herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVIII/204/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej.

UCHWAŁA NR XXVIII/204/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 /, art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 / oraz Uchwały Nr IV/17/98 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom, Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy:

  1. lokal mieszkalny w miejscowości Kołbacz ul. Szarych Mnichów nr 1A/10 o powierzchni użytkowej 22,59 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,68 m2 oraz udziałem w działce i częściach wspólnych budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 45 obręb Kołbacz o powierzchni 9368 m2.
  2. lokal mieszkalny w miejscowości Kołbacz ul. Szarych Mnichów nr 1A/11 o powierzchni użytkowej 46,83 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,68 m2 oraz udziałem w działce i częściach wspólnych budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 45 obręb Kołbacz o powierzchni 9368 m2.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od wyceny lokali mieszkalnych w wysokości 80 % przy jednorazowej wpłacie ustalonej ceny sprzedaży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXVIII/204/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2009 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem, w udziale 24/1000, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 45 o powierzchni 9368 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołbacz, posiadającej urządzoną Księgę wieczystą nr 40170 01/05 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie. Udział stanowią lokale mieszkalne nr 1A/10 i 1A/11, udział w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego oraz udział w gruncie.
W rejestrze gruntów nieruchomość posiada symbol użytku „B”.
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność 31 grudnia 2003 r. oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, działka 45 oznaczona jest symbolem C 2 M W - teren istniejącej zabudowy wielorodzinnej do dalszego użytkowania.
Dnia 11 lutego 2009 r. Pani Janina Kołodziejczak (poprzednie nazwisko Dziewiatnikow), która na podstawie umowy najmu z dnia 4 stycznia 1999 r. jest najemcą na czas nieoznaczony przedmiotowych lokali, złożyła w Urzędzie Gminy wniosek o sprzedaż lokali mieszkalnych.
Z uwagi na formę i okres użytkowania przedmiotowej nieruchomości w oparciu o art. 37 ust. 2, pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwałę Nr IV/17/98 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom, zasadnym jest sprzedanie lokali mieszkalnych zainteresowanej w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem 80% bonifikaty.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-04-2009 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2009 10:06