herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół z obrad

Protokół Nr XVII/08
z XVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 26 maja 2008 r. w godz. od 1300- 1530
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

 

Obrady XVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1300 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak. Powitał wszystkich  radnych, pracowników Urzędu tj. Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, sołtysów, zaproszonych gości oraz pozostałe osoby.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy w tym czasie 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15  radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał. Ogółem w sesji uczestniczyło 13 radnych  (nieobecni radni ; Rusinek Joanna i Dudziński Mieczysław).

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji (porządek taki radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o terminie sesji i projektami uchwał - stanowi to załącznik nr 3) ;

porządek przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie obrad XVII sesji i stwierdzenie quorum (dokonano na wstępie).
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy tj. z dn. 28.04.2008 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji
 4. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje na XVI sesji tj.z dn. 28.04.08 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie finansowym gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jeziora Miedwie oraz przebiegu jego granic  - druk nr 1/XVII;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.- druk nr 3/XVI;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w Gminie Stare Czarnowo – druk nr  2/XVII;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/131/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. – druk nr 4/XVII;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały zebrania wiejskiego w miejscowości Kołbacz – druk nr 7/XVII;
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie i Filii Biblioteki w Kołbaczu za rok 2007 (w tym wykonanie budżetu)- druk nr 5/XVII i 6/XVII;
  • dyskusja.
 14. Zapytania sołtysów.
 15. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do porządku nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków.
Za takim porządkiem głosowało 13 radnych (przyjęty jednogłośnie).
Zgodnie z przyjętym porządkiem j/w przystąpiono do kontynuowania obrad sesji;

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy z dn. 28.04.2008 r.

Do protokołu z dnia 28.04.2008 r. nie wniesiono żadnych uwag, zastrzeżeń ( protokół były doręczone radnym wcześniej do zapoznania);
- za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych
Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu tj. z dnia 26.05.2008 r.

Ad 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;

Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak poinformował o dwóch posiedzeniach komisji Rady, które odbyły się w okresie międzysesyjnym tj.

 • w dniu 19.05.2008 r. – wspólne posiedzenie stałych komisji, na którym analizowano sprawy dot. XVII sesji, wypracowano opinie,
 • w dniu 20.05.2008 r. posiedzenie komisji rewizyjnej dot. analizy wydatków z budżetu gminy za okres 2 miesięcy tj. marzec i kwiecień b r.

Następnie Przewodniczący komisji rewizyjnej Wiesław Grzywiński zapoznał z protokołem z przeprowadzonej kontroli przez komisję rewizyjną w  dniu 20 maja 2008 r.
Tematem tej kontroli była analiza wydatków z budżetu gminy za okres dwóch miesięcy tj. marzec i kwiecień 2008 r. W wyniku przeprowadzonej  analizy komisja wypracowała wnioski końcowe do wyjaśnienia przez Wójta (które dot. m.in. umowy za usługi trenerskie, ścieków w budynku przy  ul. Warcisława, zgodności z prawem ratalnej wpłaty należnej za projekt budowlany, niezgodności miedzy datami zawarcia umowy a  sporządzeniem notatki z postępowania o udzielenie zamówienia, braku potwierdzenia odbioru).
Szczegółowy protokół z kontroli stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad 4. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje na XVI sesji tj. z dn. 28.04.08 r.

Przewodniczący Rady odczytał treść interpelacji złożonej w dniu XVI sesji tj. 28.04.2008 r. przez radnego M.Drwala w  sprawie udzielenia pomocy w likwidacji barier architektonicznych dla P.Marka Ruć.
Następnie zapoznał z odpowiedzią Wójta z dnia 15.05.2008 r. (którą otrzymał radnych oddzielnym pismem do wiadomości).

Wójt szczegółowo wyjaśnił całą procedurę związaną z podjętymi działaniami dot. likwidacji barier architektonicznych dla P.Ruć Marka; m.in.  stwierdza w piśmie, iż likwidacja barier architektonicznych jest jednym z zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Gmina Stare Czarnowo  włączyła się w proces likwidacji tych barier dla P.Marka Ruć, co jest widoczne w dokumentacji zgromadzonej zarówno w Urzędzie jak i PCPR.  Ze strony gminy mógł liczyć na pełne zaangażowanie w realizacji przedsięwzięcia, jakim miał być podjazd do bloku mieszkalnego oraz  dodatkowo remont łazienki i w.c. Po uzyskaniu takiej zgody na modernizację i przyjęciu kosztorysu sporządzonego przez gminę P.Ruć pomimo zawartej umowy z PCPR-em (w dniu 24.11.2003 r.) na wykonanie prac remontowych nie przystąpił do realizacji, gdyż zmienił koncepcję w zakresie wykonania podjazdu - na montaż dźwigu, co nie było zawarte w umowie. W 2004 r. PCPR przyznał dofinansowanie na zamontowanie windy  (na wniosek P.Ruć), lecz P.Ruć ponownie nie zaakceptował oferty wykonania tego przedsięwzięcia przez firmę zaproponowaną przez PCPR,  również nie zaproponował innego kosztorysu ofertowego. Dlatego nie została udzielona żadna kwota, z uwagi na nie przystąpienie do realizacji w/w prac. Rada Gminy Stare Czarnowo podjęła w 2004 r. uchwałę w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy, na mocy której będzie można rodzinie P.Ruć przyznać kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na planowaną inwestycję (podjazd dla osoby niepełnosprawnej), która podlega zwrotowi w części lub całości. Obecnie wg informacji zainteresowanego został pozytywnie rozpatrzony jego wniosek na przyznanie środków na likwidację barier architektonicznych na kwotę 24.000 zł, natomiast sam wnioskodawca ma zabezpieczone środki na wymianę grzejnika oraz wymianę okna balkonowego. Z informacji PCPR wynika, że koszt całej inwestycji będzie wynosił 30.000 zł. Brakująca kwota zostanie skierowana dla P.Ruć w formie specjalnego zasiłku celowego, po przedstawieniu kopii umowy zawartej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Jako właściciel lokalu wyraziłem zgodę w postaci zezwolenia na montaż windy.
Odczytana interpelacja radnego wraz z odpowiedzią Wójta stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 5 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójta Gminy M. Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym, m.in. stwierdził;

