herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVI/193/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glinna.

UCHWAŁA NR XXVI/193/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glinna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na kupno od Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 289/15 o powierzchni 0,2226 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Glinna.

§ 2. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Gmina Stare Czarnowo.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Czarnowo do przeprowadzenia negocjacji z Instytutem Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie w celu uzgodnienia ceny kupna przedmiotowej nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXVI/193/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.

Działka 289/15 zabudowana budynkiem magazynowym przylega do działki nr 289/9 na której zlokalizowana jest kotłownia oraz do działki nr 289/10 na której posadowiona jest oczyszczalnia ścieków.
Dzięki zakupowi przedmiotowej działki poprawi się funkcjonalność nieruchomości przyległych, a Gmina Stare Czarnowo pozyska dodatkową powierzchnię magazynową.
Mając powyższe na uwadze, zasadnym było przyjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-02-2009 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 05-03-2009 11:26