Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z obrad

Protokół Nr XXV/08
z XXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 29 grudnia 2008 r. w (godz. od 1200- 1650
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Obrady XXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak - powitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu tj. Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz pozostałe osoby.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy w tym czasie 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał. Ogółem w sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny Grzywiński W.).
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji (porządek taki radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o terminie sesji i projektami uchwał - stanowi to załącznik nr 3);

Porządek przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie obrad XXV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXII nadzwyczajnej sesji, XXIII sesji i XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy tj. z dn. 12,17, 20.11.2008 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  1. posiedzenia komisji,
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych,
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.- druk nr 12/XXV,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008 – druk nr 13/XXV
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 – druk nr 1/XXV,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 2/XXV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dębina – druk nr 3/XXV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żelewo – druk nr 4/XXV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kołbacz – druk nr 5/XXV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych – druk nr 6/XXV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009 -2013 - druk nr 7/XXV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo – druk nr 8/XXV.
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie zawarcia dzierżawy na czas nieokreślony – druk nr 9/XXV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie uchylenie uchwały Nr XX/150/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. – druk nr 10/XXV.
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym – druk nr 11/XXV,
  1. dyskusja,
  2. stanowiska komisji,
  3. podjęcie uchwały.
 21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do Stowarzyszenia lokalnej grupy „DIROW” – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich – druk nr 14/XXV
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 22. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do w/w porządku nie zgłoszono żadnych uwag, zmian, został przyjęty jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XXII Nadzwyczajnej Sesji, XXIII sesji i XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy tj. z dnia 12, 17 i 20.11.2008 r.

Radna Cioch wnioskowała, by protokoły j/w przegłosowano oddzielnie, z uwagi na to, że do protokołu z XXIII sesji chce się wstrzymać.

W związku z powyższym przewodniczący Rady poddał do przegłosowania protokoły w następującej kolejności;

 • za przyjęcie protokołu z XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 12.11.2008 r. głosowało 14 radnych (przyjęty jednogłośnie),
 • za przyjęcie protokołu z XXIV Nadzwyczajnej Sesji z dnia 20.11.2008 r. głosowało 14 radnych (przyjęty jednogłośnie),
 • za przyjęcie protokołu z XXIII Sesji z dnia 17.11.2008 r. głosowało 12 radnych, wstrzymało się od głosowania 2 radnych (protokół przyjęto)

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – przyjęła wszystkie trzy protokoły z odbytych sesji.

Ad. 3 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;

Przewodniczący Rady poinformował o odbytych posiedzenia komisji Rady w okresie międzysesyjnym i tak;

 • Komisja rewizyjna pracowała w dniach 04.12.2008 r.
 • Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego pracowała w dniu 08.12.2008 r.
 • Komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska pracowała w dniach 24.11.2008 r. i 05.12.2008 r.
 • Komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych pracowała w dniach 24 i 28.11. 2008 r. oraz 05.12.2008 r.
 • W dniu 15. 12.2008 r. – odbyło się wspólne posiedzenie komisji w sprawach dot. XXV sesji.

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym

Wójta Gminy M. Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym, m.in. stwierdził;

 • został przeprowadzony przetarg pisemny w dniu 08.12.2008 r. na wykonanie usług komunalnych. Tym przetargiem zainteresowały się 4 firmy (ZWiK Szczecin, PUK Gryfino, Wodociągi Zachodniopomorskie Goleniów, PUWIS Nowogard. Jednak do przetargu zgłosili swoje oferty dwa przedsiębiorstwa tj. Wodociągi Zachodniopomorskie Goleniów, PUWIS Nowogard. Po otwarciu ofert okazało się, że PUWIS Nowogard złożył protest, który został uwzględniony. Ponownie wysłano zaproszenia do tych dwóch przedsiębiorstw celem złożenia ponownych ofert. Termin złożenia ofert był ustalony do dnia 29.12.2009 r. do godz. 9?? (tj. do dnia dzisiejszego).W wyniku otwarcia ofert okazało się, że sprawa nie została rozstrzygnięta. Rozmawiał już z Prezesem PUWUS na temat przedłużenia gminie umowy na wykonanie usług o dwa miesiące (do końca lutego 2009 r.). By w tym czasie wypracować jakieś decyzje w tej sprawie. Chce przypomnieć, że gmina wcześniej wypowiedziała umowę PUWIS do 31.12. 2008 r.
 • odwiedził nas w gminie prof. Wesołowski, który zajmował się budową płyt gnojowych. Okazało się, że nasi rolnicy byli w tym zakresie najbardziej aktywni.
 • miał również wizytę P. A.Ptaka, który w dalszym ciągu zabiega o sprzedanie mu części działki w Żelisławcu. Nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia jego skargi przez Radę Gminy. Jak Państwo wiecie nie może tej działki sprzedać mu bezprzetargowo.
 • cały czas odbywała się batalia w sprawie zakończenia budowy boiska w Starym Czarnowie budowanego w ramach programu Orlik 2012. Jednak termin nie został dotrzymany. Gdyby była inna pogoda, to być może wykonawca wywiązałby się z terminem zakończenia tej inwestycji. Okazało się tam również to, że my jako gmina musimy spowodować odprowadzenie wody z rowu przy drodze powiatowej. Rów ten jest zarośnięty, woda spływa aż, na przeciwległy teren boiska i przesiąka. Im większa jest ulewa, tym więcej jest mokro na boisku. Musimy wykonać prace odwadniające rowu, inaczej wykonawca nie będzie mógł położyć tej sztucznej trawy. Żadnych formalnych decyzji w tej sprawie nie podejmował, ponieważ mamy przedłużoną umowę z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, wszystko było do załatwienia. Te pieniądze, które były zabukowane w Ministerstwie poprzez tutejsze władze zostały skonsumowane., nie zostały zmarnowane. Został wykonany dotychczasowy etap tej inwestycji. Także nasze środki z budżetu przeszły na rok 2009.
 • uczestniczył w przekazaniu obowiązków dowódcy w jednostce wojskowej Bielkowie. Dotychczasowy pułkownik tej jednostki pożegnał się i odszedł na emeryturę, natomiast jego obowiązki przejmie ktoś inny.
 • podejmował wiele czynności w sprawie wydzierżawienia a następnie wykupu działki w Binowie planowanej pod oczyszczalnię ścieków. Kontaktował się m.in. z pracownikami Parków Krajobrazowych w sprawie lokalizacji tej oczyszczalni jak i oczyszczalni w Kołowie.
 • uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowo - Społecznej dla leśnego kompleksu promocyjnego Puszczy Szczecińskiej, do której wchodzą: Puszcza Goleniowska, Bukowa, Wkrzańska, lasy szczecińskie.
 • brał udział w kilku spotkaniach wigilijnych m.in. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.
 • w dwóch terminach odbywają się konsultacje dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Starego Czarnowa. Są szczegółowo wyjaśniane mieszkańcom proponowane rozwiązania m.in. lokalizacja dróg wewnętrznych na danym terenie. Zazwyczaj jest tak, że jeśli plan zostanie uchwalony, to te drogi gminne są przeważnie planowane na działkach prywatnych i gmina będziemy musiała te tereny wykupić. Tutaj decyzję podejmuje Rada.
 • finalizowane jest opracowanie studium dla całej Gminy Stare Czarnowo. Został przedłużony termin naboru wniosków dla miejscowości Stare Czarnowo do 16 stycznia 2009 r. Ma nadzieję, że „Wieści Starego Czarnowa” praktycznie dotarły do każdej rodziny i każdy mieszkaniec, ma nadzieję zwrócił uwagę na tę sprawę, że wnioski można jeszcze składać, z czego wnikają miejscowe plany danych miejscowości. Także jeszcze trochę czasu zostało. Chce zwrócić jeszcze uwagę, że studium warunkuje późniejsze opracowanie miejscowych planów poszczególnych miejscowości. Strefa zabudowy uchwalona w studium będzie musiała być taka sama w miejscowych planach.
 • uczestniczył w sesji zorganizowanej przez WFOŚ i GW na temat utylizacji azbestu.
 • podpisywał 2 akty notarialne m.in. z Państwem Cyrankowskimi na działkę pod budowę oczyszczalni w Starym Czarnowie,
 • miał bardzo dużo przypadki poświadczania wiarygodności podpisów.
 • uczestniczył w spotkaniu z posłem Litwińskim i Senatorem Olechem z udziałem Wójtów, Burmistrzów Powiatu Gryfińskiego, innych działaczy samorządowych. Zwracano uwagę na nowo uchwaloną ustawę dot. ochrony środowiska, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska itd. Wg parlamentarzystów, ustawa znowelizowana, która miała uprościć niektóre działania wręcz przeciwnie utrudnia procesy i wydłuża. Zostali zaproszeni do nas. Bo to co się m.in. dzieje z Naturą 2000 jest nie do przyjęcia.
 • został zorganizowany w dniu 27.11. 2008 r. w sali w Starym Czarnowie Dzień Seniora dla mieszkańców gminy. Chce tutaj podziękować KGW w Starym Czarnowie, Glinnej, p.Sołtys z Kołbacza i przedstawicielom Binowa, jak również pracownikom Urzędu.
 • w m-cu grudniu br. odbyło się w naszym Urzędzie spotkanie, celem którego było utworzenie lokalnej strategii działania. Podziękował za udział w tym spotkaniu.
 • wcześniej już sygnalizował, że została rozwiązana umowa dzierżawy świetlicy w Zelisławcu. W dniu dzisiejszym odbył się odbiór. Udało nam się już zakupić wyposażenie do tej świetlicy (stoły, krzesła itp.) i będzie mogła już ona funkcjonować. Myśli, że radna Rusinek zorganizuje to.
 • udzielał odpowiedzi na wiele zapytań m.in. Prokuratury, Policji Powiatowej w Szczecinie.