 • prowadzone są rozmowy pomiędzy trzema gminami tj. St.Czarnowo, Kobylanka ,Gryfino oraz ZWiK odnośnie koncepcji wspólnego wodociągu.  Niestety z tego programu wycofała się Gmina Gryfino po rocznej działalności w tym zakresie. Miał nadzieję, że przy udziale Gminy Gryfino  będzie możliwość szybkiego połączenia całej naszej gminy w jedną sieć wodociągową. Obecnie będzie trzeba rozwiązać ten problem osobno, inną ścieżką wspólnie z Gminą Kobylanka.
 • odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Zlewni J.Miedwie,
 • wspólnie ze Skarbnikiem Gminy oraz Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej załatwiał sprawy związane z podpisem elektronicznym. (inne  formy nie będą realizowane). Jest już załatwiony certyfikat.
 • w dniu 04.05.2008 r. przed turniejem piłkarskim o Puchar Wójta odbyła się msza na stadionie w Kołbaczu, w czasie której zostały  poświęcone 3 samochody OSP – Kołbacz (nowy samochód), Żelewo (używany, zakupiony) i St.Czarnowa (po karosacji). W przypadku Żelewa OSP  postarała się o środki częściowo sama a częściowo dofinansowano z zarządu wojewódzkiego straży pożarnej. Odbył się także pokaz naszych strażaków. W tym dniu była duża frekwencja mieszkańców, był jedynie drobny incydent w czasie turniej piłkarskiego, gdzie nie dopuszczono piłkarzy ze Szczecina, którzy chcieli grać w drużynie z Dobropola (mogło być jedynie 2 zawodników spoza danej  miejscowości w drużynie).
 • uczestniczył w spotkaniu z udziałem przedstawicieli naszej gminy, Starostwa Powiatu Gryfińskiego, Urzędu Miejskiego w Szczecinie w  sprawie zaprezentowania terenów, które proponujemy przekazać Gminie Miastu Szczecin odnośnie regulacji granic oraz byliśmy w miejscu,   które ewentualnie nam zaproponuje Szczecin, jako rekompensatę Po tym wspólnym wyjeździe mają być podjęte konkretne decyzje w tej sprawie.  Rada Gminy będzie o tym na bieżąco informowana.
 • brał udział w spotkaniu z Prezesem WFOŚ i GW Szczecin. Jest nowy prezes i ma nadzieję, ze ta współpraca będzie również dobra, jak z  poprzednim Prezesem P.Pieczyńskim,
 • ustalono zakres prac remontowych w Zespole Szkół w Kołbaczu (m.in. będzie dokończona wymiana okien, przełożenie polbruku przy wejściu do  budynku, jest już remontowany płot wokół przedszkola, będzie nowa brama, furtka itp.),
 • staramy się stworzyć boisko ogólnodostępnego dla mieszkańców Kołbacza – są już zakupione bramki, czekamy na sprzęt, który wyrówna teren  planowanego boiska,
 • w tej chwili jest już praktycznie zakończona tzw. wylewka masy asfaltowej na drodze Stare Czarnowo - Dębina. Pozostały do utwardzenia  pobocza, położenie warstwy ścieralnej, zjazdy do pól także do końca maja b r. te prace mają być zakończone.
 •  jeśli chodzi o drogi powiatowe, to drogowcy pracują już na tych drogach - łatają dziury i wycinają krzaki przy drogach i poboczach.  Obecnie wykonują te prace na drodze Dobropole – Kołowo.
 • jesteśmy w trakcie dopinania projektu pn. ORLIK 2000. Projekt już jest i przyłącze. Jesteśmy na dobrej drodze, by ta inicjatywa do  jesieni została wykonana. Mój z-ca na bieżąco składa w tym zakresie meldunki do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
 • uczestniczył w spotkaniu na temat „zielone jeziora” (inicjatywa ze strony francuskiej, także hiszpańskiej, węgierskiej, słowackiej,  rumuńskiej itp.). Do tego projektu zostało zakwalifikowane Jeziora Miedwie i tutaj największą uwagę kładzie się na rozwój turystyki, ekologię itp.
 • chce poruszyć temat, który niedawno odżył. Konkretnie chodzi o przyłącza gazowe. Inwestycja jest zakończone i nie ma możliwości  finansowania przyłączy przez gminę. Możliwe, że ktoś wprowadził w błąd osoby, że są fundusze na to. Jest sieć gazowa i te przyłącza, które  miały być wykonane zostały zrobione i teraz, jeśli ktoś chce nowe przyłącze, to musi zrobić z własnych środków. Od 2003 r. trwał proces w  tym zakresie aż do 2005 r. Dlatego prosi, by nie wprowadzać w błąd mieszkańców w tej sprawie.

Ad. 6 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 kwietnia 2008 r. przedstawiła Skarbnik Gminy A. Baran; m.in. stwierdziła, że  budżet gminy na rok 2008 r. został uchwalony w dniu 14 grudnia 2007 r.
Po stronie dochodów - 8.951.207 zł
Po stronie wydatków - 12.213.814 zł

Do dnia 30.04.08 r. Rada Gminy Stare Czarnowo dokonała w budżecie zmiany dwiema uchwałami Rady, natomiast Wójt Gminy pięcioma  zarządzeniami.
Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków jest przedstawione w załącznikach 1 i 2 do informacji.
Dochody budżetowe zostały zrealizowane w tym czasie 36,75 % tj. do kasy gminy wpłynęła kwota 3.292.454,37 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała z wpływów z podatków i opłat lokalnych tj. 1.153.483,10 zł co stanowi 34,98 %, wpływy z subwencji z   budżetu państwa,to kwota 1.048.811,12 zł - co stanowi 31,81%. Udział w podatkach stanowiących dochód - to 9,18%.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  stanowią 10,56% dochodów ogółem.
Uzyskaliśmy także kwotę 200.000 zł jako środki uzyskane z innych źródeł, a w szczególności dofinansowanie budowy sali sportowej w  Kołbaczu ze środków FRKF stanowi to 6,07 %.
Wydatki w ciągu tego okresu zamknęły się w kwocie 3.236.508,84 zł - co stanowi 26,45% planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie - co stanowi 27,88%, na administrację publiczną -co stanowi 15,45%, na  kulturę fizyczną i sport - co stanowi 25,23%, ogółu wydatków, na pomoc społeczną - co stanowi 13,55%.
Różnica między otrzymanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 60.945,53 zł - stanowi to nadwyżkę budżetu przeznaczoną na  pokrycie planowanego deficytu budżetu.
Gmina na dzień 30.04.2008 r. nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych, w związku z czym wskaźnik zadłużenia wynosi 0,00 %.
Na rachunku bankowym na dzień 30.04.08 r. widnieje kwota w wysokości 246.852,28 zł.
Są założone lokaty terminowe w B S Chojna O / Stare Czarnowo na łączną kwotę 850.000 zł, z czego 350.000 zł znajduje się na  rachunku GFOŚ.

