herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXIII/162/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA NR XXIII/162/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r.


w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 55, § 56 pkt 4, § 69 ust. 1 Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007 r. Nr 61, poz. 973) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w czteroosobowym składzie.
  2. W skład komisji wchodzą następujący radni:
    1. Cymerman Danuta
    2. Froncala Bożena
    3. Grzywiński Wiesław
    4. Cioch Bogumiła

§ 3. Zasady i tryb działania komisji określa statut gminy oraz coroczny plan pracy przyjmowany przez Radę Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr II/6/06 Rady Gminy Stare Czarnowo  z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXIII/162/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r.

Zgodnie z § 69.1. Statutu Gminy Stare Czarnowo uchwalonego uchwałą Nr V / 39 / 03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo (opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 18, poz. 251; zm. z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007 r. Nr 61, poz. 973) Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego , zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie dwóch.

Uchwałą nr II/6/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej została powołana Komisja Rewizyjna w pięcioosobowym składzie.
Jest to niezgodne z zapisami w statucie.

W związku z powyższym zasadne jest dokonanie zmiany w składzie osobowym komisji rewizyjnej tj. powołanie komisji w czteroosobowym składzie - zgodnie ze statutem gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 03-12-2008 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2008 10:15