herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół z obrad

Protokół Nr XVI/08
z XVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 28 kwietnia 2008 r. w godz. od 1200- 1600
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

 

Obrady XVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak. Powitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu tj. Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, sołtysów, zaproszonych gości oraz pozostałe osoby. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy w tym czasie 14 radnych (spóźnił się radny Piątkowski Mieczysław), co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał. Ogółem w sesji uczestniczyło 15 radnych.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji (porządek taki radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o terminie sesji i projektami uchwał- stanowi to załącznik nr 3 );
porządek przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie obrad XVI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy tj. z dn. 28.03.2008 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji;
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za rok 2007 (w tym wykonanie budżetu) i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2008 - druk nr 8/XVI;
  • dyskusja.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007 - druk nr 1/XVI;
  1. opinia Składu Orzekającego RIO w Szczecinie o sprawozdaniu,
  2. opinie stałych komisji Rady Gminy o wykonaniu budżetu gminy  za 2007 r.
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo,
  4. opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  5. dyskusja
  6. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.- druk nr 2/XVI;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji pola golfowego w miejscowości Binowo – druk nr 3/XVI;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Dobropole Gryfińskie w drodze przetargu nieograniczonego (dot. dz. nr 50/2) - druk nr 4/XVI,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Stare Czarnowo (dot. części dz. nr 232/1 i 232/2) - druk nr 5/XVI.
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej – druk nr 6/XVI
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo – druk nr 7/XVI;
  1. przedstawienie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady  Gminy Stare Czarnowo,
  2. powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego dot. odwołania przewodniczącego Rady.
  3. głosowanie,
  4.  podjęcie uchwały.
 15. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego FAGUS i rekreacji na terenie Gminy Stare Czarnowo w roku 2007 (w tym wykonanie budżetu)- druk nr 9/XVI i 10/XVI;
  • dyskusja.
 16. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo za 2007 r. (w tym wykonanie budżetu) – druk nr 11/XVI
  • dyskusja.
 17. Zapytania sołtysów.
 18. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do w/w porządku wniesiono następujące zmiany;

Radna Cioch wnioskowała o wycofanie swojej rezygnacji z członkowstwa w komisji rewizyjnej.
W uzasadnieniu podała, iż w dniu 08.02.2008 r. złożyła na piśmie rezygnację z członkowstwa w komisji rewizyjnej. Od tego czasu wiele się zmieniło. Niektórzy radni prosili ją, by przemyślała swoją decyzję.
Na dzień dzisiejszy zmieniła swoją decyzję i prosi o wycofanie swojego wniosku w sprawie rezygnacji z członka komisji rewizyjnej.

Złożone pismo z dnia 28.04.2008 r. w sprawie wycofania rezygnacji z członka komisji rewizyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu tj. z dnia 28.04.2008 r.

W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał do przegłosowania sprawę zdjęcia z porządku obrad;
- projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej – druk nr 6/XVI (pkt. 13 porządku).
Przed przegłosowaniem wniosku radny Grzywiński przypomniał, że zgodnie z zapisem w statucie gminy, komisja rewizyjnej powinna być 4 osobowa. Dotychczas w skład komisji wchodziło 5 osób. Jest to naruszenie statutu. Dlatego należy tę sprawę przedyskutować.

Następnie przewodniczący ponownie zapytał, kto z radnych jest za zdjęciem z porządku obrad pkt 13;
- za takim wnioskiem głosowało 12 radnych,
- wstrzymał się 1 radny (1 radny nie brał udziału w głosowaniu).

Wycofany projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji rewizyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności został przegłosowany porządek obrad po wprowadzeniu powyższej zmiany;

- za takim porządkiem głosowało 14 radnych.

Porządek po zmianach przedstawiał się następująco;

 1. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy tj. z dn. 28.03.2008 r.
 2. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie  międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji;
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za rok 2007 (w tym wykonanie budżetu) i przedstawienie  potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2008 - druk nr 8/XVI;
  • dyskusja.
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za rok 2007 - druk nr 1/XVI;
  1. opinia Składu Orzekającego RIO w Szczecinie o sprawozdaniu,
  2. opinie stałych komisji Rady Gminy o wykonaniu budżetu gminy  za 2007 r.
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo,
  4. opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  5. dyskusja f/ podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.- druk nr 2/XVI;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dotyczącego lokalizacji pola golfowego w miejscowości Binowo – druk nr 3/XVI;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej,  położonej w miejscowości Dobropole Gryfińskie w drodze przetargu  nieograniczonego (dot. dz. nr 50/2) - druk nr 4/XVI,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej  nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Stare Czarnowo (dot. części dz. nr 232/1 i 232/2) - druk nr 5/XVI.
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy  Stare Czarnowo – druk nr 7/XVI;
  1. przedstawienie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady  Gminy Stare Czarnowo,
  2. powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania  tajnego dot. odwołania przewodniczącego Rady.
  3. głosowanie,
  4. podjęcie uchwały.
 13. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego FAGUS  i rekreacji na terenie Gminy Stare Czarnowo w roku 2007  (w tym wykonanie budżetu)- druk nr 9/XVI i 10/XVI;
  • dyskusja.
 14. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo  za 2007 r. (w tym wykonanie budżetu) – druk nr 11/XVI
  • dyskusja.
 15. Zapytania sołtysów.
 16. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Zgodnie z przyjętym porządkiem j/w przystąpiono do jego kontynuacji;

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy tj. z dn. 28.03.08 r.

Do protokołu z dnia 28.03.2008 r. nie wniesiono żadnych uwag, zastrzeżeń (protokół były doręczone radnym wcześniej do zapoznania);
- za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych(1 radny nieobecny).
Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu tj. z dnia 28.04.2008 r.

Ad. 3 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;

Przewodniczący Rady K.Mendak zapoznał z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym a mianowicie:

 • pismo z dnia 01.04.2008 r. P.Kazimierza Saganowicza dot. uchwalenia jak najszybciej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kołowo,
 • pismo z dnia 07.04.2008 r. P. Adama Wieczorka w sprawie wyjaśnienia powodu odmowy uchwalenia planu miejscowego miejscowości Kołowo, co ma związek z pozbawieniem mieszkańców możliwości rozwoju jak; kanalizacja, oczyszczalnia ścieków itp.
 • pismo z dnia 20.04.2008 r. P.Eugeniusza Przybylskiego w sprawie szybkiego uchwalenia planu miejscowego miejscowości Kołowo,
 • pismo z dnia 14.04.2008 r.(Firmy „Jadwiga” Różanki informujące o ogólnopolskich igrzyskach sportowych organizowanych dla radnych samorządów miast, gmin i powiatów, które odbędą się w dniu 28.0620.08 r. Zapraszają do wzięcia udziału.
 • oświadczenie rady soleckiej w Dobropolu dot. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 50/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobropole. Wnoszą, by uzyskane środki ze sprzedaży zainwestować w ich miejscowość.

