herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXV/171/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008.

UCHWAŁA NR XXV/171/08
Rady  Gminy  Stare Czarnowo
z  dnia  29  grudnia  2008 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem  roku  budżetowego  2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984;  z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 , Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 );   Rada Gminy  Stare Czarnowo  uchwala,  co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008, określając kwoty i ostateczne terminy wykonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym w załączniku podlegają przekazaniu na dochody budżetu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do Uchwały Nr XXV/171/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

Dział Rozdział § Treść Kwota w zł Ostateczny termin wykonania wydatku
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 62.000 zł

31.03.2009

92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 62.000 zł
4300 Zakup usług pozostałych 62.000 zł
Wydatki na opracowanie projektów technicznych remontów świetlic w Binowie i Glinnej
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 400.000 zł

30.04.2009

92601   Obiekty sportowe 400,000 zł
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000 zł
Wydatki na budowę boiska sportowego w Starym Czarnowie w ramach projektu „Moje boisko - Orlik 2012”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-01-2009 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2009 15:04