herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXV/183/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do Stowarzyszenia lokalnej grupy działania "DIROW" - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

UCHWAŁA NR XXV/183/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.


w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do Stowarzyszenia lokalnej grupy działania „DIROW” - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427; z 2008 r. Nr 98, poz. 637 ),  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Stare Czarnowo do  Stowarzyszenia lokalnej grupy działania „DIROW” - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 2. Wyznacza się Wójta Gminy Pana Marka Woś, jako przedstawiciela do reprezentowania Gminy Stare Czarnowo w stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 3. Statut stowarzyszenia stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/98/07 z dnia 14 grudnia 2007 w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do Stowarzyszenia lokalnej grupy działania „DIROW” - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXV/183/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Gmina Stare Czarnowo działająca na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, stworzenia lepszych warunków życia mieszkańców, ochrony i promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, turystyki podjęła 14 grudnia 2007 uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do Stowarzyszenia Lokalnej grupy działania „DIROW”- Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wspólne działania mają na celu aplikowanie o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W ramach działania Oś 4 „ Leader” beneficjenci będą mogli się ubiegać o finansowanie operacji z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Odnowa i rozwój wsi” na zasadach określonych w rozporządzeniach do tych działań oraz na operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale również przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej – tzw. „małe projekty”.
W związku z rejestracją z dniem 1 grudnia 2008 w KRS stowarzyszenia p.n. Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz planowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie działalności stowarzyszenia konieczne jest podjęcie stosownej uchwały o przystąpieniu do stowarzyszenia i wskazaniu w niej przedstawiciela do reprezentowania Gminy Stare Czarnowo w stowarzyszeniu tym samym uchyla się uchwałę podjętą w grudniu 2007 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do Uchwały Nr XXV/183/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Rozdział l
Postanowienia ogólne

§1.

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§2.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz, U. Nr 96, poz. 873). ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) nr 1-598/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 2 Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz.Urz, UE L 277 z 21.1 D..205, str.1) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§3.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Gryfino.

§4.

 1. Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swojej działalności stowarzyszenie może powołać biuro.
 2. Zarząd decyduje o liczbie pracowników biurowych oraz o sprawach personalnych związanych z przyjmowaniem pracowników.
 3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora biura i pracowników biurowych podejmuje Zarząd.
 4. Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji członka Zarządu z dyrektorem biura.

§5.

 1. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i logo na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem swojej nazwy DIROW.

§6.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalikowaną 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§7.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§8.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego i-zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie gmin powiatu gryfińskiego oraz gmin ościennych, a w szczególności:

 1. opracowanie, wdrożenie oraz wspieranie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW),
 2. promocja obszarów wiejskich,
 3. aktywizowanie i mobilizowanie ludności wiejskiej,
 4. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
 5. stymulowanie lokalnych inicjatyw,
 6. działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
 7. wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa finansowanych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej,
 8. rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
 9. działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym oraz krajowym,
 10. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 11. wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 12. wspieranie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji,
 13. propagowanie sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia,
 14. wspieranie inicjatyw chroniących środowisko naturalne,
 15. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 16. podejmowanie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia

§9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. podejmowanie wszelkich działań w tym badawczych, rozwojowych i integracyjnych umożliwiających opracowanie i realizację Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gmin powiatu gryfińskiego i gmin ościennych,
 2. integrowanie członków stowarzyszenia w zakresie wspólnej realizacji zadań na rzecz obszarów wiejskich,
 3. współpracę partnerską z innymi LGD w realizacji działań Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich mających charakter ponadlokalny.
 4. tworzenie lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich (LSR) położonych na terenie działalności LGD, jej monitoring i ewaluacja,
 5. pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 6. prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach SPO, w tym działalności inwestycyjnej,
 7.  podejmowanie wszelkiej działalności służącej rozwojowi turystyki i agroturystyki oraz rozwoju przedsiębiorczości,
 8. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, doradczym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
 9. organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji obszarów wiejskich i ich tożsamości kulturowej,
 10. organizowanie i finansowanie działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w tym:
  1. opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
  2. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
  3. tworzenie stron internetowych,
  4. przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze  reklamowym lub promocyjnym,
  5. prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów, w tym inwestycyjnych związanych z realizacją ZSROW,
  6. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, prywatnymi i organizacjami pozarządowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 11. organizacje zawodów, zajęć sportowych, turniejów, szkoleń, obozów sportowych itp.
 12. przeprowadzanie badań, ekspertyz i analiz mających na celu poznanie potencjału i zasobów środowiska i gospodarki regionu dla celów opracowywania strategii rozwoju regionu,
 13. organizowanie spotkań grup dyskusyjnych mających na celu informowanie mieszkańców o możliwych drogach rozwoju gospodarczego regionu,
 14. organizację imprez promujących region, jego produkty, usługi, kultury, sztukę itp.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych.

§12.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela,
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 6. Nadanie godności członka honorowego następuje poprzez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§13.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
 2. przestrzegać postanowień Statutu,
 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń ma rzecz Stowarzyszenia,
 4. brać udział w Walnym Zebraniu Członków,
 5. postępować zgodnie ze statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia.

§14.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
 3. ypowiatiania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności . Stowarzyszenia,
 4. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 5. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
 6. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 7. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
 8. zasięgania informacji o działalności Stowarzyszenia i jego władz,
 9. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków, wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

§15.

