herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XX/150/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA NR XX/150/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2008 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie od Grzegorza Szczupak i Galwas Sylwii, na rzecz Gminy Stare Czarnowo, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Binowo, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 132/1 o powierzchni do 500 m2 , opisanej w Księdze wieczystej nr SZ1Y/00021630/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, za kwotę nie przekraczającą 30.000 złotych brutto.

§ 2. Koszty związane z podziałem i sporządzeniem aktu notarialnego  ponosi Gmina Stare Czarnowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XX/150/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2008 r.

Gmina Stare Czarnowo jest w trakcie realizacji projektu budowy lokalnej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Binowo. Projekt przewiduje lokalizację zbiorników neutralizujących w miejscu najbardziej optymalnym, który daje gwarancję wykorzystania grawitacyjnego spływu ścieków bytowych. Miejsce takie – zgodnie z opinią projektantów – znajduje się na części działki nr 132/1 będącej własnością Grzegorza Szczupak i Sylwii Galwas. Dodatkowym argumentem przemawiającym za proponowaną lokalizacją jest bliskość rowu odwadniającego, do którego będzie odprowadzana oczyszczona woda.
Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest wydzielenie i zakup działki gruntu o powierzchni do 500 m2 z nieruchomości nr 132/1 z przeznaczeniem na realizacje ww. inwestycji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 18-09-2008 17:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2008 17:46