herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVI/196/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

UCHWAŁA NR XXVI/196/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.


w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z realizacją projektu bodowy oczyszczalni ścieków dla miejscowości Stare Czarnowo wyraża się zgodę na przeprowadzenie negocjacji z właścicielami działek nr 471 i 432/2 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo w celu uzyskania zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej posadowieniu na części działek - zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część uchwały - przepompowni ścieków, ogrodzenie terenu przepompowni oraz umożliwienie wejścia na teren w celu wykonywania bieżących prac konserwatorskich i porządkowych.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia w trakcie negocjacji opłaty za ustanowienie służebności, adekwatnej do przewidywanego pod zajęcie terenu.

§ 3. Gmina Stare Czarnowo pokryje w całości koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do sporządzenia aktu notarialnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXVI/196/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 lutego 2009 r.

Gmina Stare Czarnowo jest w końcowym etapie przygotowania dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków dla miejscowości Stare Czarnowo. W celu uzyskania pozwolenia na budowę niezbędnym jest uzyskanie od właścicieli działek nr 471 i 432/2 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo, prawa do dysponowania częścią z ww. działek. W przypadku działki nr 471 jest to teren o pow. około 25 m2 natomiast w przypadku działki nr 432/2 – 12 m2.  Właściciel działki nr 471 - Jasiński Tadeusz oraz współwłaściciele działki nr 432/2 – Sarnecki Edward i Waniowska Halina podpisali oświadczenia wyrażające zgodę na lokalizację przepompowni, jednakże prawo ustanowienia służebności jest formą prawną dysponowania gruntem, najlepiej zabezpieczającą interesy Gminy, dlatego podjęcie uchwały w przedstawionej formie było w pełni zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-02-2009 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 05-03-2009 11:28