herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVII/199/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin.

UCHWAŁA NR XXVII/199/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 lutego 2009 r.


w sprawie wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Stare Czarnowo a Gminą Miasto Szczecin.

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, Nr 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zmianę granic administracyjnych pomiędzy Gmina Stare Czarnowo i Gminą Miasto Szczecin, polegająca na włączeniu do Gminy Miasto Szczecin niżej wymienionych obszarów Gminy Stare Czarnowo:

  • działka nr 3/1 z osady Sosnówko, obręb Śmierdnica Las o powierzchni 0,1277 ha zabudowana budynkiem wielorodzinnym ( koniec ul. Mostowej);
  • działki nr 5/7, 5/8, 5/10 z obrębu Śmierdnica Las o łącznej powierzchni 0,4036 ha zlokalizowane przy ul. Topolowej;
  • działki nr 5/3, 5/4 z obrębu Śmierdnica Las o łącznej powierzchni 0,3068 ha zlokalizowane przy ul. Pyrzyckiej;
  • działka nr 237 z obrębu Śmierdnica Las o powierzchni 0,3100 ha stanowiąca część ulicy Topolowej;
  • działki nr 20/5, 115/2, 115/3 oraz część działki nr 242 ( droga ) z obrębu Śmierdnica Las o łącznej powierzchni około 0,9426 ha zlokalizowane przy ulicy Dobropole, a w przypadku działki nr 242 – stanowiącej część tej ulicy.

§ 2. Załączniki graficzne nr 1 i nr 2 obrazujące obszary przeznaczone do włączenia w granice administracyjne Gminy Miasto Szczecin stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXVII/199/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 lutego 2009 r.

Mając na uwadze wolę mieszkańców posesji zlokalizowanych na działkach wymienionych w uchwale, wyrażonej w trakcie konsultacji społecznych, które odbyły się 27 lutego 2008 r. a także konieczność dokonania korekty przebiegu granic na odcinku obejmującym działkę nr 237 ( część ulicy Topolowej ) z obrębu Śmierdnica Las, zasadnym jest przyjęcie niniejszej uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-03-2009 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2009 11:54