herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXXI/228/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu.

UCHWAŁA NR XXXI/228/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 sierpnia 2009 r.


w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Przedszkole Publiczne prowadzone przez Gminę Stare Czarnowo finansowane jest z budżetu Gminy w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej odrębnymi przepisami.
 2. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Stare Czarnowo w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
 3. Świadczenia opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza obowiązującą podstawę programową finansowane są przez rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez gminę.

§ 2.

 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz dydaktycznych:
  1. gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
  2. gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
  3. zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,
  4. gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
  5. zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
  6. logopedia.
 2. Ustala się miesięczną odpłatność za wykraczające poza minimum programowe świadczenia przedszkolne określone w § 2.1 w wysokości 100 zł za każde dziecko.
 3. Przedszkole zapewnia bezpłatną realizację podstaw programowych dla dzieci 6 – letnich objętych obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 5 – letnich przebywających w przedszkolu do 5 godzin dziennie i nie korzystających z posiłku.
 4. Opłata określona w § 2.2 nie zawiera kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności nauki języków obcych, rytmiki i innych zajęć organizowanych w przedszkolach za zgodą lub na życzenie rodziców. Zajęcia te opłacane są przez rodziców odrębnie.

§ 3.

 1. Opłata, o której mowa w § 2.2 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
 2. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów uwzględniającej normy żywieniowe.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu stawka żywieniowa w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne podlega zmniejszeniu za każdy dzień absencji dziecka w miesiącu poprzednim.
 4. Wysokość opłaty za każdy dzień nieobecności dziecka wylicza się dzieląc opłatę miesięczną, ustaloną stosownie do § 3.2. poprzez liczbę dni roboczych przedszkola w danym miesiącu.

§ 4. Opłatę, o której mowa w § 2.2 obniża się na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) – o 50% od dziecka z rodziny, w której dochód na członka rodziny nie przekracza obowiązującego kryterium dochodowego warunkującego prawo do zasiłku rodzinnego i świadczeń rodzinnych ustalonych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 138, poz. 992 ze zm.).

§ 5. Zwolnienie z opłaty o której mowa w § 2.2 następuje gdy do przedszkola publicznego uczęszcza dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o stopniu niepełnosprawności.

§ 6.

 1. Opłata określona w § 2.2 ponoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci dokonywana jest w przedszkolu, w okresach miesięcznych z góry, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.
 2. Opłata, o której mowa w § 2.2 nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku, gdy dziecko zostanie przyjęte do przedszkola w trakcie danego miesiąca opłata uiszczana jest proporcjonalnie do czasu pobytu dziecka w danym miesiącu.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIX/286/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2009 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr XXXI/228/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Stare Czarnowo podejmuje się w związku z koniecznością dostosowania obowiązującego w tej materii prawa lokalnego do aktualnego prawa oświatowego.
Artykuł 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stawia wymaganie, by przedszkole publiczne prowadziło bezpłatne nauczanie i wychowanie co najmniej w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Obecnie wskazana podstawa programowa wychowania przedszkolnego określona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) i realizowana powinna być w trakcie 5-godzinnego pobytu dziecka w przedszkolu. Oznacza to, że w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego gminy nie są uprawnione do pobierania opłat, a wszystkie zajęcia mieszczące się w tej podstawie są nieodpłatne. Rada Gminy może jednak na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustalić opłaty za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach przekraczające obowiązującą bezpłatną podstawę programową.
Niniejsza uchwała Rady Gminy Stare Czarnowo określa za jakiego rodzaju świadczenia opłata jest wymagana i co się na opłacane świadczenia składa. Wysokość opłaty jest zróżnicowana, w zależności od decyzji rodziców (opiekunów) co do zakresu świadczeń, z jakich dziecko ma skorzystać podczas swojego pobytu w przedszkolu.
W związku z wejściem w życie art. 67a ustawy o systemie oświaty nie ma podstaw do ustalenia przez radę gminy tzw. opłaty stałej za usługę przygotowania posiłków oraz opłaty za wyżywienie. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustalić powinien dyrektor przedszkola.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 14-09-2009 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2009 15:22