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 14ust. 2- 9.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 3. Członkowi wspierającemu i honorowemu służy prawo do udziału w pracach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 4. Członkowie wspierający zobowiązani są świadczyć zadeklarowaną pomoc finansową lub rzeczową.
 5. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§16.

 1. Członkowstwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z. przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej
  3. ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych,
  4. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych
  5. skreślenia z listy członków z powodu-nieusprawiedliwionego zalegania składek członkowskich przez okres jednego roku,
  6. wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. O skreśleniu z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia orzeka Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków skreślonemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o skreśleniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkowskiego stosuje się odpowiednio zasady określone w ust 2 i 3.

§17.

 1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 3. Członkowi Honorowemu służy prawo do udziału w pracach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 4. Godności członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§18.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Rada,
  4. Komisja Rewizyjna.
 2. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.

§19.

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowani jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§20.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia, śmierci lub utraty osobowości prawnej członka władz Stowarzyszenia w -trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy.

Walne Zebranie Członków,

§21.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście
 3. Zarząd powiadamia o terminie Walnego Zebrania Członków, miejscu obrad i porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykła większością głosów przy obecności:
  1. w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 1G ust.2
  2. w drugim terminie , wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później od pierwszego terminu- bez względu na ticzbę osób uprawnionych do głosowania.

§22.

 1. Zebranie Członkowskie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na 12 miesięcy, nie później niż 30 marca.
 3. Walne zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący wybierany w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków.
 5. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd
  1. z własnej inicjatywy
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
  3. na umotywowane żądanie, co najmniej 15 członków zwyczajnych.
 8. W przypadkach określonych w ust.7 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania} Zarządowi.
 9. Nadzwyczajnie Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§23

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności;
  1. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby,
  3. ustalanie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, - w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez LGD,
  6. udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  9. nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego,
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwal Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  11. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
  12. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
  13. ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
  14. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia
  15. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.

Zarząd

§ 24.

 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się minimum 3 maksimum 9 osób, w tym Prezesa i 2 Wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
 3. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona osoby funkcyjne na swoim pierwszym posiedzeniu zwołanym niezwłocznie po wyborach.
 4. Pracami Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności jeden z Wiceprezesów.
 5. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, zawiadamiając poszczególnych członków na piśmie o miejscu i czasie, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
 6. Zarząd obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Zarządu. Zatwierdzony protokół podpisuje Prezes Zarządu.

§25.

 1. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo-finansowym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, uchwał przyjętych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd stowarzyszenia zobowiązany jest do czuwania nad przestrzeganiem wskaźników reprezentatywności określonych w wytycznych programu LEADER oraz politykach horyzontalnych Unii Europejskiej.

§ 26.

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania wszelkich umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. Dla ważności Innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić- osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura- pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia,

§27.

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególność

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 4. przygotowanie projektu i realizacja budżetu Stowarzyszenia,
 5. wnioskowanie wysokości składek członkowskich,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego,
 8. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań
 9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
 11. powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia
 12. ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
 13. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 14. powoływanie i nadzorowanie komisji tematycznych, stałych i doraźnych, które będą prowadzić prace nad przedstawionymi im przez Zarząd Stowarzyszenia zagadnień,
 15. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, w tym regulaminu Biura Stowarzyszenia, jednostek organizacyjnych oraz komisji tematycznych, doraźnych i stałych.

Komisja Rewizyjna

§28.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością,
 2. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3 maksimum 5 osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzony protokół podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§29.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy;

 1. przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami o przeprowadzenie kontroli
 3. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności,
 4. ocena pracy i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu,
 5. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 6. składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

§ 30.

 1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu,
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu "uchwalonego przez nią.

Rada

§31.

 1. Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia, do którego kompetencji -należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju.
 2. Rada składa się z minimum 11 maksimum 15 osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Członkowie Rady mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
 4. Rada w co najmniej 50 % składa się z podmiotów o których mowa w art 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet-wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.
 5. Obowiązkowe kwestie istnienia i działania Rady reguluje ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 2 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - pozostałe kwestie podle-gają regulacji statutowej.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§32.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia sporządza i podaje do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe, które podlegają rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
 3. Do finansowych sprawozdań Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o rachunkowości.
 4. Do zakresu merytorycznych sprawozdań Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez stowarzyszenia.

§33.

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą w szczególności:
  1. ruchomości inne prawa majątkowe,
  2. środki pieniężne.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
  1. z rocznych i dodatkowych składek członkowskich,
  2. z darowizn,
  3. z dotacji, grantów, subwencji itp.
  4. ze spadków i zapisów,
  5. z dochodów z własnej działalności i z majątku Stowarzyszenia,
  6. z odsetek bankowych,
  7. z ofiarności publicznej,
  8. z innych przewidzianych prawem źródeł.
 3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 4. Środki wypracowane w związku z prowadzoną działalnością przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 34.

 1. Wysokość, sposób oraz termin zapłaty składek członkowskich ustalane są przez Walne Zebranie Członków.
 2. Roczną składkę członkowską przeznacza się na pokrycie bieżących kosztów działalności Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§35.

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 21 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-01-2009 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 08-01-2009 15:17