herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA Nr XXVIII/212/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenach będących własnością Gminy Stare Czarnowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/212/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2009 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenach będących własnością Gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się:
„Regulamin korzystania z boisk sportowych na terenach będących własnością Gminy Stare Czarnowo”:

 1. Boisko sportowe jest miejscem przeznaczonym do krzewienia kultury fizycznej w zakresie dyscyplin sportowych, do których jest przygotowane i wyposażone.
 2. Za stan boiska odpowiadają korzystający z niego.
 3. Za szkody i zniszczenia powstałe w czasie użytkowania boiska sprawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.
 4. Korzystanie ze sprzętu sportowego i urządzeń sportowych odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Za bezpieczeństwo na boisku odpowiedzialni są korzystający. Osoby do lat 12 mogą korzystać z boiska wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 6. Całkowity zakaz wstępu na boisko mają osoby nietrzeźwe oraz osoby będące pod wpływem środków odurzających.
 7. Zabrania się wprowadzania na teren boiska psów oraz innych zwierząt.
 8. Zabrania się picia alkoholu, palenia papierosów oraz palenia ognisk i grillowania.
 9. Zabrania się niszczenia roślinności oraz zaśmiecania terenu.
 10. Zabrania się wjazdu na płytę boiska wszelkiego typu pojazdami.
 11. Administratorem boiska jest Gmina Stare Czarnowo.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, będzie podany do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na tablicach usytuowanych na terenach boisk sportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

Uzasadnienie

do uchwały nr XXVIII/212/09 Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2009 r.


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z boisk sportowych znajdujących się na terenie Gminy Stare Czarnowo.
Rada Gminy, zgodnie z posiadanymi kompetencjami wynikającymi z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustanawia, w formie uchwały, akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-04-2009 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2009 10:12