Dyskusja – brak.
Szczegółowa informacja stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokółu.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania wnosili n/w radni;

Radna Cioch;

 • wnioskowała o przełożenie (naprawę) chodnika znajdującego się między szkołą a biblioteką w Kołbaczu (chodnik ten był położony około 4-5  lat na szerokość 2 płyt.), który jest bardzo zniszczony, nierówny itp. Wykorzystać do tych prac osoby bezrobotne z Powiatowego Urzędy  Pracy w Gryfinie.
 • odczytała interpelację (na piśmie) dot. udostępnienia informacji przez Wójta Gminy dotyczących sprzedaży nieruchomości w naszej gminie  (kto z radnych i ich najbliższej rodziny w ostatnich sześciu latach tj. od 2002 r. do chwili obecnej nabył, bądź wydzierżawił od gminy  nieruchomości). Dane te są potrzebne do pracy komisji budżetu i rozwoju gospodarczego na najbliższe posiedzenie, Interpelacja wraz z załączoną kopią pisma (skierowaną do Wójta Gminy) została przedłożona Przewodniczącemu Rady Gminy – stanowi to  załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Radny Dobrzański;

 • poinformował, że otrzymał odpowiedź od Wójta Gminy odnośnie jego wniosku w sprawie kanalizacji w Dębinie. Miał się tym zająć Nowogard a  oni do dnia dzisiejszego nic tam nie zrobili.
 • jak będzie wyglądał odbiór końcowy drogi Stare Czarnowo- Dębina? Wg uzyskanej informacji na tej drodze nie będzie tzw. mijanek.  Wnioskuje, by przy odbiorze tej drogi brała udział komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska.
 • wnosi o załatanie dziury na drodze przed sklepem w Dębinie (zgłaszał to drogowcom, lecz tego nie zrobili).
 • wyjaśnić sprawę kanalizacji ściekowej Jednostki Wojskowej w Bielkowie. Należy zmusić tę jednostkę do swojej oczyszczalni., gdyż ich  ścieki wpływają do Jeziora w Żelewie. Proponuje, żeby pojechała tam komisja rolnictwa, sprawdziła to dokładnie, sporządziła protokół.

Radna Marczewska;

 • czy zostały już usunięte usterki na świetlicy w Dobropolu – przecieka dach itp.(zgłaszała tę sprawę jeszcze na poprzedniej sesji),
 • uporządkować teren boiska (były tam wycinane drzewa, które są nie sprzątnięte), czy zostało skoszone boisko, gdyż chcą tam zorganizować  „Dzień Dziecka”.
 • założyć lampę oświetleniowa na wysokości posesji Państwa Sudrawskich.

Radny Żerebecki;

 • o namalowanie przejścia dla pieszych (pasów) w Kołbaczu za mostem (w kierunku działek). Przejście tam przez drogę jest bardzo  niebezpieczne.
 • czy już zostały podjęte działania dot. ustawienia drogowskazu na drodze nr 2 w kierunku Kołbacza

Radny Kałucki;

 • poprawić płyty kamienne znajdujące się przed biblioteką (były one wcześnie porządkowane, lecz teraz znowu są krzywe, poprzewracane (ktoś tam najechał pojazdem itp.) i należałoby to poprawić,
 • zbliża się zakończenie inwestycji dot. remontu drogi St.Czarnowo – Dębina, jest tam wykorzystywany frez. Proponuje by przy tej okazji  wykorzystać go na uzupełnienie ubytków na drogach w Kołbaczu w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową. 
 • ustawić znak drogowy zakazujący parkowania samochodów na drodze przy ul. Szarych Mnichów (na wysokości sklepów). Samochody stawiają na  tej ulicy aż do samego skrzyżowania i jest to bardzo niebezpieczne, gdyż może dojść do potrącenia osoby (był już taki  przypadek), jak również nie można tą drogą przejechać. Ewentualnie wziąć pod uwagę, by te samochody parkowano na terenie między szkołą a  sklepami.
 • wykosić teren między kościołem a budynkiem tzw. piekarnia, który został przejęty przez gminę (trawniki są tam zarośnięte),
 • uzupełnić ubytki na drodze do Rekowa w kierunku gospodarstwa Państwa Lechów. Jest to droga powiatowa, są tam bardzo duże, niebezpieczne  dziury itp.).

Radny Róg;

 • o zamontowanie nowych dwóch tablic ogłoszeniowych w Kołbaczu (wszystkie miejscowości już je posiadają a w Kołbaczu nie ma).

Radny Drwal;

 • o zakup kosza do koszykówki w Glinnej na placu zabaw.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jeziora Miedwie oraz przebiegu jego
granic - druk nr 1/XVII;

Dyskusja;

Wójt uzupełnił dodatkowo informację, którą przedstawiał na wspólnym posiedzeniu komisji Rady na temat proponowanej uchwały w spawie j/w.  M.in. wyjaśnił, że wg przeprowadzonego rozpoznania w gminach, które wchodzą do tej Natury 2000 nie były podejmowane uchwały wyrażające  opinie na temat obszaru specjalnej ochrony ptaków za wyjątkiem Gminy Kobylanka - zgłoszono tam drobne uwagi, co do przebiegu granic (radny Kałucki zapytał, w jakim zakresie gmina ta chciała zmienić granice tego obszaru?). Wójt dalej wyjaśnił, że dotyczyło to oddalenia odległości od drogi n 10. Szczegółów nie zna.

