżet gminy na rok 2008 r. został uchwalony w dniu 14 grudnia 2007 r. Do dnia dzisiejszego nie został zmieniony ani uchwałami Rady Gminy czy zarządzeniami Wójta Gminy; przedstawia się następująco;

Po stronie dochodów - 8.951.207 zł
Po stronie wydatków - 12.213.814 zł

Do dnia 28.01.08 r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w 7,6 %.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała z wpływów z subwencji z budżetu państwa tj. ponad 338.000 zł, wpływy z podatków i opłat lokalnych prawie 35.000 zł tj. 5,15 %.
Wydatki w ciągu tego miesiąca zamknęły się w kwocie 558.664 zł, co stanowi 4,5 % planu ogółem .
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na kulturę fizyczną i sport – 182.309,90 zł ogółu wydatków (dot. sali sportowej w Kołbaczu), na oświatę i wychowanie 123.662 zł a na administrację publiczną 76.620 zł , na opiekę społeczną prawie 100.500 zł
Wskaźnik zadłużenia wynosi 0,00 %.
Na rachunku bankowym na dzień 28.01.08 r. widnieje kwota w wysokości 53.408.83 zł.
Są założone lokaty terminowe w B S Chojna O / Stare Czarnowo na łączną kwotę 800.000 zł.

Dyskusja - brak

Ad. 8 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Piątkowski;

 • droga Komorówko – Dębina;
  Co mają na celu trwające obecnie prace na drodze Komorówo – Dębina?
 • spotkanie leśników;
  Słyszał o spotkaniu leśników, czy to spotkanie nie było okazją do załatwienia sprawy lasu nad Miedwiem i plaży wiejskiej w Żelewie?
 • reaktywacja cmentarza w Żelewie;
  Na sesji październikowej 2007 r. zadał Wójtowi pytanie na temat reaktywacji cmentarza, przywrócenie tej funkcji. Odpowiedź Wójta wówczas była taka, że nic praktycznie nie powiedział. Chciałby uzyskać więcej informacji odnośnie zamknięcia tego cmentarza - kto go zamknął , czy to była jakaś uchwała Rady Gminy, czy odgórne zarządzenie itp. Chodzi o to, by mieć jakiś pkt zaczepienia i próbować tę sprawę załatwić, odkręcić z powrotem. W podobnej sytuacji była sprawa cmentarza w Wierzbnie i od roku ten cmentarz tam funkcjonuje. Około 4 lat zajmował się nią sołtys tej miejscowości. Także widać, że nie jest to sprawa łatwa do załatwienia.

Radny Dobrzański;

 • ochrona środowiska;
  Wnioskował, by zaprosić na najbliższe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony inspektora ds. ochrony środowiska z Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Gryfinie P.Gunerkę, również P.Szachniewicza , P.Skryckiego (osoby te są niezbędne na naszym terenie). Szczególnie chodzi o sprawdzenie ścieków, które wyciekają z rękawów kiszonki tzw. zielona maż , która spływa po drodze itp. Są to tereny Instytutu Zootechniki i niech to P.Malinowski uporządkuje.
 • postawić znak drogowy zakazujący wjazdu pojazdom powyżej 3,5 ton na drodze Dębina – Stare Czarnowo( by nie wjeżdżały tam pojazdy 6 tonowe).

Radna Marczewska ;

 • jest potrzeba zamontowania jeszcze jednej lampy oświetleniowej na drodze od remizy w kierunku sklepu ( na wysokości posesji P.Sudrawskch)
 • przy drodze w kierunku Kołowa zostały wycięte krzaki, które nie zostały uporządkowane, leżą na drodze. Podobnie jest na zakręcie drogi. Należy to jak najszybciej uporządkować .
 • czy jest możliwość zakupu stolików i krzeseł na 50 osób (obecnie jest 50 stolików) - było by ogółem na 100 osób. Jest taka potrzeba.
 • zbliża się wiosna i pojawiają się już dziury w asfalcie.
 • w rozmowie z Panią , która opiekuje się świetlicą w Dobropolu dowiedziała się, że P.Pawłowski zwraca jej uwagę, że za często dzwoni do Wójta informując go o tym, że jest zimno na świetlicy (było uzgodnione, że jak będzie na świetlicy zimno, to ma świetlicowa o tym powiadamiać Wójta i ona tak robi). Skoro P.Pawłowski podjął się, że będzie ogrzewał świetlicę, to niech to robi i nie zwraca uwagi świetlicowej.

Radny Dudziński;

 • zorganizować grupę ludzi, którzy dokonywali by przecinki krzaków przy drogach ,
 • komisja rolnictwa na posiedzeniu wyjazdowym m.in. dokonała przeglądu budynku wielorodzinnego w Kołbaczu tzw. piekarnia , który obecnie jest mieniem gminy. Czym się sugerowano przyjmując ten budynek od Instytutu w Kołbaczu?

