herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół Nr XXXI/05 z XXXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 21 grudnia 2005 r. w sali Urzędu Gminy

Protokół Nr XXXI/05

Protokół Nr XXXI/05
z XXXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 21 grudnia 2005 r. w sali Urzędu Gminy
w godz. od 1200 - 1600

Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Władysław Kałucki witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy tj. wójta gminy, jego z-cę, skarbnika gminy oraz pozostałe osoby.
Stwierdził / na podstawie listy obecności/, że jest quorum - obecnych było w tym czasie 15 radnych - na stan radnych - 15.. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2. Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji (radni otrzymali ten porządek wraz z zawiadomieniem o sesji) tj.

 1. Otwarcie obrad XXXI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji - z dnia 28.11.2005 r. i z XXX sesji z dnia 30.11.2005 r .
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXIX sesji - 28.11.05 r. i z XXX sesji z dnia 30.11.2005 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Zapytania sołtysów.
 11. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

O zmianę w porządku wnioskował Wójt Gminy M.Woś. wnosząc o wprowadzenie: - projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dot. likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. Wyjaśnił, że ta sprawa wynikła już po odbytych posiedzeniach. Likwidacja tego zespołu nie jest związana z likwidację szpitala. Szczegółowo jest wyjaśnione to w uzasadnieniu do projektu.

- stanowiska Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie połowu ryb za pomocą agregatów prądotwórczych. Ta sprawa była przedstawiana na wspólnym posiedzeniu komisji z udziałem Dyrektora Gospodarstwa Rybackiego "Miedwie" P. Marka Pietruchy. Po konsultacji z Dyrekcją Parków Krajobrazowych wystarczy stanowisko rady w tej sprawie. Prosił o ujęcie w porządku tych dwóch spraw.
W związku z powyższym wiceprzewodniczący rady zaproponował, by projekt uchwały dot. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie wprowadzić jako pkt 9 do porządku, natomiast stanowisko rady w sprawie połowu ryb za pomocą agregatów prądotwórczych jako pkt. 10 (pozostałe punkty otrzymują dalszą, kolejną numerację).
Następnie poddał do przegłosowania porządek po wprowadzeniu powyższych zmian;
- za takim porządkiem głosowało 15 radnych.
Porządek po zmianach przyjęto jednogłośnie.

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu P. Marzena Grzywińska (z upoważnienia Zarządu Oddziały ZNP w Gryfinie) uhonorowała medalem okolicznościowym z okazji 100 - lecia związku oraz 60 - lecia Oświaty Polskiej na Pomorzu Zachodnim - Wójta Gminy Stare Czarnowo Marka Wosia.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XXIX sesji - z dnia 28.11.2005 r. i z XXX sesji z dnia 30.11.2005 r.

Do protokołu Nr XXX/05 z dnia 30.11.2005 r. uwagi wniósł radny Kowalczyk, które dot. - pkt 5 protokołu " interpelacje i zapytania radnych" oraz pkt. 19 " wolne wnioski" Jest brak niektórych wypowiedzi m.in. u radnego Chudaka oraz jego uwagi odnośnie wypowiedzi radnego Roga " że są pieniądze w OPS i trzeba pisać podania..." W dyskusji radni stwierdzili, że jest ujęta wypowiedź radnego Chudaka, ponadto uważano, że nie powinno się ingerować w nie swoje wypowiedzi, zgłaszane interpelacje przez innych radnych. Radny Chudak odczytał zapisaną swoją wypowiedź w protokole, która była zgodna z jego wypowiedzią na sesji ( radny Kowalczyk uważał, że jeśli wiceprzewodniczący rady udostępnił by nagranie tej sesji, wówczas można by było to sprawdzić. Nie jest tutaj zapisana cała wypowiedź, podobnie inne wypowiedzi).
Wiceprzewodniczący rady Kałucki stwierdził, że w protokole nie pisze się danej wypowiedzi, interpelacji "słowo w słowo" tylko kto i na jaki temat zabierał głos / . Nagranie z tego protokołu na pewno jest, lecz nie do końca jest wszystko nagrane. Dlatego, że sesja ta nam się trochę przedłużyła i zabrakło miejsca do nagrania (wyczerpał się limit do nagrania w dyktafonie komórkowym). Część końcowa sesji nie została nagrana, ale zgodnie z przebiegiem sesji odpowiednio zanotowana przez protokolanta.
Z uwagi na brak dalszych dyskusji wiceprzewodniczący rady poddał do przegłosowania przyjęcie dwóch protokołów tj. z XXIX i XXX sesji; - za przyjęciem protokołów głosowało 14 radnych, - przeciw głosował 1 radny. Protokoły zostały przyjęte i stanowią załączniki ; nr 3 i 4 do protokołu z dnia 21.12.2005r.

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym przedstawił Wójt Gminy Marek Woś stwierdził m.in.