Radny Piątkowski uważał, że nie możemy wydać takiej opinii, gdyż jest zbyt mało informacji w tym zakresie. Nie wiemy, jakie są konsekwencje  ustanowienia tego obszaru, bo z tego co nam oni przedłożyli nic nie wynika. Może dojść do tego, że rolnik nie będzie mógł opryskać swoich  plantacji, bo będzie zagrażało jakimś tam ptakom. W naszych informacjach nic na ten temat się nie mówi, nic nie jest napisane. Jest za mało  wiadomości, żeby wyrażać jakąś opinię; czy to pozytywną czy negatywna. Uważa, że w ten sposób należy twórcy tego wydawnictwa odpowiedzieć.  Z tego co Wójt powiedział, rozumie, że wszystkie gminy, które objęte są obszarami specjalnej ochrony ptaków wyraziły pozytywną opinię, czy tak?

Wójt wyjaśnił; należy rozumieć to w ten sposób, że jeśli Rada Gminy nie zajmie stanowiska w ciągu 30 dni, to traktuje się to jako opinię  pozytywną, akceptuje się ich propozycję. Następnie stwierdził, że nie może interpretować materiałów, które otrzymał od Naczelnego  Konserwatora Przyrody, który działa w imieniu Ministra Środowiska. Takie materiały otrzymaliśmy i jest zobowiązany je przedstawić do wiadomości i opinii Rady. Jeżeli Rada podejmie taką uchwałę, w której domagacie się dodatkowych informacji, to on nie ma nic do powiedzenia, bo taka jest uchwała. Na wspólnym posiedzeniu komisji został zobowiązany do sprawdzenia, które gminy objęte zakresem Naturą 2000 podjęły bądź będą podejmować uchwały w tym zakresie. Natomiast co dzisiaj Rada zdecyduje jest to zależne tylko od Rady.

Radny Grzywiński poparł radnego Piątkowskiego. Słusznie zauważył, ze jest za mało materiałów w tym zakresie. Naturę 2000 przyjęliśmy, lecz  to nie znaczy, że mają nas dalej ograniczać. Myśli, że moglibyśmy skierować pismo do Ministra Środowiska o nie wyrażeniu opinii przez Radę, z uwagi na mało danych, informacji w powyższej sprawie. Z tego pisma będzie wówczas wynikało, że Rada nie wyraziła ani negatywnej ani pozytywnej opinii. Chcemy więcej bliższych informacji w tym przedmiocie. Oni i tak za nas podejmą decyzję z Urzędu, ale takie pismo należałoby do nich napisać.

Radny Róg poparł swoich przedmówców, że jest za mało informacji w tej sprawie. Należy zająć konkretne stanowisko, albo się z nimi zgadzamy,  albo nie i wnosimy poprawki, zastrzeżenia. Podejrzewa, że inne gminy może nie mają tyle zakazów, tzw. ciemnych plam, które są u nas  widoczne również na mapie i dlatego ta sprawa ich nie obchodzi, nie dotyczy. Np. Gmina Kobylanka jest położona blisko Puszczy Bukowej i dlatego wniosła swoje zastrzeżenia. On jako mieszkaniec i radny gminy jest zdecydowanie przeciwny tworzenia takich obszarów specjalnej ochrony ptaków. W Kołbaczu jest możliwość rozwoju, i wprowadzenie takich tam obszarów na pewno uniemożliwi rozwój tej miejscowości. Dlatego  powinniśmy wnieść dodatkowe uwagi, zastrzeżenia, by była możliwość rozwoju.

Przewodniczący Rady K.Mendak zacytował zapis z pisma Ministra Środowiska, z którego wynika, że przedstawione do zaopiniowania obszary  spełniają kryteria obszarów Natura 2000, dlatego przyczyny natury społecznej i gospodarczej nie mogą spowodować wyłączenie tych obszarów  z propozycji uzupełnienia sieci Natura 2000. Mają jednakże na uwadze możliwość powstania potencjalnych konfliktów. Zapewnia się, iż wszelkie  uwarunkowania społeczno – gospodarcze będą integrowane z działaniami i wymogami ochronnymi na etapie tworzenia planów ochrony  obszarów Natura 2000 lub wskazań działań ochronnych tychże obszarów.

Radna Froncala również podzieliła zdanie swoich przedmówców (że jest zbyt mało informacji itp.) niemniej sądzi, że są tutaj także pewne  priorytety z tym związane, korzyści dla rolników i należałoby to szerzej omówić, zapoznać rolników, mieszkańców. Dlatego ma mieszane  uczucia, co do odsyłania tego bez wydania opinii. Mogłoby to blokować środki z Unii Europejskiej.

Radny Grzywiński w dalszej dyskusji zaproponował, by przegłosować propozycję radnego Piątkowskiego (jest za mało informacji, żeby wyrazić  opinię i w ten sposób odpowiedzieć).Jeśli przejdzie ten wniosek, wówczas opracować pismo w uzgodnionej treści do Ministra Środowiska i  będzie sprawa załatwiona.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na początku sesji mogliśmy ten pkt wycofać z porządku obrad i byłaby sprawa załatwiona. Jeżeli nie  przyjmiemy tego projektu uchwały podczas głosowania (będzie opinia negatywna), to musi być uzasadnienie, wniesione uwagi. Tutaj prosi  radnych w tym przypadku, żeby do dnia jutrzejszego wnieśli do Biura Rady swoje zastrzeżenia, uwagi (prosił o to m.in. radnego Piątkowskiego, Roga, Grzywińskiego, Froncala_).Jeśli będzie opinia pozytywna, to nie musi być uzasadnienia (radny Grzywiński dalej stał  na stanowisku, by nie wydawać opinii, tylko sformułować pismo z wnioskowanymi uwagami). Przewodniczący Rady dalej stwierdził, że teraz musimy proponowaną uchwałą przegłosować i niezależnie jaka to będzie opinia ( pozytywną czy negatywną) wyślemy nasze uwagi