Radny Róg;

 • uporządkować tzw. ryneczek w Kołbaczu.
  Sprawa ta była już wcześniej sygnalizowana, lecz Wójt odpowiada, że nie jest to teren gminy. Wnioskowano również o przejęcie przez gminę tego terenu ( również wnioskowała o to rada sołecka). Jest to centrum Kołbacza i należy ten teren uporządkować, coś z tym zrobić.
 • naprawić studzienkę na wysokości szkoły, która wystaje ponad drogę, zagraża bezpieczeństwu pojazdów i ludzi ( również o tym wcześniej sygnalizował, lecz Wójt odpowiadał, że nie jest to droga gminy). Spotkał się w tej sprawie z Prezesem Spółdzielni „Płonia” i Dyrektorem szkoły. Wg informacji Prezesa jest złożone pismo o przejęcie dróg w Kołbaczu na mienie gminy. Należy podjąć działania w tym zakresie.
 • poprawić wizerunek budynku w Kołbaczu tzw. piekarnia ( wieszano na tym budynku plakaty przedwyborcze). Budynek znajduje się niemal w centrum miejscowości, jest w bardzo złym stanie (zawilgocony, dziurawe rynny itp.) Należy jak najszybciej coś z tym zrobić.

Radny Kałucki ;

 • podziękował za zamontowanie dodatkowych lamp w Kołbaczu m.in. przy kościele, bibliotece, przy wspólnocie,
 • czy Wójt podjął działania odnośnie wycinki topól w kierunku Żelewa ( podczas wiatrów gałęzie spadają na drogę i powoduje to zagrożenie ),
 • czy są już jakieś odzewy odnośnie wypadnięcia wniosku Związku Gmin Jeziora Miedwie z listy refundacji dofinansowania kanalizacji gminy z pieniędzy unijnych. Czy są opracowane dalsze plany działania w tym kierunku, czy będzie ten związek nadal funkcjonował, w jaki sposób zdobędzie pieniądze , czy planowane są spotkania z naszymi senatorami ?. Mamy na naszym terenie prawie senatora i posłów z PO, którzy m.in. proponowali nam przejście do Gminy Miasta Szczecin. Natomiast w tej sprawie nie ma żadnego poparcia z ich strony.
 • kolejna sprawa to drogi w Kołbaczu. Jest pismo Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie przejęcia przez gminę dróg w Kołbaczu i należy to przeanalizować. Wg informacji Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Płonia” odcinek drogi - zaraz za progiem zwalniającym ( przy kiosku warzywnym) - należy do ZZD Kołbacz. Są tam bardzo duże dziury ( prawdopodobnie jest tam nieszczelność w kanalizacji deszczowej), często zapada się tam asfalt, są ubytki, które ktoś uzupełnia, lecz zaraz powstają dziury. Może dojść do tego, że ten odcinek się całkowicie zapadnie. Dlatego należy się tym zająć, dokładnie sprawdzić , kto jest właścicielem tego terenu i to naprawić, gdyż jest taka konieczność.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2008 r. - druk nr 1/XIV;

Przewodniczący Rady zapoznał z proponowanym planem pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2008 r.

Dyskusja –brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2008 r.(projekt uchwały wraz z załączonym planem pracy Rady stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu) a następnie poddał uchwałę do przegłosowania;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XIV/100/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Rewizyjnej na 2008 r. - druk nr 2/XIV;

Przewodniczący Rady zapoznał z proponowanym planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r. Przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu komisji zaproponowano , by przeprowadzać częściej kontrole finansowe, stąd propozycja comiesięcznej kontroli finansowej budżetu przez komisję.

Dyskusja;

Radny Róg – m.in. stwierdził, że były pewne ustalenia na Komisji Rewizyjnej, że będą przeprowadzać comiesięczne kontrole wydatków budżetu gminy.
Prosi o odczytanie protokołu komisji rewizyjnej z ostatniego posiedzenia, które dotyczy II półrocza 2007 r. i ustosunkowanie się do tego protokołu z przeprowadzonej kontroli. Uważał, że jeśli plan pracy Komisji Rewizyjnej zostanie dzisiaj zatwierdzony, to nie będzie to zgodne ze statutem.