Ad. 5 Informacja o stanie finansowym gminy

Informację j/w przedstawiła Skarbnik Gminy A.Baran, która m.in. stwierdziła; że budżet gminy na rok 2008 r. został uchwalony w dniu 14 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XXIII/85/07 Rady Gminy Stare Czarnowo i przedstawiał się następująco;
Po stronie dochodów - 8.951.207 zł
Po stronie wydatków - 12.213.814 zł

Do dnia 30.11.08 r. Rada Gminy Stare Czarnowo dokonała w budżecie zmiany 6 uchwałami Rady, natomiast Wójt Gminy 23 zarządzeniami.
Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków jest przedstawione w załącznikach 1 i 2 do informacji.
Dochody budżetowe zostały zrealizowane w tym czasie w 92,14 % tj. do kasy gminy wpłynęła kwota 9.552.707,65 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała z wpływów z podatków i opłat lokalnych tj. 2.994.915,58 zł co stanowi 31,35 %, wpływy z subwencji z budżetu państwa, to kwota 2.364.915,33 zł - co stanowi 24,76 %. Udział w podatkach stanowiących dochód - to 13,20 %.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych stanowią 14,64 % dochodów ogółem.
Uzyskaliśmy także kwotę 589.653,18 zł, co stanowi 6,17 % - jako środki uzyskane z innych źródeł, a w szczególności dofinansowanie budowy sali sportowej w Kołbaczu ze środków FRKF,
Wydatki w ciągu jedenastu miesięcy zamknęły się w kwocie 9.204.805,60 zł - co stanowi 64,30 % planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie - co stanowi 27,09 %, na administrację publiczną -co stanowi 15,11 %, na kulturę fizyczną i sport - co stanowi 17,17 %, ogółu wydatków, na pomoc społeczną - co stanowi 14,22 %.
Różnica między otrzymanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 347.902,05 zł - stanowi to nadwyżkę budżetu przeznaczoną na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
Gmina na dzień 30.11.2008 r. nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych, w związku z czym wskaźnik zadłużenia wynosi 0,00 %.
Na rachunku bankowym na dzień 30.11.08 r. widniała kwota w wysokości 337.704,05 zł.
Są założone 2 lokaty terminowe w B S Chojna O / Stare Czarnowo na łączną kwotę 500.000 zł.

Dyskusja – brak.
Szczegółowa informacja stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokółu.

Ad. 6 Zapytania sołtysów.

Zapytania zgłaszali n/ w sołtysi;

Sołtys Sołectwa Dobropolu – Cz.Mielnicki;

 • czy jest jakaś nadzieja na załatanie największych dziur na drodze Stare Czarnowo – Dobropolu (szczególnie za torami),
 • na drodze Dobropolu – Kołówko jest zniszczone pobocze. Żeby to zrobić. Mijając się pojazdami można wpaść do wytworzonych tam kolein. Jest to droga powiatowa.

Sołtys Sołectwa Glinna – J. Łuczak;

 • czy będą ulgi w podatku dla emerytów i rencistów,
 • czy będzie można uzyskać pieniądze na spóźnioną imprezę „mikołajkową” dla dzieci z Glinnej?

Sołtys Sołectwa Dębiny – U. Kozber;

 • stan poboczy przy drodze Dębina – Kołbacz jest tragiczny. Była prowadzona tam wycinka drzew i tego nie uprzątnięto. Należy teren wykosić i uporządkować.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych,

Interpelacje i zapytania wnosili n/w radni;

Radny Róg odniósł się do gazetki gminnej „ wieści Gminy Stare Czarnowo”. M.in. stwierdził, że traktuje się tę gazetę jak prywatną. Jest tym bardzo oburzony. Oczywiście nie ma tutaj pretensji do przewodniczącego Rady. Uważa, że taka gazetka powinna być konsultowana z wyborcami, bo to gminna gazetka, nasza. Zgodnie z ustawą medialną, jeżeli wychodzi obojętnie jaka gazetka, to przesłuchuje się dwie strony a nie tylko jedną stronę i się mówi co chce. Radni powinni uczestniczyć w tej gazetce a nie tylko jedna wybrana Pani, którą Pan ceni i ja też cenię. Tylko należy mówić prawdę do końca. Chce podziękować za moją reklamę w tej gazetce, że wspomniano o mnie, tylko nie do końca mówi się prawdę. Także powinno mówić się coś o sobie P.Wójcie i nie tylko pozytywy ale dla przekory społeczeństwa pisze się też negatywy. W związku z taką sytuacją prosi o kontakt z p. redaktorem tej gazetki. Chciałby z nim na ten temat porozmawiać.

Radny Piątkowski poruszył sprawę proponowanej w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia lokalnej grupy „DIROW” – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zapytał czy Wójt będzie członkiem tego stowarzyszenia jako osoba prawa, fizyczna, jak to ma wyglądać, na czym polegać itp.?

Przewodniczący Rady prosił, by radny ten temat poruszył podczas dyskusji przy rozpatrywaniu projektu tej uchwały.

Radna Cioch wyjaśniła m.in., że wstrzymała się od zatwierdzenia protokołu z XXIII sesji z dnia 17.11.2008 r. tylko dlatego, że prosiła P.Ulę, która protokołowała obrady tej sesji, żeby zaznaczyła wypowiedzi P.Z.Roga, który twierdził, że ja ciągnę profity w pewnym układzie. I tutaj tego nie ma w jego wypowiedzi. Natomiast dalsza moja wypowiedź, która nastąpiła na podstawie wypowiedzi P.Roga, gdzie prosiła o zapisy w protokole wypowiedzi zarówno moich jak i wszystkich radnych i to jest zapisane w protokole. Podczas dyskusji na temat diet p. Róg powiedział , że ja ciągnę profity. Tego zapisu w jego wypowiedzi nie ma, stąd była moja dalsza wypowiedź i prośba. Dlatego prosi o uzupełnienie tego w wypowiedzi radnego Roga. Jest to bardzo ważna dla niej sprawa. Jest natomiast zapis wypowiedzi P.Roga „że on kontroluje swoje wypowiedzi. Jeżeli Pani ma jakieś pytania za diety, to powiedziałem, że widocznie ma Pani inne profity…” Dla mnie jest ta pierwsza wypowiedź P.Roga bardzo istotna, stąd proszę o uzupełnienie tego. Jeszcze raz powtórzy się taka sytuacja, to poda sprawę do Sądu.
Druga sprawa – to temat artykułu w gazecie gminnej, o którym wypowiadał się P.Róg. Powie tak - p.redaktor zwrócił się do mnie o skomentowanie tego i powiedziałam prawdę i nic nie skłamałam. Jeśli ktoś chce skonsultować to co ja powiedziałam, to w tym protokole z 17.11.2008 r. jest zanotowana wypowiedz P.Zenka i on to zatwierdził. Proszę sobie porównać, czy moja wypowiedź była kłamliwa czy nie kłamliwa. Nie powiedziałam wszystkiego i żałuję tego, bo to był krotki wywiad. Można było na ten temat dużo powiedzieć. Chce także powiedzieć, że wychodząc z domu do sklepu ludzie mnie zaczepiali i gratulowali. Nie mam co ukrywać, nie mam czego się bać, mam czyste ręce, żadnych profitów nie osiągam - jak to P.Zenek stwierdził. Wręcz przeciwnie staram się sama ludziom pomóc i Pana wypowiedzi pod moim adresem , że coś jest nieprawda, uważam za złośliwe. A to, że chce Pan, by druga strona się wypowiedziała, naciąga Pan sprawę dziennikarstwa i różne przepisy w tej materii obowiązujące, to już nie jest moja działka. Ja tutaj nie skłamałam, powiedziałam prawdę.

