herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół Nr XXXIII/06 z XXXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 21 lutego 2006 r. w sali Urzędu Gminy

Protokół Nr XXXIII/06

Protokół Nr XXXIII/06
z XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 21 lutego 2006 r. w sali Urzędu Gminy
w godz. od 1400 - 1430

Obrady XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1400 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy tj. wójta gminy, jego z-cę, skarbnika gminy oraz pozostałe osoby.
Sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Wójta Gminy
Wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem i projektem uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Stwierdził / na podstawie listy obecności /, że jest quorum - obecnych było 15 radnych - na stan radnych 15. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 3. Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji (radni otrzymali ten porządek wraz z zawiadomieniem o sesji);

  1. Otwarcie XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo i stwierdzenie quorum.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 r. dot. zmiany w wydatkach budżetu gminy w dz.801, 921 i 926 na kwotę 250.000zł).
    1. dyskusja
    2. podjęcie uchwały.
  3. Zakończenie obrad XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

O zmianę w porządku wnioskował radny Ruszczycki wnosząc o wprowadzenie: punktu wolne wnioski

W związku z powyższym przewodniczący rady zaproponował, by wolne wnioski wprowadzić jako pkt 3 do porządku ( dotychczasowy punkt 3 otrzyma punkt 4 ) a następnie poddał do przegłosowania wprowadzoną zmianę w porządku;
- za taką zmianą w porządku głosowało 15 radnych.
Porządek po zmianach przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2 Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 r. ( dot. zmiany w wydatkach budżetu gminy w dz.801, 921 i 926 na kwotę  250.000zł).

Wójt Gminy Marek Woś wyjaśnił, że jest duża szansa, możliwość uzyskania dofinansowania remontu świetlicy wiejskiej w St.Czarnowie w granicach100.000 zł (wspominał wcześniej o tej sprawie). Jest to uzależnione od uzupełnienia wniosku m.in. o przedstawienie uchwały budżetowej ze wskazaniem kwoty zabezpieczającej środki finansowe na realizację powyższego zadania.
Taki dokument należy dostarczyć do urzędu marszałkowskiego do dnia 24.02.2006r. - stąd była potrzeba zwołania sesji nadzwyczajnej, by podjąć uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy. Przy tej okazji zostałaby uporządkowana również sprawa modernizacji stadionu i budowy sali gimnastycznej. Podjęcie tej uchwały umożliwiłoby działanie w tym zakresie.

Skarbnik Gminy A.Baran przypomniała ustalenia z posiedzenia wspólnego stałych komisji - by rozpocząć częściowo modernizację stadionu oraz rozpocząć budowę sali gimnastycznej w Kołbaczu.
W związku z tym środki, które były przeznaczone na całość remontu stadionu w Kołbaczu w kwocie 460.000 zł proponuje się pomniejszyć o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie puli wydatków na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Kołbaczu i o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Starym Czarnowie. Jeśli nasz wniosek zostanie pozytywnie zaakceptowany, będą przyznane pieniądze - wówczas mamy szansę zwrotu 75 % pieniędzy. Także w bieżącym roku zmniejszą się wydatki, natomiast w przyszłym roku zostaną wprowadzone do dochodów gminy i będą mogły być wykorzystane na inne cele. Także remont świetlicy będzie nas wówczas kosztował w granicach 30% ( z kwoty 120.000 zł.).

Dyskusja;

Radna Małecka - na co wystarczy kwota 130.000 zł?

Radny Grzywiński - w jakim czasie byłoby dofinansowanie remontu świetlicy z urzędu marszałkowskiego?.

Radny Róg - jaki zakres robót będzie wykonywany na świetlicy?

Radny Mielnicki - czy w tej świetlicy były sprawdzane (badane) belki nośne. Niejednokrotnie tam był i zauważył, że jedna z tych belek zagraża i może coś się tam zawalić.

