herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół Nr XXXII/06 z XXXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 6 lutego 2006 r. w sali Urzędu Gminy

Protokół Nr XXXII/06

Protokół Nr XXXII/06
z XXXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 6 lutego 2006 r. w sali Urzędu Gminy
w godz. od 1200 - 1500

Obrady XXXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy tj. wójta gminy, jego z-cę, skarbnika gminy oraz pozostałe osoby.

Stwierdził / na podstawie listy obecności/, że jest quorum - obecnych było w tym czasie 13 radnych - na stan radnych 15 (spóźnili się radni: Małecka, Gorczyca). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2. Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji (radni otrzymali ten porządek wraz z zawiadomieniem o sesji) tj.

 1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 21.12.2005 r.
 4. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady;
  • sprawozdania z działalności stałych komisji za II półrocze 2005 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 6. Informacja o stanie finansowym gminy.
 7. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXXI sesji - 21.12.05r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2006 r.
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r.
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2006 r.
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2006 r.
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2006 r.
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy na 2006 r. Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 17. Sprawozdania z działalności sołtysów za 2005r.
 18. Zapytania sołtysów.
 19. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do ustalonego porządku nie wniesiono żadnych zmian.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 21.12.2005 r.

Do protokołu z dnia 21.12.2005 r. (dostarczonego radnym do zapoznania przed dniem sesji) nie wniesiono żadnych uwag.
- za jego przyjęciem głosowało 13 radnych ( 2 radnych nieobecnych w czasie glosowania).
Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu z dnia 6 02.2006 r.

Ad. 4 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady;

- sprawozdania z działalności stałych komisji za II półrocze 2005 r.

Informację z pracy rady w okresie międzysesyjnym przedstawił Przewodniczący rady K.Mendak stwierdzając m.in. że w tym czasie odbyły się posiedzenia poszczególnych komisji w dniach:

 • 13. 01.2006 r. komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych,
 • 16. 01.2006 r. komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska,
 • 17 i 23. 01.2006 r. komisja rewizyjna,
 • 26.01.2006 r. komisja budżetu i rozwoju gospodarczego.

Tematem tych posiedzeń było opracowanie sprawozdań z działalności komisji za II półrocze 2005 r. oraz planów pracy na 2006 r.

 • 30. 01.2006 r. wspólne posiedzenie wszystkich stałych komisji / dot. spraw XXXII sesji ustalonej na dzień 6.02.2006r./.,

W dalszej części przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili swoje sprawozdania z działalności za okres II półrocza 2005 r. i tak:

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska Jan Zacharski stwierdził m.in. że komisja ogółem odbyła 7 posiedzeń w tym:

 • 6 posiedzeń wspólnie z pozostałymi stałymi komisjami, na których wypracowywano stanowiska odnośnie proponowanych uchwał na sesje ;
 • 1 posiedzenie komisji (wyjazdowe) w dniu 30.08.05r. - na którym dokonano oględzin działki w Binowie, przeglądu wiaty przy boisku sportowym oraz wykonanie kanalizacji z ul. Polnej w Kartnie. Pozytywnie oceniono realizację wykonanych wniosków komisji (wszelkie uwagi, wnioski zawarto w protokołach z posiedzeń komisji).

Szczegółowe sprawozdanie komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych Bartosz Kotylak stwierdził m.in. że w tym okresie komisja odbyła 7 posiedzeń w tym :

 • 6 posiedzeń wspólne z pozostałymi stałych komisjami tzw. posiedzenia przed sesyjne, na których wypracowywano stanowiska odnośnie proponowanych projektów uchwał na sesje rady,
 • 1 posiedzenie samej komisji ( wyjazdowe) w dniu 25.08.2005 r. - gdzie zapoznano się ze stanem przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do roku szkolnego 2005/06 (wszelkie uwagi i spostrzeżenia zawarło w protokołach z poszczególnych posiedzeń).

Szczegółowe sprawozdanie komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Bogumiła Cioch stwierdziła m.in. że zgodnie z planem pracy komisji w drugim półroczu komisja odbyto 7 posiedzeń w tym:

 • 6 posiedzeń wspólne z pozostałymi stałych komisjami tzw. posiedzenia przed sesyjne, na których wypracowywano stanowiska odnośnie proponowanych projektów uchwał na sesje rady,
 • 1 posiedzenie samej komisji w dniu 15.09.2005r. - na którym analizowano wykonanie budżetu w 2005r. oraz omówiono sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu.