 • było dużo kontaktów, spotkań z PUWIS Nowogard odnośnie podatków, taryf i regulaminu. Sprawy te przedstawi radzie na następnej sesji do analizy i zatwierdzenia ( na komisjach była o tym mowa również),
 • jeśli chodzi o drogę z Dębiny do Starego Czarnowa, to jesteśmy ujęci na liście pod pozycją 32 Zarządu Województwa Marszałkowskiego w Szczecinie. Przyznana jest na to kwota 138.000 zł ( taka o jaką wnioskowaliśmy). Należy jeszcze przedłożyć im fragment uchwały budżetowej dot. tej drogi, która będzie w ramach budżetu modernizowana. Do 31 marca 2006r. zostanie podpisana umowa i rozpoczną się prace na tej drodze,
 • jest pozytywna informacja, że dostaliśmy dodatkowo zwrot 39.258,68 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie za remont drogi w Binowie. Wg umowy miało być zrefundowane 52% ale udało się załatwić 75% (środki wpływają),
 • wniosek o działaniach na rzecz profilaktyki został zawieziony do ministerstwa i jest na razie do realizacji. Dot. on 4 gmin tj: Widuchowa, Banie, Stare Czarnowo i Gryfino ( była ta sprawa podejmowana w szybkim terminie na ostatniej sesji). Wg tego wniosku powinniśmy mieć do końca 2006 r. zapewnione badania a następnie przejazdy na lagunę i ćwiczenia korekcyjne,
 • podejmował działania celem uzyskania 240.000 zł umorzenia raty kredytu z WFOŚ i GW. Międzyczasie okazało się, że jest jeszcze potrzeba złożenia zaświadczeń z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie o nie zaleganiu gminy. Obecnie wszystko jest już skompletowane i czekamy na decyzję,
 • zostały zakupione 3 zestawy komputerowe dla dwóch bibliotek tj. 2 zestawy dla Kołbacza a 1 dla Starego Czarnowa i po 1 nagrywarce. Będzie również zakupiona drukarka, wyposażenie (stoliki, krzesła itp.), zamontowane oświetlenie. Przyznane pieniądze na te cele są racjonalnie wydawane,
 • mamy zaproszenie na mecz do Gminy Lötnizt na dzień 11.01.2006 r. i nasza drużyna w piłce nożnej zgłosiła swój akces. W ubiegłym roku również odbył się taki mecz i drużyna Fagusa zajęła I miejsce. Mamy również do nich zaproszenie na zamek na operę na dzień 22.12.2005r,
 • uczestniczył w sesji Rady Powiatu w Gryfinie,
 • prowadzone są rozmowy z Zakładem Oświetlenia Ulic. Została tam wydzielona samodzielna jednostka i obecnie musi wystąpić do Prezesa Zamówień Publicznych o wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Zakładem Oświetlenia Ulic na eksploatację i konserwację oświetlenia,
 • zostały zamówione znaczki dla psów (dla tych, na których jest płacony podatek) z napisem; nazwy gminy i numerem,
 • uczestniczył w konwencie wójtów, burmistrzów w Węgorzynie, gdzie jednym z ważniejszych tematów były sprawy związane z wyborami samorządowymi, Uważa, że jest kadencja 4 letnia i na pewno nie będzie ten termin skrócony ani przedłużony.
 • Wójt wniósł poprawkę odnośnie położenia działki na były placu kolejowym. Przedstawiając wcześniej na rysunku tę działkę ( patrząc od strony przystanku PKS) była to prawa strona a jednak jest ona po lewej stronie. Jeśli chodzi o ewentualną sprzedaż części działki, to możemy jedynie wydzielić 3 metry ( wspólnie z pracownikiem był w geodezji i na gruncie i tak stwierdzono). Inaczej pozostał by bardzo wąski pas dla nas, do manipulowania. Także możemy sprzeda 3 metry (od strony parowozowni) i ewentualnie 5 metrów z drugiej strony. Zainteresowana osoba zobowiązała się w piśmie do pokrycia kosztów związanych z podziałem (podział i wycena). Po jej wydzieleniu przedstawi radzie projekt uchwały w sprawie zbycia tej części.

Po przedstawieniu sprawozdania przystąpiono do kolejnego punkty porządku.