Radny Róg (zwrócił się do radnej Cioch) stwierdził, że jest z całym szacunkiem do P.Bogusi,. Nie była to żadna interpelacja, lecz konwersacja skierowana do Wójta. Jeśli Pani mnie dobrze zrozumiała, to ja do Pani wypowiedzi w gazetce nic nie miałem, tylko do p.Wójta. Źle mnie Pani zrozumiała.

Radna Froncala wnioskowała o zamontowanie oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej. W st.Czarnowie. Składała w tej sprawie wcześniej już interpelacje i widzi, że uszło to Wójtowi uwadze. Zauważyła, że przy boisku oświetlenie zostało uzupełnione ale tutaj jest ono niezbędne (wystarczą dwa słupy i dwie lamy).
Druga sprawa, to sala w Starym Czarnowie, która jest od pół roku nieczynna. Jest tam sprzęt do ćwiczeń, który był wykorzystywany przez ćwiczących, a teraz to jest niemożliwe. Mieszkańcy pytają się o to. Zwracałam się z tą sprawą do Z-cy Wójta, lecz jego wyjaśnienia mnie nie usatysfakcjonowały.

Radny Pączka stwierdził, że Wójt w swojej wypowiedzi m.in. powiedział, że nasze pieniądze na boisko w Starym Czarnowie (Orlik 2012) nie pójdą na marne. Tutaj Skarbnik poinformowała, że pieniędzy dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, od Wojewody. Rozmawiałem ostatnio z P.Paczkowskim, będąc na opłatku wigilijnym, który mnie poinformował, że żadnych pieniędzy nie dostaniem. Dotacja nasza „wisi na włosku” Teraz nie wiem, kto tutaj mówi prawdę.

Radny Dobrzański wnioskował o zorganizowanie w Dębinie pojemnika na odpady gabarytowe (wcześniej już o tym wnioskował), by mieszkańcy mogli zgromadzić tam odpady, które nie mieszczą się w mniejszych pojemnikach. A w tej chwycili zalęgają te odpady, po rowach, lasach, przy drogach (jak tapczany, itp.). Uważa, że jakby taki pojemnik wjechał do każdej miejscowości raz na kwartał, to na pewno będzie wykorzystany przez mieszkańców, jak również mniej byłoby śmieci porozrzucanych na terenie gminy. Będąc na spacerze zauważył nad jeziorem Żelewski, że mamy bobry. Chodzi o to, żeby zabronić rybakom tam wjazdu i łowienie ryb agregatami.
Kolejna sprawa to ścieki z jednostki wojskowej. Był kilkakrotnie w tej jednostce i jest przekonany, że te ścieki nie są kierowane do oczyszczalni w Żelewie (skąd ma Pan takie informacje, że ścieki ich wpływają do oczyszczalni siewków w Żelewie – zapytał Wójt). Dalej radny stwierdza, że nie spływają do oczyszczalni, to wie.
Jadąc w kierunku obwodnicy (po lewej stronie) widać zalęgające od dawna śmieci. Podejmowane działania nic nie dały, gdyż nadal one tam się znajdują. Należałoby się tym zając.
Nieprawdą jest, że Orlik 2012 można robić w okresie 8-10 miesięcy. Zna przypadki i dowiadywał się w tej sprawie i u nas to za długo trwa. Inni wykonawcy wykonują takie boiska w okresie trzech miesięcy.
Ponawia swój wniosek w sprawie zobowiązania mieszkańców Dębiny w sprawie posiadania kubłów na śmieci. Wie, że nie posiadają takich kubłów, żeby to sprawdzić.

Radna Marczewska poparła wniosek sołtysa odnośnie poprawy nawierzchnie drogi do Dobropola (te odcinki, które były robione są dobre, a za chwilę robią się następne dziury).
Czy byłaby możliwość przedłużenie dojazdu autobusu Pann Bus do Dobropolu, jeśli byłyby osoby chętne?
Czy otrzymamy drzewo do kominka jeszcze w tym roku?

Radny Żerebecki zwrócił uwagę, że znak drogowy (przy kościele) w Kołbaczu znowu leży na ziemi pod znakiem. Należy go umocować.
Ponawia swój wniosek dot. ustawienia znaku przed skrzyżowaniem w kierunki Kołbacza

Radny Kałucki zgłosił, że na drodze powiatowej w kierunku Rekowa (na wysokości silosu na kiszonkę ZZD Kołbacz) są bardzo duże dziury. Należałoby te ubytki usunąć. Wejść w kontakt w tej sprawie z zarządem dróg powiatowych.
Kolejna sprawa, ubytki na moście w Kołbaczu. Tutaj trzeba wystąpić do zarządu dróg wojewódzkich, żeby te dziury naprawili na tym moście. Niejednokrotnie jadąc tam, samochód aż podskakuje od tych dziur.
Zgodnie z ustawą o odbieraniu odpadów gabarytowych gmina jest zobowiązana do ich odbierania, jeśli nie, to musi wskazać miejsce składowania takich odpadów (telewizory, żelazka, komputery itd.). Dlatego prosi p.Wójta o wywieszenie informacji, gdzie można składować, kiedy, w jaki sposób itp. Mieszkańcy muszą wiedzieć, gdzie mają wywozić te niebezpieczne odpady.

Radny Dudziński zapytał, kto zlecił i przeprowadził wycinkę w Kartnie?, Wycinkę zrobiono, drzew zabrano, lecz nie został teren uporządkowany.
Wójt w swojej wypowiedzi wspomniał na temat utylizacji eternitu, prosi o więcej informacji w tej sprawie.

Radna Cioch nawiązała do wypowiedzi radnego Kałuckiego w sprawie odbierania odpadów gabarytowych. Uważała, że wcześniej ustawiony przy bibliotece w Kołbaczu pojemnik na te odpady częściowo spełnił swoje zadania. Jednak uważa, że należałoby w przyszłości ustawić taki pojemnik przy śmietnikach (kolejno, przy każdym śmietniku na 2-3 dni), ponieważ ludzie są w różnym wieku i przeniesienie np. takiego tapczanu przed bibliotekę, to jest kawałek drogi. Dlatego wnioskuje, by taki pojemnik stal blisko danego śmietnika, wówczas na pewno ludzie będą z tego korzystać. Będzie to lepsze rozwiązanie dla mieszkańców. Można zauważyć dużo takich różnych rzeczy postawionych przy śmietnikach, również przy jej śmietniku.
Wójt wyjaśnił, że na każdy sygnał radnych była jego reakcja w tej sprawie. Taki pojemnik zaraz był ustawiany. Przypomina sobie, a było to około dwóch lat temu, jak był ustawiony taki pojemnik w Glinnej i trzeba było ludzi namawiać, żeby ten pojemnik napełnić. Uważa, że jeśli ktoś ma do wyrzucenia np. jakiś tapczan raz na 10-15 lat, a gmina podstawia taki pojemnik, to powinien kogoś znaleźć, żeby to przenieść w miejsce, gdzie jest ustawiony taki pojemnik. Gdyby ustawiać pojemnik przy danych śmietnikach, to koszt tego, który gmina musiałaby ponieść były taki sam jak wywiezienie (musi przyjechać samochód specjalistyczny, załadować, zawieść ten pojemnik te 300 metrów dalej, rozładować i pojechać do Szczecina). Nie zgadzam się na marnotrawstwo naszych pieniędzy. Jeśli będzie taka potrzeba, to ustawimy raz w roku w danej miejscowości a w Kołbaczu częściej (może taki pojemnik w Kołbaczu ustawić gdzieś na osiedlu, bo stał tak centralnie – zaproponowała radna Cioch).