Radny Grzywiński (przewodniczący Komisji Rewizyjnej) m.in. poinformował, że ma przygotowane dzisiaj sprawozdanie z ostatniego posiedzenia komisji z przeprowadzonej kontroli za II półrocze 2007 r. lecz nie będzie je przedstawiał na dzisiejszej sesji, z uwagi na to, że Wójt otrzymał niedawno ten protokół do wiadomości. Byłoby to przedstawienie sprawozdania jednostronnie, nie znając oceny, wyjaśnień drugiej strony. Dlatego proponuje przełożyć odczytanie tego protokołu na następną sesję.
Jeśli chodzi o plan pracy komisji , to odczytał go już przewodniczący Rady. Jeśli czytał ten sam, który posiada, to wszystko się zgadza. Tam są proponowane miesięczne kontrole wydatków z budżetu gminy. Jeśli ten plan zostanie zatwierdzony, wówczas tak komisja będzie pracować ( radny Róg dodał, że była planowana współpraca z komisją budżetową). Jest cały czas współpraca z komisją budżetu, ponieważ przewodnicząca komisji budżetu jest członkiem Komisji Rewizyjnej – poinformował dalej radny Grzywiński. A jak będzie trzeba, to cała komisja budżetowa będzie uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Wójt M.Woś – m.in. poinformował, że przed sesją spotkał się z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i przeprowadził rozmowę wyjaśniającą. Tylko szkoda, że nie poinformował o tych naszych ustaleniach członka komisji Roga Z. Tylko, gdyby radny Róg przeczytał jeszcze raz ten protokół, to na pewno nie chciałby, żeby go odczytywać na dzisiejszej sesji. Nie znaczy, że nie chcę, by ten protokół czytać, bo Komisja Rewizyjne jest bardzo poważnym organem i ustalenia jej są bardzo ważne, jej ustalenia muszą być przedstawiane w sposób rzetelny. Chce poinformować, że czuje się bardzo dyskomfortowo, bo ktoś ten protokół rozkolportował w sposób bezprawny wśród mieszkańców gminy. Także treść protokołu już mieszkańcy znają bez przedstawiania na sesji. Nie jest to dokument poufny czy tajne, lecz jeszcze jest w tej fazie, że może być udostępniony do publikacji na wniosek osoby zainteresowanej. Spróbuje się dowiedzieć, jakie jest źródło przecieku. Jest to bardzo nieprzyjemne, jak szuka się sensacji w ten sposób.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.(projekt uchwały wraz z załączonym planem pracy komisji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu) a następnie poddał uchwałę do przegłosowania;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XIV/101/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2008 r. - druk nr 3/XIV;

Przewodniczący Rady zapoznał z proponowanym planem pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2008 r.

Dyskusja- brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2008 r.( projekt uchwały wraz z załączonym planem pracy komisji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu) a następnie poddał uchwałę do przegłosowania;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XIV/102/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2008 r. - druk 4/XIV;

Przewodniczący Rady zapoznał z proponowanym planem pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2008 r.

Dyskusja- brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rolnictwa , Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2008 r.( projekt uchwały wraz z załączonym planem pracy komisji stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu) a następnie poddał uchwałę do przegłosowania;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XIV/103/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2008 r.- druk nr 5/XIV;

Przewodniczący Rady zapoznał z proponowanym planem pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2008 r.

Dyskusja- brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2008 r.( projekt uchwały wraz z załączonym planem pracy komisji stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu) a następnie poddał uchwałę do przegłosowania;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XIV/104/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 – druk nr 6/XIV;

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w wraz z uzasadnieniem. Dotyczyła zmiany uchwały nr XIII/85/07 z dnia 14.12.2007 r.

Dyskusja;

Radny Grzywiński zgłosił uwagę dot. zadania inwestycyjnego dot. modernizacji stadionu sportowego w Kołbaczu, gdzie jest przeznaczona kwota 223.000 zł (zgłaszał to również na wspólnym posiedzeniu komisji). Chodzi o to, żeby przeznaczyć tę kwotę na program związany z przebudową boiska w Starym Czarnowie. Byłoby to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.
Druga sprawa, to zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy na kwotę 20.000 zł. Uważa, ż Urząd jest już wystarczająco wyposażony w ten sprzęt, w związku z tym proponuje przeznaczyć tę kwotę na inne potrzebne inwestycje itp. Należy to skrupulatnie przeanalizować.

Wójt wyjaśnił, że wcześniej się deklarował, że jeżeli nie będzie zewnętrznych pieniędzy, to modernizacji stadionu nie będziemy wykonywać. Teraz jawi się szansa na skorzystanie z programu „boisko w każdej gminie” i jest tutaj zawnioskowane boisko w Starym Czarnowie. Teraz , jeśli zostaniemy włączeni w ten program, to te pieniądze zostaną przeznaczone na to boisko ( z 80 złożonych wniosków - pozytywnie ma być załatwionych 40). Gdybyśmy w tym roku nie zostali włączeni w ten program, wówczas jest szansa w 2009 r., gdyż nadal ten program będzie realizowany.

Skarbnik Gminy m.in. wyjaśniła, że tą uchwałą poprawiamy błąd rachunkowy. To nie jest zmiana uchwały polegająca na zmianie kwot w budżecie. Ten sprzęt komputerowy jest wpisany, lecz to już było uchwalone przez Radę i jakby w tym momencie nie da się to zmienić. Chce powiedzieć, że część sprzętu zakupiono w 2007 r., część w tym roku. Również w ramach tych środków chcemy zakupić kontener dla pracowników obsługi, gdyż nie mają gdzie się przebierać itp. Także część z tych środków już zostało zakupione w 2007 r.