Ad. 4 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 listopada2005 r. przedstawiła Skarbnika Gminy Agata Baran min. stwierdziła, że po wprowadzeniu zmian w planie budżetu przez radę gminy (7 uchwałami) i wójta ( 14 zarządzeniami) budżet gminy kształtuje się następująco:

 • po stronie dochodów - 6.760.465 zł w tym: dotacje celowe 888.522 zł
 • po stronie wydatków - 6.720.465 zł w tym: zadania zlecone 888.522 zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 30 listopada 2005 r. przedstawiono radnym w załącznikach do informacji w nr 1 i 2.
Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 40.000 zł. przeznaczoną na spłatę zobowiązań pożyczkowych.
Dochody budżetowe w okresie 11 miesięcy br. (styczeń - listopad) zostały zrealizowane w 90,91%. Oznacza to, że z 6.760.465 zł zaplanowanych na ten rok do kasy gminy wpłynęła kwota 6.146.180 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała z podatków i opłat lokalnych - 34,03 %, z subwencji z budżetu państwa - 32,05 %, dotacja celowa na realizację zadań bieżących i zleconych - 13,33%, z udziałów w podatkach - 10,20%.
Wydatki w ciągu tego okresu zamknęły się w kwocie 5.537.376 zł co stanowi 82,40 % planu ogółem.
Najwięcej środków przeznaczono na oświatę i wychowanie - 39,91% ogółu wydatków, na administrację publiczną - 21,80%, na opiekę społeczną - 20,10 % ogółu wydatków.
Różnica między otrzymanymi do końca listopada br. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 608.804 zł i stanowi ona nadwyżkę przeznaczoną m.in. na spłatę zobowiązań pożyczkowych.

Zobowiązania kredytowe wynoszą na 01.01.2005 r. na kwotę 640.000 zł:

 • 640.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z umową 15/00 (zobowiązania zostały spłacone w całości).

Wskaźnik zadłużenia gminy ogółem do planowanych rocznych dochodów wyniósł 0,00%.
Na rachunku bankowym dochodów Gminy Stare Czarnowo na dzień 30.11.2005r. - stan salda wynosi kwotę 503.139 zł.
Została założona nowa lokata terminowa w BS Chojna Oddział Stare Czarnowo w kwocie 500.000 zł.
Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 30 listopada 2005 r. stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 5 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXIX sesji - 28.11.05 r. i z XXX sesji z dnia 30.11.2005 r.

Wiceprzewodniczący rady - przypomniał treść trzech interpelacji złożonych na poprzedniej sesji tj. w dniu 30.11.05 r. przez radnego Piotra Kowalczyka. Dotyczyły one m.in. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pomocy gminy w likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz informacji na temat uzyskanej kwoty ze sprzedaży ściętego drewna i kto był jego odbiorcą.
Następnie zapoznał z treścią odpowiedzi wójta (pisma z dnia 14 i 19.12.2005 r.) w których informuje radnego m.in. o ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy ustalonych przez radę gminy, o wydanych zezwoleniach, o podejmowanych działaniach odnośnie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, o odbiorcy wyciętego drzewa, o kosztach wycinki drzewa oraz kwocie przychodu.
W dyskusji radny Grzywiński uważał , że nie powinno się odczytywać udzielanych odpowiedzi wójta na zgłaszane interpelacje. Jest to sprawa radnego Kowalczyka a każdy z radnych wie, jak się powyższe sprawy przedstawiają.
Przewodniczący rady K.Mendak wyjaśnił, że te interpelacje wpłynęły na sesji/ na piśmie) i należy poinformować o udzielonych odpowiedziach przez wójta.

Złożone interpelacje radnego i odpowiedzi wójta stanowią zał. nr 6, 7, 8, 9. 10. 11 do protokołu.

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny J.Chudak poruszył sprawy:

 • podziękował za wycinkę krzaków przy hydroforni oraz na zakręcie drogi (wyjeżdżając z centrum Kołbacza),
 • wnioskował o zamontowanie odblasków na drodze wojewódzkiej (zaraz za działkami). Znajdują się tam dwa niebezpieczne zakręty i często na tym odcinku drogi jest mgła i nie widać drogi,
 • również o odnowienie linii na tej drodze (o czym wspominała sołtys z Nieznania),
 • czy byłaby możliwość wyświetlania filmów lub bajek na sali gimnastycznej dla dzieci w czasie ferii (i nie tylko w Kołbaczu). Chciałby wspólnie z kol. Kotylakiem zorganizować dzieciom czas (projektor wypożyczony, filmy w swoim zakresie). Tylko czy mogliby to robić na sali, czy to nie będzie łamanie prawa.

Radny Cz.Mielnicki na wstępie usprawiedliwił nieobecność na sesji Pani Anieli Myszkowskiej (sołtys Dobropola) - źle się czuła.
Poruszył sprawy dotyczące:

 • drogi Dobropole - Stare Czarnowo . Nadal na tej drodze nic nie jest robione. Droga nie jest sypana piachem, jest niebezpiecznie, nie można tą drogą jechać tak jest ślisko "wcześniej jak nie było zimy, śniegu, to sypano piachem, a teraz jak jest lód, to nie było żadnej piaskarki..." Dlatego chce w imieniu mieszkańców "podziękować" odpowiedzialnej firmie za to.
  Dodatkowo leżą na niej połamane konary drzew i nikt się tym nie interesuje.Tą drogą dowożone są dzieci do szkoły
 • zapytał, kto wygrał przetarg na odśnieżanie, sypanie piachem dróg. Wyjeżdżając z Żelisławca droga jest sypana (czarna jezdnia), a w kierunku Starego Czarnowo nie ma żadnych działań zimowych.Czy prawdą jest to, że drogi u nas nie są sypane, bo gmina im coś nie opłaca ? (chodzą takie słuchy wśród mieszkańców).
 • dokonać kontroli znaków drogowych (dużo znaków jest powykręcanych).