Odczytane pisma stanowią zał. nr 7, 8, 9, 10, 11 do niniejszego protokołu.

(w tym czasie przybył spóźniony radny Piątkowski)

Następnie przewodniczący Rady poinformował o terminach odbytych posiedzeń poszczególnych komisji w okresie międzysesyjnym tj. w dniach; 18.03.08 r. 07.04.08 r. 09.04.08 r. 10.04.08 r. 25.04.08 r.
Poprosił o odczytane protokołów przez przewodniczących komisji Rady i tak;
Przewodniczący komisji rewizyjnej W. Grzywiński zapoznał;
- z protokołem posiedzenia komisji z dnia 18.03.2008 r. z przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków budżetu gminy w miesiącu lutym b r. wydatków związanych z inwestycją „ Budowa sali sportowej w Kołbaczu” oraz o podejmowanych działań odnośnie ściągnięcia podatku rolnego od ZZD Kołbacz. Tutaj komisja zwróciła uwagę na koszty związane z przygotowaniem wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę sali gimnastycznej. Należność została wypłacona, natomiast środki zewnętrzne na salę nie wpłynęły. Na temat podatku rolnego od ZZD Kołbacz komisja poświęci oddzielne posiedzenie (wystosowane pisma przez Wójta do Ministra Finansów a następnie do Trybunału Konstytucyjnego są ze skutkiem negatywnym).
- z protokołem posiedzenia komisji z dnia 10.04.08 r. dot. wykonania budżetu za 2007 r. i udzielenia absolutorium.
Komisja wnioskowała o udzielenie Wójtowi absolutorium.
Protokoły szczegółowe stanowią załączniki; nr 12 i 13 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska B.Froncala zapoznała;
- z protokołem posiedzenia komisji z dnia 09.04.08 r. w zakresie analizy wykonania budżetu gminy za 2007 r. Szczególną uwagę zwrócono na wydatki związane z zagadnieniami działania komisji. jak; rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Stwierdzono m.in. że jest niskie wykonanie planu w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych w roku 2007. Komisja wypracowała szczegółowe wnioski do realizacji. Pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu, wnioskując o udzielenie absolutorium (opinia niejednogłośna).
Protokół szczegółowy stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych D.Cymerman zapoznała;
- z protokołem posiedzenia komisji z dnia 07.04.2008 r. w zakresie analizy wykonania budżetu gminy w roku 2007 r. szczególnie uwzględniając sfery działania komisji, m.in. świetlicy w Kołowie, zabezpieczenia środków finansowych na adaptację strychu w Zespole Szkół w Kołbaczu, pozyskiwania funduszy zewnętrznych itp. Komisja wypracowała wnioski do realizacji Wójta. Pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2007 r. wnioskując o udzielenie absolutorium.
Protokół szczegółowy stanowi zał. nr 15 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca komisji budżetu i rozwoju gospodarczego B.Cioch przypomniała, że protokół z posiedzenia jej komisji z dnia 26.03.2008 r. był odczytany na poprzedniej sesji. Tam komisja wyraziła swoją opinią o wykonaniu budżetu za 2007 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i wnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi a nie udzieliła Wójtowi absolutorium - bo takie są pogłoski, że komisja budżetu udzieliła Wójtowi absolutorium.
Przewodniczący Rady wyjaśnił że absolutorium udziela Rada Gminy poprzez głosowanie na sesji.
Protokół stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójta Gminy M. Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym, m.in. stwierdził;

 • uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Gminy Trzcińsku Zdroju z udziałem przedstawicieli Niemiec. Wspólnie z gminami Niemiec będziemy podejmować przedsięwzięciem m.in. jednym z nich będzie oznakowanie naszych obiektów zabytkowych, tych ważniejszych, również w przyszłości budowa ścieżki rowerowej itp.
 • w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie odbyło się spotkanie na temat aktywizacji kobiet w wieku powyżej 50 lat. Tutaj szczegóły przedstawi Z- ca Wójta.
 • brał udział w posiedzeniu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego m.in. na temat budowy obszaru metropolitalnego w Szczecinie. W obszar ten również Gmina Stare Czarnowo się wpisuje. Chce przy tej okazji powiedzieć, że była to sesja pouczająca, zmienił się Marszałek Województwa. Obserwując tam obrady zauważył, że podobnie odbywają się sesje, jak gdzie indziej.
 • podpisał umowę na budowę drogi Stare Czarnowo – Dębina. Przetarg odbył się w dniu 18.04.08 r. W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z wykonawcą. Do końca maja b r. będzie położony asfalt. Przy tej okazji chce wnieść krótkie sprostowanie do wniosku komisji rolnictwa odnośnie niskiego wykonania wydatków związanych z remontami dróg. Tłumaczył wcześniej, dlaczego jest tylko wydatkowane 14,88 % zaplanowanego planu w 2007 r. Gdyby wykonał roboty, które były zaplanowane, zapisane w budżecie z pominięciem przetargu, to prawdopodobnie dzisiaj nie byłby na tym miejscu. Były ogłoszone trzy przetargi i nie znalazł się żaden oferent, który wykonałby to za kwotę oferowaną w budżecie. Ma nadzieję, że w tym roku po wydatkowaniu pieniędzy z budżetu przeznaczonych na drogi Rada Gminy przeznaczy dodatkowe środki na remont drogi do Komorówki. O tej sprawie już wcześniej sygnalizował, że będzie się o to zwracał do Rady. Myśli, że w tym roku zrobimy te dwie ważne inwestycje dla gminy.
 • również chce się odnieść do wniosku zarówno komisji rewizyjnej jak komisji rolnictwa odnośnie podatku rolnego od Instytutu Zootechniki. Jakie były działania czynione w tym zakresie, to należałoby przyjrzeć się dokumentom, jakie posiada, jaka była prowadzona korespondencja pomiędzy Instytutem w Krakowie a Urzędem Gminy Stare Czarnowo. Trzeba było ustalić, kto jest właścicielem a kto dzierżawcą. Była prowadzona również korespondencja między Urzędem a Ministrem Finansów. Do Trybunału Konstytucyjnego zostało wysłane pismo o zajęcie stanowiska w tej sprawie w miesiącu sierpniu 2007 r. (jak dobrze pamięta). Odmawiają wszczęcia postępowania a na to złożył zażalenie. Oczekuje na odpowiedź. Nie można zmusić Instytut Zootechniki do płacenia czegoś, jeśli ustawa ich zwalnia. Przypomina sobie jak w 1998 r. była taka sytuacja, że Wójt doprowadził do tego, że komornik wyegzekwował ten podatek od Kołbacza a później gmina musiała go zwrócić po roku wraz z odsetkami. Nie ma złej woli w tej sprawie, także chciałby, żeby te pieniądze od Kołbacza wpływały do kasy gminy. Myśli, że będą uznane nasze racje i zmieni się w tym zakresie ustawa.
 • spotkał się w Wojewódzkim Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie z Prezesem odnośnie cmentarza w Żelewie. Wystosował pismo w tej sprawie i czeka na odpowiedź. Taki warunek stawia Powiatowy Inspektor Sanitarny.
 • brał udział w spotkaniu w Gminie Löcknitz na temat adaptacji przedszkola w Kołbaczu, gdzie będzie można uzyskać dodatkowe pomieszczenia dla szkoły a także wprowadzenia dodatkowych lekcji z języka niemieckiego. Możemy się spodziewać nawet do 85% zwrotu kosztów dofinansowania. Będzie złożony wspólny wniosek w tej sprawie z tym, że w Gminie Löcknitz będzie budowane nowe przedszkole, bo bardzo dużo się tam sprowadziło naszych rodaków.
 • jest propozycja, by po wybudowaniu sali gimnastycznej w dotychczasowej sali zorganizować studio językowe dla szkoły i mieszkańców gminy.
 • były w Urzędzie wizyty z organów kontrolujących m.in. z Urzędu Kontroli Skarbowej w sprawie niepłacenia podatku rolnego przez Instytut Zootechniki w Kołbaczu, z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w sprawie skarg, jakie wpłynęły do Urzędu. Usiłowano zainspirować także kontrole ze Straży Pożarnej. Był telefon z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, że w jednostkach OSP dzieją się oszustwa, tzw. przewały i jest ogólny bałagan. Jakiś jeden osobnik zadzwonił do nich z taką informacją, żeby spowodować kontrolę straży pożarnej w naszej gminie Na ostatniej sesji informował o protokole pokontrolnym z przeprowadzonej kontroli przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej w naszych jednostkach OSP. Wyniki kontroli są dobre i możemy mieć powody do satysfakcji. Mówił również o zorganizowanym punkcie staży w St.Czarnowie. W dniu 17.04.2008 r. przez cały dzień Urząd Gminy był sparaliżowany. A to dlatego, że doniesienie, które złożył jeden z osobników prawdopodobnie do CBA a następnie Prokurator wydał decyzję a dokładnie postanowienie o wydanie rzeczy. Dotyczyło to 10 wymienionych zagadnień, co należało przekazać przybyłej Policji, oryginalne dokumenty. M.in. dot. niepłacenia podatku rolnego przez Instytut Zootechniki w Kołbaczu, płacenia podatku leśnego przez Nadleśnictwo Gryfino 2002-2008, pobranych pieniędzy przez P.M.Woś z tytułu poleceń wyjazdu, potwierdzeń pobytu – delegacji i to dotyczyło okresu lat 2002-2008, zlecenia pracy firmie należącej do H.Wosia, również innej firmy, która wykonywała prace na terenie gminy, zamiany działki 494 na działkę 438/4 w St.Czarnowie, sprzedaży działki w Dębinie (tutaj chodzi o niedokończone bloki mieszkalne), dokumenty dot. przewozowej Firmy Stylbus, wycięcia drzew w St.Czarnowie i Dębinie, przekształcenie działek w Kołowie na działki budowlane. To wszystko dotyczyło lat 2002 – 2008. Trzeba było bardzo dużo dokumentów, teczek, segregatorów obejmujących te lata przeglądnąć, by odnaleźć żądane dokumenty, dowody wpłaty itp. Praktycznie wszyscy pracownicy musieli pomagać do godziny 16??. Dokumenty zostały zabezpieczone, opieczętowane, podpisane przez dwie strony i przewiezione przez przybyłe osoby do Prokuratury w Gryfinie. Będą prowadzone czynności, dochodzenie. Chce powiedzieć, że będą te czynności prowadzone nie przeciwko Wójtowi, lecz w sprawie. Jest tym lekko zmęczony i na pewno nie wytrąciło to go z równowagi. Dalej będzie pracował na rzecz gminy i mieszkańców.
 • jest wspólna koncepcja 3 gmin dot. programu dostarczania wody pitnej (St.Czarnowo, Kobylanka, Gryfino). Gryfino się jeszcze nie określiło, czy chce w te struktury wejść.
 • chce jeszcze powiedzieć dla zobrazowania, ile gmina pozyskała terenów w ostatniej kadencji do dnia dzisiejszego i tak; gmina pozyskała prawie 73 ha gruntów a w tym samym czasie sprzedała, czy przekazała 30 ha a z tego to 24 ha, to ciągi dla ZWiK (Wójt pokazał te tereny na mapie).
  Można zauważyć ile gmina się wzbogaciła.

Z-ca Wójta A.Łysik poinformował, że odbyło się spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie na temat programu dot. aktywizacji kobiet powyżej 50 lat. Zostanie złożony wniosek w tej sprawie na dofinansowanie proponowanych kwalifikacji w zakresie sprzedawcy, fryzjerstwa itp.
Kobiety, które nie mogą pracować, z uwagi na opiekę nad dziećmi mogą swoje dzieci zaprowadzać do świetlic, na które będzie dofinansowanie; w tym na wyposażenie takich świetlic. Byłoby ok. 300 zł na dziecka (gwarantuje się zakup materiałów dla 50 dzieci i dofinansowanie dla 100 kobiet). Gwarantują również prace na okres 6 – 9 miesięcy dla tych kobiet, które będą uczestniczyły w tym programie.
Uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim na temat programu dot. budowy boisk sportowych na lata 2008 – 2012.
Jesteśmy na liście i do dnia 23.05.2008 r. musimy zebrać wszystkie niezbędne dokumenty w tym zakresie.
Następnie zapoznał z protokołem pokontrolnym Urzędu Wojewódzkiego z przeprowadzonej kontroli w zakresie wniesionych skarg do Urzędu Gminy w roku 2007 - nie stwierdzono takich skarg. Natomiast wpłynęła jedna skarga P.Ptaka na działalność Wójta do Rady Gminy Stare Czarnowo. Skarga była przedstawiona do analizy przez Radę Gminy i Rada uznała ją za bezzasadną Taką odpowiedź udzielono zainteresowanemu oraz dla Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Ad. 5 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 31 marca 2008 r. przedstawiła Skarbnik Gminy A. Baran; m.in. stwierdziła, że budżet gminy na rok 2008 r. został uchwalony w dniu 14 grudnia 2007 r.

