herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVIII/206/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu na 2009 r.

UCHWAŁA NR  XXVIII/206/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2009 r.


w sprawie zmiany budżetu na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się dochody budżetu gminy  o kwotę – 8.231 zł

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 56 zł
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 56 zł
  § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 56 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8.175 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8.175 zł
  § 2920 Subwencje ogólne z budżetu Gminy 8.175 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 256.100 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.100 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6.100 zł
  § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.100 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 250.000 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 250.000 zł
  § 4270 Zakup usług remontowych 250.000 zł

§ 3.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 264.331 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.100 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6.100 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 6.100 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 56 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 56 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 56 zł
 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8.175 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1.175 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.175 zł
Rozdział 80104 Przedszkola 5.000 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 2.000 zł
  § 4270 Zakup usług remontowych 2.000 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 250.000 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 250.000 zł
  § 4278 Zakup usług remontowych 100.000 zł
  § 4279 Zakup usług remontowych 150.000 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXVIII/206/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2009 r.

Minister Finansów pismem z dnia 31 stycznia 2009 r. Nr ST3/4820/1/2009 poinformował Gminę Stare Czarnowo o przyznanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej na 2009 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Część oświatowa subwencji ogólnej została Gminie zmniejszona w stosunku do wartości planowanych o kwotę 8.175 zł, natomiast udział w dochodach z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono Gminie o 56 zł. W związku z powyższym zaszła konieczność dostosowania kwot ujętych w budżecie na rok 2009 do wartości podanych przez Ministerstwo. Zmniejszono planowane kwoty wydatków Zespołu Szkół o kwotę 8.175 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu. Zmniejszono wydatki bieżące urzędu Gminy o kwotę 56 zł.  Gmina złoży wniosek o dofinansowanie budowy chodników w Kartnie, Żelisławcu i Dobropolu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie planuje się wykonać w roku 2010, w roku 2009 przeznacza się 6.100 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej.
W związku z uzyskaniem promesy o uzyskaniu dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Kultury na remonty świetlic wiejskich w Glinnej, Binowie i Dębinie zaszła konieczność przesunięcia planowanych kwot wydatków remontowych z § 4278 i § 4279 na § 4270, bowiem końcówka § 8 i 9 zarezerwowana jest do wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-04-2009 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2009 10:08