herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVIII/207/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR XXVIII/207/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2009 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1.  Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Chojnie Oddział w Starym Czarnowie w wysokości 2.100.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto złotych zero groszy) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stare Czarnowo w roku 2009.

§ 2. Spłata zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w latach 2009 – 2018 nastąpi z dochodów własnych budżetu Gminy.

§ 3. Zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z umowy kredytowej będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXVIII/207/09
Rady gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2009 r.

W budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 2.975.676 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000 zł.
Rada Gminy Stare Czarnowo w Uchwale Nr XX/146/08 z dnia 10 września 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego udzieliła wójtowi Gminy upoważnienia do zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Chojnie kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stare Czarnowo. W ciągu roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia całej kwoty przyznanego kredytu, w związku z czym na dzień 31.12.2008 r. zadłużenie Gminy w Banku Spółdzielczym wyniosło 900.000 zł. Pozostałe 2.100.000 zł pozostało w dyspozycji Gminy, do uruchomienia w 2009 r.
Podjęcie przez Radę Gminy uchwały oznacza zgodę Rady na uruchomienie pozostałej kwoty z tytułu umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym w 2008 r. Brak takiej zgody spowodowałby konieczność przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego i podpisania nowej umowy z bankiem wyłonionym w drodze przetargu. W sytuacji panującej obecnie na rynkach finansowych oznaczałoby to praktycznie zwiększenie kosztów obsługi kredytowej.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-04-2009 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2009 10:08