herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVI/192/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/179/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XXVI/192/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/179/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458), w związku z art. 30 ust. 6 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 1 poz. 1) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/179/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 7 ust 3 otrzymuje nowe brzmienie:
  „3. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły”.
 2. § 8 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie:
  „2. Dodatki dyrektorom szkół przyznaje Wójt na wniosek pracownika d/s oświaty”.
 3. § 27 ust 4 otrzymuje nowe brzmienie:
  „4. Nagrody nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej”.
 4. § 27 ust 5 otrzymuje nowe brzmienie:
  „5. Nagrody Wójta dla nauczycieli przyznaje Wójt Gminy Stare Czarnowo na wniosek pracownika d/s oświaty”.

§ 2. Pozostała treści uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXVI/192/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.

Na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2008 roku (Sygn. akt II SA/Sz 489/08) wysokość dodatków motywacyjnych oraz wysokość nagród dla nauczycieli i dyrektora nie podlega zaopiniowaniu przez związki zawodowe. Procedura przyznawania dodatków motywacyjnych związana byłaby z udostępnianiem organizacjom związkowym informacji o wysokości wynagrodzenia konkretnego nauczyciela, co może stanowić naruszenie dóbr osobistych. Ponadto czynności z zakresu prawa pracy w szkole dokonuje Dyrektor. Wprowadzenie obowiązku uzyskiwania opinii związku zawodowego, przy przyznawaniu nagrody czy dodatku dla nauczyciela, jest ograniczeniem ustawowych kompetencji Dyrektora. Udział związków zawodowych powinien ograniczyć się do uzgodnienia z nimi regulaminu na podstawie art. 30 ust. 6 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
W związku z powyższym koniecznym było wprowadzenie zmian w zapisie uchwały dotyczącym opiniowania przez związki zawodowe dodatku motywacyjnego oraz nagrody dla nauczycieli.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-02-2009 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 05-03-2009 11:25