Do najważniejszych uchwał podjętych w II półroczu 05 r. to uchwały dot. zmian w budżecie, uchwalenie stawek podatków na 2006r. uchwalenie budżetu gminy na 2006r. zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, sprzedaży i nabycia działek itp. - ogółem podjęto w tym okresie 32 uchwały. (wszelkie uwagi i spostrzeżenia zawarło w protokołach z poszczególnych posiedzeń). Przewodnicząca komisji podziękowała za współpracę wójtowi, skarbnikowi gminy oraz pozostałym komisjom.

Szczegółowe sprawozdanie komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Grażyna Małecka stwierdziła m.in. że w okresie II półrocza 2005 r. komisja odbyła 7 posiedzeń ; w tym:

 • 6 posiedzenia wspólnie z innymi stałymi komisjami tzw. posiedzenia przed sesyjne, podczas których wypracowywano stanowiska do projektów uchwał dot. XXVI, XXVII, XXVIII, XXX i XXXI sesji,
 • 1 posiedzenie zgodnie z planem pracy komisji w dniu 29.08.2005r. - na którym oceniano przygotowanie placówki oświatowej do roku szkolnego 2005/06, przeprowadzono kontrolę realizacji zadań w zakresie utrzymania poprawnego stanu dróg, porządku i bezpieczeństwa itp. (wszelkie uwagi i wnioski zawarto w protokołach z poszczególnych posiedzeń).

Szczegółowe sprawozdanie komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 5 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym przedstawił Wójt Gminy Marek Woś - stwierdził m.in.