Radny Z. Róg:

 • wnioskował, żeby dzieci dojeżdżające do szkoły oczekiwały na autobus szkolny w okresie zimowym w świetlicach na terenie gminy (dzieci ślizgają się i jest to niebezpieczne).

Radny P. Kowalczyk zgłosił na piśmie 2 interpelacje dotyczące podania informacji w sprawach:

 • zwolnień z podatku od nieruchomości ( jaka to kwota, czy były podania w tej sprawie),
 • dotacje z Unii Europejskiej (jakie dotacje od początku kadencji).

Zgłaszane interpelacje stanowią zał. nr 12 i 13 do protokołu.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Projekt omówiła Skarbnik Gminy Agata Baran m.in. stwierdziła, że zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 50.005 zł. Chodzi o zwiększenie dochodów w dziale 756 o kwotę 44.000 zł - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dlatego, że wpływy przekraczają planowane dochody. Również w dziale 758 - o kwotę 6.005 zł - tutaj wpłynęła kwota zwiększająca subwencję oświaty.
Tę ogólną kwotę 50.005 zł chcemy przeznaczyć na dział 750 - kary o odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych , czyli pieniądze które musimy wpłacić firmie PUWiS z tytułu porozumienia, które będzie zawarte w związku z umową w sprawie taryf.

Stanowiska komisji:
Wszystkie 4 komisje rady tj. Komisja Budżetu, Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska, Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany w budżecie.

Dyskusja - brak.
W związku z powyższym wiceprzewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r. (projekt stanowi załącznik nr 14 do protokołu) i uchwała została przegłosowana:
- za uchwałą głosowało 15 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie. Jest to uchwała Nr XXXI/234/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21.12.2005r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 15 do protokołu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo

Proponowany projekt uchwały omówiła p . Marzena Grzywińska (pracownik urzędu ds. oświaty) m.in. stwierdziła, że zgodnie z art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26.01.82r. Karty Nauczyciela - rada gminy ma obowiązek uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Regulamin będzie obowiązywać na rok 2006.
Proponowany regulamin jest podobny do tego, który obowiązuje obecnie. Są tutaj wprowadzone w niektórych rozdziałach zmiany i tak:

Rozdział I - pozostaje bez zmian

Rozdział II
- zmiana w § 2 i 3 - chodzi tutaj o zmianę dodatku motywacyjnego nauczycieli.
Teraz stawka tego dodatku nie może przekraczać 20% (było 50%), natomiast w budżecie na te cele są w wys. 5% stawek wynagrodzenia zasadniczego. Regulamin został poszerzony o wymagania jakie są konieczne do spełnienia, żeby ten dodatek motywacyjny otrzymać.
- § 4 - są poszerzone zadania dla dyrektora, które mówią o przyznaniu dodatku motywacyjnego, a także została zmniejszona stawka tego dodatku do 35%.

Rozdział III - bez zmian.

Rozdział IV
- §2 ust.3 - w tabeli dodatków został zmniejszony dodatek za pełnienie funkcji dyrektora szkoły do 40 % ( było do 50%),dla wicedyrektora do 20%, wychowawcy klas do 5%, doradca metodyczny do 30% , opiekuna stażu do 5%.

Rozdział VIII
- w § 1 są rozszerzone kryteria dot. przyznawania nagrody (podział środków funduszu nagród się nie zmienił).
- wprowadzono § 2 mówiący o tym , że o nagrodę może wystąpić organizacja, stowarzyszenie lub instytucja, której statutowa działalność jest związana z oświatą i wychowaniem w terminie do 30 września.
- w § 3 zmienia się wysokość nagrody; tj nagroda wójta nie może być niższa niż 100% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym a wyższa od nagrody kuratora. Chodzi tutaj o zachowanie ranki nagrody.

W Tym roku nagroda kuratora wynosiła kwotę 2.500 zł , natomiast wójta 1.140 zł brutto. Podobnie jest określona nagroda dyrektora szkoły - nie może być wyższa niż 80 % a niższa niż 70 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian w regulaminie. Regulamin został uzgodniony z zarządem ZNP w Gryfinie.

Dyskusja.

Radna Cioch zapytała, czy w poprzednim regulaminie wszystkie dodatki 20 % ( np. dodatek motywacyjny) też był liczony od zasadniczego wynagrodzenia danego nauczyciela, czy od innej podstawy.

Radny Róg zapytał, czy ten regulamin wchodzi w życie od roku kalendarzowego, czy szkolnego. Czy po jego uchwaleniu ktoś z pracowników oświaty starci finansowo.