Po stronie dochodów - 8.951.207 zł
Po stronie wydatków - 12.213.814 zł

Do dnia 31.03.08 r. Rada Gminy Stare Czarnowo dokonała w budżecie zmiany jedną uchwałą Rady, natomiast Wójt Gminy trzema zarządzeniami.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków jest przedstawione w załącznikach 1 i 2 do informacji.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 30,10 % tj. do kasy gminy wpłynęła kwota 2.689,335,27 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała z wpływów z podatków i opłat lokalnych tj. 925.677,58 zł co stanowi 34,42 %, wpływy z subwencji z budżetu państwa, to kwota 853.224,97 zł - co stanowi 31,73 %. Udział w podatkach stanowi dochód -11,26%.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych stanowią 9,78% dochodów ogółem.
Uzyskaliśmy także kwotę 179.042,81 zł jako środki uzyskane z innych źródeł, a w szczególności dofinansowanie budowy sali sportowej w Kołbaczu ze środków FRKF stanowi to 6,66 %.
Wydatki w ciągu trzech miesięcy zamknęły się w kwocie 1.993.825,38 zł co stanowi 16,35% planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, co stanowi 31,85%, na administrację publiczną, co stanowi 19,13%, na kulturę fizyczną i sport, co stanowi 11,79%, ogółu wydatków, na pomoc społeczną, co stanowi 16,58%.
Różnica między otrzymanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 695.509,89 zł, stanowi to nadwyżkę budżetu przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Gmina na dzień 31.03.2008 r. nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych w związku z czym wskaźnik zadłużenia wynosi 0,00 %.
Na rachunku bankowym na dzień 31.03.08 r. widnieje kwota w wysokości 386.785,50 zł.
Są założone lokaty terminowe w B S Chojna O / Stare Czarnowo na łączną kwotę 1.400.000 zł, z czego 350.000 zł znajduje się na rachunku GFOŚ.
Szczegółowa informacja stanowi zał. nr 17 do niniejszego protokółu.

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania wnosili n/w radni;

Radna Cioch;

 • czy możliwe byłoby zlokalizowanie boiska treningowego w Kołbaczu na terenie między szkołą a ul. A. Jagiellonki. Obecnie ten teren zarasta a tak byłoby wszystko w pobliżu. Wspominał wcześniej Wójt na temat utworzenia takiego boiska i miał rozpoznać teren).

Radny Dobrzański;

 • czy pozyskujemy środki od Agencji gruntów rolnych na remonty dróg? szczególnie chodzi o drogę do Komorówki, Dębiny,
 • nadal podczas opadów deszczu woda spływa drugą stroną drogi, studzienka nie odbiera tej wody, jest niedrożna. Proponuje wybić na przeciwko tych istniejących studzienek po drugiej stronie, by ta woda tam spływa. W asfalcie znajduje się studzienka, która została zalana asfaltem i należy ją odkryć i również udrożnić.
 • czy są pozyskiwane środki na zabytki od Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego?, czy są złożone wnioski?, mamy swoje zabytki w Kołbaczu - budynek byłej szkoły.
 • przy drodze do Kołbacz - Dębina nadal leżą wycięte na poboczach gałęzie. Należy to uporządkować, usunąć. Na zebraniu wiejski mieszkańcy ten temat poruszyli.

Radny Grzywiński;

 • chce zwrócić Wójtowi uwagę, by w swoich wypowiedziach używał konkretnych nazwisk a nie słów „osobnicy, osobnik itp.” Wiadomo jest wszystkim i Wójtowi również, kto złożył doniesienie do Prokuratury, że to był P.Dobrzański, ja natomiast jestem autorem pisma komisji rewizyjnej z dnia 10.04.08 r. skierowanym do Rady Gminy, podpisałem się pod nim, podałem pewne fakty i Wójt się nie musi z nimi zgadzać. Poczekajmy na efekt końcowy, radny złożył doniesienie, Prokuratura to zbada i zobaczymy. Dlatego prosi, by nie używać takich słów ,tylko konkretnie dany radny, jeśli jest to wszystkim wiadome.
  Wójt wyjaśnił, że dotąd nie wiedział, kto złożył to doniesienie i właśnie teraz się dowiedział od radnego, że dostarczył to pismo do Prokuratury p. radny Dobrzański.

Radny Żerebecki;

 • podziękował za podjęcie szybkich działań odnośnie ustawienia kontenera na materiały gabarytowe. Na pewno dużo mieszkańców z tego skorzystało i są takie rzeczy potrzebne. Mogłoby być lepiej to zorganizowane, ale na ten temat porozmawiamy może na komisji.
 • nadal wnioskuje o podjęcie działań w zakresie ustawienia znaku na krzyżówce w kierunku Kołbacza, drodze nr 3 i na terenie Kołbacza. Czy już coś w tej sprawie jest robione?
 • chciałby, żeby na najbliższej sesji ująć w porządku sesji Rady sprawę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kołowo.
 • czy będzie ogłoszony przetarg na budynek byłej szkoły w Kołbaczu (niszczeje ,zarasta teren przy budynku itp.).

Radny Drwal;

 • zapoznał z interpelacją (na piśmie) w sprawie pomocy gminy w likwidacji barier architektonicznych dla P.Ruć Marka z Glinnej.
  Interpelacja została złożona na ręce przewodniczącego Rady, który przekazał ją Wójtowi Gminy.
  Szczegółowa treść interpelacji stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Radna Marczewska:

 • kiedy będą usunięte usterki w świetlicy w Dobropolu. Komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych podczas przeglądu świetlic stwierdziła tam m.in. zacieki na ścianach, które należy usunąć.
 • nie działa interent przy komputerze na świetlicy (zgłaszała o tym osoba opiekująca się świetlicą),
 • naprawić drogę w kierunku Państwa Burakowskich., w jakim terminie będzie ona robiona?
 • na poboczach drogi w kierunku Śmerdnicy leżą gałęzie i połamane drzewa i nie można przejechać,
 • czy jest możliwość ustawienia koszy na śmieci przy cmentarzu w St.Czarnowie od strony drugiej bramy?

Radny Piątkowski;

 • w informacji Wójta nie usłyszał o podjętych działaniach odnośnie remontu drogi do Żelewa. A może Wójt zapomniał powiedzieć? Prosi o informację w tej sprawie.

Radny Róg;

 • zgłasza potrzebę zamontowania nowych tablic w Kołbaczu. Znajdują się stare, zniszczone nie zamykane.