 • jesteśmy na etapie finalizowania transakcji z Instytutem w Kołbaczu. Jest pismo z dnia 24.01.06r. w sprawie sukcesywnego przekazywania na rzecz gminy nieruchomości położonych w miejscowości Glinna łącznie z przynależnościami i infrastrukturą zgodnie z wnioskiem wójta zawartym w piśmie z dnia 03.01.06 r. ( wójt przypomniał, że w tej sprawie toczą się już rozmowy od 2 lat). Na gminie spoczywać będzie obowiązek ustalenia terminu podpisania aktu notarialnego oraz zapłacenia kosztów obsługi jako nabywców. Oprócz tego Instytut w Kołbaczu chce nam przekazać infrastrukturę w Nieznaniu (6 mieszkań), w Kołbaczu 14 mieszkań (były budynek piekarni i obiekt, w którym wydawano mleko), oraz przedszkole łącznie z ogrodzonym placem ( wspominał o tym już na wspólnym posiedzeniu komisji). Będą nadal prowadzone rozmowy na temat przekazań mieszkań itp. Jeśli chodzi o przejęcie Ośrodka Zdrowia w Kołbaczu ( były wnioski w tej sprawie), to są prowadzone na ten temat rozmowy. Uważa, że w Glinnej na pewno się już sprawa rozwiąże - prawdopodobnie 10.02.2006 r. odbędzie się podpisanie aktu notarialnego. Jest do przejęcia 18 mieszkań w blokach oraz budynek za kościołem i przy fermie ( radny Zacharski zapytał, co będzie z budynkiem na jego ulicy co zamieszkuje rodzina Cichowiczów, też jest Kołbacza ).Wójt sprawdzi, czy ten budynek jest w wykazie proponowanym do przejęcia przez gminę.
 • jest zgoda prezesa zamówień publicznych na podpisanie umowy z Zakładem Oświetlenia Ulic na oświetlenie i konserwacje (na ostatniej sesji informował o złożeniu wniosku w tej sprawie).
 • uczestniczył w sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 29.12.2005r. oraz spotkaniu noworocznym z udziałem przedstawicieli samorządu, WKU, policji itp. Były tam m.in. wręczane nagrody -statuetki w formie bociana.
 • uczestniczył w spotkaniu (sporze) odnośnie wyjaśnienia sprawy wydzielenia drogi dla mieszkańców Osetnego Pola. Nie była wcześniej wydzielona tam droga z działki leśnej i mieszkający tam ludzie na wyspie nie mają dojazdu. Działka jest nadleśnictwa a teren gminy i trzeba negocjować.
 • jest złożony wniosek w urzędzie marszałkowskim na budowę sali gimnastycznej i modernizację stadionu w Kołbaczu. Usiłował dotrzeć do Totalizatora i okazuje się, że oddaje on 33% swojego zysku za pośrednictwem ministra sportu poszczególnym urzędom marszałkowskim. Bezpośrednio z Totalizatora w Warszawie można otrzymać 5.000 EURO. Innej szansy nie ma. Jednocześnie można składać wnioski do dwóch miejsc. Jest możliwość otrzymania dofinansowania z ZPORR ( możliwość dofinansowania do 75 %). Jednak jest warunek ; w przypadku otrzymania tutaj dofinansowania, wówczas z urzędu marszałkowskiego możemy tylko otrzymać 15 % dofinansowania. Będziemy się starać, żeby otrzymać pieniądze. Jeśli nie w tym roku, to w przyszłym. W dniu dzisiejszym otrzymał warunki zabudowy na renowację i modernizację stadionu.
 • jest do odebrania pozwolenie na budowę dot. zmodernizowania remizy OSP i OPS w GOK w St.Czarnowie.
 • jest propozycja, żeby niektóre jeszcze fragmenty naszej gminy zakupić od Instytutu w Korbaczu np. działki inwestycyjne ; jedna w okolicach przymierzanego wcześniej terenu na wysypisko śmieci, druga niedaleko Będgoszczy (od bawoła w kierunku Komorówki). Można by było te tereny przeznaczyć na działki budowlane czy rekreacyjne. Dzisiaj sygnalizuje tę sprawę a później będzie chciał wystąpić do rady z projektem uchwały o zakup tych gruntów w drodze przetargu.
 • odbyło się spotkanie w sprawie chodnika w Binowie. Nie został on jeszcze rozebrany. Będzie trzeba go przebudować.
 • podpisał akt notarialny ( wstępną umowę ) na działkę w Binowie z P. L.Piętą (rada podejmowała w tej sprawie uchwałę).
 • odbywały się kontakty z Gminą Lötnizt; m.in. z-ca wójta uczestniczył w organizowanym tam meczu piłki nożnej ( nasza drużyna zajęła 6 miejsce na 8 drużyn ).
 • była organizowana akcja przez p.redaktor radia na temat udziału chętnych osób w szkoleniu m.in. dot. małej gastronomii, operatorów, konserwatorów itp. Szkolenie za darmo, tylko należało pokryć koszty dojazdu.
 • młodzież naszej szkoły uczestniczyła w konkursie przeglądu " Jasełki", który odbył się w Pyrzycach. Zajęli I miejsce.
 • nie udało się zorganizować w okresie ferii pokazu filmów dla dzieci i młodzieży ( inicjatorami tego pomysłu byli radni; Chudak i Kotylak). Można by było wykupić od ZAIX filmy w granicach 350 zł, ale także należało wykupić prawa aktorskie. Byłyby z tego tytułu duże koszty.
 • został załatwiony kolejny etap w bibliotece w Kołbaczu. Są zakupione drukarki, jest dostęp do internetu itp.
 • w czasie ferii ok. 120 dzieci i młodzieży wyjechało na lagunę.
 • młodzież uczestniczyła w obozie treningowym w Szklarskiej Porębie (są wszyscy zadowoleni),
 • w dniu 13.02.2006r. w sali starostwa odbędzie się spotkanie z Posłem do Sejmu P.Arkadiuszem Litwińskim,
 • jest informacja od P.Pietruchy na temat wielkości zarybień (radni zapoznali się z informacją),
 • uczestniczył w spotkaniu rady nadzorczej naszego Banku Spółdzielczego. Stwierdzono, że jest on najszybciej rozwijającym się oddziałem,
 • jeśli chodzi o odpowiedzi na zgłoszone wcześniej interpelacje dot. lustra w Kartnie i drogi wojewódzkiej Stare Czarnowo-Glinna wyjaśnia; - lustra w Kartnie nie będzie, natomiast zostanie ustawiony znak drogowy B-33 ograniczający tam prędkość. Zostanie to zrealizowane w II kwartale 06r.
 • droga wojewódzka St.Czarnowo - Glinna jest po rozmowie z rejonem dróg wojewódzkich. Prawdopodobnie w okresie maj - czerwiec 2006r. na tej drodze rozpoczną się prace remontowe min. zostanie położony chodnik asfaltowy, będzie utwardzone pobocze.