W odpowiedzi P.Grzywińska wyjaśniła, że dodatek liczony jest od wynagrodzenia zasadniczego. Regulamin wchodzi od roku kalendarzowego. Natomiast finansowo straci ok. 4 osób - opiekunowie stażu. Są te osoby tego świadome.

Stanowiska komisji.
Wszystkie 4 komisje pozytywnie zaopiniowały regulamin wynagradzania nauczycieli.

W związku z powyższym wiceprzewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli (projekt uchwały stanowi zał. nr 16 do protokołu) i uchwała została przegłosowana:
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała został przyjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXI/235/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21.12.2005r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Projekt uchwały omówił Wójt M. Woś m.in. stwierdził, że po otrzymaniu takiej informacji sam był trochę przerażony , że może chodzić tutaj o szpital itp. Również zainspirowała go data 31.03.2016r. Został doinformowany do końca i sprawa wygląda następująco: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej jest to pozostałość po wcześniejszym "mrozowym mrozie" (jak mówią w starostwie) to zostało zadłużone i żeby powiat mógł przejąć długi musi to być zlikwidowane (starostwo bierze na siebie spłatę długu do 2016r.). Proces likwidacji tego zespołu będzie trwał faktycznie do 2016r. W tym SPZZOZ zatrudnionych jest 4 pracowników (dyrektor, księgowa i 2 pracownice administracji). Od czasu do czasu zajmują się organizowaniem różnych pogadanek itp. Nie ma to faktycznie nic wspólnego z leczeniem poza bazą.

Dyskusja.

Radna G. Małecka stwierdziła, że to dla niej jest niezrozumiałe, gdyż jest mowa w projekcie w § 2 o Poradni Zdrowia Psychicznego, która jest w Nowym Czarnowie, a co jest z przychodnią przy szpitalu.

Wiceprzewodniczący rady stwierdził, że taka uchwała miała być podjęta przez Radę Rady Powiatu w Gryfinie ( zapoznał z treścią tej uchwały).
Jednak radni uznali, że jest to projekt uchwały, gdyż nie ma na tej uchwale odpowiedniej pieczęci z podpisem Przewodniczącego Rady Powiatu (jest napisana komputerowo). Proponowana uchwała jest dla nich niezrozumiała.

Wójt po zasięgnięciu dodatkowej informacji (w czasie sesji) w sprawie zaopiniowania tego projektu wyjaśnił, że Poradnia Zdrowia Psychicznego Nowym Czarnowie nie miała kontraktu z Narodowym Funduszem, natomiast istniejąca poradnia przy szpitalu w Gryfinie miała za małą objętość. Teraz będzie ona wszystko przejmowała. (wg informacji z-cy Wójta uchwały w sprawie zaopiniowania projektu dot. likwidacji tej placówki zostały już podjęte w Widuchowej i Bani). Wójt rozumie, że przy oddziale psychicznym, zamknięty w Nowym Czarnowie znajduje się również poradnia. Oddział tam będzie dalej istniał , a poradnia nie( nie miała zawartego kontraktu). Natomiast przy szpitalu jest poradnia zdrowia psychicznego, która ma zawarty kontrakt i Ci pacjenci trafią do tej przychodni przyszpitalnej. Uważał, że ma to być tylko rady opinia . Jeżeli będą pozytywne opinie z innych rad, a nasza negatywna to i tak podejmie rada powiatu uchwałę o likwidacji, bo nie mają innego wyjścia. Należy te długi kiedyś spłacić.

Przewodniczący rady Kazimierz Mendak odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. Następnie projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie (projekt stanowi zał. nr 18 do protokołu) i uchwała została przegłosowana:
- za uchwałą głosowało 9 radnych,
- wstrzymało się od głosowania 6 radnych.
Uchwała została podjęta. Jest to uchwałą nr XXXI/237/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21.12.2005r. w sprawie j/w i stanowi zał. nr 19 do protokołu.

Ad 10. Stanowisko Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie połowu ryb za pomocą agregatów prądotwórczych.

Wójt przypomniał, że sprawa pisma Pana Marka Pietruchy w sprawie zmiany zapisu o zakazie połowu ryb przy użyciu urządzeń elektrycznych w Planie Ochrony Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" była już przedstawiana na wspólnym posiedzeniu komisji z udziałem p.M.Pietruchy.
Pismo Gospodarstwa Rybackiego Miedwie stanowi zał. Nr 20.
Z uwagi na ewentualne jeszcze wątpliwości w tej sprawie bierze udział w sesji Pani Grażyna Domian - przedstawicielka Dyrekcji Parków Krajobrazowych, która wyjaśni jeszcze dodatkowo wątpliwe sprawy.