Radny Kałucki ustosunkował się do wypowiedzi radnego Grzywińskiego.
Stwierdził, że te 223.000 zł , to jest zabezpieczeniem na inwestycję „modernizację stadionu”, w momencie pojawienia się dodatkowych środków zewnętrznych uzyskanych z złożonych wniosków. Nie można sobie przerzucać pieniędzy na coś innego, na jakieś inne wizje. Będą inne wizje , inne wnioski i na to będziemy przeznaczać pieniądze. Inaczej doprowadzimy do takiej sytuacji, że zostawimy inwestycję w połowie, bo mamy boisko w innej miejscowości. Należy tę inwestycję zakończyć. Jeśli te pieniądze się nie pojawią z zewnątrz, wówczas przerzucimy je na następny rok i pewnie skończymy ten stadion w Kołbaczu ( stadion a boisko to są dwie różne sprawy – stwierdził radny Róg). Radny Kałucki wyjaśnił, że radny Grzywiński proponował pieniądze ustalone na stadion przeznaczyć na boisko w St.Czarnowie, bo jest projekt, plan a Kołbacz zostanie bez zabezpieczenia finansowego.

Radny Grzywiński wyjaśnił, że nie o to mu chodziło. Umawialiśmy się, że jeśli będzie dofinansowanie środków zewnętrznych , to uruchamiamy te pieniądze. Jeżeli tak się nie stanie, wówczas uruchomimy to w Starym Czarnowie.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 ( projekt stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu) i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XIV/105/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2008 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego– druk nr 7/XIV;

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w wraz z uzasadnieniem.

Dyskusja- brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2008 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego ( projekt uchwały wraz z załączonym planem pracy komisji stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu) i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XIV/106/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad. 16 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007 – druk nr 13/XIV;

Przewodniczący Rady zapoznał ze sprawozdaniem j/w.

Dyskusja;
Radna Froncala zapytała, co się dzieje z budynkiem przy kościele w Starym Czarnowie, który był przeznaczony do zadań GKRPA , opieki społecznej. Jest on w tej chwili nieczynny.
Wójt wyjaśnił, że tam była świetlica socjoterapeutyczna, a po wyremontowaniu świetlicy wiejskiej została ta świetlica tam przeniesiona, gdyż są lepsze warunki, sanitariaty itp. Również biblioteka jest przeniesiona do budynku nowej siedziby Urzędu Gminy. Także tamten budynek nie jest przeznaczony do zagospodarowania przez nas. Na użytkowanie tego budynku była zawarta umowa z Metropolitą Szczecińskim.
Szczegółowe sprawozdanie GKRPA stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad. 17 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 – druk nr 8/XIV;

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja- brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 ( projekt uchwały wraz z załączonym planem pracy komisji stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu) i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XIV/107/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad. 18 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie – druk nr 9/XIV;

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w. Dodatkowo wyjaśnił, że cztery gminy odbędą swoje sesje jeszcze po naszej sesji m.in. podejmując uchwałę w tej sprawie. Były pytania na wspólnym posiedzeniu odnośnie spółki, kto jest udziałowcem spółki, która rozpocznie działalność na bazie likwidowanego obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Z- ca Wójta A. Łysik wyjaśnił, że 100 % udziałowcem tej spółki jest Starostwo w Gryfinie.

Dyskusja- brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie ( projekt uchwały wraz z załączonym planem pracy komisji stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu) i tak;
- za podjęciem uchwały ( wyrażeniem pozytywnej opinii ) głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XIV/108/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad. 19 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo- druk nr 10/XIV,

Przewodniczący Rady zaproponował, by w tej sprawie przejść od razu do dyskusji.

Dyskusja;

Radny Dobrzański wnioskował, by PUWIS przedstawił 3 miesięczny dochód, jakie koszty ponosi, jeśli chodzi o oczyszczalnię w Dębinie.

Wójt wyjaśnił, że to wszystko jest przedstawione w proponowanych taryfach. Ustawa nakłada na nich taki obowiązek.

Radny Grzywiński m.in. stwierdził, że nigdy nie wierzył i nadal nie wierzy PUWIS–i Nowogard. Odnosi wrażenie patrząc na nich , że oni po to są, by zrobić nam dobrze wodę i nic z tego nie mają. Sprawdzał w innych gminach , które mają o wiele mniejsze taryfy niż nam proponuje PUWIS. Nie jest zadowolony z ich usług. Przykład radnego Dudzińskiego, który zgłaszał, że jest u niego coś z rurą nie tak i do chwili obecnej nic nie zrobiono. Chce również zauważyć, że nikt z nas tutaj obecnych nie zawarł by umowy z PUWIS na 25 lat. Coś tutaj jest nie tak. Jest przeciwny proponowanym stawkom wody i ścieków.

Radny Róg przypomniał, że była wcześniej dyskusja, że Zarząd Gminy sprzedał to PUWIS-i . My w Kołbaczu mieliśmy spółdzielnię i wodę. Powiedziane było, że umowę podpisał Z.Róg i to powiedział radny Grzywiński.

Radny Grzywiński wyjaśnił, że nie ma żadnych uwag do radnego Roga, nawet nie wiedział , że tę umowę podpisywał. Ma natomiast zastrzeżenia do PUWIS –u. Oni nie inwestują, tylko kasują.
Radna Cioch przypomniała, że w przypadku nie podjęcia tej uchwały będzie trzeba to dobrze uzasadnić. Osobiście nie podejmuje się uzasadnienia decyzji w tej sprawie, bo to jest w naszych warunkach nie osiągalne. Jeżeli nie zatwierdzimy tej uchwały , wówczas Wojewoda nam ją uchyli bez uzasadnienia. Niech napiszą uzasadnienie Ci, którzy zagłosują przeciwko podjęciu tej uchwały.

