herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXIII/163/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w statucie Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XXIII/163/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r.


w sprawie zmiany w statucie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V / 39 / 03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 18, poz. 251; zm. z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007 r. Nr 61, poz. 973), wprowadza się następującą zmianę:

1) § 69 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„.1. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie trzech”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXIII/163/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r.

W dniu 06.11.2008 r. wpłynął wniosek grupy radnych Gminy Stare Czarnowo o dokonanie zmiany zapisu w § 69 ust. 1. Statutu Gminy dot. składu komisji rewizyjnej. wg dotychczasowego zapisu „ Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie dwóch”. Uchwałą nr II/6/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej została powołana Komisja Rewizyjna w pięcioosobowym składzie. Jest to niezgodne z zapisami w statucie.
Grupa radnych wnioskowała o zmianę brzmienia w/w zapisu na „ Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie trzech”.
W uzasadnieniu podała, że z uwagi na zakres obowiązków i kompetencji, jakie należą do Komisji Rewizyjnej i ważność podejmowanych decyzji , powinna składać się ona z nieparzystej liczby członków. Przy parzystej liczbie składu komisji często dochodzi do sytuacji patowej ( liczba głosów „za” i „przeciw” jest taka sama ) i przewodniczący komisji musi podejmować decyzje, co nie do końca jest demokratycznym sposobem zajmowania stanowiska w omawianej sprawie.
W związku z powyższym został przedłożony Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany statutu odnośnie wnioskowanej zmiany – Rada Gminy uznała za zasadne podjęcie uchwały j/w.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 03-12-2008 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2008 10:16