herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXXI/229/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym.

UCHWAŁA NR XXXI/229/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 sierpnia 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej ograniczonym prawem rzeczowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, , Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowej – działki nr 53 z obrębu ewidencyjnego Żelisławiec, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo służebnością przejazdu i przechodu na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 120 do działki 86/2, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 86/2.

§ 2. Właściciel działki władnącej nie może sprzeciwiać się realizacji  planów inwestycyjnych na nieruchomości obciążonej oraz nie może wnosić roszczeń w przypadku wykonywania prac inwestycyjnych.

§ 3. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego oraz  dokonaniem wpisu w księdze wieczystej ponosi właściciel działki obciążonej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr XXXI/229/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości gruntowej nr 53 z obrębu ewidencyjnego Żelisławiec, o powierzchni 2,64 ha (byłe torowisko) dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę nr SZ1Y/00051053/4.
W celu zapewnienia dojazdu do działki nr 86/2, co warunkuje możliwość dokonania jej sprzedaży, koniecznym jest ustanowienie służebności przejazdu i przechodu w działce nr 53.
Zapisy paragrafu 3 uchwały w pełni zabezpieczają prawa Gminy Stare Czarnowo do swobodnego dysponowania nieruchomością w przypadku wykonywania zaplanowanych inwestycji oraz zabezpieczają przed ewentualnymi roszczeniami ze strony właściciela działki władnącej.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 14-09-2009 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2009 15:22