Wójt m.in. stwierdził, że takie samo pytanie mógłby zadać radnemu Grzywińskiemu, jaki miał interes zarząd podpisując umowę na 25 lat. Nie wie jakie wtedy były przepisy. Było to 4.12.2002 r. przed końcem kadencji. Myśli, że na pewno odbyło to się na zasadzie przetargu i nie było żadnych zastrzeżeń. Firma PUWIS inwestuje tak, jak my im na to pozwalamy. Gdybyśmy im pozwolili na jej rozwinięcie , to na pewno te taryfy byłyby wyższe. Tak jak powiedziała radna Cioch, żeby te taryfy odrzucić, musimy to uzasadnić. My nie mamy żadnych podstaw, żeby to odrzucić, jest to wszystko wyliczone, sprawdzone. Jak już będzie wspólny wodociąg dla tych 4 gmin, to na pewno sytuacja się zmieni.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu) i poddał uchwałę pod głosowanie;
- za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych,
- przeciw głosowało 3 radnych,
- wstrzymał się od głosowania 1 radny.
Uchwała została podjęta .
Jest to uchwała nr XIV/109/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Ad. 20 Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kołbaczu i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki – druk nr 11/XIV,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie j/w

Dyskusja- brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wcześniej odczytany projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kołbaczu i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu) i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
- przeciw głosował 1 radny.
Uchwała została podjęta .
Jest to uchwała nr XIV/110/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Ad. 21 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy St.Czarnowo – druk nr 12/XIV;

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie j/w wraz z uzasadnieniem. Dodatkowo wyjaśnił sołtysom, że zapoznano się z całą dokumentacją w tej sprawie i Wójt nie miał prawa sprzedać w drodze bezprzetargowej działki.

Dyskusja- brak.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie odczytał wcześniej projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy St.Czarnowo ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu ) i tak;
- za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
W czasie głosowania 1 radny był nieobecny.
Uchwała została podjęta .
Jest to uchwała nr XIV/111/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Ad. 22 Zapytania sołtysów.

Sołtys Starego Czarnowa –M.Baryła m.in. poinformowała, że protokół Komisji Rewizyjnej również wpadł w jej ręce. Stąd ma pytanie do przewodniczącego komisji – na podstawie czego stwierdzono, że na jej konto wpłynęła kwota 2.000 zł.? Jest to nieprawdą i prosi o odpowiedź. Komisja powinna opierać się na dokumentach, faktach. Jeśli dotarł ten protokół do niej , to również i do innych miejscowości.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Grzywiński zapytał P.Baryłę skąd otrzymała ten protokół ( w odpowiedzi uzyskał informację, że tzw. „pocztą pantoflową”) . Dalej poinformował, że komisja ustaliła to na podstawie dokumentów, oświadczeń itp. A czy to jest prawdą, to się dowiemy.
W dalszej dyskusji P. Baryła zacytowała zapis z protokołu dot. jej osoby. żądając konkretnych faktów. Uważała, że nie można szkalować kogoś i pisać, że ktoś jej coś dał…”

Radny Grzywiński m.in. dalej wyjaśnił, że może to zgłosić na drogę sądową a nie będzie go straszyć. Jeśli komisja tak ustaliła, padła kwota, nazwisko i powiedziane było za co to było, więc musimy teraz ustalić, co z tym zrobić. Nie jest sędzią w tej sprawie, tylko przewodniczącym komisji. Dlatego tłumaczy , że te fakty ustaliła komisja i teraz należy się zastanowić co z tym zrobić. Skoro Pani tak mocno atakuje, to może należałoby organy ścigania powiadomić ( w dalszym ciągu P.Baryła domagała się wyjaśnienia, na podstawie jakiego dokumentu tak stwierdzono. Uważała, że jeśli jest taki dokument w gminie, to powinno się jej udostępnić do wglądu. Nie widzi tutaj żadnych przeciwwskazań ).

Przewodniczący Rady poinformował P.Baryłę, że zgłosiła problem, który zostanie wyjaśniony na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, zostanie zaroszona na posiedzenie. Również wyjaśnił, że protokół Komisji Rewizyjnej trafił także do wiadomości Wójta i Wójt w tej chwili odpowie komisji i p.Sołtys, na pewno skonsultuje swoją odpowiedź. Zależy jak ta sprawa zostanie wyjaśniona.