Radny Żerebecki także poparł swoich poprzedników odnośnie przesłanych materiałów, ograniczeń a następnie zaznaczył, że powinno się zawężyć,  zmniejszyć tereny ochrony tych ptaków, zarówno na terenie Kołbacza jak i Żelewa , Dębiny, Komorówki itp. By taki pkt umieścić w uwagach.  Nie mówi „nie”, tylko nie w takich granicach, zmniejszyć granice proponowanych obszarów ochrony ptaków Natura 2000.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dla  obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jeziora Miedwie oraz przebiegu jego granic (projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu) i uchwała została przegłosowana:
* za podjęciem uchwały (z pozytywną opinią) głosowało-„0„ radnych,
* wstrzymało się - 4 radnych,
* przeciwko głosowało – 9 radnych.
(w głosowaniu brało udział 13 radnych na 13 obecnych w dniu sesji).
W wyniku głosowania j/w uchwała została podjęta z negatywną opinią.
Jest to uchwała nr XVII/133/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 10 wraz  z uzasadnieniem do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady po przegłosowaniu prosił radnych o zgłoszenie uwag do dnia jutrzejszego dot. uzasadnienia uchwały j/w.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.- druk  nr 3/XVI;

Skarbnik Gminy A.Baran omówiła proponowaną uchwałę w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. m.in. wyjaśniła, że do projektu uchwały  przedłożonego radnym na komisji została wprowadzona drobna zmiana, która dotyczy § 1 projektu - dział 853, rozdział 85395 § 2708, gdzie wpisuje się kwotę 51.285,60 zł (było 54.302) i dodaje się § 2709 z kwotą 3.0216,40 zł – ogółem w tych dwóch paragrafach daje to kwotę   54.302,00 zł. Ogólna kwota została rozbita na dwa paragrafy, ponieważ są tutaj dwa rodzaje płatności (jako wkład unijny do projektu i  jako wkład krajowy do projektu). Pieniądze te wpłynęły w dniu 23.05.2008 r. na mocy podpisanej umowy ramowej pomiędzy Województwem Zachodnim (WUP w Szczecinie) a Gminą Stare Czarnowo (OPS w Starym Czarnowie). Umowa dotyczy projektu systemowego „Równe szanse” w ramach  projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa została zawarta na  okres 2008 - 2013, gdzie na 2008 r. przyznano gminie środki na dofinansowanie projektu w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie  54.302 zł. Na mocy tego gmina zobowiązała się do wniesienia własnego wkładu w kwocie 6.034 zł i wydatkowanie tego zaplanowano w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Z tych pieniędzy będzie realizowany projekt przywrócenia do pracy osób długotrwale bezrobotnych, będą organizowane kursy dla kucharzy, krawców itp. kursy dla opiekunów osób niepełnosprawnych,  tygodniowe spotkania z doradcami psychospołecznymi. Zmniejsza się wydatki o kwotę 6.034 zł w dz. 852. Pozostałe zmiany to przeznaczenie z  kredytu kwoty 950.000 zł na sfinansowanie inwestycji i prac projektowych; z tego 650.000 zł przeznaczone zostanie na modernizację drogi do Komorówki, 150.000 zł – na opracowanie projektów remontów i modernizacji dróg w Starym Czarnowie, Kartnie, Żelisławcu, Dobropolu, Żelewie oraz chodnika w Glinnej, 40.000 zł – na opracowanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Binowie, 50.000 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń na świetlicę w Glinnej, 30.000 zł – to wstępny koszt opracowania dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu za przedszkolem w Kołbaczu na teren rekreacyjny dla mieszkańców, 30.000 zł – na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy oczkach wodnych w Kołowie. Są to kwoty planowane a szczegółowe rozliczenie będzie dopiero po przedstawieniu ofert przez wykonawców.

Dyskusja;

Radny Grzywiński m.in. stwierdził, że nie ma żadnych uwag odnośnie remontu drogi do Komorówki. Zgadza się do wydatkowania środków na  remont tej drogi, gdyż uważa, że należy ją jak najszybciej naprawić, zrobić czy przebudować, by była przejezdna. Natomiast ma wątpliwości  co do projektów remontów i modernizacji dróg; w Starym Czarnowie, Kartnie, Żelisławcu, itd. Nie bardzo wie, na czym ta modernizacja ma polegać – np. ul. Słoneczna jest ograniczona krawężnikami i co można tam projektować, czy inne drogi a pieniądze są poważne – 150.000 zł.  Podobnie, jeśli chodzi o świetlicę w Glinnej. Jest mu wiadome, że mieszkańcy mają zdania podzielone, gdyż część z nich chce nowej świetlicy  a część wyraziła pozytywną opinię na zmodernizowanie pomieszczeń po ZZD Kołbacz na świetlicę. Skąd wiemy, że ta inwestycja będzie kosztowała 50.000 zł? jeśli jej jeszcze nie przejęliśmy (może teraz już tak). Dlatego ma uwagi do tych 2 spraw,jest przeciwny. Chodzi o to, żeby w przyszłości nie wrzucać do jednego worka np. spraw dot. OPS z inwestycjami gminnymi. 300.000 zł to są duże pieniądze.

Wójt wyjaśnił, że obiekt w Glinnej już mamy niezależnie czy chcemy tam zrobić świetlicę czy nie (na wspólnym posiedzeniu komisji już o tym  informował). Tylko należy zadać pytanie, czy chcemy świetlicę tam czy nie? Osobiście uważa, że jest w Glinnej świetlica potrzebna, gdyż  jest to duża miejscowość. Rozmowy o świetlicy w Glinnej toczą się już za długo. Jak wcześniej informował wystąpił z wnioskiem do Instytutu Zootechniki w Krakowie o przekazanie działki pod budowę świetlicy. Obecnie możemy już przystąpić do adaptacji, modernizacji pomieszczeń przekazanych już przez Instytut., gdyż ten obiekt już jest nasz. Musi jednak być projekt, pozwolenie na budowę a bez projektu nikt nie otrzyma zezwolenia na budowę. Oprócz tych obiektów, co proponuje się świetlicę jest do zagospodarowania teren., który bezpośrednio tworzy  jedną infrastrukturę. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości,by ta świetlica powstała.
Jeśli chodzi o drogę w Starym Czarnowie, ul. Słoneczna, to co z tego że są krawężniki, projekt i tak trzeba wykonać. Chcemy finansować  adaptację świetlicy w Glinnej czy świetlicy w Binowie, czy remont dróg w St.Czarnowie i innych na terenie gminy w oparciu o środki z programu odnowy obszarów wiejskich. Bez projektu nie ma szans na uzyskanie środków. To jest uwolnienie gminy, w celu pozyskiwania środków  zewnętrznych. Jeśli chodzi o finanse gminy, to na pewno są duże, natomiast jeśli chodzi o sam efekt, to będzie dla każdej miejscowości. Zakładamy, że wykonanie tego przedsięwzięcia potrwa około dwóch lat., Jako przykład należy wziąć pod uwagę remont drogi Stare Czarnowo – Dębina, gdzie w przeciągu dwóch lat doprowadziliśmy do takiego efektu. Będzie to dobra droga zarówno dla mieszkańców jak i dla gminy.
Jeśli chodzi o drogę do Komorówki, jest ona bardzo potrzebna i myśli, że wreszcie mieszkańcy jej się doczekają.

