herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXX/220/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

UCHWAŁA NR XXX/220/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 /, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420 Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 220 poz. 1412, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej , działkę gminną niezabudowaną nr 89/3 o powierzchni 1100 m2 z obrębu ewidencyjnego Dobropole z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych nr 89/1, 89/2, 90.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/220/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę nr 89/3 o powierzchni 1100 m2 , położonej w obrębie ewidencyjnym Dobropole która nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
W rejestrze gruntów posiada symbol użytku dr-RIIIa, dr-RIIIb, dr-RIVa.
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność 1 stycznia 2004 r. oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, działka oznaczona jest symbolem RP - teren rolny, uprawy polowe.
Dnia 3 czerwca 2009 r. do tut. Urzędu wpłynęło podanie Anny Sicińskiej i Wojciecha Sicińskiego zamieszkałych Dobropole Gryfińskie 6, 74-106 Stare Czarnowo w sprawie sprzedaży - w udziale po 1/2 - na ich rzecz wyżej nieruchomości. Działka ta stanowi drogę dojazdową do nieruchomości przyległych (należą wyłącznie do wnioskodawców ), a jej nabycie pozwoli na efektywniejsze zagospodarowanie należących do nich gruntów.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-10-2009 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 11:55