Ad. 6 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 31 stycznia 2006 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Agata Baran m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą Nr XXXI /236/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21.12.2005 r. budżet gminy na rok 2006 przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów - 7.035.248 zł
Po stronie wydatków - 7.855.248 zł

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 31.01.06r. przedstawia się w załącznikach nr 1 i 2.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 820.000 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu bankowego w wysokości 460.000 zł oraz nadwyżki środków finansowych na rachunku bankowym budżetu w wysokości 360.000 zł.
Dochody budżetowe w okresie do 31.01.2006 roku zostały zrealizowane 9,65 % tj. do kasy wpłynęło 678,917 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała z subwencji z budżetu państwa - 40,95 %,
wpływy z podatków i opłat lokalnych - 30,44 %.
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleceń - 22,62 % dochodów ogółem.
Wydatki zamknęły się w kwocie 400.255 zł. - stanowi 5,10 % planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną sport - 39,61 %, na administrację publiczną - 25,35 %, na opiekę społeczną 22,24% ogółu wydatków.
Różnica między otrzymanymi do końca stycznia br. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 278.662 zł. Jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu.
Na dzień 01.01.2006 r. gmina nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych, wskaźnik zadłużenia wyniósł w końcu stycznia 0,00 %.
Na rachunku bankowym jest kwota 53.174,80 zł.
Są założone dwie lokaty terminowe w Banku BS Chojna O / Stare Czarnowo na łączną kwotę 800.000.-zł.

Skarbnik zapoznała również z uchwałą Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie przedłożonej prognozy długu publicznego.
Opinia jest pozytywna.

Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 31.01.2006 r. stanowi załącznik nr 8, natomiast uchwała Składu Orzekającego RIO stanowi załącznik nr 9 do protokołu z dnia 06.02.2006 r.

Ad. 7 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXXI sesji - 21.12.2005 r.

Przewodniczący rady przypomniał treść dwóch interpelacji złożonych na poprzedniej sesji tj. w dniu 21.12.2005 przez radnego Kowalczyka. Dotyczyły one podania informacji odnośnie zwolnień podatków od nieruchomości oraz dotacji z Unii Europejskie. Następnie zapoznał z treścią odpowiedzi wójta /pisma z dnia 09.01.06r.
Odczytane interpelacje oraz odpowiedzi wójta stanowią załączniki nr 10 i 11 do protokołu.

Ad 8. interpelacje i zapytania radnych.

Radny Chudak

 • są wycinane drzewa koło jeziora Żelewko / takie sygnały ma od wędkarzy/. Prosi o zbadanie tej sprawy.

Radny Gorczyca

 • o skierowanie piaskarki na drogę w miejscowości Żelewo Droga na tym odcinku jest bardzo niebezpieczna,śliska, porobiły się koleiny. Natomiast droga do Żelewa jest dobra.

Radny Mielnicki

 • wnosił o ścięcie topoli znajdującej się przy drodze / jest pęknięta, sucha i zagraża bezpieczeństwu ludzi. Drogowcy obcięli gałęzie i ją pozostawili, podobnie na drodze St.Czarnowo - Glinna są pozostawione gałęzie. Również należy ściąć suchy dąb znajdujący się przed Dobropolem.
 • podziękował wójtowi za opał i dalszą działalność w świetlicy.
  W dalszej wypowiedzi poruszył sprawę swojego zdjęcia ukazanego w internecie. Jest tam przedstawiony z butelką w ręku na stadionie w Kołbaczu. Jest to miejsce publiczne, gdzie odbywa się dużo różnych imprez "nie wie czy to jest człowiek czy coś innego..." (odczytał cytat na ten temat). Uważał, że tego "kogoś", co to zrobił należałoby "sprowadzić na ziemię". Zapytał, czy opublikowanie takiego zdjęcia bez zgody danej osoby powinno być karane czy nie. Jego zdaniem powinien ten ktoś być ukarany (radny Grzywiński uważał, że jest on osobą publiczną i powinien się liczyć z takimi sytuacjami). Nie zgadzał się z tym radny. Stwierdził, że są tam różne komentarze i nazywa się go po nazwisku i dlatego nie może sobie na to pozwolić, by temu komuś uszło to bezkarnie. Jeśli wygra tę sprawę, wówczas wspólnie z osobami co są również na tym zdjęciu będzie wnosił o dodatkową karę pieniężną na rzecz tutejszej opieki społecznej.