P. G .Domian poinformowała, że na prośbę p.M.Pietruchy bierze udział w sesji. Przypomniała, że przedmiotem poprzednich dyskusji w tutejszej radzie był m.in. zapis w Planie Ochrony Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa "ograniczenie połowów ryb przy pomocy narzędzi elektrycznych". Oni jako służby Parku Krajobrazowego przychylają się do stanowiska p.M.Pietruchy - Gospodarstwa Rybackiego "Miedwie" jako głównego użytkownika rybackiego o zmianę negatywnego stanowiska Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie używania urządzeń elektrycznych do połowu ryb na terenie parku. W uzasadnieniu podała, że używanie narzędzie elektrycznych połowowych, narzędzi atestowanych przez fachowca przy odpowiednim natężeniu prądu nie robi szkód. W niektórych sytuacjach jest jedyną metodą, by stwierdzić co tam w ogóle jest w tym zbiorniku.
Nie dostrzegają tutaj zagrożenia. Rzeczywiście woleliby, żeby nie były te narzędzia używane "wydają się brutalne..." Jednak musimy pamiętać, że to narzędzie jest dopuszczalne w polskim prawie. Dla uspokojenia tych, którzy są jednak za zmianą tego zapisu, są do tego nie przekonani, chce stwierdzić, że Polska jest jednym z ostatnich krajów, gdzie są te narzędzia dopuszczone (mówi tutaj o krajach unijnych). Wszystko wskazuje na to, że wkrótce wejdzie ustawowy zakaz używania narzędzi elektrycznych do połowu. Także nic złego się nie stanie, jeśli przychyli się rada do zmiany tego zapisu wg wniosku. W przypadku negatywnego stanowiska rady mogą grozić gminie sądy (w dyskusji radni uważali, że chodzi tutaj szczególnie o kłusowników, bo Gospodarstwo Rybackie na pewno by tego nie nadużywało). Zakazem używania połowowych narzędzi elektrycznych nie załatwimy kłusowników, bo zakaz kłusownictwa już jest. Jednak robią to nielegalnie. Także wprowadzenie tutaj zmiany zapisu nic dla nich nie zmieni. Są różne rodzaje odłowów ( m .in. kontrolne i przemysłowe - tutaj odławiano węgorza).

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że szczególnie chodzi o to, że mieszkańcy Kołbacza widywali osoby z agregatami prądotwórczymi (osoby nie związane z Gospodarstwem Rybackim p.M.Pietruchy). W tym przypadku będzie wiadomo kiedy pracownicy gospodarstwa rybackiego odławiają i będzie można to wspólnie sprawdzić.
W związku z brakiem dalszych dyskusji wiceprzewodniczący rady zapoznał ze stanowiska Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie połowu ryb za pomocą agregatów prądotwórczych ( w którym to rada postanawia odstąpić od wcześniej uzgodnionego zapisu dot. części tabelarycznej tabela 3 na "ograniczenie połowów przy użyciu agregatów prądotwórczych" oraz zmiana wpisu w § 43 pkt.6 na
"w zbiornikach naturalnych należy ograniczyć połowów ryb przy użyciu elektrycznych narzędzie połowowych"). Następnie poddał do przegłosowania odczytane stanowisko;
- za tak brzmiącym stanowiskiem głosowało 15 radnych.
Stanowisko zostało przyjęte i stanowi zał. nr 21 do niniejszego protokołu.

(punkt ten podczas sesji był przesunięty do analizy do pkt 5 porządku).

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 r.

Przewodniczący rady odczytał Uchwałę Nr CLXXII/440/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12.12. 2005 r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na 2006 rok.
Opinia Składu Orzekającego RIO jest pozytywna i stanowi ona zał. nr 22 do protokołu.

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały wypracowany na wspólnych posiedzeniach komisjach budżet gminy na 2006 r.

Dyskusja.

Radny P. Kowalczyk zwrócił uwagę, że zgodnie ze statutem gminy budżet powinien być przedłożony radnym 14 dni przed podjęciem uchwały. On natomiast otrzymał go dopiero w dniu dzisiejszej sesji. W sprawie budżetu odbyły się wspólne komisje , w których nie uczestniczył, gdyż nie był powiadomiony (o drugim posiedzeniu dowiedział się przypadkowo w dniu posiedzenia).
Widzi, że w tym budżecie są inwestycje i tak powinno być, jednak uważa, że może to być budżet wyborczy.

Radny B. Kotylak (odniósł się do wypowiedzi radnego Kowalczyka) stwierdził, że radny Kowalczyk nie powinien wyrażać swojej opinii w sprawie tego budżetu, ponieważ nie uczestniczył w pracach komisji a miał możliwość pracowania nad tym budżetem. Ponieważ przy uchwalaniu podatków też rozmawialiśmy na wspólnym posiedzeniu o budżecie a radny Kowalczyk nie wziął w nim udziału pomimo, że był o tym posiedzeniu powiadomiony. Tym bardziej, że w dniu wspólnego posiedzenia odbywała się nadzwyczajna sesji, w której radny uczestniczył. Dlatego uważa, że nie powinien wypowiadać się dzisiaj na temat tego budżetu i mówić to co powiedział. Radny prosił o zaprotokołowanie tego.