Radny Dobrzański jest za remontem drogi do Komorówki, bo wie w jakim jest złym stanie. Jednak ma prośbę, by podczas jej remontowania nie  uszkodzić rosnących tam drzew (wiśnie), z których korzystają mieszkańcy.

Radny Grzywiński zapytał, czy był projekt na przebudowę drogi St.Czarnowo – Dębina i kto go opracowywał.

Wójt wyjaśnił, że musiał być projekt, gdyż inaczej byśmy nie uzyskali dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego oraz z programu gruntów  rolnych.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.(projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu) i uchwała została przegłosowana:
* za podjęciem uchwały głosowało - 11 radnych,
* wstrzymało się - 2 radnych,
(w głosowaniu brało udział 13 radnych na 13 obecnych w dniu sesji).
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XVII/134/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 12 wraz  z uzasadnieniem do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w Gminie Stare Czarnowo – druk nr  2/XVII;

Dyskusja;

Radna Froncala przypomniała, że komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony  środowiska po dokonanym przeglądzie w terenie oraz po przeprowadzeniu rozmów z mieszkańcami Kołowa negatywnie zaopiniowała zatwierdzenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo. Nie uwzględniono w tym planie wnioskowane działki przez mieszkańców  m.in. wniosek P. Żerebeckiego R. P. Bejnarowicza itp. cała lewa strona przy wjeździe do Kołowa nie została ujęta w tym planie. Stąd ma pytanie do Wójta, w jakim terminie będą uwzględnione wnioski tych mieszkańców i czy w ogóle będą ujęte w planie.

Wójt wyjaśnił, że informował wcześniej, jaka jest procedura uchwalania miejscowego planu. Miejscowy plan jest konsekwencją uchwalonego  studium uwarunkowań w 2002 r., Jest to opracowanie dot. tego studium. Zostały w studium określone strefy zabudowy. Wnioski tych  mieszkańców zostały złożone już po terminie wyznaczonym do składania wniosków jednak i tak nie mogły być one uwzględnione w planie. W 2005 r. Rada Gminy uchwałą dokonała zmiany w studium uwarunkowań dla całej gminy i ten proces się cały czas odbywać. Także w tej chwili nie może odpowiedzieć, kiedy te wnioski będą uwzględnione i w jakim terminie, gdyż cały czas procedura trwa. Przypuszcza, że możliwe będzie jeszcze w tym roku uchwalić nowe studium a następnie będzie można przystąpić do opracowywaniu planu miejscowego dla miejscowości Kołowo. To wszystko będzie zależne od decyzji Rady. Nowy miejscowy plan Kołowa, to 65 działek i w jakim czasie to faktycznie potrwa, trudno  powiedzieć. Myśli, że to może nastąpić nie tak szybko, może za około 4-5 lat będzie można do tego powrócić, gdyż sam proces trwa około tylu lat.
Trzeba przypomnieć, że jest jeszcze droga warunków zabudowy, dlatego nie widzi tutaj żadnego problemu z rozwojem miejscowości Kołowo.
Będziemy wkrótce opracowywać i uchwalać planu miejscowe innych miejscowości – proces się już rozpoczął.

Radny Grzywiński nawiązał do wypowiedzi przewodniczącej komisji rolnictwa. Wyjaśnił, że komisji pojechała w tej sprawie nie po to, do  Kołowa żeby komuś zaszkodzić, lecz pojechała po to, bo mieszkańcy o to prosili. Jest zdziwiony tym, że P.Żerebecki R. składał pismo o uwzględnienie jego w planie w 2006 r. (jak dobrze pamięta) i nie otrzymał odpowiedzi z Urzędu. Należało odpowiedzieć na wniesione pismo, niezależnie jaka to by była odpowiedź. Musimy się nauczyć porządnej pracy, bo to samorząd jest dla mieszkańców a nie odwrotnie. W dniu dzisiejszym wszyscy radni otrzymali na jego prośbę do wiadomości materiały, informacje dot. opracowania studium., plany miejscowe, w jaki sposób to powinno się odbywać, co to jest studium, jaka komisja, udzielane odpowiedzi itp. A w Kołowie nic nie ustalono, nic nie zrobiono w tym przedmiocie. Plan jakby szedł swoją drogą a mieszkańcy nic nie wiedzą. Teraz się mówi,że będziemy znowu przystępować do opracowania miejscowego planu m. Kołowo. To samo czeka miejscowość St.Czarnowo. Także nie były udzielone tutaj odpowiedzi mieszkańcom na ich wnioski  dot. ujęcia w planie miejscowym. Jeśli nawet ktoś otrzymał odpowiedź, to, że złożył wniosek po terminie. Dlatego nie chce już wchodzić więcej w sprawy Kołowa, by późnie nie zarzucano, że nic nie załatwiono dla tej miejscowości, bo komisja rolnictwa była przeciwna. Chce jednak powiedzieć, że komisja rolnictwa nie jest przeciwna uchwaleniu planu miejscowego, lecz takiej pracy jaką nam serwuje się w tym Urzędzie.

