herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/40/09 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: sporządzenia skonsolidowanego bilansu.

ZARZĄDZENIE NR II/40/09
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.


w sprawie: sporządzenia skonsolidowanego bilansu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), rozdziału 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 15 pkt. 4, § 16 ust.1, § 17 ust. 1,3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Wprowadza się instrukcję sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Stare Czarnowo stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Wprowadza się wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Stare Czarnowo stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stare Czarnowo oraz Skarbnika Gminy Stare Czarnowo do:

  • dokonania na dzień bilansowy inwentaryzacji wszystkich sald należności i zobowiązań występujących pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym,
  • sporządzenia wykazu zobowiązań i należności do konsolidacji między jednostkami organizacyjnymi Gminy Stare Czarnowo objętych bilansem skonsolidowanym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-10-2009 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-10-2009 08:20