Radna Rusinek zgłosiła, że mają w Żelisławcu jeden kosz na butelki, który jest ciągle pełny. Dodatkowo wokół tego kosza znajdują się worki z butelkami.
Ponadto poinformowała, że w świetlicy jest palacz, który nie ma czym palić.

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że w sprawie Pana Paczkowskiego będzie rozmawiał z p.Marszałkiem jego zwierzchnikiem, że podaje błędne informacje radnym, że wprowadza w błąd. Stwierdził, że każdy radny powinien wiedzieć, że reprezentuje na zewnątrz całą Radę. Jest podpisana umowa z Urzędem Marszałkowski (o czym na pewno nie wie P.Paczkowski) odnośnie Orlika 2012. Tam są wszelkie uzgodnienia.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.- druk nr 12/XXV,

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w. Zmiany w budżecie dotyczą zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 5.916,47 zł (dot. dz. 852 – Pomoc Społeczna) oraz zwiększenia wydatków o kwotę 5.916,47 zł (dot. dz. 700 - Gospodarka Mieszkaniowa).

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r. ( projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXV/170/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r. – stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008 – druk nr 13/XXV

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w. Dotyczy wydatków, które niezrealizowano i nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 r. tj. – na opracowanie projektów technicznych remontów świetlic w Binowie i Glinnej oraz na budowę boiska sportowego w St.Czarnowie w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012”

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008 (projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXV/171/08 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008 – stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 – druk nr 1/XXV,

Przewodniczący Rady zapoznał z;

 • uchwałą Składy Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stare Czarnowo w 2009 r. oraz o prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy kwoty długu publicznego; - opinia pozytywna.
  Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 • uchwałą Składy Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na 2009 r. – opinia pozytywna,
  Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 • z pismem Wójta z dnia 29.12.2008 r. (skierowanym do Rady Gminy) informującym o dokonaniu zmian w projekcie budżetu na rok 2009 już po odbytych posiedzeniach komisji Rady, wniosku komisji budżetu.
  Pismo stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 • projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gmin na rok 2009

Dyskusja;

Radny Róg stwierdził, że do całokształtu budżetu nie ma zastrzeżeń, tylko ma zastrzeżenia do poprzedniej sesji, tej burzliwej, gdzie naruszono przepisy prawa budżetu. Dlatego nie może głosować za budżetem, wstrzyma się. Druga sprawa, to podwójne głosowanie, które wynikło na sesji Rady. Z tych dwóch powodów wstrzyma się od głosowania nad uchwaleniem tego budżetu.

Radna Froncala stwierdziła, że komisja rolnictwa wystąpiła ze swoimi uwagami odnośnie budżetu. Komisja budżetu dała odpowiedź i się z tym w większości zgadzamy. Tylko prosi p.Wójta o szczegółowe wyjaśnienie odnośnie ich wniosku o przeznaczenie 100.000 zł na świetlicę w Glinnej (o tym komisja rolnictwa dość szeroko dyskutowała na wniosek radnego Drwala).

Wójt wyjaśnił, że komisja rolnictwa zaproponowała wydatkowanie 100.000 zł na jakąś wirtualną działkę w Glinnej. Nie może być w budżecie zapisany wydatek, który nie ma adresu. On takiej działki tam nie widzi, na której miałaby być budowana świetlica. Uważa, że na temat tej świetlicy już rozmawiamy długo, na nadzieję, że sprawa się finalizuje w nadchodzącym nowym roku. Natomiast w żaden sposób te 100.000 zł nie mogło znaleźć się w budżecie, bo nie było adresu.

Rady Dudziński poruszył sprawę wydatków m.in. na drogi Okrężnej w Żelisławcu. Czy w zaplanowanej kwocie będzie można zrobić drogę Polną w Kartnie?. Czy są zrobione jakieś kosztorys remontu tych dróg.
Wójt wyjaśnił, że to jest na podstawie analogicznych wydatków i ta droga Okrężna powinna się w tym zmieścić. Natomiast doga Polna musi trochę poczekać. Ona się rozwija i na pewno doczeka się remontu. Tyle, ile możliwe za te 200.000 zł, to zrobimy. Zobaczymy, może da się też coś zrobić na drodze Polnej, która przylega do Okrężnej.

Przewodniczący Rady przypomniał, że dyskutujemy na temat budżetu a do realizacji remontów dróg będziemy przystępować na podstawie projektów poszczególnych dróg i przetargów. Teraz są to kwoty szacunkowe na podstawie minionych lat, bo inaczej się nie da.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 (projekt stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 4 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXV/172/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009, stanowi ona załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wójt Gminy M.Woś podziękował wszystkim radnym za uchwalenie budżetu na rok 2009 stwierdzając, że tych co nie są przekonani, ma nadzieje przekonać, by w przyszłym roku był ten budżet uchwalony przez wszystkich radnych. Podziękował swoim współpracownikom, p.Skarbnik, p. przewodniczącej komisji budżetowi itp.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 2/XXV,

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały i uzasadnieniem w sprawie jw.

Dyskusja – brak.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje rady tj. komisja tj. komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rewizyjna, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych pozytywne zaopiniowały proponowaną uchwałę.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (projekt stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXV/173/08 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowi ona załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dębina – druk nr 3/XXV,

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały i uzasadnieniem w sprawie jw. Dotyczy ona działki nr 91/19, na której jest zlokalizowany budynek świetlicy w Dębinie.

Dyskusja;

Radny Dobrzański stwierdził że wreszcie udało się uzyskać tę świetlice od Kołbacza. Na pewno mieszkańcy Dębiny będą z tego zadowoleni. Tylko teraz będzie musiał Wójt się liczyć z kosztami, które będzie trzeba ponieść na tę świetlicę w przyszłym roku gospodarczym.
Wójt wyjaśnił, że starał się o ten budynek i doprowadził do celu, jego sfinalizowania. Ma zamiar wyremontowania tej świetlicy.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje rady pozytywne zaopiniowały proponowaną uchwałę.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dębina (projekt stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXV/174/08 w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dębina, stanowi ona załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żelewo – druk nr 4/XXV,

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały i uzasadnieniem w sprawie jw. Dotyczy ona działki nr 40/3, na której jest zlokalizowana oczyszczalnia ścieków w Żelewie.

Dyskusja;

Radna Froncala poinformowała, że komisja rolnictwa jest za wykupem tej działki z uwagą, by jeszcze negocjować cenę z Instytutem Kołbacz.

Radny Róg uważał, że zakup tej działki pod oczyszczalnię w Żelewie nie jest tak ważny, jak przejęcie oczyszczalni w Kołbaczu, gdzie koszty z tego tytułu są bardzo duże.

Radny Dobrzański stwierdził, że ZZD Kołbacz w latach 2000-2001 zaorał nam ponad 30 ha areału - dróg gminnych (pamięta to na pewno radny Dudziński, który był radnym w poprzednich kadencjach). Czy teraz jest słuszne to, że musimy im płacić za tę działkę? Wzbogacili się o ten areał i mają z tego tytułu profity.