Radny W. Grzywiński stwierdził, że jeżeli jest to budżet wyborczy to znaczy, że jest to dobry budżet "więc należy pogratulować Wójtowi i Pani Skarbnik za przygotowanie dobrego budżetu..."

Skarbnik gminy A. Baran wyjaśniła, że projekt budżetu był przedstawiony radnym jak i w RIO w połowie listopada br. , a nie w dniu dzisiejszym. Jak z tego wynika jest dużo więcej niż 14 dni przed sesją. Także radny Kowalczyk miał dużo czasu na zapoznanie się z tym projektem budżetu i uczestniczeniem w pracach nad nim.

Radna B. Cioch przypomniała, że była świadkiem jak skarbnik gminy zapraszała radnego Kowalczyka na pozostanie na posiedzenie wspólnej komisji ( było to zaraz po zakończeniu sesji nadzwyczajnej). Jednak radny nie został, nie wziął w nim udziału (posiedzenia wcześniejsze dot. podatków a także budżetu). Uważała, że nie można po 5 razy zapraszać kogoś. Jeśli ktoś kandyduje na radnego, to musi poczuć obowiązek taki " czy to mi się podoba czy nie podoba, to ja powinnam być..."
Było to posiedzenie stałych komisji i przykro jej, że radny nie jest w żadnej komisji , lecz sam sobie zawinił.

Przewodniczący rady stwierdził, że jest mu przykro, że radny Kowalczyk przyjął postawę takiego " kreta i bezmyślnego kopania dołów. Tu nie ma czternastu debili a jeden mądry ...." Chce jednak powiedzieć, że nad tym budżetem siedzieliśmy dziesiątki godzin i jest to dobry budżet. Gdyby radny Kowalczyk raczył się zainteresować tym, to wiedziałby, że 3 lata temu na drogi było 6.000 zł a teraz prawie 300.000 zł. Podobna sytuacja jest z bibliotekami, gdzie było 300 zł a obecnie 75.000 zł jest w tym budżecie), w świetlicach też nic nie było a teraz są środki itp.

Z uwagi na brak dalszej dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2006r. (projekt stanowi załącznik nr 23 do protokołu) i uchwała została przegłosowana:
- za uchwałą głosowało 14 radnych,
- 1 głos wstrzymujący.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXXI/ 236/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21.12.2005r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad. 12 Zapytania sołtysów.

Sołtys Żelewo Hoduń H. wnioskowała o:

 • zamontowanie rynny na świetlicy,
 • posypanie drogi (jest bardzo ślisko i nie jest nic robione).

Sołtys Nieznań Jaskólska M;

 • podziękowała za lampy oświetleniowe.

Sołtys Kartno Golec W.

 • o zamontowanie na zakręcie drogi tzw. lustra.

Sołtys Starego Czarnowa Baryła M.

 • wnioskowała o odśnieżanie ulicy Słonecznej. Na odcinku drogi od strony pól tworzą się skarpy śniegu i nie można wyjechać z posesji.

Ad.13 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje , zapytania radnych oraz sołtysów udzielał Wójt M.Woś i tak:

 • odblaski, linie, filmy ( zgłaszał radny Chudaka)
  Wójt uważał, iż w tej chwili chyba nie ma sensu malować tych linie na drodze (jest mokro). Zostało to zgłoszone i drogowcy wiedzą, że należy to zrobić.
  Jeśli chodzi o wyświetlanie filmów i bajek dla dzieci w okresie ferii, to pomysł jest dobry. Jest jednak zakaz publicznego projektowania i trzeba opłacić ZAIX ( tutaj nie mówi się nic na temat wyświetlania filmów dla dzieci bezpłatnie) . Sprawdzi to i odpowie.
 • droga, przetarg, znaki ( zgłaszał radny Mielnicki).
  Gmina nie ma z żadną firmą zatargów ,jeśli chodzi o drogi " żyjemy w zgodzie ze wszystkimi..." . Wiele spraw jest wykonywanych na wnioski z zgłaszanych interpelacji, itp.
  Jeżeli chodzi o drzewo - zgłaszał osobiście i kilkakrotnie już tę sprawę u wykonawcy, z uwagi na grożące tam niebezpieczeństwo. Ponowi to. Utrzymanie przejezdności dróg - był to pierwszy atak zimy, jednak problem był (zgłaszał to również sołtys z Binowa), także interweniował w tej sprawie osobiści.
  Przetarg na drogi powiatowe (odśnieżanie, posypanie piachem) wygrał p.Baranowski i p.Nowicki będzie interweniował w Baniach.
 • dzieci w świetlicach ( zgłaszał radny Róg)
  Wójt przychyla się do pomysłu oczekiwania dzieci szkolnych w świetlicach a nie na przystankach w okresie zimowym. Tam , gdzie jest świetlica i możliwość niech te dzieci tam czekają na autobus szkolny (np. Dobropole , Dębina ).
 • interpelacje na piśmie ( zgłaszał radny Kowalczyk)
  Odpowiedź będzie udzielona na piśmie w ustawowym terminie.
 • rynny, posypanie drogi ( zgłaszała sołtys Hoduń)
  Rynny na świetlicy - myślał, że jest to już dawno załatwione. Zostanie to w trybie pilnym zrobione.
 • lustro ( zgłaszał sołtys Golec)
  Przychyla się do zamontowania lustra na zakręcie drogi w Kartne. Rzeczywiście jest to niebezpieczny zakręt i należałoby je tam postawić.
 • odśnieżanie ul. Słonecznej (zgłaszała sołtys Baryła M.
  Zajmie się tą sprawą i jak w latach ubiegłych będzie ta droga odśnieżana.

