herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVI/190/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zmiany w statucie Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XXVI/190/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.


w sprawie zmiany w statucie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V / 39 / 03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007 r. Nr 61, poz. 973; z 2008 r. Nr 100, poz. 2261 i 2262), wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 102 otrzymuje następujące brzmienie:
    „102. Zastępca Wójta lub Sekretarz Gminy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 99 - § 100 w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta”
  2. § 103 otrzymuje następujące brzmienie:
    „103.1. Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów na wniosek Wójta powołuje i odwołuje Skarbnika Gminy
    2. Stosunek pracy z powołanym na podstawie uchwały Rady o powołaniu Skarbnikiem Gminy nawiązuje Wójt.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXVI/190/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.

Zmiana Statutu Gminy Stare Czarnowo uchwalonego uchwałą Nr V/39/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo (opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 18, poz. 251; zm. z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007 r. Nr 61, poz. 973; z 2008 r. nr 100, poz. 2261 i 2262) podyktowana jest uchwaleniem nowej ustawy o pracownikach samorządowych /Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku Dz. U. Nr 223, poz. 1458/. Na podstawie art. 58 w/w ustawy należy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia jej w życie dostosować swoje statuty oraz regulaminy. W związku z art. 4 ust 1 pkt. 3, oraz art. 5 cytowanej ustawy ustawodawca zobligował gminy do utworzenia stanowiska sekretarza gminy, określił kwalifikacje oraz tak jak w stosunku do pozostałych pracowników samorządowych ustalił zatrudnienie w formie umowy o pracę.
Wobec powyższego dostosowując statut Gminy Stare Czarnowo do obowiązujących przepisów zasadnym było podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-02-2009 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 05-03-2009 11:23