herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVI/188/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2009 r.

UCHWAŁA NR XXVI/188/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2009 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007 r. Nr 61, poz. 973; z 2008 r. Nr 100, poz. 2261 i 2262)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2009 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do uchwały nr XXVI/188/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.

PLAN PRACY
Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych
na rok 2009

I kwartał 2009 r.

 1. Opracowanie planu pracy na rok 2009, oraz sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2008 r.
 2. Ocena sytuacji bieżącej dotyczącej problemu alkoholizmu i narkomanii, stopień zagrożenia w/w uzależnieniami na terenie Gminy (na podstawie informacji Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu).
 3. Wspieranie rodzin, w których występują te zjawiska, zapobieganie im i pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo i nieporadnym życiowo.
 4. Praca placówek oświaty, bibliotek, świetlic wiejskich w kierunku kształtowania właściwych postaw społecznych, kulturalnych i ich wpływ na integrację środowiska. Wykorzystanie środków w działalności placówek oświatowych, świetlic, bibliotek itp.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.

II kwartał 2009 r.

 1. Sprawozdanie z działalności bibliotek w Starym Czarnowie i w Kołbaczu, w tym wykorzystanie budżetu (wzbogacenie księgozbioru).
 2. Szerzenie wiedzy historycznej o posiadanych zabytkach i wykorzystanie tego faktu w działalności wychowawczej, kształcącej i poznawczej.
 3. Organizowanie pracy bibliotek, świetlic w kierunku ochrony środowiska.
 4. Działalność klubu sportowego FAGUS i jego wpływ na aktywizację sportową młodzieży z terenu Gminy.
 5. Zapoznanie z działalnością Ośrodków Zdrowia na terenie Gminy Stare Czarnowo.
 6. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2009 r.
 7. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.

III kwartał 2009 r.

 1. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 2. Informacja Dyrektora Szkoły o możliwościach pozyskania dodatkowych pomieszczeń koniecznych do realizacji zadań oświatowych w latach 2009/2010.
 3. Wykorzystanie zaplecza sportowego: stadion w Kołbaczu, boiska sportowego „Orlik” w Starym Czarnowie do aktywacji młodzieży.
 4. Ocena realizacji zadań z zakresu kultury i rekreacji (sprawozdanie pracownika odpowiedzialnego za w/w sprawę).
 5. Wypracowanie stanowisko projektu uchwał Rady Gminy.

IV kwartał 2009 r.

 1. Działalność OSP w Gminie w kierunku aktywizacji grup młodzieżowych.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w jednostkach kultury, oświaty i świetlicach wiejskich.
 3. Działalność Ośrodków Zdrowia na rzecz ludności Gminy Stare Czarnowo.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.
 5. Opracowanie sprawozdania za II półrocze 2009 r.

 

Komisja w składzie:

 1. Danuta Cymerman - przewodniczący
 2. Renata Marczewska - członek
 3. Zenon Róg - członek
 4. Wiesław Pączka - członek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-02-2009 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 05-03-2009 11:22