herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVII/203/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie wydawania gazety gminnej ?Wieści Starego Czarnowa?

UCHWAŁA NR XXVII/203/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 lutego 2009 r.


w sprawie wydawania gazety gminnej „Wieści Starego Czarnowa”

Na podstawie art. 5b ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9, 17, 18 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r.- Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1989 r. Nr 41, poz. 324 i Nr 34, poz. 187; z 1990 r. Nr 29, poz. 173; z 1991 r. Nr 100, poz. 442; z 1996 r. Nr 114, poz. 542; z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770; z 1999 r. Nr 90, poz. 999; z 2001 r. Nr 112, poz. 1198; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. z 2004 r. Nr 111, poz. 1181; z 2005 r. Nr 39, poz. 377; z 2007 r. Nr 89, poz. 590), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Gmina Stare Czarnowo wydaje bezpłatne czasopismo pod nazwą „Wieści Starego Czarnowa”, zwane dalej Gazetą.
 2. Wydawcą Gazety jest Gmina Stare Czarnowo, a siedziba redakcji mieści się w Starym Czarnowie ul. Św. Floriana 10.

§ 2.

 1. W Gazecie publikuje się istotne dla życia wspólnoty samorządowej materiały prasowe, artykuły, materiały promocyjne i fotografie prezentujące ważne dla mieszkańców gminy informacje, problemy oraz wydarzenia kulturalne, społeczne i gospodarcze.
 2. Gazeta w szczególności informuje o działalności Rady Gminy, Wójta, Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i sołectw oraz upowszechnia ideę samorządową.
 3. Gazeta upowszechnia działalność kulturalną na terenie gminy.
 4. Gazeta promuje gminę Stare Czarnowo oraz jej walory turystyczne i gospodarcze.

§ 3.

 1. Gazeta wydawana jest w nakładzie odpowiadającym uzasadnionym potrzebom w ramach przyznanych na ten cel środków.
 2. Gazeta jest rozprowadzana bezpłatnie na terenie gminy, w szczególności poprzez udostępnienie w siedzibie Urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Gazeta może być rozprowadzana poza terytorium gminy, w szczególności za pośrednictwem organizacji gospodarczych, agencji turystycznych i na targach.

§ 4.

 1. Wójt zapewnia wydrukowanie oraz dystrybucję Gazety.
 2. Rada Gminy zapewnia w budżecie środki na wydrukowanie Gazety.
 3. Za treść Gazety i pracę redakcji odpowiada redaktor naczelny, którego wskazuje Rada Gminy.
 4. Na stanowisko Redaktora Naczelnego powołuje się Pana Andrzeja Zawadzkiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXVII/203/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 lutego 2009 r.

Niniejsza uchwała reguluje sprawy związane z wydawaniem gazety gminnej „Wieści Starego Czarnowa”.
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Jak wynika z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo Prasowe, gmina może wydawać prasę lokalna, pod warunkiem jednak, iż jest ona środkiem służącym realizacji ustawowych zadań własnych gminy. W gazecie gminnej muszą być zatem publikowane materiały prasowe istotne dla funkcjonowania społeczności lokalnej, prezentujące ważne informacje, problemy i wydarzenia w obszarze kultury, wspierania i upowszechniania idei samorządowej czy promocji gminy.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-03-2009 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2009 11:57