herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXX/218/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

UCHWAŁA NR XXX/218/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 298.986 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 8.500 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.500 zł
  § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8.500 zł
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 186 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 186 zł
  § 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 173 zł
  § 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 13 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 40.300 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 31.000 zł
  § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 31.000 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność 9.300 zł
  § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9.300 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 250.000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność 250.000 zł
  § 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 250.000 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 298.986 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.300 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 9.300 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.300 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 8.500 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.500 zł
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.600 zł
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.500 zł
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.615 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1.627 zł
  § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    93 zł
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 186 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 186 zł
  § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 173 zł
  § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników  13 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 31.000 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 31.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 31.000 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 250.000 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 250.000 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/218/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie podejmuje wymagane przepisami prawa czynności w stosunku do dłużników alimentacyjnych, na podstawie których komornicy egzekwują na rzecz Gminy należności przekazywane na dochody własne.

Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych reguluje obowiązująca od 1 października 2008 r. ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Do dnia wprowadzenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacane były zaliczki alimentacyjne na podstawie ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Ustawa ta utraciła ostatecznie moc 1 grudnia 2008 r.

Wyegzekwowane przez komorników kwoty stanowią w 20% dochód własny Gminy. Do końca maja gmina uzyskała z tego tytułu dochody w wysokości 3.856,46 zł. Planuje się, że w ciągu całego roku 2009 kwota ta sięgnie 8.500 zł.

Środki te, zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Środki powyższe w wysokości 8.500 zł, zostały wprowadzone do budżetu:

  • po stronie dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W dniu 14 kwietnia 2009 r. podpisany został Aneks Nr UDA-PO KL.07.01.01-32-014/08-04 do umowy o dofinansowanie Projektu: „Równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z aneksu powyższego wynika, że kwota przyznana gminie na realizację powyższego programu w 2009 r. wynosi 57.448zł, czyli jest o 186 zł wyższa od planowanej i wprowadzonej pierwotnie do budżetu. Stąd zaszła konieczność wprowadzenia dodatkowych środków do budżetu.

Środki powyższe w wysokości 186 zł,  zostały wprowadzone do budżetu:

  • po stronie dochodów i wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność

W dniu 22 maja 2009 r. podpisana została umowa dotacji nr 40/09/OZ-PO/D pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Gminą Stare Czarnowo na dofinansowania zadania : Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Czarnowo.

Na mocy tej umowy przyznana została dotacja w wysokości do 31.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań w ramach realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

Środki powyższe w wysokości 31.300 zł, zostały wprowadzone do budżetu:

  • po stronie dochodów i wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W dniu 23 kwietnia 2009 r. podpisana została umowa dotacji nr 23/09/EE-KN/D pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Zespołem Szkół w Kołbaczu na dofinansowania zadania : Projekt ekologiczny „Woda to cenny dar”.

Na mocy tej umowy przyznana została dotacja w wysokości 9.300 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań w ramach realizacji programu ekologicznego prowadzonego przez Zespół Szkół w Kołbaczu.

Środki powyższe w wysokości 9.300 zł, zostały wprowadzone do budżetu:

  • po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność
  • po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja

W dniu 15 kwietnia 2009 r. podpisana została umowa Nr 1927/09/FPK/DEK pomiędzy Wójtem Gminy Stare Czarnowo a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu: Rozwój infrastruktury kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Na mocy tej umowy przyznano gminie środki finansowe w kwocie 250.000 zł na wykonanie zadania: Rozwój lokalnych ośrodków kultury na terenie Gminy Stare Czarnowo. Środki te zostaną przeznaczone na remont i modernizację świetlic wiejskich w Binowie i Glinnej.

Środki powyższe w wysokości 250.000 zł, zostały wprowadzone do budżetu:

  • po stronie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność
  • po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-10-2009 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 11:53