Radny Dudziński’

 • czy zostały podjęte jakieś już działania odnośnie wycinki drzew przy kościele w Kartnie? (zgłaszał to już kilkakrotnie).
 • utwardzić wysepkę (po lewej stronie przy przystanku PKS) w kierunku Gryfina,
 • jak wygląda dalsza sprawa podatku od ZZD Kołbacz. Chce przypomnieć, że wcześniej był ten podatek refundowany przez państwo.

Ad. 7 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za rok 2007 (w tym wykonanie budżetu) i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2008 - druk nr 8/XVI;

Sprawozdanie j/w przedstawiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej P.Elżbieta Adrabińska.

Dyskusja – brak.
Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Wójt dodatkowo poprosił P.Adrabińską, by wyjaśniła sprawę Pana Ruć Marka z Glinnej, jakie były podjęte działania w tym kierunku (jeśli pamięta).
Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że dokładnie nie pamięta wszystkiego, bo była ta sprawa prowadzone kilka lat temu.. Wówczas zwracał się do OPS o pomoc i z takiej pomocy korzystał. Chodziło o podjazd i windę. Mieliśmy dwóch wykonawców, chętnych, którzy chcieli pomóc temu Panu, lecz P.Ruć nie chciał z nami rozmawiać, odmówił nam, ponieważ miał sponsora, którego nie chciał ujawnić – kto to jest, na jaką kwotę itp. Korzystał również z dofinansowania Pomocy Rodziny. Całą dokumentacje w tej sprawie posiada, która została przekazana do archiwum. Będzie musiała te dokumenty odnaleźć. Jest jej wiadome, że dzisiaj było spotkanie u P.Rucia z przedstawicielkami Centrum Pomocy Rodzinie i wie, że może otrzymać dofinansowanie w kwocie 24.000 zł na likwidację barier architektonicznych, z tym, że musi samo dofinansować kwotę 6.000 zł. Teraz także nie chce powiedzie skąd uzyska te pieniądze, tylko, że będzie je miał.
Przewodniczący Rady poinformował radnego Drwala, że szczegółową odpowiedź uzyska w określonym terminie na piśmie,.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007 - druk nr 1/XVI;

Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak zapoznał;
- z uchwałą NR XXV/62/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Stare Czarnowo z wykonania budżetu gminy za 2007 r.
Opinia Składu Orzekającego RIO w Szczecinie jest pozytywna i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

- z uchwałą NR XLVI/139/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 r.
Skład Orzekający RIO w Szczecinie pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo z tytułu wykonania budżetu za 2007 r.
Opinia Składu Orzekającego RIO w Szczecinie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2007 r. zapoznał już Radę Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P. Wiesław Grzywiński na początku sesji, przy pkt. 3 porządku, dlatego nie będzie ponownie ten wniosek odczytywany.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i wnosi do Rady Gminy Stare Czarnowo o udzielenie P.Markowi Woś – Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium za 2007 r. Podobnie stanowiska poszczególnych komisji Rady są pozytywne.
Stanowiska komisji stanowią załączniki nr 22, 23, 24, 25 do niniejszego protokołu. Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi zał. nr 26 do niniejszego protokołu.

Dyskusja;

Radny Grzywiński W. (jako przewodniczący komisji rewizyjnej) poinformował, że zgodnie z wolą większości członków komisji rewizyjnej wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 r. został zaopiniowany pozytywnie (opinia komisji nie jest jednogłośna w tej sprawie). Miał dużo wątpliwości przy opracowywaniu tego wniosku, w związku z powyższym ustalił z Regionalną Izbą Obrachunkową pewne czynności, które miał do wykonania. Sporządził do Rady Gminy dodatkowe pismo, jak gdyby poza tym wnioskiem, które mówi o pewnych sprawach. Każdy radny otrzymał to pismo do wiadomości i mógł się z tym zapoznać. Gdyby były jakieś pytania dotyczące tych uwag, to postara się wyjaśnić. Chce powiedzieć, że pismo (uchwała) Składu Orzekającego RIO dot. udzielenia absolutorium jest dla niego formalnością, że budżet jest ok. Oceniają sprawozdanie, wykonanie budżetu, czyli suche fakty, cyfry itp., natomiast, jeśli chodzi o inne sprawy, pozakulisowe, to nic nie wiedzą, chyba, że będzie inne dodatkowe pismo. Dlatego przekazuje dodatkowe pismo do wiadomości Rady, Wójtowi, natomiast tego pisma nie przesyłał do wiadomości RIO.
Pismo (dodatkowe z dnia 10.04.08 r.) komisji rewizyjnej stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 11 radnych.
- przeciw głosowało 4 radnych
Uchwała została podjęta (udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo P. Markowi Woś z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 r.).
Jest to uchwała nr XVI /127/ 08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Wójt Gminy P. Marek Woś podziękował Radzie Gminy za udzielenie absolutorium za 2007 r. stwierdzając jednocześnie, że tych radnych, którzy głosowali przeciwko udzieleniu absolutorium ma nadzieje przekonać do tego, żeby następne absolutorium było udzielone większą ilością głosów.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. - druk  nr 2/XVI;

Proponowaną uchwałę omówiła Skarbnik Gminy A.Baran, m.in. wyjaśniła, że proponuje się zwiększenie dochodów budżetu i wydatków w dziale Oświata i Wychowanie o kwotę 10.030 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. projekt ekologiczny „bez wody nie ma życia”. Kwota ta wynika z zawartej umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zespołem Szkół w Kołbaczu. Środki te zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz nagród konkursowych. Zmniejsza się wydatki o kwotę 217.000 zł w dziale Gospodarka Komunalna a zwiększa się wydatki o tę kwotę w dziale Kultura Fizyczna. Chodzi o to, że Gmina St.Czarnowo znalazła się na liście gmin, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania budowy boiska sportowego w St.Czarnowie w ramach projektu „moje boisko – Orlik 2012”. By móc z tego skorzystać należy zabezpieczyć środki w naszym budżecie jako wkład własny do projektu, który wyniesie 450.000 zł. Są zaplanowane w budżecie środki w kwocie 233.000 zł. Jest możliwość skorzystania z dofinansowania przez Urząd Marszałkowski na zakup sprzętu sportowego z programu „ pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury „ Można z tego zakupić sprzęt do sali sportowej w Kołbaczu (drabinki, siatki, kosze itp.).Podlegałoby to 50% kosztów projektu szacunkowego na 40.000 zł. Dlatego, by zapewnić środki jako wkład własny gminy proponuje się przeniesienie wydatków z działu 900 do działu 926.

