herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXX/219/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i zabudowań gospodarczych w drodze bezprzetargowej.

UCHWAŁA NR XXX/219/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i zabudowań gospodarczych w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 /, art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420 Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 220 poz. 1412, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340 / oraz Uchwały Nr IV/17/98 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom, Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy:

  1. lokal mieszkalny nr 4/3 w miejscowości Sosnówko o powierzchni użytkowej 62,20 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 1,90 m2 oraz udziałem w działce i częściach wspólnych budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 5/3 obręb Śmierdnica Las, o powierzchni 1315 m2 , posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą nr 48211, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
  2. udział w działce nr 5/4 obręb Śmierdnica Las o powierzchni 1753 m2 posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą nr 48211, prowadzoną przez Sąd rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w skład którego wchodzi pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 49,90 m2.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od wyceny lokalu mieszkalnego w wysokości 80 % przy jednorazowej wpłacie ustalonej ceny sprzedaży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/219/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem, w udziale 192/1000, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 5/3 o powierzchni 1315 m2 oraz właścicielem w udziale 192/1000 nieruchomości zabudowanej nr 5/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Śmierdnica Las, posiadających urządzoną Księgę Wieczystą nr 48211 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie. Udział stanowią: w działce 5/3 - lokal mieszkalny wraz z przynależną piwnicą udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie; w działce 5/4 – część budynku gospodarczego o pow. 49,90 m2 wraz z udziałem w gruncie. W rejestrze gruntów nieruchomość posiada symbol użytku „B-RV”. 
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność 31 grudnia 2003 r. oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, działki 5/3 i 5/4 oznaczone są symbolem RL - teren rolny - lasy.
Dnia 7 maja 2009 r. Pan Marek Polak, który w raz z żoną Renatą, na podstawie umowy najmu z dnia 26 maja 2004 r. jest najemcą na czas nieoznaczony przedmiotowych nieruchomości, złożył w Urzędzie Gminy wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą, znajdującego się w budynku posadowionym na działce nr 5/3 oraz udziału w działce nr 5/4, w skład którego wchodzi - użytkowane na podstawie tej samej umowy – pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 49,90 m2 .
Z uwagi na formę i okres użytkowania przedmiotowej nieruchomości, w oparciu o art. 37 ust. 2, pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwałę Nr IV/17/98 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom, zasadnym jest sprzedanie lokalu mieszkalnego zainteresowanym w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem 80% bonifikaty, z wyłączeniem udziału w działce nr 5/4 zabudowanej budynkiem gospodarczym.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-10-2009 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 11:54