Wójt m.in. wyjaśnił, że na wspólnym posiedzeniu komisji usiłował wytłumaczyć, ale teraz jeszcze raz to powtórzy. Każdy zakład musi dbać o swoje interesy. Jest przekonany, gdyby była odrobina złej woli ze strony Instytutu czy braku zainteresowania, to przypomina, że gmina nie miałaby gdzie budować sali gimnastycznej, nie miałaby swojego stadionu, mieszkańcy nie mieliby prawa własności swojego mieszkania itp. Gmina ma swoje zadania i musi to zrobić. Jeśli chodzi o tę działkę, tutaj łączenia spraw jakiś zaoranych dróg, areałów – owszem to możemy wyjaśnić, ale w przypadku tej uchwały nie ma to nic do rzeczy. Teraz jest to regulowanie zaniedbań, które poprzedni zarząd gminy wieloletnich kadencji Rady spowodował. To są zaniedbania, dlatego, że gmina inwestowała nie na swoim gruncie. W tym czasie w zarządzie był wieloletni radny, drugi radny starał się o świetlicę. Można sprawdzić, kto wówczas był w zarządzie, są na to dokumenty. Jednak uważa, że na dzisiaj to strata czasu. Podobna sytuacja była z oczyszczalnią ścieków w Kartnie, gdzie zainwestowano na działce obok, nie naszej. Musiał podejmować działania odnośnie wykupu działki od osoby prywatnej. Również wybudowano ujęcie wody na działce prywatnej w Żelisławcu. Przez dwa lata prowadzone były negocjacje celem wykupu tej działki ( pamięta, że za 801 m2 chciał 160.000 zł.). Później taka sama sytuacja w Żelewie - wybudowano oczyszczalnię ścieków na nie naszej działce. Ta inwestycja była oddana do użytku chyba w 1994 r. a gmina ją ujawniła w 2004 r. Ta oczyszczalnia działała nielegalnie, nie była oficjalnie zgłoszona do odpowiednich organów, urzędów. Jest wiele innych przykładów, które są prawnie prostowane. Teraz, jak słyszy, że za tę działkę Kołbacz chce 30.000 zł za 0,66 ha, czy to jest aż taka duża kwota? To dzięki temu, że ja uczciwie postępuję w stosunku do Instytutu. Tak samo postępuje w stosunku do gminy. Jeśli chodzi o drogę Stare Czarnowo – Dębina, to ta droga kiedyś była oddana dla Instytutu. Później zasypano ją kamieniami. Dzięki temu, że gmina podjęła się remontować te drogę ona została nam przekazana z powrotem. Należy zrozumieć, bo jeśli się komuś będzie kłody pod nogi rzucać, to wreszcie powie, że nam tego kawałka ziemi nie sprzeda.

Radny Róg wyjaśnił, że wszystko rozumie „ piłeczkę Pan odbił do mnie, bo byłem w zarządzie gminy …” ale tak się wchodziło w demokrację kiedyś. Chce Panu przypomnieć, że byłem z Panem 13 miesięcy w zarządzę i nic się nie zrobiło, teraz jest Pan 6 lat Wójtem i też nic nie zrobił w tej sprawie. To skąd taki pośpiech. W dalszej dyskusji poinformował, że chodzi o Spółdzielnię w Kołbaczu, bo Prezes straszy, że będzie podwyższał opłaty mieszkańcom. Ma informacje  że jest podjęta uchwała o przejęciu oczyszczalni, to dlaczego nie jest ta uchwała wykonywana?

W odpowiedzi na powyższe Wójt stwierdził, że w takim razie będzie musiał przedstawić kilka przykładów błędnych decyzje, jakie zarząd wówczas podjął m.in. dot. sprzedaży działek tj. sprzedaż remizy w Żelisławcu a faktycznie sprzedał chodnik po lewej stronie. Czy pan radny to pamięta. Nikt z geodetów nie umiał tego zauważyć, wyegzekwować. To, że Pan powiedział, że nic nie zrobiłem (w tej sprawie – stwierdził radny Róg). To właśnie teraz robię, jest ten moment.. Były dziesiątki spraw błędów geodezyjnych poprzednich zarządów naprawiłem już i nie wiem ile jeszcze wyjdzie. Kiedyś sprzedano plażę w Binowie[prywatnej osobie i później żeśmy ja wykupywali - nie pamięta Pan tego? Kto jak kto, ale Pan co się powołuje ciągle jako wieloletni radny, ma takie doświadczenia a tak mówi. Jest mi z tego powodu przykro.

Radna Cioch stwierdziła, że zarówno na wspólnym posiedzeniu komisji jak i na swoich komisjach była analizowana sprawa wykupu tej działki pod oczyszczalnię w Żelewie. Nie może jednej rzeczy zrozumieć, jest czas na to, żeby takie sprawy załatwiać co P.Zenek poruszył tj. przejęcie oczyszczalni w Kołbaczu, czy poruszane sprawy przez P.Dobrzańskiego. To są sprawy, które możemy załatwiać w czasie naszej działalności, w okresie międzysesyjnym, na wspólnym posiedzeniu. A nie teraz przy wykupie tej działki. Dlaczego to uzależniamy od przejęcia oczyszczalni w Kołbaczu.. Uważa, że to należy uregulować, wykupić tę działkę w Żelewie, natomiast, jeśli kolega Zenon chce rozwiązać problem oczyszczalni w Kołbaczu, to rozpatrujmy to jako oddzielny punkt. By tych spraw nie łączyć. Stanowiska w sprawie tej uchwały w Żelewie już są i nie róbmy tego, że podjęcie tej uchwały uzależniamy od oczyszczalni w Kołbaczu. Jest to słuszne i podejmujemy taką uchwałę, będzie słuszna sprawa oczyszczalni w Kołbaczu, to osobno ją rozpatrujmy.

Wójt dodał, że z Prezesem Spółdzielni Płonia jest w ciągłym kontakcie, m.in.i na ten temat. Nie wiem czy radny wie jaka jest opłata środowiskowa z tytułu tej oczyszczalni, bo wynosi ona około 17.000 zł rocznie. Proszę nie straszyć mieszkańców, czy to jest aż takie duże obciążenie dla mieszkańców.? (ale od nowego roku mają być podwyższone stawki – stwierdził radny Róg. Prezes straszy mieszkańców).Na razie jesteśmy w starym roku i mówimy o tym co jest. Proszę nie straszyć mieszkańców i nie robić zamętu. Prezes Spółdzielni wie co ma robić, widać na razie mu się nie śpieszy, inaczej poczyniłby działania. Radny nie wie o ty, że wspólnie z P.Piechowskim składaliśmy wnioski do budżetu marszałkowskiego,. Częściowo zostały one uwzględnione. A na koniec chce powiedzieć, że szkoda byłoby tej operacji, gdybyśmy mieli strącić jako gmina (radny Róg poinformował, że słyszał o podjętej uchwale Rady o przejęciu oczyszczalni w Kołbaczu, ma takie informacje. Dlaczego ona nie jest wykonywana).

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawę działki w Żelewie musimy uregulować prawnie i taką uchwałę Rada powinna podjąć. Od wielu lat sprawy są prostowane. Jeśli chodzi o oczyszczalnie w Kołbaczu, to Wójt prowadzi rozmowy w tej sprawie z Prezesem Spółdzielni.

Radna Froncala wnioskowała, żeby nie przedstawiać stanowisk, tylko po dyskusji głosować. Są różne zdania wśród członków komisji rolnictwa..

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żelewo (projekt stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymujący się” – podjęła uchwałę Nr XXV/175/08 w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żelewo, stanowi ona załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kołbacz – druk nr 5/XXV,

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały i uzasadnieniem w sprawie jw. Dotyczy ona ul.Anny Jagiellonki w Kołbaczu.\

Dyskusja - brak;

Stanowiska komisji;

Wszystkie cztery komisje Rady pozytywne zaopiniowały proponowaną uchwałę.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kołbacz (projekt stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosie „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXV/176/08 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kołbacz, stanowi ona załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych – druk nr 6/XXV,

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały i uzasadnieniem w sprawie jw.

Dyskusja – brak:

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych ( projekt stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosie „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXV/177/08 w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, stanowi ona załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009 -2013 - druk nr 7/XXV,

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały i uzasadnieniem w sprawie jw.

Dyskusja – brak:

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009 -2013 (projekt stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosie „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXV/178/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009 -2013, stanowi ona załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 17 Projekt uchwały w sprawie ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo – druk nr 8/XXV.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały i uzasadnieniem w sprawie jw. Dodatkowo poinformował, że tutaj jest pozytywna opinia ZNP.

Dyskusja – brak:

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare (projekt stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosie „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXV/179/08 w sprawie ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo, stanowi ona załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 18 Projekt uchwały w sprawie zawarcia dzierżawy na czas nieokreślony – druk nr 9/XXV,

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały i uzasadnieniem w sprawie jw.

