herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXIX/216/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

UCHWAŁA NR XXIX/216/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 10.188 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA 2.600 zł
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2.600 zł
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Realizacje zadań bieżących z zakresu administracji  Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.600 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7.588 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 7.588 zł
  § 0970 Wpływy z różnych dochodów 7.588 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 10.188 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW  ORAZ SĄDOWNICTWA 2.600 zł
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2.600 zł
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.240 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.360 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7.588 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7.588 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 7.588 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIX/216/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Zgodnie z Decyzją Nr 111/2009 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2009 r. przyznano Gminie dotację celową na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Środki finansowe w wysokości 2.600 zł przeznaczone zostaną na przygotowanie lokali wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, wydruk obwieszczeń oraz na obsługę informatyczną wyborów.

Dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w wysokości 7.588 zł stanowią zwrot do budżetu środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających za rok 2008 (dotyczy wydatków na opracowanie projektów technicznych świetlic w Binowie i Glinnej). Przeznacza się je na dalsze finansowanie ww. projektów.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-05-2009 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2009 14:12