Ad. 14 Wolne wnioski.

Radny B. Kotylak

 • poruszył sprawę chodników w Kołbaczu od przystanku PKS-u w kierunku Domu Konwersów ( zgłaszał to już wcześniej).

Radny Cz. Mielnicki

 • przypomniał o uszkodzonych rynnach na świetlicy w Dobropolu - co w efekcie niszczy ściany budynku,
 • zwrócił się z zapytaniem, czy w czasie ferii zimowych będzie czynna świetlica, czy będzie ogrzewana.
 • zgłosił o grożącym niebezpieczeństwie przy drodze do Kołowa, jakie stwarza konar wiszący nad drogą.
 • wskazał o konieczności postawienia znaku ograniczającego szybkość w Dobropolu na wysokości kościoła (wyjście z kościoła -schody przylegają bezpośrednio do jezdni) i stwarza to poważne zagrożenie.

Radna B. Cioch i G. Małecka poruszyły sprawę dot. zabezpieczeń komputerów w bibliotece w Starym Czarnowie i Kołbaczu.

Radny J. Chudak poinformował, iż po ostatniej sesji spotkała go przykrość ze strony mieszkańca Kołbacza. Zarzuty jakie skierowano pod jego adresem nie były prawdziwe ( zarzucano mu to, że nieprawnie podał nazwisko i udostępnił podanie pewnej Pani ). Sytuację taką wywołał radny Kowalczyk, który przekazał taką informację tej osobie. Również ukazały się szkalujące teksty w Internecie pod adresem jego i radnej Cioch. W wyniku takiej sytuacji wspólnie z wójtem odwiedzili tę Panią celem wyjaśnienia tej sprawy. W wyniku rozmowy osoba ta potwierdziła przekazaną informację przez radnego Kowalczyka i była bardzo zaskoczona całą tą sytuacją, że w ten sposób została okłamana. Radny uważa, że radny Kowalczyk jest nieodpowiedzialny, snuje intrygi i oczernia innych. Nie przystoi się tak zachowywać a już na pewno osobom pełniącym tak ważną funkcję. Sprawy dotyczące bezpośrednio ludzi wymagają delikatności, zrozumienia i odpowiedzialności.
Uważał, że zarówno tej Pani jak i jemu należą się przeprosiny ze strony radnego.

Radny Z. Róg stwierdził, że nie będzie komentował zachowania radnego Kowalczyka, który działając w ten sposób i taką drogą daleko nie zajdzie.

Radny P. Kowalczyk uważał, że jeżeli radny J.Chudak podał, że naprawia samochody, to tak jak by było podane nazwisko.
Stwierdził, że wszyscy radni mają do niego pretensje a on chce tylko konkretnej odpowiedzi na postawione pytania od Pana Wójta.
Radny Piotr Kowalczyk przeprosił radnego J.Chudaka.

Wójt będzie reagował na taką postawę. Uważał, że rada bardzo dużo robi dla swojego środowiska , jeżeli ktoś tego nie zauważa i nie docenia to mu po prostu współczuje. Zwrócił się z prośbą do radnego Kowalczyka o wyraźne precyzowanie swoich interpelacji . Wyjaśnił, że radny ma prawo pisać interpelacje a Wójt ma obowiązek na nie odpowiedzieć.

Radny J. Kotylak stwierdził, iż to że radny Kowalczyk wyczuwa niechęć od radnych, to sam to spowodował. Natomiast Wójt jest organem wykonawczym rady.

Radny Cz .Mielnicki uważał , że radny Kowalczyk często porusza sprawy, które były już wcześniej omawiane na sesjach. Prowadzi akcję przedwyborczą i sam robi z siebie "męczennika".

Przewodniczący rady K. Mendak kończąc tę dyskusję stwierdził, że Wójt musi wykonywać uchwały rady.

Ad. 15 Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie XXXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Zakończenie obrad sesji o godz. 1600

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Protokołowała
Tomecka Danuta

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 21-02-2006 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2006 15:23