Radny Kałucki

 • zgłosił, że przy skręcie do biblioteki w Kołbaczu znajduje się słup oświetleniowy, wokół którego nie ma śniegu ani lodu. Wygląda na to, że jest tam przebicie i należałoby to sprawdzić
 • przypomniał o wycięciu drzewa.

Radny Kowalczyk

 • wnosił o wyjaśnienie sytuacji zmiany umowy dotyczącej oświetlenia ulic. Dlaczego jest nowa umowa ?

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2006 r.

Przewodniczący rady zapoznał z proponowanym planem pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2006 r.

Dyskusja

Radna Cioch stwierdziła, że w proponowanym planie pracy jest brak podsumowania pracy rady w kadencji 2002-2006

Przewodniczący rady wyjaśnił, że jest to ramowy plan pracy i nie musi być szczegółowy a takie podsumowanie zrobimy po pierwszym półroczu 2006 roku.

Następnie z uwagi na brak dalszych dyskusji odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2006 r./ projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu / i uchwała została przegłosowania:
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXII / 238/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 06.02.2006 r.
w sprawie j.w. i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Małecka zapoznała z proponowanym planem komisji na 2006 r.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 / projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu / i uchwała została przegłosowania:
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXII / 239/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 06.02.2006r. w sprawie j./w i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2006 r.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Cioch zapoznała z proponowanym planem komisji na 2006 r.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2006r. / projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu / i uchwała została przegłosowania:
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXII / 240/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 06.02.2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2006 r.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rzemiosła i Ochrony Środowiska - Zacharski zapoznał z proponowanym planem komisji na 2006 r.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2006 / projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu / i uchwała została przegłosowania:
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXII / 241/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 06.02.2006 r.
w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2006 r.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych - Kotylak zapoznał z proponowanym planem komisji na 2006 r.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2006r. /projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu / i uchwała została przegłosowania:
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXII / 242/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 06.02.2006 r.
w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie programu współpracy na 2006 r. Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność z pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowany program współpracy na 2006 rok

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie programów współpracy na 2006 r. Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność z pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego /projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu / i uchwała została przegłosowania:
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXII / 243/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 06.02.2006 r.
w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowany regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków /projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu / i uchwała została przegłosowania:
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXII / 244/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 06.02.2006 r.
w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Dyskusja

Radna Cioch proponowała, by przed podjęcie tej uchwały skarbnik gminy omówiła tę uchwałę.

Skarbnik gminy wyjaśniła, że w projekcie uchwały jest proponowana dopłata gminy dla odbiorców z gospodarstw domowych w wysokości 1,75 zł netto do każdego m3 odprowadzanych ścieków. Także każdy odbiorca będzie miał na swojej fakturze za ścieki pomniejszoną kwotę o kwotę tej dopłaty. Ponadto na pierwszej fakturze będzie informacja o podjętej uchwale przez radę, w której jest mowa o tej dopłacie do ścieków. Będzie ona naliczana na podstawie przedstawianego przez PUWIS zestawienia ilości odprowadzanych ścieków przez odbiorców. Gmina będzie te dopłaty przekazywała dla PUWIS. Jeśli odbiorca nie będzie płacił, wówczas tej dopłaty nie będzie miał.

Sołtys Żelewa - Hoduń wnioskowała w imieniu swoich mieszkańców, by stałe opłaty pobierane za wodę i ścieki były naliczane np. co kwartał na jednym rachunku a nie co miesiąc na oddzielnych rachunkach (wójt uważał, że tę sprawę będzie można załatwić z PUWIS).

Radny Kowalczyk zapytał;
- czy jest jakaś wyliczona kalkulacja dopłaty, jaka to kwota ogólna?
- czy firma PUWIS była wcześniej zwalniana z podatku. Jeśli tak, to w którym roku i jaka to była kwota?

W odpowiedzi Skarbnik gminy wyjaśniła, że PUWIS planuje odbiór ścieków w ilości 33.200 m3 porównując lata poprzednie. Wg wykluczeń wyniesie to kwotę dopłaty z gminy - 62.084 zł ( w budżecie jest zaplanowana kwota 73.000 zł).