Wójt Gminy P. M. Woś m.in. uważał, że na ten temat można byłoby długo dyskutować. Musi stwierdzić jednak, że ten protokół jest tak sporządzony, że nie ma żadnych dokumentów, podstaw wypowiadania się również w stosunku do niego. Umówił się , że ten protokół „ ma nadzieję...” zostanie zweryfikowany. Komisja powinna ustalić fakty na podstawie dokumentów znajdujących się w naszych zasobach. Jeśli są jakieś informacje zewnętrzne , to również powinny być one sprawdzone. Nie może na ten protokół odpowiedzieć w terminie ustawowym na piśmie , bo nie ma żadnych podstaw, żeby odpowiadać. Jest przekonany, że jest to niepotrzebne kręcenie się w kółko. Proponuje, żeby się spotkać wspólnie, swoje stanowisko przedstawi i ma nadzieję, że Komisja Rewizyjna swój protokół zweryfikuje. Na przyszłość „ma nadzieję”, że takie dokumenty nie będą stanowiły podstaw do tego, żeby oczerniać ludzi. Ten protokół nie miał prawa wyjść poza nasz krąg. Ktoś zainteresowany mógł wystąpić z wnioskiem o jego udostępnienia. P.Sołtys zgłosiła problem, jest tam wymienione jej imię i nazwisko w protokole i jest dziwną sprawą, że ten protokół ukazał się do wiadomości publicznej. Chce powtórzyć, że pomawianie do niczego dobrego nie prowadzi.

Radny Grzywiński wyjaśnił, że nie jest tu żadne pomówienie. Nie wie, czy jako przewodniczący komisji będzie mógł ten protokół zweryfikować. Komisja ustaliła fakty i być może trzeba tak zrobić, żeby kto inny to zweryfikował. Przypomniał, że kiedyś powiedział, że byłby bardzo zadowolony, gdyby po posiedzeniu komisji w protokole napisać „ że nie stwierdzono żadnych uchybień, wszystko dobrze…” Wówczas występuje z wnioskiem o nagrodzenie tych osób. Natomiast, jeśli ktoś sobie życzy, żeby protokoły komisji były eleganckie, bez uwag , to niech zmieni komisję. Nie będzie nic zmieniał, bo tak stwierdziła komisja.

Wójt uważał, że komisja obradowała na sali konferencyjnej i miała możliwość na udostępnienie dokumentów a informacje uzyskane z zewnątrz można było zweryfikować. Właściwie w jego interesie jest to, żeby ten protokół został odczytany, ale nie chce tego robić, bo uważa , że jest powaga komisji. By to jeszcze raz przemyśleć, żeby był protokół sporządzony na podstawie faktów a nie pomówień. Pomimo, że umówił się z przewodniczącym komisji, że nie będzie ten protokół dzisiaj odczytywany - gdyż uważa, że jest tam tyle zakłamań, niedomówień, insynuacji, natomiast przewodniczący komisji uważa, że tak nie jest - dlatego wnioskuje, by ten protokół dzisiaj odczytać.

Ustalono, że przewodniczący komisji będzie czytał protokół a po każdym punkcie Wójt będzie się ustosunkowywał.
Protokół komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący komisji W. Grzywiński zapoznał ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniach 15 i 16 stycznia 2008 r.

Zarzuty komisji dotyczyły;