Dyskusja;

Radna Froncala poinformowała, że komisja rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały z uwaga, by podjąć działania w kierunku wykupu tej działki od lasów państwowych.

Wójt wyjaśnił, że takie działania będzie podejmował. W tej chwili jest dzierżawa, bo ni mógł wstrzymywać pozwolenia na budowę. Jest to już trzecia lokalizacja tej oczyszczalni, poprzedni się wycofali ze sprzedaży. Z lasami państwowymi podjął już legalnie negocjacje na wydzierżawienie dobrej działki na cele budowlane. Znając lasy państwowe, to na pewno się nie wycofają z tego. Procedura wykupu działki potrwa do roku. Może będzie można zamienić się na inną działkę.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie zawarcia dzierżawy na czas nieokreślony (projekt stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosie „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXV/180/08 w sprawie zawarcia dzierżawy na czas nieokreślony, stanowi ona załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 19 Projekt uchwały w sprawie uchylenie uchwały Nr XX/150/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. – druk nr 10/XXV.

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały i uzasadnieniem w sprawie jw.

Dyskusja - brak;

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie uchylenie uchwały Nr XX/150/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. (projekt stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych (w tym czasie) – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosie „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXV/181/08 w sprawie uchylenie uchwały Nr XX/150/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r., stanowi ona załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym – druk nr 11/XXV,

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały i uzasadnieniem w sprawie jw.

Dyskusja - brak;

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym (projekt stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych (w tym czasie) – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosie „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXV/182/08 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym, stanowi ona załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 21 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do Stowarzyszenia lokalnej grupy „DIROW” – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich – druk nr 14/XXV

Przewodniczący Rady zapoznał z projektem uchwały i uzasadnieniem w sprawie jw.

Dyskusja;

Radny Piątkowski m.in. stwierdził, że w tej sprawie jest wiele niejasnych rzeczy np. o członkach tego stowarzyszenia, którzy dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających. Członkami mogą być osoby fizyczne i prawne, czyli każdy obywatel może zostać członkiem tego stowarzyszenia. Kto ma należeć do tego stowarzyszenia. Mówi się tutaj o ościennych gminach wokół Gryfina, czy Gmina Miasta Szczecin też będzie należała. Jak będą wyglądały składki członkowskie? Czy te składki będzie płaciła gmina, w jakiej wysokości, jakie finansowanie itp. Prosi o więcej informacji w tym temacie, jeśli Wójt więcej wie.

Wójt m.in. wyjaśnił, że wszystko jest zapisane w statucie tego stowarzyszenia. Jest tam wszystko zawarte. Jest to inicjatywa tak w kontekście prywatno – publicznym. Warunkiem jest jego skład conajmniej 50% w radzie podmiotów gminnych niż gmina. Celem jest wspieranie małych przedsiębiorców, odnowa wsi, mikrorozwój, rozwój i tworzenie mikroprzedsiębiorstw itp. Polega to na tym, żeby zaangażować społeczność w pracę na rzecz własnego terytorium co zamieszkuje. Przystąpiła np. Gmina Bielice a nie przystąpiło Trzcinisko (radny Piątkowski stwierdził - wynika z tego, że każdy może zostać członkiem tego stowarzyszenia. Piszą, że finansowanie jest z wielu źródeł m.in. z działalności tego stowarzyszenia.. ta działalność ma im przynosić jakieś przychody, dochody. Ile musimy wydać na działalność.). Wójt dalej informuje – pojedynczy obywatel ma tutaj coś do powiedzenie. Jak ktoś jest bardzo aktywny i chce uczestniczy w pracach stowarzyszenia to ma prawo. W paragrafie 33 statutu informują o tworzeniu majątku i źródłach majątku stowarzyszenia. To jest na zasadzie, jak kiedyś działały spółki wodne. Tam wchodziły własności państwowe typu PGR, SKR i rolnicy indywidualni. Taka spółka prowadziła działalność gospodarcza. Jeżeli coś takiego powstaje, to jest do wykorzystania 116 euro na obywatela mieszkającego na terenie danej gminy np. u nas licząc ilość mieszkańców wyniesie to kwotę w granicach 400 tyś. zł. Jeżeli stowarzyszenie powstanie, statut jest zatwierdzony, wówczas walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o składkach członkowskich. Z tego co wie, wyniesie ona w granicach 0,40 zł - 0,50 zł od mieszkańca w danej gminie. Przeważnie delegatami gmin w tym stowarzyszeniu są Wójtowie, Burmistrzowie. Chce powiedzieć, że na ten temat były informacje wcześniej i wtedy można było pojechać do Widuchowej. Już drugi rok takie stowarzyszenie funkcjonuje w Gminie Wałcz i już korzystają z pieniędzy zewnętrznych. W tym zakresie była podjęta intencyjna uchwała, by podjąć działania w kierunku przystąpienia do tego stowarzyszenia. Na temat członków są zapisy w paragrafach 11 i 12 statutu (radny Piątkowski rozumie, że każdy mieszkaniec gminy, gmin ościennych może zostać członkiem). Wójt wyjaśnia, że to dotyczy gminy, która przystąpi do tego stowarzyszenia. Jest 10 gmin, które tworzą te inicjatywę. Te gminy tworzą stowarzyszenie a mieszkaniec będzie członkiem zwyczajnym poprzez miejscową ludność, poprzez naszą uchwałę, bo gmina należy do stowarzyszenia. A jak chce być ktoś szczególnie członkiem zwyczajnym, to wstępuje poprzez złożenie deklaracji - jako tajna osoba.

Przewodniczący Rady uważał, że jest to ważna sprawa, idea. Dla niego ten statut jest jasny, gdzie mówi się m.in. o wydatkach, darowiznach. o ogólnych sprawach. Niczym tutaj nie ryzykujemy. A dzięki temu będziemy mogli pozyskać w przyszłości pieniądze m.in. na ścieżki rowerowe itp.

Radny Dudziński zapytał, jak wygląda płatność składek członkowskich?

Radny Róg stwierdził, że nic nie ma do statutu stowarzyszenia. Gmina nasza wcześniej przystąpiła np. do Pomeranii i innych i nic z tego nie wyszło. Generalnie żadnych korzyści z tego nie było dla gminy i nie będzie.

Radna Froncala zapytała, czy dotyczy tej samej uchwały, co siedziba stowarzyszenia była w Chojnie.

W odpowiedzi na powyższe zapytania Wójt stwierdził, że składki członkowskie płaci gmina, ustala to walne zgromadzenie. Ta uchwała jest powiązaną z poprzednią uchwałą z siedzibą w Chojnie. To co mówi radny Róg jest bez żadnego potwierdzenia. Każde pieniądze, które zdobywamy przechodzą poprzez opiniowanie np. takiego stowarzyszenia. A najlepszy przykład to świetlica w Starym Czarnowie, te środki były załatwione poprzez Pomeranię. Chce jeszcze dodać, że jedynie ze Stowarzyszenia Gmin Dolnej Odry nic nie mamy, ale tez nic nie daliśmy. Ideą tego stowarzyszenia była wspólna inicjatywa budowy składowiska odpadów.

Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady poddał do przegłosowania odczytany wcześniej projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do Stowarzyszenia lokalnej grupy „DIROW” – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (projekt stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych (w tym czasie) – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosie „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXV/183/08 w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do Stowarzyszenia lokalnej grupy „DIROW” – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, stanowi ona załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 22 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych i sołtysów udzielał odpowiedzi Wójt Marek Woś i tak;

 • dziury, koleiny w drodze (zgłaszał sołtys Mielnicki);
  Wójt poinformował, że obecnie w okresie zimowym nie będziemy łatać dziur na drodze. Natomiast zwróci uwagę na drogę powiatową Dobropole – Kołowo, która była niedawno robiona.
 • ulgi w podatku (zgłaszał sołtys Łuczak);
  W zatwierdzonej uchwale o podatku od nieruchomości nie ma ulgi dla emerytów i rencistów jak to było w poprzednich latach. Była to tzw. syzyfowa praca, bo ulgi wynosiły na osobę w granicach 20 - 25 zł rocznie a związana z tym procedura była nie do wytrzymania. (wysyłanie różnych pism, informacji, w określonych terminach, listów poleconych za zwrotnym potwierdzeniem. Natomiast te osoby musiały iść na pocztę, wystać pisma, tracić pieniądze itp.). Musiało być wszystko prawnie załatwione.
 • pobocza, rów (zgłaszała sołtys Kozber);
  W tej sprawie rozpozna to z p.sołtys w terenie. Pojedziemy i wszystko sprawdzimy.
 • gazetka gminna, bezpłatna. (zgłaszał radny Róg);
  Tutaj radny Róg zarzuca mi, że to moja prywatna gazetka. Więc chce powiedzieć, że ten zarzut jest bezpodstawny. Jedynie co może przyznać się, to wpisane tam życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy.
  Tutaj przedstawi sprawy, które są w tej gazetce wpisane i można stwierdzić, czy to są moje prywatne sprawy a mianowicie;
  * „autobus pod choinkę od firmy Paan Bus” – czy to prywatna sprawa? Ten autobus już funkcjonuje, lecz mieszkańcy nie. Jestem przekonany, że ten autobus będzie jeździł dla dobra mieszkańców.. Będzie rozmawiał jeszcze na temat dojazdu do Dobropola, jeśli będą chętne osoby. Nie będzie jeździł tan autobus do Binowa – Żelisława - Kartna, bo nie ma chętnych. Tam podpisali się Ci mieszkańcy w Binowie, praktycznie nie będą dojeżdżać tym autobusem.
  * „to dali tam ujęli „ –czy to moja prywatna sprawa?
  * „Orlik będzie gotowy w nowym roku” – czy to też moja prywatna sprawa?
  * „Urząd pod kontrolą” (w kolorze żółtym) - to można uznać za lekko – prywatny. Tutaj chodzi o uspokojenie mieszkańców. Ogólnie opisałem, jaka jest sytuacja, bo już jest czwarty numer sprawy. Te materiały wysyłane do organów ścigania z kontroli nie nadają się do niczego, bo gmina funkcjonuje prawidłowo. Jeszcze nie było tyle kontroli w gminie, jak teraz. Na przesłuchania jeżdżą pracownicy, radni, kontrahenci z polowy województwa, bo wszystko co robili to robili z naruszeniem prawa. Każda głupotę można napisać i organy ścigania muszą to sprawdzić. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Także tych niewielu donoszących taką atmosferę tworzy. Każdy mój sukces może być potraktowany jako moją porażkę np. sprawa sprzedaży działki, gdzie przyszły kontrahent podbił cenę a później się uchylił od podpisania aktu notarialnego. Stracił kwotę 2.500 zł nie tylko on, lecz ten który go podstawił. Gminie jednak sprawę popsuł. Inna sprawa, to wykup działki, gdzie właściciel nigdy by nie sprzedał za takie pieniądze jak gmina wynegocjowała z nimi. Ale znalazł się ktoś, co im powiedział, że od Wójta można wyciągnąć więcej pieniędzy. Może ta procedura dłużej potrwa o 2-3 miesiące, ale sprawę załatwimy legalnie, bo inaczej się nie załatwi.
  * „chcieli 200 zł na godzinę „ - to są fakty,
  * „rozkład jazdy gminnej komunikacji” – to tez fakty,
  * „uwaga mieszkańcy” – czy to prywatna sprawa?. To dla dobra mieszkańców.
  * „jako zespół byli drudzy” – czy to też prywatna sprawa? Niech mieszkańcy, rodzice wiedzą jaką mamy zdolna młodzież, dzieci.
  * „o nich się mówi” – czy to też prywatna sprawa? Niech mieszkańcy wiedza jakie mamy osiągnięcia w szkole.
  * „dla uczniów ze wsi” – czy to też prywatna sprawa? jakoś moje dziecko nie uczęszcza do tej szkoły.
  * „gimbus pełen emocji” – czy to prywatna sporawa?. (radny Róg stwierdził, że to jest identycznie prywatna sprawa Wójta. To jest Pana sukces).
  * „sala pod dachem” – czy to prywatna sprawa?
  * „połączą nas ścieżki” – czy to prywatna sprawa?
  * „zryty asfalt” – czy to prywatna sprawa?
  * „ z problemami ale efektywnie” – czy to prywatna sprawa? opis działalności Rady.
  * „mają równe szanse” – czy to prywatna sprawa?. Osoby niepełnosprawne zdobywają zawód, pracę).
  * „chcą jeździć jak Armstrong” 0- czy to prywatna sporawa?
  * „wydarzyło się w 2008 r.-witamy na świecie, na ślubnym kobiercu, żyli wśród nas” – czy to prywatna sprawa?
  Przedstawiłem powyżej wszystkie sprawy, jakie znalazły się w gazetce gminnej „Wieści Starego Czarnowa” by radny mógł zobaczyć, co jest moje prywatne w tej gazecie.
  -autobus Paan-Bus, drogi, drzewo (zgłaszała radna Marczewska);
  Jeśli chodzi o to, żeby wjeżdżał do Dobropola ten autobus, to muszą być chętne osoby, co by nim jeździły (radna Marczewska rozpozna to wśród mieszkańców).O remontach dróg już mówił, natomiast drzewo do kominka załatwimy.
  - oświetlenie, sala (zgłaszała radna Froncala);
  Wszystkiego naraz się nie da zrobić. Jest przekonany, że bardziej potrzebne są lampy w kierunku boiska –Orlik 2012. Nie wiem, czy wszyscy widza, że przy ulicy szkolnej jestem współudziałowcem działki i nie chciałby, żeby było powiedziane, że Wójt robi sobie oświetlenie. Wiec muszę trochę poczekać.
  Jeśli chodzi o salę do ćwiczeń, to proszę, żeby te osoby chętne do korzystania z tego sprzętu zgłosili się i ustalimy wszystko. Nie może się zgodzić na to, by w jednej miejscowości funkcjonowały trzy punkty - w bibliotece, w OSP i świetlicy (radna Froncala uważała, że wystarczy loby dwa razy w tygodniu).
 • dotacja (zgłaszał radny Pączka);
  Ta dotacja nie wisi na włosku. Dotacja została przekazana dokładnie w dniu 03.09.2008 r. na konto gminy. Jest to nieprawda co radny mówi. Obawia się, że to jest podobnie jak załatwienie samego Orlika 2012. Bo też słyszy, kto Orlika załatwił. Chce powiedzieć, że to pracownicy Urzędu Gminy i radni. Nie może się zgodzić z tym, że nasza praca jest wykorzystywana „że ja Wam załatwiłem”. Nich się ktoś nie chwali nie swoją robotą. To dotyczy Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast został przekazany z Urzędu Wojewódzkiego czyli od Ministra Sportu udział w kwocie 333.000 zł (każdy ma swój udział po 333.000 zł tj. Minister Sportu, Urząd Marszałkowski i gmina. Dodatkowo gmina musi zapłacić Wat 22%. Chce powiedzieć, że nasza inwestycja jest na kwotę 1.220.000 zł. Nie jest obecny w tej chwili radny Dobrzański, który twierdził, że taka inwestycja jest wykonywana w ciągu 3 miesięcy. Decyzja o realizacji tej inwestycji zapadła w dniu 23.04.2008 r. w związku z tym musieliśmy wykonać wiele procedur z tym związanych (projekt, pozwolenie na budowę itp.). Także to musiało trochę potrwać.
 • znaki drogowe (zgłaszali; radni Żerebecki, Cioch);
  Napisał alarmujące pismo do dróg wojewódzkich i do dróg krajowych i autostrad. Pismo dotyczy wszystkich znaków, co zgłaszali radni.
 • droga, most, gabaryty (zgłaszał radny Kałucki);
  Rozpozna w terenie drogę do Rekowa. Natomiast w sprawie mostu już była sprawa wyjaśniana. Nie znaleziono tam złych parametrów (radny Kałucki wyjaśnił, że tutaj chodzi o przyczółki, które są powybijane na moście i trzeba to naprawić samochody tam aż podskakują).
  Jeśli chodzi o sprawę pojemnika na odpady gabarytowe, to trzeba rozwiązywać to jak do tej pory. Oczekuje na sygnał od radnych.
  Radny Kałucki wnioskował, żeby taki kontener ustawiać w Kołbaczu częściej i wywiesić ogłoszenia. Z mostu można zauważyć pływające lodówki.
  Radna Cymerman stwierdziła, że to jest nawyk mieszkańców, nie są przyzwyczajeni do wynoszenia mebli itp. Myśli, że tutaj, to nasza rola. Na zebraniach należy informować ludzi o takich sprawach, przypominać im. Przy jej bloku, przy śmietniku również postawiony jest tapczan.
  Wójt wyjaśnił, że w tej sprawie czeka na sygnał od radnych, bo nie będzie kontenera stawiał w każdej miejscowości. W Glinnej przez miesiąc nie mogli go zapełnić, musiał radny biegać po mieszkaniach, żeby to zapełnić.
  Przewodniczący Rady uważał, że należy to ogłosić na terenie gminy, że np. raz na kwartał w danej miejscowości będzie stał kontener na odpady gabarytowe – jeśli będzie taka potrzeba.
 • wycinka, eternit (zgłaszał radny Dudziński);
  Wycinka przy drodze gminnej została zrobiona przez gminę. Gałęzie pojechały do kotłowni w Glinnej. Uważał, ze mieszkańcy Kartna są tak dobrze zorganizowani, że wyżmiecie na przyczepę te pozostałości po wycince, rozpalicie ognisko przed świętami i zrobicie imprezę. Wszystko było legalnie załatwione (radny Dudziński stwierdził, ze o tej sprawie nic nie wiedział. Wcześniej Wójt informował, że tego nie będzie robił, tylko to zrobi ksiądz. Teraz, kto to posprząta?). Wystarczyło przyjść do mnie i zapytać – wyjaśnił Wójt. Jeśli chodzi o eternit, to jest już zrobiona inwentaryzacja i program azbestowy. Będzie spotkanie w Starostwie. Pieniądze będą na to i mówi się o tym, że nie będzie więcej niż 50% zadania.