Wójt poinformował, że PUWIS był zwolniony z podatku w 2003 i 2004r.
Kwota zwolnienia była podobna co obecnie proponowana dopłata (radny Kowalczyk uważał, że skoro firma inwestuje i ma straty to powinna się wycofać. Jest za tym, żeby do tej firmy nie dopłacać).Wójt wyjaśnił radnemu, że umowa eksploatacyjna została zawarta z PUWIS na 25 lat, jeszcze za poprzedniej kadencji. Taką umowę jest teraz trudno rozwiązać i trudno jest o taką firmę, która dokładałaby do interesu. Tutaj jest wygodna sytuacja dla gminy i mieszkańców, mając takiego operatora. Dobrze jest, że rada zgodziła się na dopłatę do ścieków. Inaczej będzie niezadowolenie wśród mieszkańców, że są wysokie stawki. Kalkulacja była sprawdzana nie raz i nie znaleziono żadnych nieprawidłowości (radny może również z tym się zapoznać). Wójt uważał, że radny jest jedynym radnym, który nie chce tej dopłaty ( ulgi) podjąć. Uważał, że musimy naszych mieszkańców, wyborców bronić. Jeżeli nie potrafiła gmina do tej pory stworzyć odpowiednich warunków odbioru Ścieków, to tylko wina gospodarzy poprzedniego okresu. Gmina stara się poprzez wystąpienie do funduszy unijnych o to, żeby stworzyć odpowiedni system, który będzie działał za kilka lat.

Radny Grzywiński m.in. poinformował, że komisje na posiedzeniu szczegółowo analizowały proponowane taryfy wody i ścieków. Wcześniej nie przyjmowano tych stawek. By odbiorca mógł mniej płacić za odprowadzone ścieki jest proponowana dopłata z budżetu gminy. Musi jednak powiedzieć, że usługi ze strony PUWIS się obecnie poprawiły. Dyskusyjną jest stawka za wodę ( wcześniej było 2,21 zł, obecnie proponuje się 2,50 zł plus VAT).Jest to wysoka stawka i należało ją jeszcze przedyskutować, negocjować. Rada zrobiła, to wszystko co mogła w kierunku mieszkańców i PUWIS a PUWIS podobnie. Dlatego uważa, że rada powinna podjąć taka uchwałę. Taka dopłata zawsze funkcjonowała, lecz w innej formie.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje pozytywnie zaopiniowały proponowane taryfy za wodę i ścieki z uwzględnieniem dopłaty do każdego m3 odprowadzanych ścieków.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo /projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu / i uchwała została przegłosowania:
- za uchwałą głosowało 14 radnych
- przeciw głosował 1 radny.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXXII / 245/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 06.02.2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Ad. 17 Sprawozdania z działalności sołtysów za 2005r.

Sprawozdania z działalności sołtysa przedstawili:

 • Sołtys Glinnej - Zaremba m.in
  • odbywały się spotkania rady sołeckiej, na których omawiano sprawy bieżące oraz przygotowano zapotrzebowanie finansowe do budżetu gminy na 2006 r.
  • organizowano imprezy jak: wieczór kolęd, turnieje i rozgrywki sportowo
  • rekreacyjne, dzień dziecka, prezentacje na dożynkach gminnych, pomoc w organizowaniu Dnia Seniora, zabawy mikołajkowe dla dzieci i młodzieży, uczestniczono w akcji sprzątania świata itp.
  • jako sołtys uczestniczyła w sesjach, w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez gminę.
  • Podziękowała wójtowi, skarbnikowi gminy za pomoc finansową w organizowaniu w/ w imprez oraz radzie sołeckiej i radnemu Zacharskiemu oraz koleżankom z KGW.
  • Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
 • Sołtys Nieznania - Jaskólska m.in.;
  • brała udział w festynie organizowanym przez radnego Kowalczyka pn. "z ekologią na ty" oraz w "wernisażu malarskim" w Kołbaczu.
  • organizowano imprezy i konkursy m.in. konkurs wiedzy "żyj zdrowo bez nałogów".
  • uczestniczyła w sesjach zgłaszając potrzeby mieszkańców.
  • wspólnie z mieszkańcami utrzymywali przejezdność wewnętrznych ścieżek
   poprzez odgarnianie śniegu, sprzątano przystanki oraz opróżniano kosze.
  • Podziękowała wójtowi, pracownikom urzędu i radzie gminy za pomoc i współprace w rozwiązywaniu ich problemów.
  • Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
 • Sołtys Kołbacza - Kowalczyk m.in.
  • organizowano festyn pn. " z ekologią na ty" oraz "wernisaż malarski" z udziałem osób zaproszonych ( w tym: sołtysa z Nieznania).
  • W 2006 r. zostanie zorganizowany II festyn.
  • organizowano inne imprezy jak: dzień ziemniaka, różne konkursy dla dzieci i Mieszkańców miejscowości itp.
  • Podziękował sponsorom, wójtowi za pomoc i współpracę.
  • Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Pozostali sołtysi uczestniczący w sesji nie przedłożyli informacji z działalności w 2005r.(dot. sołtysów: z Dobropola, Żelisława, Żelewa, St. Czarnowa, Kartna).