 • nagminnego przekraczania przez Przewodniczącego Rady K. Mendaka limitu za używanie telefonu komórkowego ustalonego w kwocie 150 zł miesięcznie – m.in. stwierdzono, że opłaty za telefon kosztowały budżet gminy 7.132,96 czyli zostały przekroczone o 5.332,96 zł.
  Po dokonanych wpłatach zaległości za 2007 r. wynoszą 829,94 zł a za 2006 – 170.06 zł.
  W tym punkcie Wójt stwierdził, że jest to nieprawdą, że kosztowało to budżet gminy kwotę 7.132.96 zł. Dlatego, że Przewodniczący Rady wpłaca te pieniądze i nadal je będzie wpłacał i nie ma tutaj żadnego obciążenia budżetu. Zostało to źle sformułowane.
  Przewodniczący komisji uważał, że jest to prawdą, wyraźnie jest tu wszystko napisane ,tak to stwierdziła komisja.
 • sprawa należności za delegacje służbowe pobranych przez Wójta Gminy P.M.Woś na kwotę 8.143,90 zł w 2007 r. Brak jest potwierdzenia wyjazdów służbowego. Zgodnie z zarządzeniem Wójta podstawą do wypłacenia pieniędzy z tego tytułu jest potwierdzenie pobytu.
  Wójt wyjaśnił, że wydał zarządzenie w stosunku do pracowników, by ich zdyscyplinować. Natomiast nie ma żadnego przepisu , który wymagałby potwierdzenia pobytu na wyjeździe służbowym. Wystarczy tylko oświadczenie i na każdej delegacji jest to napisane. Ktoś nie znając temat i czytając ten protokół może stwierdzić , że nienależnie pobrał te pieniądze.
  Uważa, że w ciągu roku musi korzystać z samochodu prywatnego do celów służbowych. Każdy wie, jakie jest utrzymanie samochodu. Chce powiedzieć, że dzięki zarządzeniu, które wydał, pracownicy zostali zdyscyplinowani i obecnie to zarządzenie anuluje, nie ma takiego obowiązku.
  Przewodniczący komisji uważał, że skoro jest zarządzenie, to obowiązuje wszystkich. Jeśli się coś wprowadza, to należy się do tego stosować.
  Radny Róg uważał, że tutaj nie chodzi o podejrzenie, lecz o fakty. Chodzi o to, że nie ma potwierdzeń ,pieczątek.
  Radna Cioch stwierdziła, że jako członek Komisji Rewizyjnej wstydzi się, że protokół jest tak napisany a nie inaczej. Chodzi o prawidłową formę tego protokołu. Nie dołożyła starań, żeby były te sformułowania odpowiednie. Powinno być napisane , że był koszt 1800 zł a resztę przewodniczący Rady wpłacił. Wyjazdy były udokumentowane potwierdzeniem polecenia wyjazdów. Innych potwierdzeń się nie wymaga. W czasie posiedzenia pytała o takie zarządzenie Wójta. Jeśli chodzi o straż pożarną , to informowała na komisji, że nie powinno się pisać o czymś, co nie jest udokumentowane. Wszystkie faktury są zawsze wystawiane na Urząd Gminy, faktury za usługi idą na inwestora.
  W związku z taką sytuacja składa rezygnacją ze składzie Komisji Rewizyjnej ( Przewodniczący komisji stwierdził, że wg radnej wszystko jest dobrze, w porządku).
  Rezygnację przedłożyła Przewodniczącemu Rady co stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu
 • sprawa zakupu paliwa na koszenie boiska.
  W/ wyjaśnień Wójta była taka potrzeba w Kołbaczu. Komisja Rewizyjna jest po to, by stwierdziła fakty, a nie, że ktoś zakupił paliwo.
  Przewodniczący komisji stwierdził, że w okresie od 1.08.07- 31.10.07 wykaszaniem trawy na boisku zajmował się P.Olszewski D. i jego brat. Kosztowało to budżet 4.630 zł( dot. to tylko kosztów robocizny). Jest to bardzo dużo.
  Radny Róg stwierdził, że powinni to zrobić za połowę kwoty .
 • sprawa podlewania sadzonek lub krzewów prawdopodobnie na terenie Nadleśnictwa Gryfino, zakup paliwa. Zlecono to OSP St.Czarnowo. Za powyższa usługę wpłynęła kwota 2.000 zł na konto P.M.Baryła, którą podzieliła między strażakami uczestniczącymi w tych racach.
  Wójt wyjaśnił, że tego nie zlecił. To jest następna insynuacja. Jest to nie prawdą. Zapytał przewodniczącego komisji, na jakiej podstawie te fakty sprawdził.
  Radny Róg wyjaśnił , że to stwierdzono na podstawie informacji pracowników.
 • rachunek za dostawę darni (w protokole pomyłkowo było wpisane alarmu zamiast darń. Zostało to poprawione).
  Wójt wyjaśnił, że w tej sprawie odbył się przetarg.
 • sprawa remontu na stadionie w Kołbaczu, położenie dywanika i siew trawy.
  Przewodniczący komisji zapytał, kto robił remont stadionu w Kołbaczu. Stwierdził, że wszyscy wiedzą, kto robił, lecz nikt nie chce powiedzieć.
  Wójt wyjaśnił, że nawet przedszkolak w Kołbaczu wie, że darń była układana na płycie boiska a za bramkami półkola były obsiewane, dlatego był ten zakup trawy. Siew trawy był wykonany dwukrotnie. Co innego jest układanie trawy a co innego siew trawy. Nie należy tych dwóch spraw mieszać. Jaki jest koszt modernizacji stadionu jest to do sprawdzenia.

wnioski końcowe.

Wójt ustosunkował się do wniosków końcowych m.in. stwierdził, że nie ma zarządzenia dot. potwierdzania wyjazdów służbowych, pieniądze z delegacji wykorzystuje na wyjazdy służbowe.

Po burzliwej dyskusji w sprawie j/w Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że podtrzymuje swoje zobowiązania albo zrezygnuje z pracy w komisji. Komisja stwierdziła takie fakty i nie będzie weryfikować tego protokołu.

Radny Róg stwierdził, że uczestniczy w sesji Komendant Policji i jeśli Komisja Rewizyjna ma podejrzenia, jak również każdy kto coś wie na ten temat, to niech to zgłosi.

Komendant Policji P.Łuszczewski zwrócił uwagę, że jeśli są jakieś domniemania, podejrzenia, to są od tego odpowiednie organa. Wnioskował o normalną dyskusję a nie „opluwanie się nawzajem…”

W dalszej części sołtysi zgłaszali swoje zapytania;

Sołtys Komorówki P. Żygadło H;

 • usłyszała w informacji Wójta, że droga do Komorówki będzie robiona dopiero za rok a obiecywano w tym roku.
  Wójt wyjaśnił, że został już sporządzony i przesłany wniosek w tej sprawie.

Sołtys Dębiny P. Kozber U.;

 • oczyszczalnia nie oczyszcza ścieków , tylko je rozdrabnia.
  Wójt sprawdzi to w terenie.

