herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA Nr XXVIII/211/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA Nr XXVIII/211/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2009 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się:
„Regulamin korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Stare Czarnowo”:

 1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci.
 2. Urządzenia zabawowe przeznaczone są dla dzieci w wieku do 14 lat.
 3. Dzieci w wieku poniżej 8 lat korzystające z urządzeń zabawowych muszą przebywać pod opieką osób dorosłych.
 4. Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzeń odpowiedzialni będą rodzice lub opiekunowie dzieci.
 6. Zabrania się wchodzenia na dachy wież oraz górne elementy konstrukcyjne innych urządzeń.
 7. Zabrania się jazdy na rowerach, rolkach, wrotkach i innych pojazdach.
 8. Zabrania się picia alkoholu, palenia papierosów oraz palenia ognisk i grillowania.
 9. Zabrania się niszczenia roślinności oraz zaśmiecania terenu.
 10. Zabrania się wprowadzania na teren placu zabaw psów i innych zwierząt.
 11. Administratorem placu zabaw jest Gmina Stare Czarnowo.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, będzie podany do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na tablicach usytuowanych na terenach placów zabaw.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXVIII/211/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2009 r.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Stare Czarnowo. Rada Gminy, zgodnie z posiadanymi kompetencjami wynikającymi z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustanawia, w formie uchwały, akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-04-2009 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2009 10:12