herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XVIII/138/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.

UCHWAŁA NR XVIII/138/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10  lipca  2008 r.


w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę – 180.000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 180.000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 180.000 zł
  § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 180.000 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 85.000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 65.000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65.000 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65.000 zł
 
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20.000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 20.000 zł
  § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 zł

§ 3. Zmniejsza się planowane przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 265.000 zł- § 994 – Przelewy z rachunków lokat

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-07-2008 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2008 09:53