W odpowiedzi Wójt przypomniał że jeszcze na poprzedniej sesji przedstawiał „Wieści Gminy Stare Czarnowo”, gdzie na pierwszej stronie był  apel do mieszkańców o składanie wniosków do planu (przypomina sobie,że było to w IV kwartale.2005 r.). Chce powiedzieć, że wszystkie składane wnioski w 2006 r. były przedkładane w Regionalnym Biurze Przestrzennym i przyznaje, że nie dopilnował wówczas, by poinformować o tym wnioskodawców. Później sytuacja się zmieniła i zapewnia, że są udzielane odpowiedzi dla wnioskodawców. Zaznacza, że P. Żerebecki R. nie  ma pretensji o to, że tzw. lewa strona Kołowa nie został uwzględniona w planie. Przyjął do wiadomości, że ta sprawa będzie ujęta w późniejszym terminie. Dlatego apeluję do radnych o rozwagę.

Radny Żerebecki stwierdził, że w obecnej sytuacji jest opracowany miejscowy plan miejscowości Kołowo, dlatego należy go przyjąć, uchwalić.
Chodzi o to, żeby w przyszłości można było dalej działać, poszerzać plan, wprowadzać zmiany w studium i miejscowym planie.

Radny Róg rozumie, że te 65 działek ujętych w planie Kołowa były ujęte w studium, były złożone wnioski. Czy tak?

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że studium to strefa zaznaczona szeroką liną zabudowy. Przypomniał, jak w 1998 r. było to studium  przedstawiane przez ówczesnego Wójta P.Osócha i Rada w 2002 r. uchwaliła to studium. Była to pierwsza nasza uchwała w tej sprawie. Byliśmy wtedy jedyną gminą, gdzie nie uchwalono jeszcze studium. Także proces trwał 3 lata. Dlatego jest trochę większym optymistą niż Wójt, gdyż uważa, że podejmując w tym roku uchwałę o przystąpieniu do zmian w studium procedura przygotowawcza będzie trwała krócej nić 4 lata.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w Gminie Stare Czarnowo ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego  protokołu) i uchwała została przegłosowana:
* za podjęciem uchwały głosowało - 9 radnych,
* wstrzymało się - 2 radnych,
(w głosowaniu brało udział 11 radnych na 13 obecnych w dniu sesji., 2 radnych nie brało udziału w glosowaniu.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XVII/135/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 14 wraz  z uzasadnieniem do niniejszego protokołu.

Po przegłosowaniu uchwały j/w radny Grzywiński stwierdził, że nie będzie co sesja głosował na tę samą sprawę. Już się wcześniej w tej sprawie wypowiedział.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/131/08  Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. – druk nr  4/XVII;

Wójt omówił proponowaną uchwałę ; m.in. wyjaśnił, że w uchwale nr XVI/131/08 podjętej w dniu 28 kwietnia 2008 r. wkradł się błąd  pisarki dot. nr działki – pomyłkowo wpisano nr 232/2 a winno być nr 232/3. Działka ta wraz z działką o nr 232/1 była przedmiotem zawartego porozumienia z Państwem R.i P.Raszczuk. Stąd jest potrzeba dokonania zmiany w podjętej wcześniej uchwale w tym przedmiocie.

Dyskusja – brak.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XVI/131/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2008 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu) i  uchwała została przegłosowana:
* za podjęciem uchwały głosowało - 12 radnych,
(w czasie głosowania nie było 1 radnego)
(w głosowaniu brało udział 12 radnych na 13 obecnych w dniu sesji.),
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XVII/136/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 16 wraz  z uzasadnieniem do niniejszego protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały zebrania  wiejskiego w miejscowości Kołbacz – druk nr 7/XVII;

Wójt omówił proponowaną uchwałę ; m.in. wyjaśnił, że należy uchylić uchwałę zebrania wiejskiego w Kołbaczu z uwagi na to, że była w  tym dniu niedostateczna ilość mieszkańców obecnych na spotkaniu (była wymagana ilość 106 osób w pierwszym terminie lub 53 osoby w drugim terminie, natomiast na tym zebraniu było tylko 25 osób. Jest to niezgodne ze statutem Sołectwa Kołbacz. Rada Gminy ma prawo uchylić uchwałę zebrania wiejskiego, jeśli nie został spełniony warunek statutowy. Dlatego należy tą uchwałę unieważnić i zostanie ustalony termin kolejnego zebrania wiejskiego celem podjęcia uchwały zgodnie ze statutem w tej samej sprawie.

Dyskusja;

Radna Cioch m.in. stwierdziła, że analizując poprzednie lata i zebrania w Kołbaczu musi stwierdzić, że nie pamięta, by było na zebraniu  100 osób. Podobnie było teraz – 25 osób w tym 5 radnych. Rozumie, że nie było odpowiedniej ilości osób, lecz nie znaczy, że się kogoś skrzywdziło, że jest to złe. I w takiej sytuacji miejscowość Kołbacz wypadnie z tego programu i nie otrzymamy środków na potrzebne nam zadania., działania itp. Mamy w tej chwili zawiąże ręce na jakiekolwiek dofinansowanie. Może niech się wypowiedzą w tej sprawi radni z Kołbacza.

Wójt dalej wyjaśnił, że w tej sprawie było złożone zawiadomienie przez jednego z mieszkańców Kołbacza do Prokuratury (nie dopełniono  warunków statutowych). W tej chwili to hamuje jego działania, lecz ma nadzieję, że będzie ta frekwencja mieszkańców na kolejnym zebraniu  wiejskim i uchwała ponowienie zostanie podjęta zgodnie ze statutem. Apeluje o udział w zebraniu (radna Cioch zapytała, czy ten protest  dotyczył małej ilości mieszkańców, czy planu odnowy, który był proponowany ?). Wójt wyjaśnił, że ten protest dot. małej ilości frekwencji.

Radny Grzywiński zwrócił uwagę, że trochę wystawiamy się na śmieszność. Statut sołectwa został zatwierdzony i należy przestrzegać statutu.
Każdy może zgłosić protest, jeśli robi się coś niezgodnie z przepisami.

Radny Żerebecki zaproponował, żeby w przyszłości uniknąć takich sytuacji,to należałoby zmienić statut Kołbacza. Proponuje, by wprowadzić  zapis, iż po odczekaniu 30 minut niezależnie, ile osób będzie uczestniczyło w zebraniu można podejmować uchwały zebrania wiejskiego. 
Inaczej nie będzie odpowiedniego quorum.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały  zebrania wiejskiego w Kołbaczu (projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu) i uchwała została przegłosowana:
* za podjęciem uchwały głosowało - 11 radnych,
* wstrzymał się od głosowania 1 radny
(w czasie głosowania 1 radny był nieobecny w czasie głosowania)
(w głosowaniu brało udział 12 radnych na 13 obecnych w dniu sesji.),
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XVII/137/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 18 wraz  z uzasadnieniem do niniejszego protokołu.

