herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XVIII/144/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XVIII/144/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 lipca 2008 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Władysława Dobrzańskiego z dnia 27.06.2008 r. na działanie Wójta Gminy Stare Czarnowo uznaje się skargę za całkowicie bezzasadną.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XVIII/144/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 lipca 2008 r.

Działając na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 27.06.2008 r. przesłał według właściwości do Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo skargę na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo , wniesioną przez radnego Gminy Stare Czarnowo P. Władysława Dobrzańskiego.

Zarzuty podniesione w przedmiotowej skardze zostały poddane debacie na XVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo w dniu 10 lipca 2008 r., celem podjęcia uchwały o uznaniu skargi za zasadną lub bezzasadną.

Mając na względzie złożone wyjaśnienia przez Wójta Gminy P.Marka Woś, Z-cę Wójta P. Arkadiusza Łysika, przedstawiciela załogi P. Zbigniewa Ślęzak oraz przeprowadzoną dyskusję w czasie sesji, Rada Gminy w wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdziła że skierowana skarga pod adresem Wójta Gminy P.Marka Woś jest całkowicie bezzasadna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-07-2008 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2008 09:58