Ad. 18 Zapytania sołtysów.

Sołtys Glinnej - Zaremba:

 • wnosiła w imieniu mieszkańców o zorganizowanie zebrania, celem wyjaśnienia niektórych spraw.
  Zapraszała do udziału w zebraniu radnego Kowalczyka, by m.in. wyjaśnił, dlaczego jest przeciwny stawkom za ścieki.
  Wójt poinformował, że chce takie zebrania zorganizować w każdym sołectwie. Terminy ustali z sołtysami.

Sołtys Starego Czarnowa - Baryła:

 • wnosiła o odśnieżenie ul. Słonecznej. Wcześnie ta ulica była zasypana śniegiem a obecnie jest lodowisko. Podobna jest sytuacja na ul. Floriana oraz przy wyjeździe na ul. Gryfińską.

Sołtys Nieznania - Jaskólska;

 • prosi o nawiezienie piachu na drogę, jest lodowisko.
 • czy w tym roku będzie robiona u nich kanalizacja( są dziury,
 • dokonać przeglądu studzienki ( woda wypływa na placu zabaw).

Sołtys Żelewa - Hoduń;

 • odśnieżenie drogi wewnątrz miejscowości (bardzo ślisko), również w kierunku Rekowa i do P.Lecha.

Ad. 19 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Na zgłaszane zapytania radnych i sołtysów odpowiadał Wójt Gminy M.Woś i tak:

 • wycinane drzewa (zgłaszał rady Chudak)
  Sprawdzi tę sprawę w terenie.
 • odśnieżanie dróg, ( zgłaszali radny Gorczyca, sołtysi: Baryła, Jaskólska, Hoduń)
  Jest okres zimowy i należy jeździć ostrożnie. Wszędzie jest taka sytuacja, nie tylko na terenie naszej gminy. Drogi są odśnieżane i sypane po kolei.
 • topola, dąb ( zgłaszał radny Mielnicki)
  Będzie ta sprawa załatwiona jak najszybciej.
 • słup oświetleniowy ( zgłaszał radny Kałucki)
  Postara się jeszcze dzisiaj to zgłosić.
 • nowa umowa( zgłaszał radny Kowalczyk)
  Wspominał o tym na ostatniej sesji. Wcześniej była podpisana umowa z ENEA , która była wydzielona jednostką na konserwacje oświetlenia. Obecnie ten majątek jest Zakładu Oświetlenia Ulic i należy podpisać z nimi umowę. Na to musi być zgoda Prezesa Zamówień Publicznych. Dlatego wystąpiono o to do prezesa i obecnie tę zgodę mamy i możemy podpisać nową umowę.
 • sprawa kanalizacji( zgłaszała sołtys Jaskólska). Teren w Nieznaniu nie jest gminy i dlatego na razie nie będzie tam robiona kanalizacja. Taka sytuacja jest w Nieznaniu od zawsze. Jest złożony wniosek w ministerstwie ochrony środowiska na dofinansowanie kanalizacji na terenie całej gminy i czekamy na decyzję z Brukseli.

Ad. 20 Wolne wnioski.

Nie zgłaszano żadnych wolnych wniosków.

Ad. 21 Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
Sesja zakończyła się o godzinie 1500.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Protokołowała
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 11-04-2006 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-04-2006 10:35