Dyskusja – brak.
Stanowiska komisji:
Wszystkie cztery komisje rady tj. komisja tj. komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rewizyjna,, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych pozytywne zaopiniowały proponowane zmiany w budżecie 2008 r.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.(projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XVI /128/ 08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji pola  golfowego w miejscowości Binowo – druk nr 3/XVI;

Dyskusja;
Radna Froncala wyjaśniła, że komisja rolnictwa dokonała przeglądu terenu pola golfowego w Binowie. Zapoznała się z dokumentacją proponowanych zmian miejscowego planu zagospodarowania, z zasadami konstrukcji zmiany planu dot. lokalizacji obiektów i urządzeń związanych z poborem wody m.in. budowy studni głębinowej niezależnego systemu nawadniania. Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany dot. pola golfowego.
Protokół komisji rolnictwa stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Stanowiska komisji:
Wszystkie komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowany projekt uchwały po zapoznaniu się z opinią komisji rolnictwa.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji pola golfowego w miejscowości Binowo (projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XVI /129 08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

11. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Dobropole Gryfińskie w drodze przetargu nieograniczonego (dot. dz. nr 50/2) - druk nr 4/XVI,

Wójt Gminy M.Woś omówił proponowaną uchwałę w sprawie j/w.
m.in. wyjaśnił, że ta nieruchomość - dz.nr 50/2 oznaczone jest w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania jako istniejąca remiza strażacka. Od wielu lat nie funkcjonuje tam już OSP a budynek ulega niszczeniu, powolnej degradacji. Dlatego proponuje ją przeznaczyć do sprzedaży. Jest pozytywna opinia rady sołeckie w Dobropolu w tej sprawie (odczytana na początku obrad sesji).

Dyskusja - brak;

Stanowiska komisji:
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały przeznaczenie powyższej nieruchomości do sprzedaży.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Dobropole Gryfińskie w drodze przetargu (projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu) i uchwała została przegłosowana i tak;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XVI /130 08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Stare Czarnowo (dot. części dz. nr 232/1 i 232/2) - druk nr 5/XVI.

Wójt Gminy M.Woś omówił proponowaną uchwałę w sprawie j/w.
m.in. wyjaśnił, że dot. to ul. Słonecznej, gdzie właścicielem działki nr 424 jest gmina. Istniejąca tam droga narusza granice przyległych działek nr 232/1 i 232/2 stanowiących własność prywatną Państwa Renaty i Piotra Raszczuk. Zostało podpisane porozumienie, w którym Ci właściciele wyrażają zgodę na nieodpłatne przekazanie gminie części tych działek (obszary, przez które przebiega nasyp tej ulicy). Natomiast w zamian za to gmina pokryje koszty przygotowania dokumentacji podziałowej, wyceny oraz zawarcia aktu notarialnego. Porozumienie jest załączone do projektu uchwały.

Dyskusja - brak;

Stanowiska komisji:
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały nieodpłatne przejęcie przez gminę proponowanych części działek.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Stare Czarnowo (projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XVI /131 08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo – druk nr 7/XVI;

Przewodniczący Rady K.Mendak odczytał wniosek grupy radnych w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo
Wniosek wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Następnie została powołana komisja skrutacyjna w składzie.
Cioch Bogumiła, Froncala Bożena, Róg Zenon.
Powyższe osoby wyraziły zgodę do składu komisji.

Przed przystąpieniem do głosowania radny Grzywiński m.in. poinformował, że doszły nas niepokojące wieści z Glinnej, wie o tym radny z Glinnej, wiem ja (oficjalnie mi to zgłoszono), wie komisja rolnictwa. Chodzi o to, że w 2007 r. przewodniczący Rady wspólnie z P.Wieczorkiem kupił od Pani Szpilczyn 2 ha ziemi za kilkadziesiąt groszy za m?. W chwili obecnej p. przewodniczący Rady zrzekł się swych udziałów na rzecz P.Wieczorka, nie wiem za ile ? i działka została podzielona na sześć działek tj. z działki nr 35 zrobiło się 35/1 do 35/6. Wskazanie granic miało się odbyć 26.03.08 r.
W związku z powyższym jestem bardzo zaniepokojony, bo jest to kobieta biedna, nie wiem czy miała zdolności do czynności prawnych, bo mówią, że psychiatrycznie się leczyła. Wiem z tego, co mi świadkowie podali, że jej siostra przyjechała ze Szczecina i chciała odkręcić to, oddać pieniądze i tę transakcję unieważnić. Nie wyrażono na to zgody. Dlatego niepokoi mnie to i proszę mi powiedzieć, co mam z tym zrobić, oficjalnie to zgłasza. Jest przedstawiciel organów ścigania i może to prawnie zinterpretować. Funkcje samorządowe wykorzystuje się do prywatnych spraw. To nie są pomówienia, lecz fakty, bo ma dokumenty.

Radny Róg m.in. wyjaśnił, że to on kładł wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady, dlatego chce powiedzieć dlaczego się pod tym wnioskiem podpisał. Jestem z przewodniczącym Rady prywatnie w dobrych powiedzmy układach, to nie znaczy, że na sesji nie możemy sobie kilka uwag zwracać. Przewodniczący również takie uwagi mi zwracał (radna Cioch zapytała, czy to jakaś akcja propagandowa?). Radny poinformował radną Cioch, że już swoje powiedziała a przewodniczący jemu udzielił głos. W uzasadnieniu swojego wniosku wyjaśnił, że kolega Kazimierz w tej kadencji zmienił front. Rada powinna być władzą ustawodawczą a nie wykonawczą. Przewodniczący przeszedł do władzy wykonawczej jako samorząd. Tutaj od początku tej kadencji zauważył, że się bardzo zmienił kolega. Prowadzi sesje bardzo głośno, odważnie. Druga sprawa, która już naprawdę przekroczyła granice samorządowe, jest ta, że jedyny wiedział z nas wszystkich o oddaniu naszej gminy w tzw. „niewolę” (wiadomo wszystkim o co chodzi) i nikogo nie poinformował o tym z radnych. Ponadto ciągle trzyma się tej samej grupy od sześciu lat, ani razu nie wykonał telefonu do niego – czy pasuje mi ta godzina odbycia sesji, natomiast do innych radnych dzwoni.

Przewodniczący Rady stwierdził, że bardzo się cieszy, że kolega Grzywiński coś powiedział do protokołu. Także są to oczywiste pomówienia. Pewnego czasu zapoznałem P.Wieczorka z tym Państwem, gdzie Pan Szpilczyn pracuje wiele lat u mnie w lesie. Skontaktowałem ich, podjęli jakąś transakcję, ja tylko pomogłem z tym wszystkim. Nie wiem co się z tą działką dzieje, nie interesuje mnie to. Kiedyś P.Froncala też kilka lat temu przysłała P.Saganowicza, też chciał pomóc, żeby sprzedać działkę w Kołowie - to znaczy, że P.Bożena wzięła jakiś udział ? Też skonsultowała go ze mną a ja tym nie byłem zainteresowany i tą słynną działkę kupił p.Wójt. Tyle mam do powiedzenia i proszę komisję skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania (radny Grzywiński stwierdził, że to wszystko jest w dokumentach i nikt się niczego teraz nie wyprze).

