herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVIII/210/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

UCHWAŁA NR XXVIII/210/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 /, Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 86/2 o pow. 0,1200 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Żelisławiec.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXVIII/210/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2009 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 86/2 o powierzchni 0,1200 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żelisławiec, która nie posiada urządzonej księgi wieczystej. W rejestrze gruntów posiadają symbol użytku „RIIIa”.
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/57/86 z dnia 08.09.1986 r. dla obrębu Dobropole, który utracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 roku, oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Starym Czarnowie Nr IV/31/2002 dnia 31.12.2002 r. działka nr 86/2 oznaczona jest symbolem „RP” – teren rolny, uprawy polowe.
Przedmiotowa nieruchomość dotychczas stanowiła przedmiot dzierżawy i wykorzystywana była jako ogródek przydomowy.
Przeprowadzona analiza finansowa dotycząca ponoszonych przez Gminę kosztów przygotowawczych, w stosunku do uzyskiwanego przychodu z ewentualnej dalszej dzierżawy wykazuje stratę po stronie Gminy, dlatego też utrzymywanie takiego stanu rzeczy stoi w sprzeczności z zasadami prawidłowej gospodarki finansowej i przemawia za koniecznością zbycia nieruchomości.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-04-2009 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2009 10:11