herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXV/178/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej

UCHWAŁA NR XXV/178/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Aktywności Lokalnej na lata 2009-2013 zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U ZA S A D N I E N I E
do uchwały nr XXV/178/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.

W związku z przystąpieniem przez Gminę do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie – Program Aktywności Lokalnej jest jednym z narzędzi koniecznych do wykonania zadań wynikających z założeń wyżej wymienionego projektu.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do uchwały Nr XXV/178/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

 

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
DLA GMINY STARE CZARNOWO
NA LATA 2009 - 2013

 

 

 

Stare Czarnowo, grudzień 2008

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Cele programu
 3. Kierunki działań
 4. Odbiorcy programu
 5. Metody pracy wykorzystywane do realizacji programu
 6. Realizatorzy programu
 7. Finansowanie programu
 8. Przewidywane efekty
 9. Monitoring i ewaluacja

 

I. Wstęp
Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Stare Czarnowo ukazuje problemy zachodzące w społeczności lokalnej i jednocześnie wyznacza kierunki naprawcze mające na celu poprawę sytuacji w tym zakresie oraz mechanizmy wzmacniające i utrzymujące poziom efektywności zachodzących zmian.
Przyjęte w Programie Aktywności Lokalnej koncepcje są zgodne z założeniami zawartymi w ogólnopolskich i lokalnych dokumentach strategicznych, takich jak:

 1. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015.
 2. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski.
 3. Strategia Polityki Społecznej na lata 2007 – 2013.
 4. Narodowa Strategia Rozwoju na lata 2007 – 2013.
 5. Narodowa Strategia Spójności.
 6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.
 7. Strategia Województwa Zachodniopomorskiego w Zakresie Polityki Społecznej do roku 2015.
 8. Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Stare Czarnowo na lata 2006 -2015.
 9. Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku.

Wszystkie te dokumenty zakładają realizację działań służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu kraju, co nierozerwalnie wiąże się z poziomem i jakością życia społeczeństwa. Niezwykle istotnym aspektem dla członka danej społeczności i jego rodziny jest możliwość pełnej samodzielnej samorealizacji a w sytuacjach kryzysowych uzyskiwanie pomocy i wsparcia ze strony nie tylko organizacji działających w ramach pomocy ale całej społeczności lokalnej.
We wszystkich tych dokumentach domeną jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poszczególnych osób i grup społecznych. Jest to zjawisko zauważalne również na terenie naszej gminy ponieważ zagraża wielu osobom i grupom, w tym m.in.: osobom niepełnosprawnym, rodzinom niezaradnym życiowo, rodzinom dysfunkcyjnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, uzależnionym, opuszczającym zakłady karne, dzieciom  i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo, dzieciom i młodzieży wychowujących się w zastępczych formach opieki.
Program Aktywności Lokalnej zakłada właśnie wspólne działania lokalnych podmiotów na rzecz uaktywnienia i pobudzenia potencjału grup oraz społeczności lokalnych, a także włączanie ich w życie społeczne, jak również kształtowanie więzi społecznych na terenie gminy.
Tak zintegrowana społeczność pozwoli, aby każda osoba, rodzina mogła realizować swoje plany i aspiracje życiowe, a w trudnych sytuacjach mogła uzyskać pomoc i wsparcie ze strony wspólnoty oraz działających w jej ramach instytucji i organizacji.
Program Aktywności Lokalnej jest zgodny z podstawowymi zasadami życia społecznego, a w szczególności z zasadą pomocniczości, partycypacji społecznej  i współodpowiedzialności. Nakłada nacisk na aspekt samopomocy, którego idea polega na wyzwoleniu i wykorzystaniu wewnętrznych zasobów oraz kompetencji osób, grup oraz społeczności lokalnych, natomiast zadaniem sił zewnętrznych jest wspieranie i wzmacnianie tego potencjału oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi.

II. Cele programu
Program Aktywności Lokalnej ma na celu pełną integrację społeczności naszej gminy niezależnie od wieku, statusu społecznego, stanu zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia w życie społeczne osób niepełnosprawnych i rodzin dysfunkcyjnych, bowiem osoby niepełnosprawne i rodziny w których funkcjonują napotykają na szereg problemów, które dla ludzi nie obarczonych tym problemem nie są istotne.
Priorytetem jest więc aktywne uczestnictwo całej społeczności lokalnej w celu wykluczenia izolacji i marginalizacji osób i rodzin z problemami.

 1. Cel ogólny programu
  Celem nadrzędnym Programu Aktywności Lokalnej jest zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Stare Czarnowo i integracji społeczności lokalnych, rozwój lokalnych inicjatyw oraz zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego.
 2. Cele szczegółowe:
  • poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Stare Czarnowo przez zaspokojenie ich potrzeb społecznych,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia,
  • aktywna integracja mieszkańców, grup społecznych, organizacji i stowarzyszeń w Gminie Stare Czarnowo,
  • rozwój lokalnego partnerstwa,
  • upowszechnianie dostępu do informacji, wiedzy i edukacji, poradnictwa i kultury poprawiających funkcjonowanie jednostek i grup społecznych w społeczeństwie,
  • przeciwdziałanie występowaniu patologii i postaw dewiacyjnych w rodzinie, grupie społecznej i społeczności lokalnej,
  • inicjowanie i wspieranie różnych form aktywizacji zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej i społecznej mieszkańców w tym szczególnie klientów pomocy społecznej.

