herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXIII/166/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości służących wykonywaniu usług komunalnych.

UCHWAŁA NR XXIII/166/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości służących wykonywaniu usług komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 37 ust. 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 /  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie nieruchomości służących wykonywaniu usług komunalnych, opisanych szczegółowo w załączniku do uchwały, w trybie bezprzetargowym, na okres do lat 10.

§ 2. Koszty przygotowania nieruchomości do wydzierżawienia ponosi dzierżawca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXIII/166/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości opisanych w załączniku do uchwały. Nieruchomości te służą wykonywaniu usług komunalnych przez PUWiS sp. z o.o. w Nowogardzie. Aktualnie obowiązująca umowa o świadczenie usług komunalnych wygaśnie z dniem 31.12.2008 r. Koniecznym jest zatem wyłonienie podmiotu, który od dnia 01.01.2009 r. będzie świadczył usługi komunalne.
W pierwszej kolejności należy przeprowadzić postępowanie oparte na przepisach kodeksu cywilnego, w którym zostanie wyłoniony podmiot mający świadczyć usługi komunalne. W następnej kolejności koniecznym będzie zawarcie z w/w podmiotem umowy o dzierżawę nieruchomości służących wykonywaniu usług komunalnych. Z tego właśnie powodu, że przedmiotowe nieruchomości muszą zostać wydzierżawione konkretnemu podmiotowi wybranemu w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu, zastosowanie trybu bezprzetargowego jest niezbędne.
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który dopuszcza wyrażenie przez radę gminy zgody na odstąpienie od przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości na okres powyżej lat 3.
Proponowany 10 - letni okres oddania nieruchomości w dzierżawę, zapewni trwałość świadczonych usług.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 03-12-2008 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2008 10:18