W dalszej kolejności przystąpiono do procedury głosowania.
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej P.Froncala (po rozdaniu kart do głosowania dot. odwołania Przewodniczącego Rady Gminy St.Czarnowo K.Mendaka) objaśniła sposób głosowania (każdy radny zakreśla krzyżyk przy wybranej opcji „za” lub „przeciw”).

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania nie został odwołany Kazimierz Mendak z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo (7 radnych głosowało „ za „ odwołaniem a 8 radnych głosowało „przeciw” odwołaniu).

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy.
Jest to uchwała Nr XVI/132/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie j/ w i stanowi wraz z protokołem komisji skrutacyjnej załącznik nr 40 do protokołu

Ad. 14 Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego FAGUS  i rekreacji na terenie Gminy Stare Czarnowo w roku 2007  (w tym wykonanie budżetu)- druk nr 9/XVI i 10/XVI;

Informację z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus przedstawił Prezes GKS Fagus Kamil Najda.
Na zakończenie przedstawiania swojej informacji podziękował Wójtowi, Radzie Gminy za dodatkowe środki na działalność Fagusa na zakończenie sezonu piłkarskiego na koniec 2007 r.

Dyskusja – brak.
Informacja stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na nieobecność na posiedzeniu sesji P.M.Grzywińskiej (odpowiedzialnej m.in. za sprawy rekreacji) informację w zakresie rekreacji na terenie gminy w 2007 r. przedstawił Przewodniczący Rady.

Dyskusja – brak.
Informacja stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Ad. 15 Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo za 2007 r. (w tym wykonanie budżetu) – druk nr 11/XVI

Informację j/w przedstawił Przewodniczący Rady, z uwagi na nieobecność w posiedzeniu odpowiedzialnego pracownika za te sprawy P.Ślęzaka Zb.

Dyskusja – brak.
Informacja stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Ad. 16 Zapytania sołtysów.

Zapytania zgłaszali n/w sołtysi:

Sołtys Kartna P. Szymocha;

 • nieszczelny jest dach na wiacie przy boisku w Kartnie,
 • wykosić bosko sportowe do końca bieżącego miesiąca,
 • przeciąć gałęzie przy drodze do Binowa (od strony miejscowości Żelisławiec).

Sołtys Dębiny U.Kozber;

 • wyposażyć plac zabaw.

Sołtys Żelewa H.Świętek;

 • nadal nie zostały załatane dziury na przystanku PKS,
 • kiedy zostaną wycięte drzewa (topole) przy drodze do Żelewa?
 • wykoszenie terenów zielonych, gminnych w miejscowości..

Sołtys Kołowa A.Kotuła;

 • cieszy się, że został zgłoszony wniosek w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo (proponowana uchwała w tej sprawie nie została podjęta przez Radę na sesji w miesiącu lutym b r.).

Ad. 17 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.

Na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych i sołtysów odpowiadał Wójt M.Woś i tak;

 • boisko treningowe (zgłaszała radna Cioch);
  Mamy zamiar zrobić takie boisko treningowe jeszcze do miesiąca czerwca br. Na stadionie w Kołbaczu można grać treningowo (potwierdza to Prezes klubu), tylko nie masowo.
 • pozyskiwanie środków, studzienka, gałęzie (zgłaszał radny Dobrzański);
  Są poskładane wnioski na dofinansowanie remontów dróg. Informowałem już o tym wcześniej Radę. Kiedyś było dofinansowanie do 70 % środków na drogi do pól – takim sposobem została zrobiono droga Żelisławiec w kierunku Drzenina, wykonaliśmy ul. Słoneczną, Polną itp. w St.Czarnowie, w Binowie w kierunku posesji P.Sałygi, drogę do Dębiny. To wszystko było wykonywane z udziałem środków zewnętrznych. Wszędzie, gdzie jest to możliwe pozyskujemy środki. W sprawach inżynierii publicznej, to nie wie czy takie inwestycje możemy prowadzić. Jeśli chodzi o studzienkę na drodze, to pierwszy raz słyszy, że jest tam zaasfaltowana. Sprawdzi to w terenie.
  Gmina jest właścicielem budynku byłej szkoły w Kołbaczu, który jest zabytkiem. Uważa, że na ten budynek nie ma sensu występować o środki w tym roku, gdyż jest robiona wycena do przetargu i będzie on zbyty. Jest uchwała Rady o sprzedaży. Inne obiekty albo są we władaniu Kurii albo własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Płonia.
  Jest utworzone stowarzyszenie gmin cysterskich (wspólnie z innymi gminami) i będą takie zabytki remontowane, odnawiane, jest szlak cysterski. To stowarzyszenie wspólnie będzie występowało o środki na renowację takich obiektów zabytkowych, cysterskich. Chce powiedzieć, że dzięki staraniom wspólnie z Posłem Długoborskim załatwione zostały środki na dofinansowanie remontu kościoła w Żelewie.
  (Wójt zaproponował spotkanie z radnym Dobrzańskim celem dokładnego rozpoznania terenu odnośnie gałęzi, które należy usunąć itp.).
 • sprawa odpadów gabarytowych, znak drogowy, miejscowy plan Kołowa (zgłaszał radny Żerebecki);
  Będziemy takie akcje dot. zbiorki odpadów gabarytowych powtarzać częściej, również w innych miejscowościach. W sprawie znaku drogowego na skrzyżowaniu zostały już podjęte działania, lecz w tej chwili niema już w Urzędzie Gminy pracownika do tych spraw i nie może dzisiaj powiedzieć, na jakim etapie jest ta sprawa. Jeśli chodzi o ponowne wprowadzenie pod obrady sesji uchwalenia miejscowego planu dla miejscowości Kołowo, to ktoś z taką inicjatywą powinien wystąpić, bo mi jest niezręcznie w tym momencie.
 • sprawa P.Ruć (zgłaszał radny Drwal);
  Dokładnie już nie pamięta (bo było to kilka lat temu), lecz przypomina sobie, że były podejmowane działania w zakresie pomocy dla P.Marka Ruć, jeśli chodzi o likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
  Gmina opracowała projekt przebudowy, brakowało chyba 2.300 zł i w ostatniej chwili P.Ruć zrezygnował. Takie akcje były dwie, gdzie proponowaliśmy taki zjazd od strony balkonu. Jednak ktoś go przekonał, że ma być elektryczny. W tym przypadku gmina wykazała dużo dobrej woli, natomiast ktoś go bardzo źle kierował.
  Dokładną odpowiedź radny otrzyma na piśmie w ustawowym terminie.
 • cieknący dach na świetlicy, internet, droga, drugie pojemniki przy cmentarzu (zgłaszała radna Marczewska);
  Dach zostanie sprawdzony na budynku świetlicy. Jest po rozmowie z Telekomunikacją i jest możliwość zainstalowania internetu w Dobropolu, także będzie interent w świetlicy. Nie zapomniał również o Kołowie.
  Uważa, że nie należy przesadzać z drogą do P.Burakowskich, jest tam ok.4-5 dziur na tej drodze. Celowo nie są ustawiane pojemniki przy drugiej bramie cmentarza w St.Czarnowie, gdyż jest to przy samej drodze i korzystaliby z tego inne osoby. Myśli, że to jedno miejsce jest wystarczające, tylko należy zrobić segregację.
 • remont drogi (zgłaszał radny Piątkowski);
  Są prowadzone działania zarówno odnośnie dróg wojewódzkich jak i powiatowych. Także nie zapomniał o drodze do Żelewa. Drogi wojewódzkie szybko się odezwały i zadziałały. Natomiast drogi powiatowe tłumaczą złymi warunkami atmosferycznymi. Musi być określona temperatura i brak opadów. Myśli, że teraz się drogowcy zabiorą za remonty tych dróg.
 • tablice ogłoszeniowe (zgłaszał radny Róg);
  Takie tablice oszklone są już na terenie gminy zamontowane, pomyślimy również o Kołbaczu. W dalszej kolejności będzie to realizowane.
 • utwardzić teren przy przystanku, wycinka drzewa przy kościele, podatek rolny zgłaszał radny Dudziński);
  Zostanie utwardzony teren przy przystanku, należy to się mieszkańcom za dbałość. Jest złożone zamówienie w PUK i ma być realizowana ta wycinka drzew. Chce powiedzieć, że w sprawie kradzieży bramek i ławek w Glinnej zostało złożone doniesienie.
 • dach wiaty, koszenie boiska, wycinka gałęzi (zgłaszał sołtys Szymocha);
  Sprawę dachu na wiacie już zna i będzie zrobiony. Teren boiska zostanie wykoszony. Droga z Żelisławca w kierunku Binowa jest drogą powiatową i zwrócimy się do Starostwa o wycięcie gałęzi.
 • przystanek PKS, drzewa (zgłaszał sołtys Świętek);
  Ponagli sprawę załatania dziur przy przystanku, prawdopodobnie P.Nowicki o tym zapomniał. W sprawię wycinki drzew (topoli) wystąpił do ZWiK, bo to ich teren. Jest brak odpowiedzi, ponagli tę sprawę.