Sołtys Dobropola Cz. Mielnicki;

 • co z naszym klubem, czy jest możliwość przejęcia go przez radę sołecką. Jest zimno a sklep jest czynny do godziny 20??. Nie ma tutaj kobiety, by tam mogła prowadzić działalność.
 • młodzież prosi o zakup piłki siatkowej.
 • czy jest takie prawo, żeby inne firmy przejeżdżały na nasz teren i wyciągali szambo. Oni biorą 180 zł.
  Wójt wyjaśnił, że muszą mieć zezwolenie, koncesje.

Sołtys Żelewa Świętek H;

 • kiedy może się spodziewać doposażenia świetlicy ( komputery itp.)
 • ma nadzieję, że w tym roku będzie w Żelewie oświetlenie,
 • poinformował, że temat wody będzie poruszany na zebraniu wiejskim.

Sołtys Kołbacza St. Kopczyńska;

wnioskowała o uporządkowanie chodników, czy jest możliwość zrobienia tego jeszcze przed wiosną ,

w imieniu wszystkich matek wnosi o postawienie ławek na placu zabaw i dodatkowej ślizgawki.

Ad. 23 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Odpowiedzi udzielał Wójt M.Woś i tak:

 • sprawa drogi do Komorówki , plaża, rekultywacja cmentarza (zgłaszał radny Piątkowski, sołtys Żegadło)
  Udrażniamy fragment w najbardziej złym miejscu na drodze do Komorówki ( droga się zapada). Wykonawca wybrał głęboko torf i ta jezdnia się rozpadła. Jesteśmy w trakcie zasypywania tego wyrobiska. Tam zostanie nasypana warstwa ziemi , by można było przejechać. Wykonany zostanie przepust i będzie dobrze.
  Jeśli chodzi o plażę w Żelewie, to czyni starania , żeby przejąć to od Nadleśnictwa Klinisko.
  Sprawie cmentarza jest badana. Brakuje jeszcze informacji od Proboszcze Kobylanki. Jest brak dokumentów, na jakiej podstawie został on zamknięty. Wcześniej to należało do Parafii Kobylanka.
 • wycieki z urządzeń Kołbacza , droga St.Czarnowo - Dębina( zgłaszał radny Dobrzański);
  Sprawdzimy te wycieki w terenie.
  Droga ze Starego Czarnowa do Dębiny jest przeznaczona szczególnie dla rolników i nie powinno się zakazywać wjazdu powyżej 3,5 ton.
 • lampy , krzaki, zakup stolików krzeseł, ogrzewanie( zgłaszała radna Marczewska )
  Sprawdzimy to oświetlenie. Po remoncie świetlicy zwracał uwagę, żeby ktoś się zajął tą świetlicą. Są tam ciągle otwarte drzwi. Jest przygotowana umowa dzierżawy na świetlicę ( 500 - 600 zł ) co realizuje P.Pawłowski.
  Uważa, że zakup tylu stolików i krzeseł, to przesada. Jest oczywiste, że muszą te krzaki uporządkować.
 • budynek tzw. piekarnia, studzienka, ryneczek ( zgłaszał radny Róg i Dudziński);
  Ten budynek został przejęty łącznie z innymi budynkami jak ; przedszkole, teren sali gimnastycznej itp. Wkrótce zostaną w tym budynku zabezpieczone kominy, jednak dużego remontu nie możemy tam zrobić. Jednak te najważniejsze rzeczy będą zrobione.
  Studzienka - jest to ul. Cystersów i jej właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Płonia”.
  Uporządkowanie tzw. ryneczka to zadanie dla właściciela terenu. To nie jest nasz teren.
 • topole , wniosek związku gmin ( zgłaszał radny Kałucki);
  Sprawa wycięcia topoli została zgłoszona i będą wycięte. Jeśli chodzi o wniosek, to Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie tłumaczy się tym, że będziemy stawać do konkursu. Kanalizację w Starym Czarnowie będziemy robić obecnie z własnych środków.
  Na temat drogi do Komorówki już mówił , również o oczyszczalni ścieków w Dębinie -to zostanie sprawdzone.
 • sprawa wyposażenia świetlicy , oświetlenia (zgłaszał sołtys Żelewa)
  Na pewno świetlica będzie wyposażona , trochę cierpliwości. W Kołbaczu już jest interenet , również w Dobropolu i będzie w Żelewie.
 • porządek, ławeczek ( zgłaszała sołtys Korbacza);
  Ławeczki będą zrobione , lecz ślizgawka na razie nie. Chodniki również będą sprzątane.

Ad. 24 Wolne wnioski.

Radny Dobrzański stwierdził, że jest nieprawdą, że na drodze do Komorówki ktoś wykopał torf. Tam wybrano gruz i wywieziono. Została tam położona rura przepływowa.

Przewodniczący Rady zapoznał z wnioskiem P.Baryły o sprostowanie protokołu Komisji Rewizyjnej w części dotyczącej jej osoby.
Pismo stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Ad. 25 Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godzinie 1630.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała:
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 18-04-2008 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-04-2008 12:00