III. Kierunki działań
Cele programu będą realizowane poprzez podejmowanie następujących działań:

 1. Promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, zdrowotnym i turystycznym ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych.
 2. Organizowanie wolontariatu oraz grup samopomocowych.
 3. Organizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców gminy Stare Czarnowo.
 4. Promowanie oraz organizowanie imprez i kampanii charytatywnych.
 5. Promowanie, wspieranie, organizowanie i uczestnictwo w projektach realizowanych w partnerstwie.
 6. Realizowanie działań umożliwiających wszystkim mieszkańcom równego dostępu do informacji i konsultacji.
 7. Popularyzacja i promocja organizacji pozarządowych poprzez prezentację form działania społeczności lokalnej.
 8. Badanie potrzeb i problemów mieszkańców gminy.
 9. Inne wynikające z aktualnych potrzeb i zgodne z celami programu.

IV. Odbiorcy programu
Program skierowany jest do:

 1. członków społeczności lokalnej,
 2. osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia,
 3. członków grup zawodowych lub społecznych.

V. Metody pracy wykorzystywane do realizacji programu
W ramach programu przewiduje się zastosowanie:

 1. środowiskowej pracy socjalnej – są to działania realizowane przez pracownika socjalnego mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających aktywizacji społecznej i zawodowej,
 2. instrumentów aktywnej integracji – tj. zespołu instrumentów aktywizacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej, które zawarte są w zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Przy realizacji programu aktywności lokalnej w ramach projektu obowiązkowe jest zastosowanie co najmniej dwóch instrumentów aktywnej integracji:
  • prac społecznie użytecznych;
  • innych działań o charakterze integracyjnym.
 3. działania o charakterze środowiskowym w programie aktywności lokalnej – to inicjatywy integracyjne obejmujące:
  • przygotowanie i realizację programu aktywności lokalnej, np. spotkania z grupami docelowymi, wydanie publikacji; badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz i wydawnictw związanych z przygotowaniem i realizacją programu;
  • edukacje społeczna i obywatelską, w ty, organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców;
  • organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym.

VI. Realizatorzy programu
Realizatorami zadań programu są:

 1. Urząd Gminy Stare Czarnowo.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.
 3. Organizacje pozarządowe.
 4. Pozostałe jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy.

VII. Finansowanie programu
Realizacja zadań programu może być finansowana ze środków:

 1. własnych budżetu Gminy,
 2. dotacji z budżetu państwa,
 3. własnych podmiotów zaangażowanych w działania w ramach poszczególnych podprogramów aktywności lokalnej,
 4. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2113 w ramach realizacji projektów systemowych konkursowych,
 5. prywatnych sponsorów,
 6. innych źródeł zewnętrznych.

VIII. Przewidywane efekty

 1. Integracja społeczności lokalnej i grup społecznych,
 2. Zwiększenie dostępu do informacji obywatelskiej i poradnictwa,
 3. Realizowanie zadań uwzględniające realne potrzeby społeczności lokalnych,
 4. Skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów,
 5. Wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i współodpowiedzialności mieszkańców za procesy w niej zachodzące, oraz zaangażowania w życie społeczne
 6. Zwiększenie inicjatyw podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie realizowanych w partnerstwie,
 7. Wzrost zaangażowania instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania działań środowiskowych,
 8. Realizacja projektów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne społeczności,
 9. Podwyższenie jakości realizowanych działań środowiskowych,
 10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 11. Zmniejszenie obszaru zagrożonego wykluczeniem społecznym,
 12. Powrót do życia społecznego osób wykluczonych społecznie,
 13. Podwyższenie jakości realizowanych działań środowiskowych,
 14. Inicjowanie nowych form i metod pracy na rzecz aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie oraz ich rodzin,
 15. Poprawa jakości życia i relacji między mieszkańcami Gminy Stare Czarnowo,
 16. Wzrost zaangażowania mieszkańców w życie społeczne Gminy Stare Czarnowo, szczególnie w stosunku do osób i rodzin wymagających szczególnego wsparcia całej wspólnoty Gminy

IX. Monitoring i ewaluacja
Monitoring i ewaluacja będą prowadzone na bieżąco przez realizatorów poszczególnych podprogramów aktywności lokalnej (projektów), realizowanych na rzecz konkretnych grup społecznych lub społeczności lokalnych.
Celem bieżącego monitoringu będzie pomiar osiąganego postępu w projekcie i porównywanie go ze założonym planem oraz wprowadzanie ewentualnych działań korygujących umożliwiających osiągnięcie zakładanego celu.
Corocznie będzie sporządzana informacja z realizacji podprogramów i projektów realizowanych w ramach Programu Aktywności Lokalnej, natomiast na koniec okresu programowania zostanie dokonane podsumowanie i ocena efektywności Programu Aktywności Lokalnej w postaci sprawozdania zawierającego szczegółowe efekty zakładanych działań.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-01-2009 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2009 15:13