Skarbnik gminy poinformowała, że dotychczas uzyskano opinię pozytywną odnośnie koncepcji wniosków. Obecnie należy uzupełnić wniosek o niektóre dokumenty finansowe oraz o dokument budżetowy, w którym będą zawarte 100 % finansowanie tej inwestycji. Tak sporządzony wniosek ponownie przejdzie kontrolę w urzędzie marszałkowskim i ma nadzieję, że wniosek zostanie zaopiniowany pozytywnie. Może to potrwać ok.3 m-cy (radny Grzywiński wyjaśnił, że pyta o to dlatego, żeby radni z Kołbacza nie byli zaniepokojeni tym, że jak nie otrzymamy tego dofinansowania, żeby to było na remont świetlicy). Skarbnik dalej wyjaśniła, że jeśli nie otrzymamy tego dofinansowania, to na pewno remont świetlicy w St.Czarnowie w takim zakresie nie będzie robiony. Będziemy te środki wydawać w momencie, kiedy będzie pewność otrzymania tego dofinansowania.

Wójt poinformował, że przede wszystkim na świetlicy w St.Czarnowie będzie robiony dach, ocieplenie, elewacja nowa, podwieszany sufit, wentylacja, klimatyzacja (jak się zmieścimy z kosztami),elewacja wewnętrzna. Jest wiele robót już wykonanych jak: glazura, terakota, ogrzewanie gazowe, nowe okna, drzwi, został zakupiony basen do zmywania itp.
Wójt prosił radnego Mielnickiego o wskazanie mu belki na świetlicy, która zagraża.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady K.Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy (projekt stanowi zał. nr 4 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXIII/246/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21lutego 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 3 Wolne wnioski.

Wójt zapoznał z harmonogramem spotkań z mieszkańcami na terenie gminy ;
- w dniu 21.02.06r. zebrania: Komorówko, Dębina, Kołbacz, Żelewo, Nieznań,
- w dniu 22.02.06r. zebrania: Dobropole, Wtare Czarnowo, Glinna,
- w dniu 23.02.06r. zebrania: Kołowo, Binowo, Kartno, Żelisławiec.
Zebrania są organizowane z inicjatywy wójta.
- odbędą się również zebrania sprawozdawczo - wyborcze OSP tj.
w Żelisławcu ( 7.03.03.06r. ), Starym Czarnowie ( 10.03.06r.), Kołbaczu (17.03.06r.), Żelewie (24.03.06r.)

  • odbył spotkanie w (imieniu Związku Gmin Zlewni J.Miedwie) u wojewody z udziałem m.in. Prezesa WFOŚ i GW w Szczecinie, Wójta Gminy w Stargardzie Szczecińskim, Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska itp. na temat wniosku dot. kanalizacji. Wniosek ten przeszedł przez poszczególne szczebla (jest pozytywnie zaopiniowany) i musi jeszcze przejść procedurę w Brukseli. Dlatego poproszono o spotkanie z wojewodą, by poprzez swoje kompetencje pomógł w jak najszybszym dotarciu tego wniosku do Brukseli, żeby jeszcze w tym roku rozpisać przetargi.
  • podpisał akt notarialny na jeden blok, garaże i chlewiki w Glinnej a to dlatego, że Instytut w Kołbaczu może jednorazowo przekazać mienie do pewnej kwoty. Jest to podzielone na cztery etapy, gdzie ostatnim etapem jest Nieznań i przedszkole w Kołbaczu.
  • wyjaśnił, że prowadzony obecnie remont na drodze do Glinnej nie jest tym remontem ostatecznym.

Radny Kałucki - czy już wiadomo jest jaka jest ostateczna koncepcja oczyszczalni ścieków. Koncepcja się zmieniała kilkakrotnie i czy oczyszczalnia powstanie na terenie naszej gminy czy nie.

