herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXXI/230/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXI/230/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
 

w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420/

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę – 40.000 zł

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 40.000 zł
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 40.000 zł
  § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40.000 zł

§ 2.  Zmniejsza się dochody budżetu gminy  o kwotę – 400.000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 400.000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400.000 zł
  § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 400.000 zł

§ 3.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 470.250 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 190.000 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi 190.000 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190.000 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100.000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70.000 zł
  § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność 30.000 zł
  § 4270 Zakup usług remontowych 30.000 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 60.000 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 50.000 zł
Rozdział 71035 Cmentarze 10.000 zł
  § 4270 Zakup usług remontowych 10.000 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 25.250 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 15.000 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł
  § 4260 Zakup energii 5.000 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność 10.250 zł
  § 4430 Różne opłaty i składki 10.250 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 50.000 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarowe 50.000 zł
  § 4270 Zakup usług remontowych 50.000 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I  OCHRONA ŚRODOWISKA 10.000 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność 10.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 35.000 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność 35.000 zł
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 20.000 zł

§ 4.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 110.250 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100.000 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 100.000 zł
  § 4270 Zakup usług remontowych 100.000 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10.250 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.250 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 10.250 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 14-09-2009 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2009 15:23