Ad. 13. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w  Starym Czarnowie i Filii Biblioteki w Kołbaczu za rok 2007 (w tym wykonanie budżetu)- druk nr 5/XVII i 6/XVII;

Informację z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie i jej filii w Kołbaczu za rok 2007 przedstawiła Kierownik  GBP w Starym Czarnowie P. Bożena Sarna.

Dyskusja;

Radna Cymerman poinformowała, że w tym roku komisja zdrowie, oświaty i spraw społecznych odbyła posiedzenie wyjazdowe m.in. do. bibliotek  na terenie gminy. Panie bibliotekarki wywiązują się ze swych obowiązków bardo dobrze, często korzystają z możliwości wzbogacenia  księgozbioru, pozyskując ksiązki z wydawnictw, z darowizn itp. Trochę utrudnione ma zadanie P.Smykla - bibliotekarka z Kołbacza, ponieważ  dzieci przychodzą tam często w czasie lekcji szkolnych i korzystają z potrzebnych im książek itp. Obie Panie zasługują na słowa uznania.  Szczegółowe informacje j/w stanowią załączniki nr 19 i 20 do protokołu.

Ad. 14 Zapytania sołtysów.

Zapytania zgłaszali ;

Sołtys Sołectwa Dobropole Cz.Mielnicki;

 • czy będzie dokończony remont drogi polnej i będą załatane dziury w kierunku P.Burakowskich,
 • kiedy odbędzie się przetarg na działkę po OSP Dobropole, czy będzie wykorzystane tam na plac zabaw dla dzieci?
 • naprawić i uzupełnić znaki drogowe (są powykrzywiane, brak),
 • czy jest miejsce na punkt przeciwpożarowy, jako pierwszej pomocy?.

Ad. 15 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych i sołtysów udzielał odpowiedzi Wójt Marek Woś i tak;

 • naprawa chodnika, udostępnienie informacji (zgłaszała radna Cioch)
  Chodnik zostanie naprawiony, poszerzony. Natomiast odpowiedź na zgłoszoną interpelację radna otrzyma na piśmie.
 • kanalizacja, odbiór drogi, dziury, ścieki w jednostce wojskowej (zgłaszał radny Dobrzański);
  Jak odpisał w piśmie jest prowadzony monitoring w Dębinie. Jeśli chodzi o odbiór drogi St. Czarnowo-Dębina, to będzie on uzgodniony z wykonawcą i Urzędem Marszałkowskim. Jak będzie ustalony termin odbioru wówczas poinformuje telefonicznie przewodniczącą komisji rolnictwa.  Natomiast wyrwa w drodze w kierunku jeziora jest w zarządzie powiatu i oni zdają sobie z tego sprawę, że zagraża bezpieczeństwu. Sprawą ścieków w jednostce wojskowej zajmował się już wcześniej. Komisja to skontrolowała i nie stwierdziła tego, by wpuszczano ścieki do jeziora.
 • usterki na świetlicy, boisko, lampy (zgłaszała radna Marczewska);
  Chce powiedzieć, że wykonawca objechał wszystkie obiekty, był także w Dobropolu i na pewno te usterki zgłoszone usunie.  Boisko zostanie uporządkowane, wykoszone, oczyszczone z gałęzi, już podjęto działania w tym zakresie. Lampa oświetleniowa zostanie założona  na jesień tak jak to było robione w ubiegłym roku.
 • przejście dla pieszych, drogowskaz (zgłaszał radny Żerebecki); 
  Ponagli sprawę wykonania przejścia dla pieszych (za rzeką), miało to być już dawno zrobione. W sprawie ustawienia drogowskazu zostało  wystosowane pismo i czekamy na odpowiedź..
 • płyty przed biblioteką, frez, znak parkowania, wykoszenie, droga do Rekowa (zgłaszał radny Kałucki);
  Jeśli chodzi o kamienne płyty przed biblioteka, to chcemy to zrobić całościowo w porozumieniu z Prezesem Malinowskim i zabytkami. Odnośnie naprawy ulic w Kołbaczu – tyle co gmina mogła zrobić tyle zrobiła. Ustawienie znaku drogowego zakazującego parkowania musi być uzgodniony  wspólnie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej, gdyż ta droga jest we władaniu spółdzielni. Stanowi to jedną, dużą działkę. Trawnik przy  budynku tzw. piekarnia, było to już wcześniej zgłaszane, podejmie działania w tym zakresie. Droga do Rekowa będzie także robiona, łatana przez drogowców. O frezie nie będzie mówił, gdyż zobaczymy jak będzie.
 • tablice ogłoszeniowe (zgłaszał radny Róg);
  Trochę cierpliwości, tablice w Kołbaczu nowe także będą.
 • kosz do koszykówki (zgłaszał radny Drwal);
  Był przekonany, że w Glinnej kosz jest, jeśli nie to wspólnie to obejrzymy.
 • remonty dróg, działka OSP, znaki drogowe, pkt pierwszej pomocy ppoż. ( zgłaszał sołtys Mielnicki Cz.
  Na temat remontów dróg już informował. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż działki po OSP to już wisi na tablicy o głoszeń informacja,  wykaz.  Po 42 dniach będzie można ogłosić przetarg na sprzedaż tej działki. Znaki drogowe były już wcześniej zgłaszane, ponagli to ponownie. Na temat utworzenia punktu ppoż. porozmawiamy indywidualnie.

Ad. 16 Wolne wnioski.

Radna Froncala podziękowała (w imieniu dzieci i młodzieży i ich mam) P.Bożenie Sarna za pomoc i mile spędzanie czasu w bibliotece. Jest tam  stanowisko komputerowe, Internet itp. Zapomniała o tym powiedzieć podczas przedstawiania informacji z działalności bibliotek. przez Panią  B.Sarna.

Ad. 17 Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie
obrad XVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godzinie 1530

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała:
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 22-07-2008 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 22-07-2008 10:59