Ad. 23 Wolne wnioski.

Radna Cioch poruszyła sprawę znaku drogowego ( przy kościele) w Kołbaczu. Poinformowała, że wcześniej już ten znak był urwany. Wówczas rozmawiał z P. Jakubowskim, czekając na przystanku PKS, żeby go jakoś przykręcił i to zostało zrobione. Także myśli, że wystarczył by jeden telefon do P.Jakubowskiego i oni to zrobią., wejdzie to im w nawyk.
Chciałabym się również podzielić jedną sprawą a mianowicie; zadzwonił do niej p.Dyrektor szkoły z dość ostrymi słowami, że nie mamy co robić, bo on musi jeździć po sądach, policjach, co wy tam robicie?. Więc mu odpowiedziałam, że to nie wszyscy radni, tylko jest jedna grupa radnych, którzy noszą te paszchwile do sądu, żeby powstało zamieszanie. Przy tej okazji wysłuchała inne sprawy. Dlaczego o tym mówi, bo p.Dyrektor jechał na przesłuchanie w temacie, który był poruszany na posiedzeniu komisji rewizyjnej. Protokołu do dnia dzisiejszego nie ma a sprawa zawarta w tym protokole jest już na policji. Najpierw trzeba wyjaśnić na własnym podwórku , tego nie rozumie. Ja już tez byłam w sądzie na przesłuchaniu na policji i to nie jest przyjemne. Usłyszałam od dyrektora, że jest po to, by uczyć w szkole a nie jeździć po policji. Widzicie państwo, jeszcze nie ma protokołu z posiedzenia a jest już sprawa w sądzie. W dalszej dyskusji stwierdziła; tylko tego nie rozumie, skoro nie ma protokołu z pracy komisji, nie został on odczytany na posiedzeniu sesji komisji, a już jest w Prokuraturze. Ktoś musi ponieść tego konsekwencje.
(Wójt zapytał, czy były trzy fortepiany w gminie czy nie?) Radna stwierdziła, że nie widziała żadnego fortepianu.

Wójt dodał, że w tym konkretnym przypadku Dyrektor szkoły wyjednał z wykonawcą oprócz polbruku wyłożonego na placu, że wykona dodatkowe roboty. Ten wykonawca wykonywał co do niego należało, ale dodatkowe roboty robił już po terminie, kiedy obowiązywała umowa. Ktoś, kto blisko pracuje szkoły widział, że ludzie jeszcze pracują, kręcą się, coś robią po terminie, więc doniósł to na policję. Bo to jest przedmiotem sprawy w prokuraturze.

Przewodniczący rady stwierdził, skoro w Min. Spraw Wewnętrznych były przecieki na temat kabiny Prezydenta, to nie ma się co dziwić u nas.

Sołtys Baryła stwierdziła, że nikt się do niej nie zgłaszał odnośnie ćwiczeń na sali. Jest informacja na tablicy ogłoszeń, że jeśli są chętne osoby do ćwiczeń, to niech się do niej zgłoszą, ustalimy dni i godziny otwarcia świetlicy. Młodzież korzysta z pomieszczeń OSP i dlatego tam jest zamknięte.

Radny Róg odniósł się do wypowiedzi Wójta odnośnie gazetki gminnej, Stwierdził, że nie wszystko jest tam ujęte. Nie mówi, że jest wszystko złe. Chodzi mu o kontakt z p. redaktorem tej gazetki, który powinien wysłuchać obie strony a nie tylko jednej (Wójt poinformował, że jest podany w tej gazetce telefon gminy i może sobie do niego zadzwonić, to go połączy). Dalej radny stwierdził, ze on chce z nim porozmawiać osobiście a nie telefonicznie. Ja jak i inni radni chcielibyśmy też w tej gazetce parę słów powiedzieć, zaistnieć. Następnie poinformował, że na ręce przewodniczącego Rady składa wolny wniosek (ustny), że mamy sponsora, który będzie finansował gazetkę – biuletyn. To będzie Biuletyn Rady Gminy Stare Czarnowo – od nowego roku 2009. Zaprasza wszystkich -15 radnych do udziału w nim. Będą w tym biuletynie podawane informacje z odbywanych sesji, komisji itp.

Radny Dudziński zgłosił wniosek, by dokonać wycinki drzew przy drogach do pól rolników w Kartnie. Wykorzystać do tego osoby bezrobotne.

Radny Róg złożył wszystkim życzenia noworoczne (a następnie opuścił salę obrad).

Przewodniczący Rady zapoznał z trzema pisami dot.

 • Pismo Burmistrza Gminy Gryfino z dnia 15.10.2008 r. w sprawie zajęcia stanowiska, czy Gmina Stare Czarnowo wyraża gotowość podpisania porozumienia. w sprawie dowozu dzieci z miejscowości Binowo, Kartno i Żelisławiec z Gminą Gryfino.
  Wójt wyjaśnił, że musielibyśmy wyrazić zgodę na oddanie dla Gryfina obwodu szkolnego – Rada Gminy nie zajęła żadnego stanowiska w powyższej sprawie.
 • Pismo stanowi zał. nr 36 do niniejszego protokołu.
  Pismo Nadleśnictwa Gryfino z dnia 14.10.29008 r. w sprawie zwolnienia w 2009 r. z podatku od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych jako droga wchodząca w skład innych działek. Pozwoliłoby to Nadleśnictwu odstąpienie od zamiary korekty istniejącej kategorii użytku gruntowego – Rada Gminy nie zajęła żadnego stanowiska w tej sprawie.
  Tutaj Przewodniczący poinformował, że problem tam powstał w momencie sfotografowania przez jedną osobę samochodów na drodze między Kołowem a ul. Chłopską. Następnie te zdjęcia przedstawiał policji. Wówczas kilka osób musiało zapłacić mandaty. Także teraz z 9 km zrobiło się 20 km. Wydłużyło to odległość mieszkańcom do Szczecina.. O tym piśmie przypomni jeszcze Wójtowi.
  Pismo stanowi zał. nr 37 do niniejszego protokołu.
 • Wójt zwrócili się w dn. 28.11.08 r. pismem do Zach. Zarządu
  Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w sprawie dokonania konserwacji i remontów urządzeń wodnych rzeki Krzekna.
  Pismo stanowi zał. nr 38 do niniejszego protokołu.

Ad. 24 Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo. Złożył wszystkim życzenia noworoczne (do życzeń dołączył się Wójt Gminy).

Sesja zakończyła się o godzinie 1650.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała:
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 04-08-2009 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2009 12:07