herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVI/184/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2009 r.

UCHWAŁA NR  XXVI/184/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458),   Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się ramowy plan pracy Rady Gminy Stare Czarnowo  na 2009 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do uchwały nr XXVI/184/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.

 

 

Tematyka Podstawowa  na 2009 r.

Terminy sesji

 I.

 1. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2009 r.
 2. Zatwierdzenie planów pracy  stałych komisji Rady   na 2009 r.
 3. Uchwalenie programu współpracy na rok 2009 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Zatwierdzenie Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2009.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2008.
 6. Sprawozdania z działalności komisji Rady za okres II półrocza 2008 r.

Luty
2009 r.

 II.

 1. Informacja  z wykonania budżetu  Zespołu Szkół w Kołbaczu za rok 2008.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy w roku 2008 r.
 3. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo w roku 2008 (w tym; wykonanie budżetu).

marzec
2009 r.

III.

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za rok 2008  (w tym: wykonanie budżetu) i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 r.- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
 3. Sprawozdania z działalności sołtysów za rok 2008

kwiecień
2009 r.

 IV.

 1. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus  i  rekreacji  na terenie gminy w roku 2008 (w tym: wykonanie budżetu)
 2. Informacja  z  działalności  bibliotek; w St. Czarnowie i Kołbaczu za rok 2008 (w tym:  wykonanie budżetu).

czerwiec
2009 r.

V.

 1. Informacja Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
 2. Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia roku szkolnego 2009 / 2010 ( w tym wykonanie budżetu za I półrocze 2009 r.)
 3. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady za I półroczu 2009 r.

sierpień
2009 r.

VI.

 1. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego  Fagus i  rekreacji na terenie gminy  w I półroczu 2009 r. – wykonanie budżetu.
 2. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie  Stare Czarnowo  za okres I półrocza 2009 r. – wykonanie budżetu.

 wrzesień
2009 r.

VII.

 1. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2008 i 2009 r.

październik
2009 r.

VIII.

 1. Projekt budżetu gminy na 2010 r.
 2. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 r. 

listopad
2009 r.

 IX.
 1. Uchwalenie budżetu gminy na 2010 r. 
grudzień
2009 r.

 Na poszczególnych sesjach oprócz w/w tematów – Rada Gminy będzie rozpatrywała i podejmowała uchwały w bieżących sprawach statutowych i gospodarczych gminy m.in. w zakresie:

 • zmian w budżecie,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • zmian w statucie gminy i statutach sołectw, - spraw oświatowych, spraw społecznych itp.

Ponadto Rada Gminy będzie informowana o:

 • działalności Wójta w okresie między sesyjnym,
 • pracy Rady w okresie między sesyjnym,
 • stanie finansowym gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-02-2009 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 05-03-2009 11:20