Ad. 18 Wolne wnioski.

Radny Dobrzański

 • wnioskował, żeby przyjechał PUK do Dębiny (jak będzie jechał z Gryfina) i przyciął tę lipę przy kościele nad linią świetlną, by już nikt nie miał z tym problemu.
 • Druga sprawa, to te nieszczęsne śmieci o których już wcześniej wspominał. Kołbacz ma kontener, również dać do Dębiny taki kontener i pracownika i by tych śmieci już nie było.

Radny Żerebecki;

 • zgłasza wniosek do Przewodniczącego Rady, by na następną sesję ująć w porządku obrad sprawę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kołowo.
 • Druga sprawa, to zbierania odpadów gabarytowych. Proponuje, by podczas drugiej takiej akcji ogłosić to na tablicach ogłoszeń i w gazecie naszej gminnej, w jakich miejscowościach i do którego dnia można składać te odpady. W ten sposób robi Gmina Kobylanka. Jedzie firma i zbiera te odpady i uważa, że w ten sposób taka zbiórka będzie bardziej praktyczna.

Radny Róg stwierdził, że w tym momencie nie rozumie radnego Żerebeckiego odnośnie jego wniosku dot. uchwalenia planu miejscowego dla Kołowa.
Wyjaśnił, że to właśnie na jego wniosek ten plan nie został uchwalony. A teraz zmienił zdanie.

Radny Żerebecki wyjaśnił, że sam wstrzymał się wówczas od głosowania w tej sprawie i do tego się przyznaje. Jednak po rozmowie z mieszkańcami Kołowa, spotkaniach doszliśmy wspólnie do wniosku, żeby ten plan zaakceptować i złożyć dodatkowe wnioski o zmianę planu. Może to potwierdzić sołtys Kołowa.

Radna Marczewska oraz radny Piątkowski wnioskowali, by obrady sesji odbywały się o godzinie 14?? (były te propozycje zgłaszane już na komisjach).

Wójt m.in. wyjaśnił, że miejscowy plan dla każdej miejscowości opracowywany jest na bazie studium uchwalonym w 2002 r. Cieszy się bardzo, że radny Żerebecki doszedł do tego wniosku. Jednak musi stwierdzić, że do tego planu nie możemy wnosić jakichkolwiek propozycji zmian. A uchwalenie tego planu będzie w następnych latach i można go rozszerzyć. Jest 65 nowych posesji i tym ludziom zależy, żeby ten plan uchwalić.

Przewodniczący Rady zapoznał;

 • z pismem P.M.Bryły. w sprawie sprostowania informacji ujętej w protokole komisji rewizyjnej dot. jej osoby. Ogłosić sprostowanie na tablicy ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach gminy.
  Pismo stanowi załącznik nr 44 do protokołu.
 • z pismem P.D.Olszewskiego dot. sprostowania informacji w protokole komisji rewizyjnej dot. zakupu paliwa.
  Pismo stanowi załącznik nr 45 do protokołu.
 • z pismem Wójta Gminy M.Woś z dnia 24.04.2008 r. skierowanym do Rady Gminy (za pośrednictwem Przewodniczącego Rady) dot. m.in. zweryfikowania sprawozdania komisji rewizyjnej z dnia 15 i 16.01.2008 r. z przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków budżetu gminy w II półroczu 2007 r.
  Pismo stanowi załącznik nr 46. do niniejszego protokołu.

Radny Grzywiński m.in. proponował przesłać te materiały do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie, gdzie toczy się śledztwo w sprawie. Oni to najlepiej zweryfikują. A nie zarzucać mu, że mieszkańcy czują się obrażeni urażeni. Poczekajmy co wykaże śledztwo.

Ad. 19 Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godzinie 1600.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała:
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-06-2008 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-06-2008 13:51