herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXX/217/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/172/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXX/217/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/172/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

W uchwale Nr XXV/172/2008 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XXVIII/205/09 z dnia 30 marca 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Paragraf 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

  1. inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4
    Załącznik ten stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXX/217/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXV/172/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. - Limity wydatków Gminy Stare Czarnowo na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/205/09 z dnia 30 marca 2009 r. – zmieniono rozliczenie zadania pod nazwą: „Kanalizacja miejscowości Stare Czarnowo”. Gmina Stare Czarnowo przygotowuje wniosek o dofinansowanie realizacji tej inwestycji, który zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Planowane jest uzyskanie wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, z działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Całkowita, planowana wartość inwestycji w latach 2009 – 2010 wynosi 4.600.000 zł. Wkład własny Gminy w realizację inwestycji planowany jest w wysokości ok. 1.772.000 zł, na te wydatki planowane jest zaciągnięcie kredytu komercyjnego. Na wartość planowanego dofinansowania z PROW w wysokości ok. 2.828.000 zł planuje się uzyskać pożyczkę na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-10-2009 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 11:52