W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że nasza koncepcja przewidywała oczyszczalnię ścieków w Kołbaczu. W ministerstwie się dopatrzono, że taniej będzie wybudowanie oczyszczalni w Bielicach i wówczas przesyłem przesyłać nasze ścieki do tej oczyszczalni. Jeśliby tak było, wtedy zmniejszyłyby się u nas koszty udziału.
Jednak to ocenią projektanci którzy wygrają przetarg na projekt (czy korzystniejsza jest lokalizacja oczyszczalni w Kołbaczu, czy przesył do Bielic).

Radny Ruszczycki - pomimo zgłoszenia wolnych wniosków do porządku nie ma żadnego pytania, gdyż Wójt go wyprzedził w swoich informacjach. Jednak dobrze, że ten punkt został wprowadzony.

Radny Mielnicki - ma prośbę do przewodniczącego rady, by zmobilizował komisję rolnictwa do zorganizowania wyjazdu w teren w tym czasie, który jest najbardziej uciążliwy dla niektórych mieszkańców. To co się teraz dzieje na niektórych droga to makabra. M.in. chodzi o drogę za kościołem w Dobropolu, gdzie mieszkają starsze osoby i nie można nią przejść, jest straszne błoto i należy coś z tym zrobić.
W momencie doprowadzenia wody do Dobropola stworzyła się taka sytuacja, woda spływa na podwórza.
Również, wnosi o zamontowanie zamka do drzwi wejściowych do świetlicy
(drzwi są zamykane tylko na klamkę).

Sołtys Kartna Golec - czy miejscowości : Kartno i Żelisławiec będą podłączone do przesyłu, który będzie prowadzony do oczyszczalni w Bielicach?

Radny Grzywiński - są dwie działki w St.Czarnowie (za posesją P. Stramskiej).
Kiedy będzie ogłoszony przetarg na te działki, ponieważ ma dużo pytań od mieszkańców. Na jakim etapie jest ta sprawa.?

Wójt wyjaśnił, że tutaj nie będzie zmiany koncepcji. Tak jak było planowane wszystkie miejscowości wchodzą; za wyjątkiem Komorówki, Kołowa i Binowa. One są wyłączone z tej koncepcji (będą podłączone na innej zasadzie).

Jeśli chodzi o działki w St.Czarnowie, to został dopiero zatwierdzony projekt podziału, trochę to trwało. Dokumenty zostały podpisane i przesłane do starostwa. Po zatwierdzeniu przez starostwo (po wydaniu decyzji) będą one wycenione i sprzedawane. Trzeba będzie zamienić działkę, gdzie była świetlica ( przywrócić na rzecz gminy ) na jedną z tych dwóch działek. Ogółem będzie tam 4 działki ( 2 przed posesją P.Kotylak i 2 za P.Stramską ) w tym: 1 do zamiany na działkę koło CPN. Do przetargu będą trzy działki ( radny Grzywiński uważał, że jedna z działek dojdzie do budynku. Będą mieli ci mieszkańcy prawo pierwokupu przy wykupie mieszkań). Wójt wyjaśnił, że nie ma żadnej możliwości prawa pierwokupu. Jest przekonany, że rada nie podejmie uchwały takiej, która zezwoliłaby mu na poszerzenie działki siedliskowej aż o 0,25 ha. Budynek jest już tam wydzielony łącznie z działką siedliskową i wykupią ci mieszkańcy tyle, ile im się należy ( muszą się jeszcze zadeklarować).

Wójt poinformował o wystawie rzeźby P.J. Zięciaka w Kołbaczu ( uczestniczył w niej). Wystawę zorganizowała P.St.Kopczyńska, natomiast P.L.Moździerzewska udostępniła lokal. Brały tam udział dwa zespoły ludowe z Kobylanki. W naszej gminie jest już symptom, że powstanie taki zespół ludowy. Obok Domu Konwersów jest również błoto i nie można przejść, także jest to problem nie tylko Dobropola.

Ad. 4 Zakończenie obrad XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Zakończenie obrad sesji o godz. 1430

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała
Świerkosz Urszula
 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 11-04-2006 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-04-2006 10:49