herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVIII/205/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/172/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXVIII/205/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2009 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/172/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.  165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXV/172/2008 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Paragraf 6. otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1) inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 3.461.000 zł”

Załącznik ten stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) „realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 5)- 269.724 zł”

Załącznik ten stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXVIII/205/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2009 r.

Do załącznika Nr 4 do uchwały Nr XXV/172/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. - Limity wydatków Gminy Stare Czarnowo na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych – dodano zadanie pod nazwą „Budowa chodników w miejscowościach: Dobropole, Kartno i Żelisławiec”. Inwestycja ta planowana jest do realizacji w latach 2009 -2010 przy wykorzystaniu środków zewnętrznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. W 2009 r. planuje się wydatkować kwotę 6.100 zł, stanowiącą część wkładu własnego Gminy z przeznaczeniem na opracowanie projektów technicznych budowy chodników.
Zmieniony załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/205/09.
Do załącznika Nr 5 do uchwały Nr XXV/172/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. – Limity wydatków Gminy Stare Czarnowo na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych – dodano zadanie nazwą „Budowa chodników w miejscowościach: Dobropole, Kartno i Żelisławiec”. Inwestycja ta planowana jest do realizacji w latach 2009 -2010 przy wykorzystaniu środków zewnętrznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.
Z załącznika tego wycofano natomiast projekt pod nazwą: „Odnowa i rozwój wsi – modernizacja i adaptacja nieruchomości na cele kulturowe w Binowie, Glinnej i Dębinie”, który planowano zrealizować przy wykorzystaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Gmina uzyskała promesę o przyznaniu dofinansowania na ten cel ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Kultury. Inwestycji finansowanych z tych środków tych nie można jednak finansować równocześnie z PROW. Podjęta zatem została decyzja, aby z PROW zrealizować inwestycję polegającą na budowie chodników w miejscowościach: Dobropole, Kartno i Żelisławiec.
Zmieniony załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/205/09.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-04-2009 10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2009 10:07